Penghidoepan Radja Belgie/Bab 6

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Satoe tjerita jang betoel
telah kadjadian di
Europa.

PENGHIDOEPAN RADJA BELGIE I.Ditjeritaken
oleh :
TIOK BOU SAN.
BATAVIA
DRUKKERIJ SIN PO
1913

Pembagian Buku Penghidoepan Radja Belgie Berdasarkan bab

Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 | Bab 9 | Bab 10 | Bab 11 | Bab 12 | Bab 13 | Bab 14 | Bab 15 | Bab 16 | Bab 17 | Bab 18 | Bab 19 | Bab 20 | Bab 21 | Bab 22 | Bab 23 | Bab 24 | Bab 25 | Bab 26 | Bab 27 | Bab 28 | Bab 29 | Bab 30

VI

______

Pada esok hari, koetika aartshertog bangoen dari tidoernja, lantas ia mengoesoet-ngoesoet djidatnja dengen kadoewa tangan, sabagi boeat meloepaken soeatoe impian jang sanget negri.

„Hei, dengen maksoed apa Marie dateng kamari?" kata ia sendirian dengen soeara berbisik. Kamoedian ici lompat dari pembaringan, berpakean, dan doedoek di medja boeat bersantap, samantara boedjangnja mengasi soerat-soerat sama bebrapa soerat kabar.

Aartshertog preksa itoe sembari makan, sampe matanja dapet meliat satoe enveloppe, jang berwarna boenga mawar, disertaken dengen makota baron diatas lak jang ditjap.

„Dari ia!" berkata ia dengen plahan, kamoedian satjara orang jang poetoes kasabaran, ia laloe memboeka. Permoelah aartshertog mendoega, jang soerat itoe tentoe nanti membawa boenji pandjang lebar, tapi satelah diboeka, njatalah sangkahan itoe ada kliroe, kerna isinja itoe kertas, tida lebi dari bebrapa perkatahan :

„Toenggoe ini malem di Grand Hotel.
Tanja pada Barones von Tiepf.

Marie."

„Akoe tida nanti pergi !" kata ia dengen soeara sedikit keras, dan sembari mara-mara, ia lempar itoe soerat diatas medja.

Waktoe itoe samoea barang santapan tida ada jang dirasaken enak, begitoe poen soerat kabar, tida satoe jang ia ingin batja. Ia ambil poelah itoe soerat, dan masoeki. di kantongnja, aken diso wek di tempat jang djaoe. Samantara itoe ia lantas prenta selaken koeda, dan berdjalan pergi. De­ngan ambil djalan jang paling dekat, ia laloe meninggali kota, dan koetika soeda berada di tempat sepi, sigra koedanja dikasi lari sakentjeng-kentjengnja, dengen tida berniatan tentoe, kamana ia nanti menoedjoe.

Malaenkan pikirannja maoe meloepaken samoea perkara, baek poetri Stephanie, baek poen pada Marie, itoe nona tjantik, pada siapa soeda riboean kali ia menaro soempa aken tinggal setia.

Lantaran soeda berlaloe djaoe dari negri sendiri, aartshertog mengira, ia nanti boleh berlakoe sasoekanja, dengen tida satoe orang bisa mendapet taoe, tapi tida ternjana sekali, itoe nona soeda memboentoeti tin­ dakan nja.

Itoe pertjintahan dalem bebrapa boelan lamanja, ia tida bisa loepaken dari pikiran maski poen ia ada ingin sekali. Tapi biar bagimana djoega, ia misti tida raenginget lagi itoe perkara.

Ia tjinta pada poeti i Stephanie, dan tjinta itoe ia hargaken tinggi, lebi tinggi dari jang laen-laen. Poetri itoe misti djadi ia poenja istri, dan ia nanti mendjadi satoe soeami jang teramat broentoeng! Kerna di mana-mana poen soeda terkenal, poetri dari astana Belgie, bisa sekali mem­bikin broentoeng pada soeaminja jang ia tjinta.

