Wasiat Jang Beharoe/Mattioes

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Logo Wikipedia
Logo Wikipedia
Wikipedia memiliki artikel yang berkaitan dengan:Injil Matius.
Indonesia Wikibooks logo
Indonesia Wikibooks logo

Matius 1

INDJILOEʼLḲOEDOES


JANG TERSOERAT


OLIH


MATTIOES.


~~~~~~~~~


FAṢAL I.

 Bahwa inilah sjadjarah Isa almasih, ija-itoe anaḳ Daʼoed dari anaḳ Ibráhim.

 2. Maka Ibráhim bĕranaḳ Isḥaḳ dan Isḥaḳ bĕranaḳ Jāḳoeb dan Jāḳoeb bĕranaḳ Jahoeda sĕrta sĕgala saoedaranja,

 3. Maka Jahoeda bĕranaḳ Faris dan Zara dĕngan Tamar, dan Faris bĕranaḳ Ezrom dan Ezrom bĕranaḳ Aram ,

 4. Maka Aram bĕranaḳ Aminádab dan Aminádab bĕranaḳ Naḥasoen dan Naḥasoen bĕranaḳ Salmon,

 5. Maka Salmon bĕranaḳ Boöz dĕngan Rahab, dan Boöz bĕranaḳ Obid dĕngan Roeṭ dan Obid bĕranaḳ Jisaï,

 6. Maka Jisaï bĕranaḳ radja Daʼoed dan radja Daʼoed bĕranaḳ Solaiman dĕngan bini Oerias.

 7. Maka Solaiman bĕranaḳ Roboām dan Roboām bĕranaḳ Abia dan Abia bĕranaḳ Asa,

 8. Maka Asa bĕranaḳ Jósafat dan Jósafat bĕranaḳ Joram dan Joram bĕranaḳ Ozias,

 9. Maka Ozias bĕranaḳ Jóaṭam dan Jóaṭam bĕranaḳ Aḥaz dan Aḥaz bĕranaḳ Izekia,

 10. Maka Izekia bĕranaḳ Manasi dan Manasi bĕranaḳ Amon dan Amon bĕranaḳ Josia,

 11. Maka Josia bĕranaḳ Jechónia dan sĕgala saoedaranja, ija-itoe pada masa pĕmindahan ka-Babil;

 12. Maka kĕmoedian daripada pĕmindahan ka-Babil laloe Jechónia bĕranaḳ Salatial dan Salatial bĕranaḳ Zorobabil,

 13. Maka Zorobabil bĕranaḳ Abioed dan Abioed bĕranaḳ Eljaḳim dan Eljaḳim bĕranaḳ Azor,

 14. Maka Azor bĕranaḳ Sadok dan Sadok bĕranaḳ Achim dan Achim bĕranaḳ Elioed,

 15. Maka Elioed bĕranaḳ Eliazar dan Eliazar bĕranaḳ Matan dan Matan bĕranaḳ Jākoeb,

 16. Maka Jāḳoeb bĕranaḳ Joesoef, ija-itoe soeami Mĕriam, maka daripada Mĕriam itoelah tĕlah djadi Isa, jang digĕlar Almasiḥ.

 17. Maka sĕgala gilir orang daripada Ibráhim sampai kapada Daʼoed itoe ĕmpat-bĕlas gilir, dan daripada Daʼoed sampai kapada masa pĕmindahan ka-Babil itoe ĕmpat-bĕlas gilir, dan daripada masa pĕmindahan ka-Babil sampai kapada Almasiḥ itoepon empat-bĕlas gilir.

 18. Maka adapon pĕri ḥál djadi Isa Almasiḥ itoe adalah dĕmikian: Pada masa Mĕriam, iboenja, bĕrtoenangan dĕngan Joesoef, ija-itoe sabĕlom kadoewanja bĕrtĕmoe, maka nyatalah Mĕriam itoe ada mĕngandoeng dĕngan koewasa Rohoeʼlkoedoes.

 19. Maka Joesoef, lakinja, sĕbab ijalah saʼorang jang bĕnar dan tiada ija maoe mĕmberi maloe kapadanja dĕngan njata-njata, maka bĕrnijatlah ija hĕndak mĕninggalkan dia diam-diam.

 20. Tĕtapi dalam ija bĕrnijat dĕmikian, sasoenggoehnja dalam mimpi kalihatanlah kapadanja saʼorang malaikat Toehan, katanja: Hai Joesoef, anaḳ Daʼoed! djanganlah ĕngkau takoet mĕnĕrima Meriam itoe akan binimoe, karĕna kandoengannja itoĕ tĕlah djadi dĕngan koewasa Rohoeʼlkoedoes.

 21. Maka ija akan bĕranaḳ laki-laki saʼorang, maka hĕndaklah ĕngkau namai akandia Isa, karena ijalah jang akan mĕlepaskan oematnja daripada sĕgala dosa marekaitoe.

 22. Adapon sĕgala pĕrkara ini tĕlah djadi, soepaja gĕnaplah barang, jang tĕlah dikatakan olih nabi itoe akan hal Toehan, sabdanja:

 23.Bahwa sasoenggoehnja anak-dara itoe akan mĕngandoeng dan bĕranak laki-laki, maka ija-itoe akan dinamai Imanoeil, jang tĕrsalin ĕrtinja: Allah adalah sĕrta kita.

 24. Hata satĕlah soedah Joesoef bangoen dari tidoernja, dipĕrboewatnja sapĕrti pĕsan malaikat Toehan itoe kapadanja, laloe ditĕrimanjalah bininja.

 25. Maka tiadalah ija bĕrsatoeboeh dĕngan dia sabĕlom dipĕranaḳkannja anaḳnja jang soeloeng itoe, maka olih Joesoef dinamai kanaḳ-kanaḳ itoe Isa.

FAṢAL II

Hata satĕlah Isa djadi di-Baitlehim tanah Joedĕa, pada masa radja Herodis, sasoenggoehnja datanglah pandita-pandita dari sabĕlah timoer kanegari Jeroezalim,

 2. Katanja: Dimanakah radja orang Jahoedi, jang bĕharoe djadi itoe? karĕna dinĕgari timoer telah kami mĕlihat bintangnja, maka datanglah kami ini hĕndak mĕnjĕmbah dia.

 3. Dĕmi didĕngar olih radja Herodis akan hal itoe, maka tĕrkĕdjoetlah baginda dan sĕgala orang isi Jeroezalim pon sĕrtanja.

 4. Maka dihimpoenkan baginda sĕgala kĕpala imam dan sĕgala katib daripada kaoem itoe, laloe ditanjai baginda kapadanja dimana Almasih itoe akan djadi.

 5. Maka sĕmbah mareka-itoe kapada baginda: Dinĕgari Baitlehim, tanah Joedĕa, karena demikianiah tĕlah disoeratkan olih nabi itoe, boenjinja:

 6. Hai Baitlehim, tanah Jahoeda, sakali-kali tiada ĕngkau tĕrkĕtjil di-antara sĕgala pĕnghoeloe Jahoeda, karĕna dari dalammoe djoega akan kĕloewar saʼorang radja, jang akan mĕnggombalakan oematkoe Israil.

 7. Satĕlah itoe maka dipanggil olih radja Herodis akan sĕgala pandita itoe diam-diam, sĕrta dipĕriksai baginda kapada marekaitoe dĕngan sĕlidiḳnja akan koetika bintang itoe tĕlah kalihatan kapadanja.

 8. Laloe disoeroehkannja marekaitoe kanĕgari Baitlehim, titahnja: Pĕrgilah kamoe, tjĕharilah kanaḳ-kanaḳ itoe baïk-baïk, maka apabila kamoe soedah mĕndapat dia, bĕrilah tahoe akoe, soepaja akoepon datang mĕnjĕmbah dia.
 9. Satĕlah soedah didĕngarnja titah radja ini maka pĕrgilah mareka-itoe; bahwa sasoenggoehnja, adapon bintang, jang tĕlah dilihatnja dinegari timoer itoe, adalah tĕrdĕhoeloe bĕrdjalan dihadapan mareka-itoe, sampai datanglah bintang itoe tĕrhĕnti di-atas tempat ada kanaḳ-kanaḳ itoe.

