Penghidoepan Radja Belgie/Bab 24

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Satoe tjerita jang betoel
telah kadjadian di
Europa.

PENGHIDOEPAN RADJA BELGIE III.Ditjeritaken
oleh:
TJOE BOU SAN.
BATAVIA
DRUKKERIJ SIN PO
1913.

Pembagian Buku Penghidoepan Radja Belgie Berdasarkan bab

Bab 1 | Bab 2 | Bab 3 | Bab 4 | Bab 5 | Bab 6 | Bab 7 | Bab 8 | Bab 9 | Bab 10 | Bab 11 | Bab 12 | Bab 13 | Bab 14 | Bab 15 | Bab 16 | Bab 17 | Bab 18 | Bab 19 | Bab 20 | Bab 21 | Bab 22 | Bab 23 | Bab 24 | Bab 25 | Bab 26 | Bab 27 | Bab 28 | Bab 29 | Bab 30

XXIV.


 Telah selang bebrapa minggoe lamanja, villa Vanderborght di Heysel dalem kota Laaken, trima datengnja orang jang mengisi. Satoe antaranja ada satoe nona moeda dan tjantik, tapi berklakoean agoeng sekali. Jang laen satoe pengoentit redjeki, jang adat dan kabiasahannja, tida sedikit mirip dengen perketinja orang bangsawan; ia mengandel betoel atas perlindoengan besar jang didapet oleh si nona, hingga ia merasa boleh berboeat segala klakoean kedji dan doerhaka, dengen traoesa dapet tjegahannja oendang-oendang negri: ia anggap dirinja ada poehoen paling besar dalem doenia, jang malaenkan ajoemannja, bisa bikin „tempat mandi pertjintahan" poenja aer, tinggal sedjoek salamanja.

 Doewa orang itoe adalah Barones de Vaughan dan ia poenja „soedara". Marika poenja penghidoepan, sabolehnja maoe diatoer dengen menoeroet betoel satjara orang berderadjat tinggi, tapi bagimana sabenarnja ada kabiasahan satoe bangsawan aseli, iaorang tjoema taoe samar-samar sadja. Marika malaenkan taoe berlakoe agoeng-agoengan dan borosken oewang, sabagimana biasanja orang jang baroe menemboki harta, lebi djaoe . . . orang dalem itoe astana kapaksa misti bermesem, meliat iaorang poenja klakoean kikoek dalem perkara ini atawa itoe. Kadang-kadang satoe boedjang misti boeroe-boeroe kasi naek ia poenja idoeng, aken tida djadi tertawa, atas barones atawa „soedaranja" poenja kliroe artiken kagoenahannja satoe barang jang belon dikenal.

 Jang paling menjenangken hatinja orang-orang kampoengan di Heysel, adalah oleh kerna itoe doewa bangsawan boerit poenja koeping, gampang sekali kamasoekan obrol beboeronan, jang atjap kali bisa kadjadian, orang dapet siratan dengen grimisnja mas.

 Aken tetapi antara ka'adahannja iaorang berdoewa, ada satoe hal jang sanget berlaenan: Barones de Vaughan, kendati djoega ada berklakoean agoeng, lebi djaoe tida soeatoe apa perboeatannja, jang menjoesaken orang, sabaliknja ia poenja „soedara", amat soeka bertingka gila-gila, jang membikin orang kapaksa adoeken pada hakim tentang hal ini atawa itoe.

 Itoe matjem-matjem kaedanan, bagi baginda poen tida tinggal tertoetoep. Pada soeatoe malem moesin zomer, si kolot itoe dateng mengoendjoengi ia poenja djantoeng hati. Ia adjak barones berdjalan-djalan di taman, jang ada berwatasan dengen astananja sendiri. Sri Maha Radja ada sanget berdoeka dan amat oga-ogahan mengomong. Meliat begitoe, „si djiwakoe" djadi merasa tjoeriga, dan menanja dengen soeara ratap seperti anak ketjil jang aleman:

 „Kaoe mengapa, toewankoe? Tida sari-sarinja kaoe begitoe pendiam. Apa barangkali akoe ada berboeat soeatoe kasalahan, jang membikin kaoe poenja hati djadi koe­rang senang?"