 Kaloe perloe, ia poen tida nanti merasa sangsi, aken toelis sapoetjoek soerat pada itoe nona, itoe nona jang ia katemoe di perdjalanannja dengen poetri Stephanie, aken membri taoe, jang ia tida bisa loeloesken itoe permintahan, oleh kerna boleh mendjadi sebab, masing-masing poenja loekah hati, dan ada lebi baek dalem berpisa djaoe, satoe sama laen menginget persobatan, dari mengikat diri dengen tali kawin, jang' nanti berachir dengen sänget tida broentoeng bagi kadoewa fihak.

 Dengen berniatan begitoe, laloe ia baliki poelah koedanja, poelang ka kota. Di ini kali djoega ia tida ambil djalanan jang rameh, dimana boleh djadi ia nanti dikenali orang, hanja toeroeti sabagimana ia djalan tadi, salagi maoe pergi.

 Di sapandjang itoe djalanan ada sepi sekali, dan tjabang poehocn jang ada melintang kalang kaboet, sabentar-bentar melanggar topinja, tapi adalah sabagi ia poenja kahendak . . . balik poelang dengen tida satoe orang ada papasi perdjalanannja.

Tatkalah soeda mendjadi tengah hari, laloe ia mendapet ingetan, akenkoendjoengi peetri katjintahannja. la lantas berpakean, tiba-tiba satoe pengawal kamar masoek bri lapoeran, jang Graaf Hoyos ingin bertemoe. Aartshertog poenja hati mendjadi sanget tida senang, tapi oleh kerna itoe graaf, saorang bangsawan dari Hongarije, ada mendjadi ia poenja sobat baek, jang ia pernah berkenalan di kota Weenen, mendjadi apa boleh boeat, ia berkata pada pengawal kamarnja:

„Minta Padoeka toewan graaf masoek!" Satelah bertemoe moeka, laloe ia silaken Graaf Hoyos berdoedoek di satoe korsi, sedeng ia sendiri, doedoek menghadepi sobatnja.

„Kaloe akoe tida kliroe, kaoe sekarang djoestroe maoe pergi," kata graaf itoe. „Demikian baeklah akoe lantas berlaloe..."

„Tida halangan, sobat, doedoeklah, dan tjeritaken padakoe tentang kaoe poenja perdjalanan. Kaoe dateng di sini seperti dipanggil. Akoe tadinja maoe pergi djalan-djalan sedikit, tapi sekarang akoe kira lebi baek, oeroengi niat itoe. Akoe maoe berpergian poen tjoema sakedar boeat hi­langi pikiran kesal, kerna ingetankoe ada koesoet sekali."

Hoyos bermesem, laloe berkata: „Akoe taoe apa jang kaoe maoe bilang. . . Habis, apatah peetri djoega soeda taoe itoe perkara?"

Sakean lama aartshertog tinggal meliati moeka sobatnja dengen merasa sänget heran, kamoedian laloe berseroe:

„Apa? Kaoe taoe jang Barones Vecsera dateng di Brussel?"

„Betoel. Dan datengkoe sekarang ini poen ada sakalian membawa ia poenja tabe boeat kaoe. Kitaorang ada tinggal bersama-sama di satoe hotel."

„Kapan kaoe soeda bitjara padanja?" „Kamaren tengari, tapi boekan pada ia sendiri, hanja pada itoe barones toewa, iboenja."

Aartshertog berdiam samantara waktoe sabagi berpikir, kamoedian ia kaloeari itoe soerat, jang ia loepah sowek, dan sembari mengasi itoe pada tiraaf Hoyos, ia berkata:

„Ini, batjalah!"

Itoe graaf laloe membatja, kamoedian lantas kasi kembali pada sobatnja. „Bagimana kaoe poenja pikiran tentang itoe soerat?" tanja aartshertog.

„Soenggoe akoe tida bisa pertjaja, sobat, jang itoe nona menoelis soerat samatjem ini. Tentoe djoega ada iboenja ..."

„Hei, akoe tida mengarti apa kaoe maoe bilang. Apatah barangkali kaoe hendak kata, jang ia sendiri tida ingin bertemoe padakoe, tapi iboenja {. . . . ."