 10. Dĕmi tĕrlihat mareka-itoe akan bintang itoe, maka bĕrsoeka-tjitalah hati mareka-itoe dĕngan soeka-tjita jang amat bĕsar.

 11. Maka sĕrta mareka-itoe masoeḳ kadalam roemah itoe, tĕrpandanglah ija kapada kanaḳ-kanaḳ itoe dĕngan Meriam, iboenja, maka soedjoedlah mareka-itoe mĕnjembah dia dan diboekakannjalah sĕgala tĕmpat pĕrĕmasannja, laloe dipersĕmbahkannja kapadanja ĕmas dan kĕmĕnnjan dan ĕmoer akan hadiah.

 12. Ḥata, satĕlah di-naṣihatkan Allah akan mareka-itoe dalam mimpi, soepaja djangan mareka-itoe kĕmbali lagi kapada radja Herodis, maka poelanglah mareka-itoe kanĕgarinja daripada simpangan jang laïn.

 13. Arakian, satĕlah mareka-itoe soedah kĕmbali, sasoenggoehnja, kalihatanlah saʼorang malaïkat Toehan kapada Joesoef dalam mimpi, katanja: Bangoenlah engkau, ambil kanaḳ-kanaḳ itoe sĕrta dĕngan iboenja, larikanlah dia kanegari Maṣir, dan tinggallah engkau disana, sampai akoe mĕmberi tahoe kapadamoe, karena Herodis mĕntjĕhari kanaḳ-kanaḳ itoe hĕndaḳ diboenoehnja.

 14. Ḥata maka bangoenlah ija, di-ambilnja kanaḳ-kanaḳ itoe sĕrta dĕngan iboenja pada waktoe malam, laloe bĕrdjalanlah ija ka-Maṣir;

 15. Dan tinggallah ija disana sampai kapada koetika mangkat radja Herodis, soepaja gĕnaplah barang jang telah dikatakan olih nabi itoe dari ḥal Toehan, sabdanja: Bahwa tĕlah koepanggil anaḳkoe dari Maṣir.

 16. Ḥata, satĕlah dikĕtahoeï olih radja Herodis akan ḥal ija tĕlah ditipoe olih sĕgala pandita itoe, maka tĕrsangatlah moerkanja, laloe disoeroehkannja orang pĕrgi mĕmboenoeh sĕgala anaḳ laki-laki, jang dinĕgari Baitlehim dan pada sĕgala djadjahannja, jang œ̄moer doewa tahoen dan koerang daripada itoe, ditoeroetnja saperti koetika, jang telah dipĕriksaïnja dĕngan sĕlidiḳnja kapada sĕgala pandita itoe.

 17. Maka pada tatkala itoe genaplah djoega barang jang tĕlah dikatakan olih nabi Jermiah, sabdanja:

 18. Kadĕngaranlah dinĕgari Rama soeatoe boenji soewara ratap dan tangis dan raoeng jang amat sangat, ija-itoe Raḥil mĕnangisi anaḳ-anaḳnja, maka tiada ija maoe dihiboerkan, sĕbab katiadaän anaḳnja.

 19. Ḥata satĕlah soedah mangkat radja Herodis, sasoenggoehnja kalihatanlah saʼorang malaïkat Toehan kapada Joesoef dalam mimpi dinĕgari Maṣir,

 20. Katanja: Bangoenlah ĕngkau, ambillah kanaḳ-kanaḳ itoe sĕrta dĕngan iboenja, bawalah akandia katanah Israïl, karĕna adapon orang, jang hĕndaḳ mĕmboenoeh kanaḳ-kanaḳ itoe, ija-itoe soedah mati.

 21. Maka bangoenlah ija, diambilnja kanaḳ-kanaḳ itoe sĕrta dĕngan iboenja, laloe pĕrgilah ija katanah Israïl.

 22. Tĕtapi satĕlah didĕngarnja bahwa Archilaoes mĕndjadi radja ditanah Joedea mĕnggantikan Herodis, ajahnja, maka takoetlah Joesoef pĕrgi kasana, tĕtapi satĕlah dinaṣihatkan Allah akandia dalam mimpi maka mĕnjimpanglah ija kadjadjahan tanah Galilea.  23. Maka datanglah ija doedoeḳ dalam saboewah negari, jang bĕrnama Naṣareṭ, soepaja gĕnaplah barang jang tĕlah dikatakan olih sĕgala nabi itoe, bahwa Isa akan bĕrgĕlar orang Naṣareṭ.
FAṢAL III.

Sabĕrmoela, maka pada masa itoe datanglah Jaḥja Pembaptisa mĕngadjar dipadang-bĕlantara jang ditanah Joedea,

 2. Sabdanja: Tobatlah kamoe, karĕna karadjaän sorga soedah dĕkat.

 3. Maka dari ḥal Jaḥja ini tĕlah dikatakan olih nabi Jesaja, sabdanja: Ada soeara orang bĕrsĕroe-sĕroe dipadang-bĕlantara: Sadiakanlah djalan Toehan dan bĕtoelkanlah loeroeng-loeroengnja.

 4. Sjahadan, adapon Jaḥja itoe bĕrpakaikan djoebah daripada boeloe onta dan pĕngikat pinggangnja koelit dan makanannja pon bilalang dan ajar-madoe hoetan.

 5. Maka tatkala itoe kaloewarlah sĕgala orang isi nĕgari Jeroezalim, dan orang isi sagĕnap negari Joedea, dan daripada sĕgala djadjahan soengai Jarden, datang mĕndapatkan Jaḥja.

 6. Laloe dibaptisakannja mareka-itoe sakalian dalam soengai Jarden sĕmantara mareka-itoe mĕngakoe dosanja.

 7. Maka apabila dilihat olih Jaḥja banjaḳ orang Farisi dan Sadoeki pon datang kapada baptisannja, maka katanja kapada mareka-itoe: Hai bangsa oelar biloedaḳ, siapa garangan tĕlah mĕngingatkan kamoe, akan lari bĕrlĕpas dirimoe daripada moerka jang datang kĕlaḳ?

 8. Sĕbab itoe hĕndaḳlah kamoe kaloewarkan boewah-boewah jang satoedjoe dĕngan tobat;

 9. Dan djangan kamoe bĕrkata dalam hatimoe dĕmikian: Bahwa Ibráhimlah bapa kita, karĕna akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa Allah bĕrkoeasa djoega mĕngadakan anaḳ-anaḳ bagai Ibráhim, djikalau daripada batoe-batoe ini sakalipon.

 10. Maka tĕlah tĕrsadialah kapaḳ itoe pada pangkal pohon kajoe, sĕbab itoe barang pohon tiada bĕrboewah-boewah jang baïk, ija-itoe akan ditĕbang dan diboewang kadalam api.

 11. Soenggoehpon akoe mĕmbaptisakan kamoe dĕngan ajar akan bĕrtobat, tĕtapi orang jang datang kĕlaḳ kĕmoedian daripadakoe, itoe tĕrlĕbih koewasanja daripadakoe, maka tiada patoet akoe ini mĕnghantar kasoetnja, maka ijalah kĕlaḳ mĕmbaptisakan kamoe dĕngan Roḥoeʼlḳoedoes dan dĕngan api.

 12. Maka njiroenja adalah pada tangannja, dan ijapon akan mĕnjoetjikan tempat pĕngiriḳnja, laloe dikoempoelkannja gandoemnja kadalam pĕloeboernja, tĕtapi sĕkam itoe dibakarnja habis-habis dĕngan api jang tiada tĕrpadamkan.

 13. Bĕrmoela, maka Isa pon datanglah dari Galilea ka Jarden mĕndapatkan Jaḥja, hĕndaḳ dibaptisakan olihnja.

 14. Tĕtapi olih Jaḥja ditĕgahkan dia, katanja: Bahwa patoet hamba ini Toehan baptisakan, maka sakarang Toehan datang kapada hamba?

 15. Maka sahoet Isa, katanja: Biarkanlah sakarang, karĕna dĕmikianlah patoet pada kita mĕnggĕnapi sĕgala pĕrkara jang bĕnar. Laloe diloeloeskannja.