 „Akoe ampir tertawa atas kaoe poenja pertanjahan, Caroline!" saoet baginda sambil mengelah napas.

 „Mengapa begitoe, toewankoe! Hajo, lekaslah bilang apa jang telah membikin kaoe begitoe koerang senang hati! Akoe merasa leher seperti tertjekek, menoenggoeken kaoe poenja poetoesan. Kaloe kasalahankoe tida terlaloe besar, djika dosakoe masi boleh dibri ampoen, dengen sigra akoe nanti maoe berdaja boeat bikin kaoe djadi senang kombali. Tapi lekaslah njataken!"

 Baginda mengelah napas, kamoedian berkata dengen soeara ampir tida kadengeran:  „Sabenarnja, lebi baek doeloe akoe tida toeroet kaoe poenja kainginan."

 „Kainginan apa, toewankoe?"

 „Aken adjak itoe „soedara sopan" bersama-sama ikoet ka mari."

 „Tapi ia toch tida mengganggoe kitaorang poenja kasenangan, toewankoe! Habis, ada apa halangan ia tinggal bersama 'koe di sini? Ini soenggoe akoe tida mengarti!"

 „Memang, roepanja seperti ia bisa sekali pegang pri kasopanan! Tapi pada politie sabentar-bentar ada sadja pengadoehan atas ia poenja loetjoe-loetjoe. Bebrapa kali akoe soeda bekerdja boeat dapeti kabebasan goena ia, tapi . . . trima kasi betoel, kaloe akoe misti salamanja berboeat begitoe!"

 „Habis bagimana kaoe maoe atoer boeat ia?"

 Sambil berkata aer moekanja Caroline berobah djadi soeram.

 „Tida ada laen jang lebi baek, dari soeroe ia pergi dari sini, dan djoega misti salekas lekasnja."

 Bebrapa sa'at lamanja si nona tida bri kanjatahan apa-apa, dan berdjalan teroes di samping baginda. Sekarang Lucien tida perloe memeras lagi padanja dalem perkara oewang, kerna „soedara" itoe bisa dapet segala apa jang di'ingini dari fihak si kolot. Lantaran itoe bagi barones, ada lebi baek saratoes kali, anak moeda itoe tinggal tetap ada di dampingnja, aken membikin ia sabentar-bentar berdjekak-djekak tertawa, dengen klakoean djinaka. Salaennja itoe, memang djoega ada enak sekali, mempoenja teman mengomong dan bertjanda dalem satoe astana, dimana samoea orang baroe sadja dikenal bebrapa hari lamanja. Kerna Sri Maha Radja ampir tida taoe mengoendjoengi pada barones, hanja saban-saban minta si djantoeng hati dateng padanja dalem astana sendiri. Baginda poenja klakoean seperti ada kikoek-kikoek bilah ada di villa Vanderborght.

 Tapi kaloe ditimbang dari laen fihak, Caroline tida nanti bermasgoel bagimana sedikit poen, kapan Lucien misti lantas brangkat pergi. Kerna, bilah „soedara" itoe soeda tida ada, ia nanti boleh merasaken lebi senang dalem penghidoepannja seperti bangsawan. Dengen tida teroesik ia aken boleh berlakoe, seperti betoel-betoel ada toeroenan orang berderadjat tinggi jang aseli. Apa lagi memang barones sanantiasa ada mengira, bahoewa boeat djadi mirip soenggoe-soenggoe dengen kaadahannja bangsawan agoeng, orang perloe sekali berlakoe tinggiken diri, dan plahan-plahan boewang segala apa jang mendjadi kabiasahannja orang kampoengan. Itoe samoea tida nanti bisa dilakoeken dengen laloewasa, apabilah Lucien masi ada bersama-sama di sitoe. Saban-saban ia nanti tertawaken, dan berkata:

 „Baron? Barones? Hm! itoe sama sekali perkara kosong. Bagi akoe, bisa djadi baron poen baek, tapi jang paling bergoena, boeat penghidoepan, oewanglah sadja, Caroline!"