„Boekan begitoe, sobat!" „Habis? Lekas tjeritaken dengen teroes terang padakoe, kerna dengen bitjara begitoe, hatikoe mendjadi tida enak sekali! Hajo, kata sadja, bagimana kaoe poenja pertimbangan dalem ini perkara. Hoyos berdiam sakean lama sabagi orang koempoeli pikiran, kamoedian ia laloe berkata:

„Akoe boekan sekali maoe bilang, aartshertog, jang itoe nona tida soedi bertemoe moeka padamoe. Tapi, kaloe akoe tida kliroe, ia menoelis ini soerat, adalah atas paksahan iboenja. Akoe tjoema bebrapa kali telah memperoleh oentoeng, bertemoe pada freule Marie, tapi dalera samantara itoe, akoe soeda bisa njataken, jang itoe nona tida mempoenja tabiat, aken minta bitjara pada satoe orang, jang soeda tida soeka bergaoelan padanja. Ia boekan se­kali ada saorang prampoean, jang masi ingin memikat hati lelaki, sasoeda mendapet taoe, ia tida dihargaken lagi. Kaloe iboenja, betoel, ia tida nanti maoe moendoer begitoe gampang, apabilah soeda madjoe bebrapa tindak. Kerna si toewa itoe tida laen jang dipikiri, dari kakwasahan dan harta."

Djika demikian, adalah baek sekali niatkoe didjalani teroes, dan toelis sapotong soerat padanja, mengasi taoe jang akoe lebi soeka tida bertemoe."

„Bilah kaoe merasa diri sendiri tida sampe koewat, memang itoe ada djalanan jang paling baek."

„Hei, kaoe kata tida sampe koewat? Soenggoe terlaloe sekali, sobat ! Tapi kaoe toch tentoe mengarti, jang dalem ini sedikit waktoe akoe tida bisa berboeat laen. Barangkali tida sabrapa lama lagi pertoendangankoe pada Prinses Stephanie dimaloemken, hingga boeat akoe poenja peroentoengan, misti tida boleh terganggoe."

„Pikiranmoe tentang ini, soenggoe akoe misti poedji sekali, aartshertog! Kaoe poenja pertimbangan ada teramat djaoe bedanja, dengen Prins Philip van Saksen-Coburg." „Itoe akoe taoe, graaf, dan akoe kenal banjak, itoe orang-orang jang berpikiran laen. Barangkali djoega pertimbangankoe ada lebi mirip dikenaken dengen pikirannja orang-orang ketjil."

„Itoe boleh dj adi, tapi akoe hendak membri nasehat padamoe, aartshertog, kaloe kaoe soeka trima."

„Nasehat? Nasehat?" tanja aartshertog dengen goegoep.

„Ja, menoeroet akoe poenja pikiran, lebi baek kaoe toelis sapoetjoek soerat, bilang jang kaoe tida bisa bertemoe padanja."

„Apatah kaoe soedi menoeloengi akoe ?" „Dengen segala senaiig hati, asal sadja ada hal jang akoe bisa berboeat."

„Akoe nanti toelis sapotong soerat, dan kaoe kasi pada pengawal pintoe dari itoe hotel, minta soepaja ia lekas sarapeken pada adresnja. Tjara begitoe nistjaja ini perkara tida satoe orang di sini, bisa mendapet taoe."

„Bagoes sekali !" berseroe Graaf Hoyos, dan menjoeloet lagi satoe cigaret, samantara Rudolf menoelis bebrapa perkatahan di sapotong kertas. Kamoedian soerat itoe dipertjajaken pada Hoyos, jang lantas masoeki di kantongnja. „Soenggoe kasian sekali itoe nona!" kata ia, sembari bangoen berdiri.

„Siapa? Marie?" tanja aartshertog.

„Ja," kata Hoyos, „akoe nanti merasa senang sekali, bilah bisa bergaoelan padanja. Akoe tida pertjaja, ia ada satoe prampoean djahat, tapi dalem pimpinan iboenja...."

„Hei' akoe poen belon pernah dapet pikiran, jang ia bisa berboeat djahat. Tapi boeat sekarang ini, akoe kapaksa misti berlakoe demikian."

Satelah itoe, kadoewa sobat laloe mendjabat tangan satoe sama laen, dan Graaf Hoyos lantas brangkat pergi, hingga tjoema tinggal aartshertog sendirian dalem kamarnja.