 16. Ḥata, satĕlah soedah Isa dibaptisakan sabĕntar itoe djoega naïklah ija dari dalam ajar, maka sasoenggoehnja, tĕrboekalah langit bagainja, dan dilihatnja Roḥ Allah pon toeroen sapĕrti boeroeng mĕrpati datang atasnja.

 17. Maka sasoenggoehnja adalah  soeatoe boenji soeara dari langit mĕngatakan: Inilah anaḳkoe jang kĕkasih, maka akandia djoega adalah karidlaänkoe.
FAṢAL IV.

Kĕmoedian daripada itoe Isa pon dibawa olih Roḥ kapadang-bĕlantara, soepaja ditjobaï olih iblis akandia.

 2. Ḥata, satĕlah soedah Isa bĕrpoeasa ĕmpat poeloeh hari ĕmpat poeloeh malam lamanja, bĕharoe laparlah ija.

 3. Maka si-pĕnggoda itoe datang kapadanja sambil katanja: Djikalau ĕngkau anaḳ-Allah, soeroehlah batoe-batoe ini mĕndjadi roti.

 4. Tĕtapi disahoet Isa, katanja: Adalah tĕrsoerat: bahwa manoesia tiada akan hidoep dĕngan roti sĕhadja, mĕlaïnkan olih sĕgala firman, jang tĕrbit daripada lidah Allah.

 5. Laloe di-ambil iblis akan Isa, dibawanja sĕrtanja ka-Baitoeʼlmoekadis, didirikannja di-atas boemboengan Kābah.

 6. Sĕrta katanja kapadanja: Djikalau ĕngkau anaḳ-Allah, tĕrdjoenkanlah dirimoe kabawah, karena adalah tĕrsoerat: bahwa Allah akan bĕfirman kapada sĕgala malaïkatnja dari halmoe, maka mareka-itoe kĕlaḳ mĕnatang ĕngkau di-atas tangannja, soepaja djangan barangkali tĕrantoeḳ kakimoe pada batoe.

 7. Maka kata Isa kapadanja: Bahwa adalah tĕrsoerat poela: Djanganlah kamoe mĕntjobaï Toehan Allahmoe.

 8. Maka dibawa poela olih iblis akandia ka-atas saboewah goenoeng jang amat tinggi, laloe ditoendjoeḳnjalah kapadanja sĕgala karadjaän doenia sĕrta dĕngan kamoeliaännja;

 9. Maka katanja kapada Isa: Sakalian ini koeberikan kapadamoe kĕlaḳ, djikalau ĕngkau soedjoed mĕnjĕmbah akoe.

 10. Maka tatkala itoe kata Isa kapadanja: Njahlah ĕngkau, hai sjaiṭan, karĕna adalah tĕrsoerat: Hĕndaḳlah kamoe mĕnjĕmbah Toehan Allahmoe dan bĕribadat hanja kapada Toehan sĕhadja.

 11. Satĕlah itoe maka oendoerlah iblis daripadanja, maka sasoenggoehnja datanglah bĕbĕrapa malaïkat mĕlajani akan Isa.

 12. Ḥata, satĕlah kadĕngaran kapada Isa ḥal Jaḥja soedah disĕrahkan, maka kĕmbalilah ija ka-Galilea.

 13. Maka satĕlah soedah ditinggalkannja nĕgari Naṣareṭ, datanglah ija diam dinĕgari Kapernaoem, jang ditĕpi tasiḳ, pada djadjahan tanah Zaboelon dan Naftalim,

 14. Soepaja gĕnaplah pĕrkataän, jang dikatakan olih nabi Jesaja, sabdanja:

 15. Tanah Zaboelon dan Naftalim, dĕkat djalan katasiḳ, jang disabĕrang Jarden, ija-itoe Galilea orang kafir:

 16. Adapon orang, jang doedoeḳ dalam gĕlap itoe, tĕlah mĕlihat soeatoe tĕrang jang bĕsar, dan akan sĕgala orang jang doedoeḳ di tanah jang dinawoengi olih kamatian, itoe tĕrbitlah soeatoe tĕrang bagainja.

 17. Arakian, maka daripada koetika itoe djoega dimoelaï olih Isa mĕngadjar, katanja: Tobatlah kamoe, karĕna karadjaän sorga itoe soedah dĕkat.

 18. Maka sĕmantara Isa bĕrdjalan ditĕpi tasiḳ Galilea itoe dili hatnja doewa orang bĕrsaoedara, ija-itoe Simon, jang bĕrgĕlar Petroes, dan saoedaranja jang bĕrnama Andréas, tengah mĕlaboehkan poekat dalam tasiḳ, karĕna mareka-itoe pĕmoekat.

 19. Maka kata Isa kapadanja: Ikoetlah akoe, maka akoe akan mĕndjadikan kamoe pĕmoekat orang.

 20. Maka pada koetika itoe djoega ditinggalkan mareka-itoe poekatnja laloe mĕngikoet dia.

 21. Satĕlah soedah Isa bĕrdjalan dari sana dilihatnja poela doewa orang laïn jang bĕrsaoedara, ija-itoe Jāḳoeb bin Zabdi. dan saoedaranja jang bĕrnama Jaḥja, dalam saboewah pĕrahoe sĕrta dĕngan Zabdi, bapanja itoe, tĕngah mĕmboeboel poekatnja, laloe dipanggil olih Isa akan mareka-itoe.

 22. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega ditinggalkan olih mareka-itoe pĕrahoenja dĕngan bapanja, laloe di-ikoetnja akan Isa.

 23. Bĕrmoela, maka Isa pon mĕndjalanilah sĕgala tanah Galilea sambil mĕngadjar dalam masdjid-masdjid mareka-itoe, sĕrta mĕmasjhoerkan indjil karadjaän Allah, dan disĕmboehkannja sĕgala sakit-pĕnjakit di-antara orang banjaḳ itoe.

 24. Maka pĕtjahlah wartanja sampai bĕrkoeliling sĕgala bĕnoea Sjám, maka dibawa oranglah kapadanja akan sĕgala orang sakit dĕngan djĕnis-djĕnis pĕnjakit dan sangsara, dan orang jang dirasoeḳ sjaiṭan, dan orang gila-babi, dan orang tepoeḳ, maka disĕmboehkanlah olih Isa akan mareka-itoe sakalian.

 25. Maka banjaḳlah orang mĕngikoet dia dari tanah Galilea, dan dari nĕgari Dekápolis, dan dari nĕgari Jeroezalim dan dari tanah Joedea, dan dari sabĕrang soengai Jarden.

FAṢAL V.

Maka apabila dilihat olih Isa akan orang banjaḳ itoe maka naïklah ija kaätas saboewah boekit, satĕlah ija doedoeḳ datanglah moerid-moeridnja hampir kapadanja.

 2. Laloe Isa mĕmboeka moeloetnja sĕrta mĕngadjar mareka-itoe, sabdanja:

 3. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang rĕndah hatinja, karĕna mareka-itoelah jang ĕmpoenja karadjaän sorga.

 4. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang bĕrdoeka-tjita, karĕna mareka-itoe akan dihiboerkan.

 5. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang lĕmah-lĕmboet hatinja, karĕna mareka-itoe akan mĕmpoesakaï boemi.

 6. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang iang lapar dan dĕhaga akan kabĕnaran, karĕna mareka-itoe akan dikĕnnjangkan.

 7. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang mĕnaroh kasihan, karena mareka-itoe akan mĕndapat kasihan djoega.

 8. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang soetji hatinja, karena mareka-itoelah akan mĕmandang Allah.

 9. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang mĕmpĕrdamaikan orang, karĕna mareka-itoe akan dinamaï anaḳ-anaḳ Allah.

 10. Bĕrbĕhagialah sĕgala orang jang tĕraniaja olih sĕbab kabĕnaran, karena mareka-itoe jang ĕmpoenja karadjaän sorga.

 11. Bĕrbĕhagialah kamoe djika di-oempat orang akan kamoe, dan di-aniajaïnja kamoe, dan dikatakannja akan kamoe sĕgala djĕnis djahat dĕngan bohongnja, ija-itoe dari sĕbab akoe.