 Itoe omongan menimboelken sanget sekali si nona poenja koerang senang hati: ia rasaken dirinja terhina, dadanja tertikam dengen pisoh beratjoen. Salagi berdjalan di samping baginda, koepingnja sabagi ada mendenger perkatahan itoe diseboet lagi beroelang-oelang. Maka koetika baginda berkata, Lucien sigra misti berlaloe dari villa Vanderborght. Barones de Vaughan tida merasa ada kabratan, dan achir-achir berkata:

 „Bagi akoe perkara itoe tida ada halangan. Akoe poen lebi soeka liat ia lantas pergi dari sini, dari misti ada bersama-sama boeat salamanja." Aer moeka Sri Maha Radja Leopold berseri bahna teramat girang. Sadari ia kenal pada Caroline, belon pernah satoe kali ia ngalami si nona begitoe gampang maoe menoeroet ia poenja kahendak. Ia, jang sanantiasa kainginannja tida kenal halangan, niatnja tida pernah toendoek pada per-moehoenan jang menjegah, ia sekarang misti membentoek kapala atas apa si nona poenja kamaoehan! Hingga poen tida heiran, tatkalah meliat Caroline berlakce begitoe manis, baginda poenja hati djadi sanget tergerak, dan sambil memeloek kentjeng-kentjeng pada si djantoeng hati, ia berkata :

„Kaoe baek sekali, hati djiwakoe!"

Kasian! Si kolot soeda tida lagi bisa pahamken, bahoewa dengen klakoean itoe, boekan sekali Caroline menoeroet ia poenja kahendak, tapi ada berboeat goena diri sendiri.

Pah bandot soeda djadi mabok betoelbetoel kerna bertjinta. Ia memeloek begitoe lemboet pada si djantoeng hati, sabagi djoega pasangan orang moeda, jang bertjinta-tjintahan di boelan Mei. Tjara demikian iaorang djalan menjimpang ka satoe djalanan ketjil. Tapi di itoe sa'at djoega, koenjoeng-koenjoeng kadengeran soeara berkrisik, dan satoe potongan jans: langsing kaliatan ada berdiri di perdjalana iaorang, Orang itoe adalah Prinses Clémentine.

Koetika meliat ajahnja, jang berdjalan-djalan seperti laki-istri dengen nona barones, poetri poenja moeka lantas berobah djadi mera sabagi tjabe. Ia berpaling, dan maoe simpangi tindakannja ka laen djoeroesan.

Baginda poenja dara dengen mendadak djadi seperti aer berdidih. Apa memang ada kapantesan, satoe nona manis, jang iaanggap ada harga aken djalan bersamasama ia dengen bergendeng tangan, poetrinja melengosken moeka, sabagi meliat barang jang hina?

„Berdiri diam!" seroe baginda dengen soeara memerenta.

Poetri merandak.

„Apa artinja itoe klakoean gila-gila?" tanja baginda kamoedian dengen genggam amara.

Prinses Clémentine mengangkat poendak, dan mendjawab:

„Ja, akoe sendiri djoega tida mengarti!"

Satelah itoe poetri berbalik poelah, dan landjoetken perdjalanannja.

loe banjak simpan tenaga, anggotanja jang tegoeh, sekarang samingkin lama ada kaliatan mingkin djadi lajoeh dan lemah. Kakoeatan ampir tida ada lagi padanja: kadoekahan ada menimpah ia terlaloe haibat, aken ia bisa melawan dengen tida djadi roesak kasehatan dirinja.

Salaennja toewan-toewan doktor, malaenkan ada Barones de Meaublanc dan Baron de Goffinet, jang menoenggoeken ia siang hari malem.

