Al-Qur'an/An-Najm

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Al-Qur'an
An-Najm (Bintang)
3603Al-Qur'an — An-Najm (Bintang)
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
TUHAN BERSUMPAH BAHWA WAHYU YANG DITURUNKAN KEPADA NABI MUHAMMAD SAW ADALAH BENAR
Ayat 1-25

1 Demi bintang ketika terbenam, 2 kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru, 3 dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. 4 Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya), 5 yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, 6 Yang mempunyai akal yang cerdas, dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli. 7 sedang dia berada di ufuk yang tinggi. 8 Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, 9 maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). 10 Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. 11 Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. 12 Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? 13 Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, 14 (yaitu) di Sidratul Muntaha. 15 Di dekatnya ada surga tempat tinggal, 16 (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratilmuntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. 17 Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. 18 Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar. 19 Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Lata dan Uzza, 20 dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? 21 Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? 22 Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. 23 Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya, Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. 24 Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? 25 (Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

CELAAN-CELAAN ALLAH KEPADA KAUM MUSYRIKIN YANG MENGHARAPKAN SYAFAAT DARI MALAIKAT
Ayat 26-30

26 Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridai (Nya). 27 Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. 28 Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. 29 Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. 30 Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

ORANG-ORANG YANG MENJAUHI DOSA-DOSA BESAR MENDAPAT AMPUNAN DAN PEMBALASAN YANG BAIK DARI ALLAH
Ayat 31-32

31 Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). 32 (Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

KEHANCURAN ORANG YANG MENDUSTAKAN KEBENARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN MASING-MASING MANUSIA ATAS PERBUATANNYA
Ayat 33-62

33 Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari al-Qur'an)?, 34 serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? 35 Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)? 36 Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?, 37 dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?, 38 (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, 39 dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. 40 Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). 41 Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, 42 dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu), 43 dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, 44 dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan, 45 dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, 46 dari air mani, apabila dipancarkan. 47 Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati), 48 dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. 49 dan bahwasanya Dia-lah Tuhan (yang memiliki) bintang syi'ra, 50 dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama, 51 dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup). 52 Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka, 53 dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah, 54 lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. 55 Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu? 56 Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu. 57 Telah dekat terjadinya hari kiamat. 58 Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. 59 Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? 60 Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? 61 Sedang kamu melengahkan(nya)? 62 Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).


Al-Qur'an
001 Al-Fatihah · 002 Al-Baqarah · 003 Ali 'Imran · 004 An-Nisa' · 005 Al-Ma'idah · 006 Al-An'am · 007 Al-A'raf · 008 Al-Anfal · 009 At-Taubah · 010 Yunus · 011 Hud · 012 Yusuf · 013 Ar-Ra'd · 014 Ibrahim · 015 Al-Hijr · 016 An-Nahl · 017 Al-Isra' · 018 Al-Kahf · 019 Maryam · 020 Ta Ha · 021 Al-Anbiya' · 022 Al-Hajj · 023 Al-Mu'minun · 024 An-Nur · 025 Al-Furqan · 026 Asy-Syu'ara' · 027 An-Naml · 028 Al-Qasas · 029 Al-'Ankabut · 030 Ar-Rum · 031 Luqman · 032 As-Sajdah · 033 Al-Ahzab · 034 Saba' · 035 Fatir · 036 Ya Sin · 037 As-Saffat · 038 Sad · 039 Az-Zumar · 040 Al-Mu'min · 041 Fussilat · 042 Asy-Syura · 043 Az-Zukhruf · 044 Ad-Dukhan · 045 Al-Jasiyah · 046 Al-Ahqaf · 047 Muhammad · 048 Al-Fath · 049 Al-Hujurat · 050 Qaf · 051 Az-Zariyat · 052 At-Tur · 053 An-Najm · 054 Al-Qamar · 055 Ar-Rahman · 056 Al-Waqi'ah · 057 Al-Hadid · 058 Al-Mujadilah · 059 Al-Hasyr · 060 Al-Mumtahanah · 061 As-Saff · 062 Al-Jumu'ah · 063 Al-Munafiqun · 064 At-Tagabun · 065 At-Talaq · 066 At-Tahrim · 067 Al-Mulk · 068 Al-Qalam · 069 Al-Haqqah · 070 Al-Ma'arij · 071 Nuh · 072 Al-Jinn · 073 Al-Muzzammil · 074 Al-Muddassir · 075 Al-Qiyamah · 076 Al-Insan · 077 Al-Mursalat · 078 An-Naba' · 079 An-Nazi'at · 080 'Abasa · 081 At-Takwir · 082 Al-Infitar · 083 At-Tatfif · 084 Al-Insyiqaq · 085 Al-Buruj · 086 At-Tariq · 087 Al-A'la · 088 Al-Gasyiyah · 089 Al-Fajr · 090 Al-Balad · 091 Asy-Syams · 092 Al-Layl · 093 Ad-Duha · 094 Al-Insyirah · 095 At-Tin · 096 Al-'Alaq · 097 Al-Qadr · 098 Al-Bayyinah · 099 Az-Zalzalah · 100 Al-'Adiyat · 101 Al-Qari'ah · 102 At-Takasur · 103 Al-'Asr · 104 Al-Humazah · 105 Al-Fil · 106 Quraisy · 107 Al-Ma'un · 108 Al-Kausar · 109 Al-Kafirun · 110 An-Nasr · 111 Al-Lahab · 112 Al-Ikhlas · 113 Al-Falaq · 114 An-Nas