 12. Bĕrsoeka-tjitalah kamoe dan bĕrkasoekaänlah, sĕbab bĕsarlah pĕhalamoe dalam sorga, karĕna dĕmikian djoega sĕgala nabi, jang dĕhoeloe daripada kamoe itoe dianiajakan orang adanja.

 13. Maka kamoelah sapĕrti garam di-doenia ini, djikalau garam itoe djadi tawar, dĕngan apa garangan bolih di-asinkan poela? Soeatoepon tiada goenanja lagi, mĕlaïnkan akan diboewang dan dipidjaḳ-pidjaḳ orang.

 14. Maka kamoelah saperti tĕrang didoenia ini; adapon saboewah nĕgari, jang di-atas boekit, itoe tiada bolih tĕrsĕmboeni.

 15. Dĕmikian pon tiada pĕrnah orang mĕmasang dian hĕndaḳ ditoedoengkannja dĕngan gantang, mĕlaïnkan dilĕtaḳkannja di-atas kaki dian djoega, soepaja ija-itoe mĕnĕrangkan orang sakalian jang didalam roemah.

 16. Maka demikian pon biarlah tĕrangmoe bĕrtjĕhaja-tjĕhaja dihadapan sĕgala orang, soepaja dilihatnja kabadjikanmoe dan dipermoeliakannja Bapamoe jang ada disorga.

 17. Maka djangan kamoe sangkakan akoe ini datang hĕndaḳ mĕrombaḳ ḥoekoem torat ataw soerat sĕgala nabi-nabi; bahwa tiada akoe datang akan mĕrombaḳ, mĕlaïnkan akan mĕnggĕnapi dia.

 18. Karĕna sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, sahingga langit dan boemi ini lennjap sakalipon, nistjaja tiada akan lĕnnjap satoe noḳta ataw titiḳ djoea daripada ḥoekoem torat, sampai samowanja soedah digĕnapi djoega.

 19. Maka sĕbab itoe, barang-siapa jang mĕrombaḳ salah soeatoe daripada ḥoekoem jang tĕrkĕtjil ini, dan di-adjarkannja bagitoe kapada orang, maka orang itoe akan disĕboet tĕrkĕtjil dalam karadjaän sorga, tĕtapi barang-siapa jang bĕrboewat dan mĕngadjar sapĕrti dalam ḥoekoem itoe, maka orang itoe akan disĕboet bĕsar dalam karadjaän sorga.

 20. Karĕna akoe bĕrkata kapadamoe: djikalau tiada kabĕnaranmoe itoe tĕrlĕbih daripada kabĕnaran sĕgala chaṭib dan orang Farisi itoe, sakali-kali tiada bolih kamoe masoeḳ kadalam karadjaän sorga.

 21. Maka tĕlah kamoe mĕnĕngar pĕrkataän orang dĕhoeloe kala: Bahwa djanganlah kamoe mĕmboenoeh orang dan barang-siapa jang mĕmboenoeh itoe, patoet diḥoekoemkan olih madjĕlis bitjara.

 22. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa barang-siapa jang marah akan saoedaranja dĕngan tiada samĕna-mĕna, ija-itoe patoet diḥoekoemkan olih madjĕHs bitjara, dan barang-siapa jang bĕrkata kapada saoedaranja dĕmikian: hai djahil! ija-itoe patoet diḥoekoemkan olih madjĕlis bitjara bĕsar, dan barang siapa jang bĕrkata bagini: hai gila! ija-itoe patoet diḥoekoemkan dalam api naraka.

 23. Sĕbab itoe apabila ĕngkau mĕmbawa akan pĕrsĕmbahanmoe kapada mĕdzbah, maka disanapon tĕringat engkau bahwa ada saoedaramoe kĕtjil hati akan dikau,

 24. Biarkanlah pĕrsĕmbahanmoe itoe dihadapan mĕdzbah, pĕrgilah ĕngkau bĕrdamai dĕhoeloe dĕngan saoedaramoe itoe, kemoedian datanglah ĕngkau mĕmpĕrsĕmbahkan pĕrsĕmbahanmoe itoe.

 25. Maka sigĕralah engkau bĕrdamai dĕngan sĕteroemoe, sĕlagi ĕngkau bĕrsama-sama sadjalan dĕngan dia, soepaja djangan disĕrahkannja engkau kapada hakim, maka hakim pon mĕnjĕrahkan dikau kapada mata-mata, dan ĕngkau ditjampaḳ kadalam pĕndjara.

 26. Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, sakali-kali tiada bolih engkau kaloewar dari sitoe, sabĕlom ĕngkau soedah mĕmbajar hoetangmoe sadoewit taʼbolih koerang.
 27. Maka kamoe tĕlah mĕnĕngar pĕrkataän orang dĕhoeloe-kala, ija-itoe: djanganlah kamoe bĕrboewat zinaʼ:

 28. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa barang-siapa jang mĕmandang saʼorang pĕrampoewan sĕrta dĕngan inginnja akandia, ija-itoe soedah bĕrboewat zinaʼ dĕngan dia dalam hatinja.

 29. Sĕbab itoe djikalau mata-kananmoe mĕndatangkan salah kapadamoe, koriḳkanlah dia, boewangkan daripadamoe, karena tĕrlĕbih goenanja kalau daripada sĕgala anggotamoe hilang satoe, asal djangan sagĕnap toeboehmoe ditjampaḳ kadalam naraka.

 30. Danlagi djikalau tangan kananmoe mĕndatangkan salah kapadamoe, koedoengkanlah dia, boewangkan daripadamoe, karena tĕrlĕbih goenanja kalau dari pada sĕgala anggotamoe hilang satoe, asal djangan kĕlaḳ sagĕnap toeboehmoe itoe ditjampaḳ kadalam naraka.

 31. Danlagi tĕlah dikatakan bagini: Barang-siapa bĕrtjĕrai dĕngan bininja hĕndaḳlah dibĕrikannja soerat ṭalaḳ kapadanja.

 32. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe, barang-siapa jang bĕrtjĕrai dĕngan bininja, kĕtjoewali sĕbab zinaʼ, maka ijalah mĕndjadi sĕbab pĕrampoewan itoe bĕrboewat zinaʼ, dan barang-siapa jang kawin dĕngan pĕrampoewan jang tjĕrai itoe, maka ijapon bĕrboewat zinaʼ djoega adanja.

 33. Dan lagi telah kamoe dĕngar pĕrkataän orang dĕhoeloe-kala: Djangan kamoe obahkan soempah, mĕlaïnkan hĕndaḳlah kamoe mĕnjampaikan kapada Toehan akan pĕrkara soempahmoe itoe;

 34. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe, djangan kamoe bĕrsoempah sakali-kali, baïk demi langit, karĕna ija-itoelah ārasj Allah adanja;

 35. Baïk dĕmi boemi, karĕna ija-itoelah alas kakinja, baïk demi Jeroezalim, karĕna ija-itoelah nĕgari Radja Jang maha bĕsar.

 36. Dan djangan kamoe bĕrsoempah dĕmi kapalamoe pon, karĕna tiada kamoe koeasa mĕndjadikan poetih ataw hitam barang sahĕlai ramboet djoea.

 37. Tĕtapi hendaḳlah pĕrkataänmoe: Ija itoe ija, dan tidaḳ itoe pon tidaḳ; karĕna barang pĕrkataän jang lĕbih daripada ini, ija-itoe daripada sidjahat datangnja.

 38. Maka tĕlah kamoe dĕngar, bahwa soedah dikatakan dĕmikian: Mata akan ganti mata dan gigi akan ganti gigi;

 39. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe: Djangan kamoe mĕlawan akan orang jang djahat, mĕlaïnkan barang-siapa jang mĕnampar pipi kananmoe, baliḳkanlah kapadanja pipi sabĕlah pon.

 40. Dan djikalau saʼorang hĕndaḳ mĕndāwa engkau dan mĕngambil badjoemoe, bĕrikanlah kapadanja sĕlimoetmoe djoega.

 41. Dan barang-siapa mĕnggagahi ĕngkau bĕrdjalan satoe mil djaoehnja, pĕrgilah sĕrtanja sadjaoeh doewa mil.

 42. Bĕrilah akan orang jang mĕminta kapadamoe, dan djika orang hĕndaḳ mĕmindjam barang soeatoe kapadamoe, djanganlah ĕngkau ĕnggankan dia.