Ia moendar-mandir dengen menggendong tangan, sembari pikiri apa jang soeda diperboeat olehnja. Achir-achir ia djadi menjesel sekali, dan berkata pada diri sen­diri:

„Sekarang soerat itoe ada dalem perd. jalanan, aken sampe padanja, soenggoe terlaloe akoe poenja perboeatan pada ia, jang begitoe tjinta padakoe!"

Dan pikirannja itoe waktoe lantas berbalik poelah dalem tempo, dimana ia telah rasaken broentoengnja doenia. Di hadepan matanja, laloe berbajang-bajang roepanja si nona, jang berdiri di darapingnja dengen mata bersedi, sembari memeloek lehernja. Ia merasa dapet denger poelah soeara katjintahannja, jang dengen berbisik ada berkata :

„Soenggoe kaoe tida nanti tinggali padakoe? Apatah akoe boleh harep aken salamanja dapet ini rasa broentoeng sabagi sekarang V Hajo, Rudolf, bilanglah padakoe, katalah, jang kaoe tida nanti bisa menjinta lagi pada laen prampoean!"

Dan ia lantas peloek pada si nona, serta tjioem beroelang-oelang sembari berdjandji, katanja :

„Pertjajalah, hatikoe tida nanti trima laen toewan dari kaoe, Marie! Kaoe sadja jang akoe tjinta dengen sagenap hati sampe didalem koeboer."

Di itoe sa'at boekan sekali ia maen ko­medi, tida, ia boekan saorang palsoe, jang soeka bitjara djoesta pada nona jang menjinta padanja. Samoea perkatahan jang dioetjapken, ada dengen sadjoedjoernja hati. Tjoema ia ada terlaloe lemah, terlaloe mata krandjang, sabagi ka'adahannja laen-laen lelaki di itoe koetika, hingga tatkalah ia bertemoe pada poetri Stephanie, dapet liat roepanja jang t jantik, denger tertawanja jang begitoe manis, lantas djoega dengen sakoenjoeng-koenjoeng hatinja seperti digeraki setan, dan djato tjinta, samantara jang lama, jang lebi doeloe ditjinta olehnja, diloepaken, sabagi hilangnja aer emboen di tjahaja matahari.

Stephanie ! Betoel, poetri itoe poen ada Ijinta padanja, tapi apa ia ada hak, aken trima itoe, kaloe ia maoe dj adi sabagi laki-laki jang pegang perdjandjian? Apatah tida kedji, terlaloe kedji sekali, sabagimana tadi ia menoelis soerat pada katjintahannja jang doeloe, sedeng sabenarnja ia maoe ada dalem penghidoepan broentoeng sama poetri dari karadjahan Berlgie?

Aken tetapi, tida perdoeli ! Dalem penghidoepan manoesia, broentoeng ada jang paling taroetama, dan broentoeng djoega ada jang paling soesa didapeti. Dari itoe poen, apa sadja jang menghalangi, samoea misti disingkiri dengen lekas dan tida pikir-pikir lagi!

Ini samoea hal ada bermaen di kapalanja aartshertog, samantara ia rebah di satoe divan, sembari isep cigaret tida poetoes-poetoesnja.

Ia tida bangoen dari sitoe, sabelonnja dateng waktoe boeat bersantap, dan sasoeda makan, laloe ia balik kombali dalem kamarnja. Aken menghilangken berbagibagi pikiran jang menggoda, ia laloe ambil soerat-soerat kabar, dengen barepan bisa dapet batja satoe rentjana jang meiijenangken hati. Tapi sia-sia, kerna di itoe masa, ka'adahan dirinja ada sabagi orang jang menjesel tida soeda-soedanja, dan itoe, membikin ia djadi lesoe.

Lontjeng mengoetaraken poekoel sem­bilan. Tatkalah itoe ia poenja adjudant laloe membri taoe, jang satoe njonja ingin bitjara padanja.

Aartshertog tida menanja satoe apa, kerna ia soeda taoe lebi doeloe, siapa adanja jang minta bitjara.