Toewan dan njonja baron ada kenal permeisoeri di masa ia oering-oeringan, koetika ia kadang-kadang soeka berlakoe bengis dan tida patoet, tapi iaorang ada kenal djoega permeisoeri poenja lemah-lemboet, tatkalah ia djadi malaikat penoeloeng, bagi samoea orang jang berada dalem kasoesahan.

Baron de Goffinet telah mengirim kabar kawat pada Sri baginda, membri warta jang si sakit poenja ka'adahan, ada ter­amat berbahaja, hingga saban djam boleh dianggap, bisa djadi jang penghabisan bagi ia poenja djiwa.

Djoega pada permeisoeri poenja poetri-poetri dikirimken ini kabaran.

Di itoe masa Baginda Leopold II ada di Bagnères de Bigorre, satoe tempat, jang boleh dibilang tida terpisah kliwat djaoe dari Spa, dimana permeisoeri ada rebah di pembaringan dengen menoenggoeken adjal.

Kendati begitoe, tida lalis baginda pergi boeroe-boeroe meliat ka'adahan istrinja, jang sedeng maoe brangkat meninggalken doenia. Apa jang mendjadi lantaran, tida saorang bisa membilang dengen tentoe. Ada jang kata, baginda poenja tida dateng, ada lantaran tida maoe membikin permei­soeri djadi terlebi koerang senang hati, tapi ada djoega jang bisik-bisik: baginda ada inget ia poenja berbagi-bagi perboeatan kedji, hingga ia kwatir, nanti mendenger perkatahan mengoetoek dari moeloet istri­nja, jang maoe brangkat mati.

Pada soeatoe hari, malaenkan terdjaga oleh Baron de Goffinet, Permeisoeri Marie Henriette tarik napasnja jang penghabisan.

Dalem tahon 1853 permeisoeri menikah pada Sri Maha Radja Leopold II, dan meninggalnja adalah djato di tahon 1902, djadi 49 tahon lamanja, ia terikat dengen tali kawin, jang sanantiasa membawah berbagi-bagi kadoekahan. Sataoe apa lagi mega mendoeng itoe nanti menerkam, aken djadiken korbannja! Tida berselang brapa djam sasoeda permeisoeri wafat, Prinses Stephanie, jang koetika itoe soeda mendjadi Gravin Lonyay, laloe dateng di astana Spa dengen terbirit-birit, bersama ia poenja nonni ketjil.

Baron de Goffinet trima kadatengan poetri dengen goenaken bahasa manis.

Stephanie meliat koeliling, tapi menam­pak djendelah samoea ada tertoetoep, dan liat saban-saban orang jang ia katemoe, ada tarik moeka sedih sekali... iboenja soeda tida lagi di doenia, ia ada dateng terlaloe laat.

Dan dengen hati hantjoer poetri mena­ngis, tatkalah orang anteri ia dalem kamar, dimana mait permeisoeri ada rebah diatas pembaringan.

„O, iboe, iboe jang tertjinta!" kata ia sasenggoekan, sembari berloetoet didekat mait permeisoeri.. „Sekarang terlepaslah kaoe dari berbagi-bagi kadoekahan di doenia! Kaoe barangkali ada mara padakoe, lantaran akoe soeda paksa melemparken, itoe kawadjiban tjilaka, jang politiek dan peradatan kraton, telah tempatken atas akoe poenja kadoewa poendak. Aken te­tapi, tjoba kaoe, di masa masi moeda, ada berboeat seperti akoe, boleh djadi kaoe troesa rasaken getirnja doenia sampe be­gini haibat!"

Kamoedian poetri bersama ia poenja nonni ketjil laloe bertempat boeat samantara waktoe dalem astana Avenue du Marteau. Ia ingin mempertoendjoeki boedi jang paling penghabisan pada iboenja jang ia sanget tjinta, aken kamoedian balik kombali pada graaf, jang soeda djadi ia poenja soeami, dari siapa jang paling per­tama kali ia dapet rasaken broentoengnja doenia.