 43. Bahwa kamoe tĕlah mĕnengar jang dikatakan dĕmikian: Patoetlah kamoe mĕngasihi akan samamoe manoesia dan mĕmbĕntji akan sĕtĕroemoe;

 44. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe: Kasihlah olihmoe akan sĕtĕroemoe, dan pintakanlah bĕrkat atas sĕgala orang, jang mĕngoetoeki kamoe, dan boewatlah baïk akan sĕgala orang jang mĕmbĕntji akan kamoe, dan pintakanlah dōa akan sĕgala orang, jang bĕrboewat djahat kapadamoe dan jang mĕnganiaja akan kamoe.

 45. Soepaja kamoe djadi anaḳ-anaḳ Bapamoe jang ada disorga, karĕna ijapon mĕnĕrbitkan mataharinja ka-atas orang djahat dan orang jang baïk, dan ditoeroenkannja hoedjannja kapada orang adil dan orang lalim.

 46. Karĕna djikalau kamoe kasih akan orang, jang mĕngasihi kamoe, apakah pĕhalanja pada kamoe? Boekankah pĕmoengoet tjoekai pon ada bĕrboewat demikian?

 47. Maka djikalau kamoe mĕmbĕri salam kapada saoedaramoe sĕhadja, apakah lĕbihnja pĕrboewatan kamoe itoe daripada orang laïn? Boekankah pĕmoengoet tjoekai pon ada bĕrboewat demikian?

 48. Tĕgal itoe, hĕndaḳlah kamoe djadi sampoerna, sapĕrti Bapamoe jang disorga itoe sampoernalah adanja.

FAṢAL VI.

Ingatlah baïk-baïk, djangan kamoe boewat āmalmoe dihadapan orang, soepaja ija-itoe dilihat orang, mĕlaïnkan tiadalah kamoe mĕndapat pĕhala daripada Bapamoe jang ada disorga.

 2. Sĕbab itoe, apabila kamoe mĕmbĕri ṣĕdĕḳah, djanganlah kamoe soeroeh mĕnioep sĕroenai dihadapanmoe, sapĕrti jang diboewat olih orang moenafiḳ dalam masdjid-masdjid dan diloeroeng-loeroeng, soepaja dipoedji orang akandia; bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe mareka-itoe tĕlah soedah mĕndapat pĕhalanja.

 3. Tĕtapi apabila kamoe mĕmbĕri ṣĕdĕḳah, djanganlah dikĕtahoeï olih tangan-kirimoe akan barang jang diboewat olih tangan-kananmoe.

 4. Soepaja ṣĕdĕḳahmoe itoe dĕngan sĕmboeni, maka Bapamoe, jang ada mĕlihat sĕgala pĕrkara jang sĕmboeni itoe, ija djoega akan mĕmbalasnja kapadamoe dĕngan njata-njata.

 5. Maka apabila kamoe sĕmbahjang, djangan kamoe toeroet kalakoean orang moenafiḳ, karĕna mareka-itoe soeka sĕmbahjang dĕngan bĕrdiri dalam masdjid dan pada sikoe loeroeng-loeroeng, soepaja ija-itoe dilihat orang. Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa mareka-itoe tĕlah soedah mĕndapat pĕhalanja.

 6. Tĕtapi adapon akan kamoe, apabila kamoe hĕndaḳ sĕmbahjang, masoeḳlah kadalam biliḳmoe, koentjikanlah pintoemoe dan pintalah dōa kapada Bapamoe, jang tiada kalihatan, maka Bapamoe jang ada mĕlihat sĕgala pĕrkara jang sĕmboeni itoe, ija djoega akan mĕmbalasnja kapadamoe dĕngan njata-njata.

 7. Maka apabila kamoe mĕminta dōa, djangan oelang-oelangi pĕrkataän jang sia-sia, saperti adat orang kafir, karena pada sangka mareka-itoe soepaja ditĕrima Allah sĕbab banjaḳ pĕrkataän.

 8. Maka sĕbab itoe djanganlah kamoe toeroet kalakoean mareka-itoe, karĕna Bapamoe mĕngĕtahoeï akan barang jang bĕrgoena kapadamoe, ija-itoe tĕrdĕhoeloe daripada kamoe mĕminta kapadanja.

 9. Sĕbab itoe, hĕndaḳlah kamoe mĕminta-dōa dĕmikian boenjinja: Bapa kami jang ada disorga, dipĕrmoeliakanlah kiranja namamoe.

 10. Datanglah kiranja karadjaänmoe, kahĕndaḳmoe bĕrlakoelah di-atas boemi ini sapĕrti dalam sorga.

 11. Bĕrikanlah kiranja akan kami pada hari ini rĕzĕḳi jang tjoekoep.

 12. Dan ampoenilah kiranja sĕgala salah kami, sapĕrti kami pon mĕngampoeni salah orang laïn pada kami.
 13. Maka djanganlah kiranja masoeḳkan kami kadalam pĕrtjobaän, mĕlaïnkan lĕpaskanlah kami daripada jang djahat, karĕna ĕngkaulah jang ĕmpoenja karadjaän dan koewasa dan kamoeliaän pada salama-lamanja. Amin.

 14. Karĕna djikalau kamoe mĕngampoeni salah orang laïn, maka Bapamoe jang disorga pon akan mĕngampoeni salahmoe.

 15. Tĕtapi djikalau tiada kamoe mĕngampoeni salah orang laïn, maka Bapamoe pon tiada akan mĕngampoeni salahmoe.

 16. Dan lagi poela apabila kamoe bĕrpoewasa, djanganlah kamoe toeroet kalakoean orang moenafiḳ, ija-itoe dĕngan masam moeka, karĕna mareka-itoe mĕngobahkan moekanja, soepaja ija-itoe dilihat orang apabila mareka-itoe bĕrpoewasa. Maka sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa mareka-itoe tĕlah soedah mĕndapat pĕhalanja.

 17. Adapon apabila kamoe bĕrpoewasa hĕndaḳlah kamoe mĕmpĕrminjakkan kapalamoe, sĕrta mĕmbasoehkan moekamoe.

 18. Soepaja djangan dilihat orang akan kamoe bĕrpoewasa, mĕlaïnkan ija-itoe dilihat olih Bapamoe jang tiada kalihatan, maka Bapamoe jang mĕlihat sĕgala pĕrkara jang sĕmboeni itoe, ija djoega akan mĕmbalasnja kapadamoe dĕngan njata-njata.

 19. Maka djanganlah kamoe koempoelkan harta-bĕnda bagai dirimoe di-atas boemi, ija-itoe ditĕmpat gĕgat dan karat mĕmbinasakan dia, dan ditempat pĕntjoeri pon mĕnĕtas laloe mĕntjoeri;

 20. mĕlaïnkan himpoenkanlah harta-bĕnda bagai dirimoe daiam sorga, ija-itoe ditempat jang tiadalah gĕgat dan karat mĕmbinasakan dia, dan tiada poela pĕntjoeri mĕnĕtas ataw mĕntjoeri.

 21. Karĕna barang dimana hartamoe, disana djoega akan ada hatimoe.

 22. Adapon mata itoe, ija-itoe pĕlita toeboeh; sĕbab itoe, djikalau matamoe baïk, nistjaja sagenap toeboehmoe pon tĕranglah adanja,

 23. Tĕtapi djikalau matamoe sakit, nistjaja sagĕnap toeboehmoe pon akan gelap adanja. Maka djikalau kiranja tĕrang, jang didalam dirimoe itoe, mĕndjadi gĕlap, ĕntah bagaimana bĕsarnja gĕlap itoe!

 24. Bĕrmoela, maka tiada bolih saʼorang hamba itoe bĕrtoewankan doewa orang, karĕna taʼdapat tiada kĕlaḳ ija mĕmbĕntji akan salah satoe dan mĕngasihi satoenja, ataw ija bĕrdamping dĕngan salah satoe dan dikĕdjikannja satoenja. Tiada bolih kamoe djadi hamba Allah dan hamba Mammon pon.