Ia berdjalan moendar-mandir dalem kamarnja, dan berkata sendirian: „Bagimana akoe misti berboeat? Tolak permintahannja, atawa trima ia poenja kadatengan ?" Sakoenjoeng-koenjoeng dateng satoe pikiran, jang mengasi salah ia poenja perboeatan, dan ia balik menimbang:

„Soenggoe terlaloe kedjem, kaloe sekarang akoe tolak permintahannja. Doeloe, akoe pernah rasaken sanget broentoeng, bilah bisa ada di dampingnja, dari itoe, masatah sekarang akoe toetoepi ia pintoe, sabagi ia ada saorang asing? Salaennja itoe, siapatah taoe, boeat hal apa ia dateng padakoe? Dan djoega akoe tida nanti bisa merasa senang, kaloe ia berpikir djelek atas dirikoe, sabagimana orang banjak ada berpikir atas klakoeannja Prins van Saksen-Coburg. Hatikoe sendiri, atjap kali ada menjelah itoe klakoean, habis dengen menolak ini koendjoengan, apatah akoe tida boleh dibilang, ada sama dengen itoe prins?"

Waktoe itoe aartshertog ada kaliatan djadi lebi sengit, hadepken adjudantnja, dan berkata dengen soeara tetap:

„Minta itoe njonja masoek dan djangan ganggoe kitaorang bitjara!"

Bebrapa minuut kamoedian, satoe nona laloe masoek di itoe kamar. Iaorang berdoewa berdiri hadep-hadepan dengen tida kaloeari satoe pejkatahan, tapi sigra djoega si nona berkata:

„Rudolf, kaoe maoe menjingkir dari akoe ?"

Koetika itoe aer moekanja aartshertog mendjadi koerang senang, kamoedian laloe berkata: „Hei,kaoe kata akoe menjing­ kir?"

„Ja, Rudolf, njata sekali kaoe tida maoe bertemoe moeka padakoe!"

Aartshertog berdiam. Ia rasaken sendiri, dirinja ada bersalah. Tidakah tadi ia menoelis sapotong soerat ? Tidakah tempo bertemoe itoe nona, ia ada merasa sauget tida senang di hati? Aken tetapi ia tida maoe mengakoeh teroes terang. Ia tjoema angkat poendaknja, dan sembari mengoendjoeki satoe korsi, ia berkata poelah:

„Doedoek, Marie, kitaorang nanti bitjaraken satoe hal jang penting sekali !"

Si nona laloe doedoek di oedjoeng krosi, jang aartshertog toendjoeki padanja, dan sasoeda berdiam bebrapa sa'at lamanja, ia berkata poelah:

„Bitjara perkara penting? Tentang apa ? Apa bara,ngkali kaoe maoe meloenasken samoea perkara, dan membelih dengen oewang, itoe hal jang telah kadjadian antara kitaorang berdoewa?" „Marie . . . . „Hei, Rudolf, akoe ini sama sekali tida perloe kaoe poenja oewang, dan pertjajalah, jang akoe tida nanti bisa berboeat begitoe gilah, aken masi hargaken pada soeatoe perhoeboengan, jang dengen sangadja orang soeda bikin poetoes !"

Aartshertog tinggal berdiam sakean lamanja, dengen berdiri berhadepan pada si nona, sembari mengawasi aer moekanja, jang ada jadi samingkin tjantik, lantaran bersedih. Kamoedian laloe ia berdjalan moendar-mandir, seraja berkata:

„Habis, apatah jang kaoe ingini, Marie? Bagimanatah kaoe poenja kahendak?"

„Kainginankoe ? Kahendakkoe ? Tida, Rudolf, akoe tida ada poenja kainginan, atawa kahendakan ! Datengkoe tjoema perloe menanja, apatah itoe koetika soenggoe sekarang soeda berlaloe, dimana kaoe bikin akoe mengimpi, segala perkara jang begitoe sedap ? Dan apatah akoe soeda tida boleh berharep lagi, aken datengnja itoe perdjandjian, jang kaloear dari moeloetnja satoe aartshertog dari Oosterijk?" „Akoe soeda salah pikiran, Marie, dan lantaran itoe poen mendjadi akoe salah berdjandji padamoe . . . Baginda keizer tida nanti membri idjin aken kita berdoewa mendjadi satoe pasangan, dan sabenarnja, memang djoega ada satoe pikiran gila, aken mengira, jang kaoe nanti bisa mendjadi permeisoeri dari Oostenryk."

„Tapi, apatah akoe minta aken mendjadi kaoe poenja permeisoeri?"