Di dalem astana, Stephanie berharep, nanti bisa berdiam dalem kasoenjian, aken lebi senang melajangken pikiran, boeat beringet-inget pada permeisoeri jang soeda mangkat. Aken tetapi, kasian! Dengen mendadak poetri poenja kainginan berbalik meroepaken satoe kadjadian jang laen sekali.

Sri Maha Radja Leopold II, berselang satoe hari, sakoenjoeng-koenjoeng dateng di Spa, dan lantas pergi ka astana, dimana mait permeisoeri ada menoenggoeken waktoe boeat dikoeboer.

Koetika itoe Toewan Baron de Goffinet ada menjamboet dengen hormat sekali, kamoedian laloe menanja: „Apatah Sri baginda tida ingin meliat lagi satoe kali pada permeisoeri?"

Atas ini pertanjahan Radja Leopold tida bri djawaban, hanja malaenkan berdoedoek bengong seperti orang mengimpi. Apajang sasoenggoenja ada di pikirannja, tida saorang brani menebak dengen memastiken.

Dalem satoe kamar ketjil, sabelah menjebelah dengen kamar mati, baginda ada mengambil tempat di satoe krosi, dan menghadepken medja, sembari membatja soerat-soerat, jang atas kainginan ia sendiri, Toewan Baron de Goffinet telah kasi padanja.

Samantara ia sedeng asik membatja, pintoe kamar terboekah dengen sanget plahan. Saorang prampoean moeda laloe masoek ka dalem, sembari tangannja meme­gang bebrapa boengah mawar koening, jang di masa masi hidoep, teramat disoeka oleh Permeisoeri Marie Henriette.

Tatkalah matanja dapet meliat pada baginda, dengen mendadak ia lantas ber­diri diam, sabagi kadoewa kakinja ada ter­pantek di boemi. Boengah jang dipegang, laloe djato di atas permadani, dan agaknja seperti ia tida mempoenjaken tenaga lagi, boeat poengoet kombali.

Sekali-kali ia tida mendoega, nanti bertemoe pada baginda dalem itoe kamar.

Djoega baginda mengangkat moeka. Pipinja kiri kanan, dengen mendadak mendjadi mera, samantara ia poenja aer moeka lantas berobah. Kamoedian ia berbangkit, dan sembari mengisarken krosi ka blakang, ia berseroe:

„Akoe merasa heran sekali, dapet meliat kaoe di sini!"

„Papa!" kata poetri dengen soeara sember. Lebi dari itoe ia tida bisa kaloeari laen perkatahan.

Sri Maha Radja tinggal berdiri seperti orang gagoe; matanja ada menjataken ia poenja koerang senang hati. Prinses Ste­phanie maoe bermoehoen sanget-sanget pada ajahnja, tapi ia poenja sasenggoekan, ber­sama lagi aer matanja jang toeroen sabagi oedjan, membikin ia tida bisa memboekah soeara.

Baginda menggojang lontjeng.

Baron de Goffinet terbirit-birit dateng mengamperi.

„Anteri poetri ka loear."

Toewan Goffinet laloe adjak pada Step­hanie sembari memboedjoek.

„Toewan jang amat berboedi," kata poetri kamoedian dengen soeara didalem leher: „Lagi sakali akoe membilang banjak trima kasi, atas apa jang kaoe telah berboeat pada permeisoeri. Kaoe soeda menoeloeng dan menghiboerken pada iboekoe dengen sagenap hati! Itoe akoe tida nanti loepa sampe di achirnja djaman!"

Dengen sedih sekali poetri berpisah pada toewan baron, jang sakeau lama telah ting­gal satia mendjadi ia poenja sobat. Kerna ia tida di'idjinken tinggal lebi lama, aken liat lagi sakali iboenja poenja roepa.

Selang bebrapa hari permeisoeri dikoeboer. Aken tetapi, samantara orang lagi bikin sembajang dengen oepatjara dalem gredja St. Gudule, Sri Maha Radja Leopold II brangkat ka kota Paris.