 25. Sĕbab itoe akoe bĕrkata kapadamoe: djanganlah kamoe choewaṭir akan ḥal kahidoepanmoe, apa jang hĕndaḳ kamoe makan, ataw apa jang hĕndaḳ kamoe minoem, ataw dari ḥal toeboehmoe, apa jang hĕndaḳ kamoe pakai. Boekankah njawa itoe pĕrkara jang tĕrlĕbih bĕsar daripada makanan, dan toeboeh itoepon pĕrkara jang tĕrlĕbih bĕsar daripada pakaijan?

 26. Tengoḳlah akan sĕgala onggas jang di-oedara, bahwa tiada ija mĕnaboer dan tiada poela ija mĕnoewai, danlagi tiada dihimpoenkannja bĕkal dalam pĕloeboer, tĕtapi Bapamoe jang disorga djoega mĕmĕliharakan dia. Boekankah kamoe amat mĕlĕbehi sĕgala boeroeng itoe?

 27. Siapa garangan daripada kamoe, jang ada mĕnaroh choewaṭir itoe bolih mĕnambahkan landjoet œ̄moernja dĕngan sĕdikit djoea?

 28. Danlagi mĕngapa kamoe choewaṭir dari ḥal pakaijanmoe? timbangkanlah ḥal boenga bakoeng dipadang, bagaimana ija bĕrtoemboeh dĕngan tiada bĕroesaha dan tiada poela ija mĕmintal bĕnang;

 29. Bahwa akoe bĕrkata kapadamoe: Djikalau radja Solaiman dĕngan sĕgala kamoeliaännja sakalipon tiada ija bĕpĕrhiasan sapĕrti sakoentoem boenga itoe.

 30. Maka djikalau demikianlah dihiasi Allah akan roempoet dipadang, jang ada pada hari ini dan esoeḳnja ditjampaḳ kadalam dapoer, boekankah tĕrlebih poela Toehan mĕmbĕrikan pakaijan kapadamoe, hai orang jang koerang pĕrtjaja?

 31. Sĕbab itoe, djanganlah kamoe choewaṭir sĕrta katamoe: Apakah jang hĕndaḳ kami makan? ataw: Apakah jang hĕndaḳ kami minoem? ataw: Apakah jang hĕndaḳ kami pakai?

 32. Karĕna sĕgala pĕrkara ini ditoentoet olih orang kafir, maka dikĕtahoeï olih Bapamoe jang disorga itoe akan ḥal kamoe bĕrḥadjat akan sĕgala pĕrkara ini.

 33. Tĕtapi tjĕharilah dehoeloe karadjaän Allah sĕrta dĕngan kabĕnarannja, maka sĕgala pĕrkara itoepon akan ditambahkan kapadamoe.

 34. Sĕbab itoe, djanganlah kamoe choewaṭir akan hari esoeḳ, karĕna esoeḳ hari itoe ada kasoesahannja sĕndiri, dan pada tiap-tiap hari tjoekoeplah kasoesahannja sĕndiri.

FAṢAL VII.

Bahwa djanganlah kamoe ḥoekoemkan, soepaja kamoe pon djangan diḥoekoemkan.

 2. Karĕna dĕngan ḥoekoeman jang kamoe pakai akan mĕngḥoekoemkan orang itoe akan diḥoekoemkan atas kamoe djoega, dan dĕngan soekat, jang kamoe pakai itoe, akan disoekat bagaimoe poela.

 3. Mĕngapa maka engkau mĕmandang soeban, jang dalam mata saoedaramoe itoe, tĕtapi akan balaḳ jang dalam matamoe sĕndiri tiada ĕngkau sĕdar?

 4. Ataw mana bolih ĕngkau bĕrkata kapada saoedaramoe dĕmikian: Biarkanlah akoe mĕngĕloewarkan soeban, jang didalam matamoe, maka sasoenggoehnja ada sabatang balaḳ dalam matamoe sĕndiri!

 5. Hai moenafiḳ! keloewarkanlah dĕhoeloe balaḳ itoe dari dalam matamoe sĕndiri, kĕmoedian bolih ĕngkau mĕlihat bagaimana mĕngĕloewarkan soeban itoe dari dalam mata saoedaramoe.

 6. Djangan kamoe bĕrikan bĕnda jang soetji itoe kapada andjing, dan djangan tjampaḳkan moetiaramoe itoe dihadapan babi, kalau-kalau dipidjaḳ-pidjaḳnja dĕngan kakinja sĕrta ija bĕrbaliḳ mĕntjariḳ-tjariḳ akan kamoe.

 7. Pintalah, maka akan dibĕri kapadamoe; tjĕharilah, maka kamoe akan mĕndapat; kĕtoḳlah, maka akan kamoe kĕlaḳ diboekai.

 8. Karĕna barang-siapa jang mĕminta, ija djoega akan bĕrolih; dan barang-siapa jang mĕntjehari, ija djoega akan mĕndapat; dan akan barang-siapa jang mĕngĕtoḳ itoe kĕlaḳ diboekai.

 9. Maka siapa garangan di-antara kamoe, djikalau anaḳnja minta roti, adakah diberikannja batoe kapadanja?

 10. Dan djikalau ija minta ikan, adakah dibĕrikannja oelar kapadanja?

 11. Sĕbab itoe, djikalau kamoe jang djahat itoe tahoe mĕmbĕrikan bĕnda jang baïk kapada anaḳmoe, istimewa poela Bapamoe jang disorga itoe akan mĕngaroeniakan bĕnda jang baïk kapada sĕgala orang, jang mĕminta kapadanja.

 12. Maka sĕbab itoe barang, jang kamoe kahĕndaḳi diboewat orang laïn akan kamoe, demikian hendaḳlah kamoe pon bĕrboewat akan dia, karĕna dĕmikianlah boenji torat dan soerat sĕgala nabi-nabi.
 13. Masoeḳlah dari pada pintoe jang sĕmpit, karena loewaslah pintoe dan lebarlah djalan, jang mĕmbawa kapada kabinasaän, dan banjaḳ orang jang masoeḳ dari padanja.

 14. Tĕtapi sĕmpitlah pintoe, dan sĕsaḳlah djalan, jang mĕmbawa kapada kahidoepan, dan sĕdikit djoega orang jang mĕndapat akan-dia.

 15. Maka ingatlah kamoe daripada sĕgala nabi doesta, jang datang kapadamoe dĕngan mĕroepakan dirinja sapĕrti kambing, tĕtapi dalam batinnja mareka-itoe sapĕrti harimau jang mĕnĕrkam.

 16. Maka daripada pĕri boewah-boewahnja kamoe kĕlaḳ mĕngĕtahoeï akan dia. Adakah pĕrnah orang mĕmetiḳ boewah-anggoer daripada pokoḳ doeri, ataw boewah ara daripada pokoḳ oenak?

 17. Dĕmikianlah tiap-tiap pohon jang baïk itoe tentoe bĕrboewah-boewah jang baïk, tĕtapi pohon jang djahat itoe bĕrboewah-boewah jang djahat.

 18. Maka tiada bolih pohon jang baïk itoe bĕrboewah-boewah jang djahat, dan tiada bolih pohon jang djahat itoe bĕrboewah-boewah jang baïk.

 19. Adapon tiap-tiap pohon jang tiada bĕrboewah jang baïk, ija-itoe ditĕbang dan diboewang kadalam api.

 20. Sĕbab itoe, daripada pĕri boewah-boewahnja kamoe kĕlaḳ mĕngĕtahoeï akandia.

 21. Bahwa boekan sĕgala orang jang bĕrkata kapadakoe dĕmikian: ja Toehan, ja Toehan! itoe bolih masoeḳ kadalam karadjaän sorga; mĕlaïnkan orang jang bĕrboewat sapĕrti kahĕndaḳ Bapakoe jang ada disorga.

 22. Maka pada hari itoe banjaḳ orang akan bĕrkata kapadakoe dĕmikian: Ja Toehan, ja Toehan! boekankah dĕngan koewasa namamoe djoega kami tĕlah mĕngadjar? dan dĕngan koewasa namamoe pon kami tĕlah mĕmboewangkan sjaiṭan? dan dĕngan koewasa namamoe pon kami tĕlah mĕngadakan bĕbĕrapa-bĕrapa moedjizat?