Aartshertog meliati si nona dengen mata sangsi-sangsi, sabagimana orang maoe berkata: „Apatah akoe boleh pertjaja kaoe poenja bitjara? Apatah soenggoe-soenggoe kaoe ada menjinta padakoe dengen hati soetji, boekan lantaran berharep djadi permeisoeri? '

Si nona sabagi mengarti itoe sorot mata, dan lantas menangis bersedoeh-sedoeh, sembari berkata:

„Rudolf, Rudolf! Apatah tjoemainisadja jang misti mendjadi akoe poenja bagian?"

Koetika itoe sigra aartshertog mengamperi. Dari tingkanja bisa diliat, seperti hatinja jang keras soeda mendjadi loemer, lantaran kenah disiram dengen aer mata, dan berkata sembari mengoesoet-ngoesoet kapalanja si nona: „Diam, Marie, djangan menangis sampe begitoe! Bilah kàoe ada merasa diri ter­hina, ampoenilah padakoe!"

Tapi si nona menangis samingkin sedi, hingga sa'antero toeboenja bergerak-gerak.

Itoe waktoe kakerasan hatinja aarthertog lantas mendjadi loemer betoel-betoel. Ia meliat njata, itoe nona boekan berniatan djahat, boekan sekali tjoema maoe mengharep aken djadi permeisoeri, hanja ada tjinta ia dengen segenap hati, dengen djoedjoer sekali, sabagimana barangkali belon ada satoe orang di doenia, pernah menjinta padanja.

Di itoe masa hatinja lantas mendjadi lemas, lemas sabagi adanja tepoeng jang bisa dipaleh segala roepa, hingga kasiannja pada itoe nona poen djadi tida ber-hingga besarnja. Dengen tida merasa lagi, tangannja soeda memeloek, dan moeloetnja menjioem katjintahannja.

Sakoenjoeng-koenjoeng si nona angkat kapalanja, dan pandang ia poenja katjintahan dengen berlinang-linang aer di mata. Kamoedian ia poen memeloek pada aartshertog, sembari katanja;

„Rudolf!"

„Marie!"  Dan dengen plahan aartshertog bangoeni pada si nona. Koetika itoe, Marie laloe senderken ia poenja kapala di poendak kekasihnja, samantara Rudolf memeloek pinggangnja.

 „Rudolf! Djadi akoe masi boleh harep kaoe poenja pertjintahan? Habis itoe nona jang laen . . . . .”

 Tatkalah itoe, adalah sabagi goentoer membikin sedar pada aartshertog, jang sedeng ada dalem kalelap pikiran.

 „Hei, apatah akoe telah berboeat dalem ini samantara waktoe?” tanja ia pada diri sendiri.

 Hatinja djadi menginget poelah pada poetri Stephanie, jang begitoe manis boedi bahasanja. Ia poenja api katjintahan, jang dengen sakoenjoeng-koenjoeng telah dapet dipademken oleh aer mata, laloe mengkobar kombali, lebi besar dari jang soeda-soeda. Stephanie! Ia itoelah jang pantes dapet itoe gelaran permeisoeri dari karadjahan Oostenrijk, hingga tida satoe orang boleh menghalangi di itoe masa, sedeng ia ampir djadi bertoendangan . . . . .

 Tangannja sigra lepas memeloek, dan tinggali si nona djatoken diri diatas satoe krosi. „Tida boleh, Marie! Kitaorang tida boleh mendjadi pasangan!” berseroe aartshertog.

Koetika itoe, Marie toetoepi moekanja dengen kadoewa tangan, dan dengen moeka poetjat sabagi mait, ia lepas kapalanja di senderan krosi. Tida satoe soeara ada kaloear dari moeloetnja . . . . .

Dan Rudolf dihadepannja, mendjambak-djambak ramboet lantaran poetoes harepan. Kamoedian hatinja djadi berbalik lagi, dan merasa lebi soeka pada itoe nona, jang menjinta ia dengen sagenap hati, dari pada poetri bakal toendangannja, jang maski poen salaloe ada berlakoe manis, belon tentoe ada poenja ingetan begitoe soetji. Tapi itoe tida boleh kadjadian! Ia ada anaknja satoe keizer, dan tida boleh berboeat sasoekanja dengen menoeroeti hati.