 23. Tĕtapi pada masa itoe katakoe kĕlaḳ kapada mareka-itoe dĕngan njata-njata: Bahwa sakali-kali tiada akoe mĕngĕnal kamoe; njahlah dari hadapankoe, hai orang jang bĕrboewat djahat,

 24. Maka sĕbab itoe, barang-siapa jang mĕnĕngar pĕrkataänkoe sĕrta diboewatnja akandia, maka koe-oepamakan dia dĕngan saʼorang bidjaḳsana, jang tĕlah mĕmbangoenkan roemahnja di-atas batoe.

 25. Maka hoedjan pon toeroenlah dan ajar pon bahlah, dan angin pon bĕrtioeplah mĕnĕmpoeh kapada roemah itoe, tiada djoega ija-itoe roeboeh, karĕna bĕralaskan batoe adanja.

 26. Danlagi barang-siapa jang mĕnĕngar pĕrkataänkoe ini, dan tiada diboewatnja akandia, maka orang itoe di-oepamakan dĕngan saʼorang bodoh, jang tĕlah mĕmbangoenkan roemahnja di-atas pasir,

 27. Maka hoedjan pon toeroenlah dan ajar pon bahlah, dan angin pon bĕrtioeplah mĕnĕmpoeh kapada roemah itoe, maka roeboehlah ija-itoe dĕngan sabĕsar-bĕsar karoeboehannja.

 28. Ḥata, satĕlah soedah habis sĕgala pĕrkataän Isa ini, maka tĕrtjĕngang-tjĕnganglah mareka-itoe sakalian olih sĕbab pĕngadjarannja;

 29. Karĕna di-adjarnja mareka-itoe sapĕrti orang jang bĕrkoewasa adanja, boekannja saperti chaṭib-chaṭib mareka-itoe.

FAṢAL VIII.

Bĕrmoela, satĕlah Isa toeroen dari atas boekit maka mĕngikoetlah akandia tĕrlaloe banjaḳ orang.

 2. Maka sasoenggoehnja datanglah saʼorang bĕrkoesta laloe soedjoed dihadapannja sĕrta katanja: Ja Toehan! djikalau kiranja Toehan maoe, Toehanlah bĕrkoewasa mĕnjoetjikan hamba.

 3. Maka Isa pon mĕngandjoerkan tangannja, laloe didjamahnya akandia, katanja: Bahwa Akoe maoe; soetjilah engkau. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega soetjilah ija daripada koestanja.

 4. Maka kata Isa kapadanja: Ingatlah ĕngkau baïk-baïk, djangan bĕri tahoe saʼorang djoea pon; mĕlaïnkan pĕrgilah toendjoeḳkan dirimoe kapada imam, dan pĕrsĕmbahkanlah pĕrsĕmbahan, jang dipĕsan olih nabi Moesa akan soeatoe tanda bagai mareka-itoe.

 5. Maka apabila Isa masoeḳ kadalam nĕgari Kapernaoem, datanglah kapadanja saʼorang pĕnghoeloe orang saratoes, mĕminta kapadanja,

 6. Katanja: Ja Toehan! diroemah ada hamba sĕhaja tĕrhantar ditĕmpat tidoer dĕngan sakit tepoeḳ sĕrta tĕrialoe bĕsar sangsaranja.

 7. Maka kata Toehan kapadanja: Bolihlah akoe datang mĕnjĕmboehkan dia.

 8. Maka sahoet pĕnghoeloe itoe, katanja: Ja Toehan! bahwa sĕhaja tiada patoet Toehan masoeḳ kabawah atap roemah sĕhaja, mĕlaïnkan katakanlah kiranja sapatah kata djoega, nistjaja hamba sĕhaja akan sĕmboeh,

 9. Karĕna sĕhaja ini pon saʼorang jang dibawah pĕrentah, dan dibawah sĕhaja adalah poela orang lasjkar; djikalau sĕhaja mĕnjoeroeh saʼorang pĕrgi, maka pĕrgilah ija, dan kapada saʼorang: mari, maka datanglah ija, dan kapada hamba sĕhaja: boewatlah ini, laloe diboewatnja.

 10. Dĕmi didĕngar Isa pĕrkataän ini, maka hairanlah ija, sambil katanja kapada sĕgala orang jang mĕngikoet: Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, di-antara orang Israïl djoega bĕlom pĕrnah koedapat iman sategoh ini.

 11. Tĕtapi katakoe kapadamoe, bahwa banjaḳ orang akan datang dari sabĕlah timoer dari barat, laloe doedoeḳ bĕrsama-sama dĕngan Ibráhim dan Isḥaḳ dan Jāḳoeb dalam karadjaän sorga,

 12. Tĕtapi anaḳ-anaḳ karadjaän itoe akan ditoelaḳ kadalam gĕlap jang amat goelita; disana adalah ratap dan kĕrĕtaḳ gigi.

 13. Laloe kata Isa kapada pĕnghoeloe itoe: Poelanglah ĕngkau, djadilah bagaimoe sĕbagimana ĕngkau pĕrtjaja. Maka hambanja pon sĕmboehlah pada waktoe itoe djoega.

 14. Bĕrmoela, maka apabila Isa masoeḳ kadalam roemah Petroes, dilihatnja mĕntoewa Petroes pĕrampoewan bĕrbaring dĕngan sakit dĕmam.

 15. Maka olih Isa didjamah tangannja, laloe dĕmamnja pon tĕrbanglah, dan pĕrampoewan itoepon bangoenlah, laloe mĕlajani mareka-itoe.

 16. Satĕlah pĕtang hari maka dibawa oranglah kapadanja bĕbĕrapa orang jang kamasoeḳan sjaitan, maka diboewangkannja sĕgala sjaiṭan itoe dĕngan katanja djoega, dan sĕgala orang jang sakit itoepon disĕmboehkannjalah.

 17. Soepaja genaplah barang jang tĕlah dikatakan olih nabi Jesaja, sabdanja: Bahwa tĕlah ditanggoengnja sĕgala kalĕmahan kita dan di-angkoetnja sĕgala pĕnjakit kita.

 18. Maka apabila dilihat Isa soeatoe pĕrhimpoenan orang amat banjaḳ mĕngoelilingi dia, disoeroehnja bĕrlajar kasabĕrang.

 19. Maka datanglah saʼorang chaṭib mĕngatakan kapadanja: ja Goeroe, akoe hĕndaḳ mĕngikoet ĕngkau, barang kamana pon engkau pĕrgi.

 20. Maka kata Isa kapadanja: Bagai srigala ada lobang dan bagai sĕgala boeroeng di-oedara pon ada sarangnja, tĕtapi anaḳ-manoesia ini tiada bĕrtĕmpat akan mĕmbaringkan kapalanja.

 21. Maka ada poela saʼorang moeridnja jang laïn, ija-itoe bĕrkata kapadanja: ja Toehan! bĕrilah hamba pĕrgi mĕnanamkan bapa hamba dĕhoeloe.

 22. Maka kata Isa kapadanja: Ikoetlah akoe dan biarlah orang mati itoe mĕnanamkan orangnja jang mati.

 23. Maka apabila Isa naïk kadalam pĕrahoe adalah moerid-moeridnja pon mĕngiringkan dia.

 24. Maka sasoenggoehnja bĕrgaloralah tasiḳ itoe amat sangat, sahingga pĕrahoe itoe ditimboes ombaḳ, akan tĕtapi Isa lagi tĕngah tidoer.

 25. Maka datanglah moerid-moeridnja mĕmbangoenkan dia, katanja: ja Toehan! toeloenglah akan kami; bahwa binasalah kami kĕlaḳ.

 26. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Mĕngapa maka kamoe takoet, hai orang jang koerang pĕrtjaja? Maka bangoenlah Isa, ditĕgornja akan angin dan ombaḳ itoe, laloe tedoehlah sakali.

 27. Maka hairanlah orang itoe sakalian, katanja: Siapakah orang ini, maka angin dan ombaḳ pon mĕnoeroet pĕrentahnja?

 28. Ḥata, satelah sampai ija disabĕrang, dinegari orang Gadari, maka bĕrtĕmoelah dĕngan dia doewa orang jang dirasoeḳ sjaiṭan, ija-itoe datang dari pĕkoeboeran dĕngan sangat gĕrangnja, sahingga saʼorang pon tiada bolih laloe didjalan itoe lagi.

 29. Maka sasoenggoehnja, bĕrsĕroelah orang itoe, katanja: Apakah pĕrkara kami dĕngan dikau, hai Isa, anaḳ-Allah. Datang kamari ĕngkau hĕndaḳ mĕnjiksakan kamikah dĕhoeloe daripada masanja?

 30. Arakian, maka djaoeh sĕdikit daripada mareka-itoe adalah babi sakawan mĕntjĕhari makan.

 31. Maka sĕgala sjaiṭan itoepon mĕminta kapada Isa, katanja: Djikalau ĕngkau hĕndaḳ mĕmboewangkan kami, biarkanlah kiranja kami masoeḳ kadalam kawan babi itoe.

 32. Maka kata Isa kapadanja: Pĕrgilah. Maka sĕgala sjaiṭan itoepon kaloewarlah, laloe masoeḳ kadalam kawan babi itoe; maka sasoenggoehnja sagĕnap kawan babi itoepon tĕrdjoenlah dari atas tĕbing kadalam tasiḳ, laloe mati dalam ajar,

 33. Maka sĕgala gombalanja pon larilah masoeḳ kadalam negari, laloe dichabarkannja sĕgala pĕrkara ini dan barang jang telah bĕrlakoe atas orang jang kamasoeḳan sjaiṭan itoe.

 34. Maka sasoenggoehnja kaloewarlah sakalian orang isi negari itoe datang mĕndapatkan Isa, sĕrta dilihatnja akandia, mareka-itoe pon mĕminta, soepaja oendoerlah ija daripada djadjahan nĕgarinja.

FAṢAL IX.

Bĕrmoela, maka Isapon naïklah kadalam pĕrahoe, maka mĕnjaberanglah ija laloe sampai kanegarinja,

 2. Maka sasoenggoehnja, dibawa oranglah kapadanja akan saʼorang tepoeḳ, bĕrbaring di-atas katilnja; maka apabila dilihat Isa iman mareka-itoe, katanja kapada orang jang tepoeḳ itoe: Hai anaḳkoe, pĕrtĕtapkanlah hatimoe, bahwa dosamoe soedah di-ampoeni.

 3. Maka sasoenggoehnja daripada sĕgala chaṭib adalah jang bĕrkata dalam hatinja: Bahwa ija-ini mĕnghoedjat Allah.

 4. Maka olih Isa dikĕtahoeï akan sĕgala kapikiran mareka-itoe, laloe katanja: Apa sĕbab maka kamoe bĕrpikir djahat dalam hatimoe?

 5. Jang mana lĕbih moedah, akoe mĕngatakan: dosamoe soedah di-ampoeni, ataw: bangoenlah ĕngkau, bĕrdjalan?

 6. Tĕtapi soepaja diketahoeï olihmoe bahwa anaḳ-manoesia itoe bĕrkoewasa mĕngampoeni dosa di-atas boemi ini, maka pada saät itoe djoega kata Isa kapada orang tepoeḳ itoe: Bangoenlah ĕngkau, angkatlah katilmoe dan poelanglah karoemahmoe.

 7. Maka bangoenlah ija, laloe poelang karoemahnja.

 8. Maka dĕmi dilihat orang banjaḳ akan ḥal itoe, maka hairanlah mareka-itoe laloe dipĕrmoeliakannja Allah, jang tĕlah mĕngaroeniakan koewasa sabĕsar itoe kapada manoesia.

 9. Maka Isa pon bĕrdjalanlah dari sana, laloe dilihatnja saʼorang jang bĕrnama Mattioes doedoeḳ ditĕmpat orang mĕngambil tjoekai, maka kata Isa kapadanja: Ikoetlah akoe, Maka bangoenlah ija, laloe mĕngikoet dia.

 10. Maka sosoenggoehnja tatkala Isa doedoeḳ dalam roemah itoe, datanglah banjaḳ orang pĕmoengoet tjoekai dan orang bĕrdosa pon, laloe doedoeḳ makan sahidangan dĕngan Isa sĕrta dĕngan moerid-moeridnja.

 11. Apabila dilihat olih orang Farisi akan ḥal itoe, maka kata mareka-itoe kapada moerid-moeridnja: Apa sĕbabnja maka goeroemoe makan sahidangan dĕngan pĕmoengoet tjoekai dan orang bĕrdosa?

 12. Dĕmi kata ini didengar olih Isa, maka katanja kapada mareka-itoe: Tiada bĕrgoena tabib kapada orang jang seḥḥat, mĕlaïnkan kapada orang jang sakit,

 13. Tĕtapi pĕrgilah kamoe, pĕladjari akan ĕrtinja pĕrkataän ini: Bahwa Akoe mĕnghĕndaḳi bĕlas-kasihan, boekannja korban, karĕna akoe datang ini boekan mĕmanggil orang jang bĕnar, mĕlaïnkan orang jang bĕrdosa, soepaja mareka-itoe bĕrtobat.

 14. Maka pada masa itoe datanglah moerid-moerid Jaḥja kapadanja, sĕrta katanja: Apa sĕbabnja maka kami dan orang Farisi pon bĕrpoeasa kĕrap kali, tĕtapi moerid-moeridmoe tiada bĕrpoeasa?

 15. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Mana bolih sĕgala sahabat mampilai itoe bĕrdoeka-tjita sĕlagi mampilai itoe adalah dĕngan mareka-itoe? tĕtapi hari akan datang kĕlaḳ, apabila mampilai itoe diambil daripadanja, maka pada masa itoelah mareka-itoe akan bĕrpoeasa.

 16. Saʼorang pon tiada mĕnampalkan sakĕping kain sakĕlat, jang bĕlom kĕroet, pada pakaijan jang lama, karĕna tampalan itoe mĕngojaḳ pakaijan jang lama itoe, maka kojaknja pon djadi makin bĕsar poela.

 17. Dan lagi saʼorang pon tiada mĕnaroh ajar-anggoer bĕharoe dalam kirbat jang lama, mĕlaïnkan tadapat tiada pĕtjahlah kirbat itoe dan ajar-anggoernjapon toempahlah dan kirbat itoepon binasalah; tĕtapi ajar-anggoer bĕharoe ditaroh orang dalam kirbat jang bĕharoe, soepaja tĕrpĕliharalah kadoewanja.

 18. Maka sĕmantara Isa bĕrkata-kata kapada mareka-itoe akan ḥal sĕgala pĕrkara ini, sasoenggoehnja datanglah saʼorang pĕnghoeloe masdjid, laloe soedjoed padanja, sĕmbahnja: Bahwa anaḳ sĕhaja pĕrampoean bĕharoe djoega mati; hĕndaḳlah kiranja Toehan datang mĕnoempangkan tangan Toehan, nistjaja ijapon akan hidoep poela.

 19. Maka Isa pon bangkit bĕrdiri laloe mĕngikoet dia sĕrta dĕngan sĕgala moerid-moeridnja.

 20. Maka sasoenggoehnja adalah saʼorang pĕrampoean, jang bĕrpĕnjakit toempah-toempah darah, soedah doewa-bĕlas tahoen lamanja, maka datanglah ija dari bĕlakang Isa mĕndjamah tepi djoebahnja,

 21. Karĕna bĕrpikirlah pĕrampoean itoe dalam hatinja, djikalau kiranja koedjamah djoebahnja sĕhadja, nistjaja sĕmboehlah akoe.

 22. Maka Isa pon bĕrpaling laloe mĕmandang dia, sambil katanja: Pĕrtĕtapkanlah hatimoe, hai anaḳkoe! bahwa imanmoe telah mĕnjĕmboehkan dikau. Maka pĕrampoean itoepon sĕmboehlah pada koetika itoe djoega.

 23. Ḥata, satĕlah Isa sampai diroemah pĕnghoeloe itoe, dilihatnja orang bĕrmain soeling dan banjaḳ orang bĕrgadoeh.

 24. Maka kata Isa: oendoerlah kamoe sakalian, karena boedaḳ ini boekan mati, mĕlaïnkan tidoer. Maka olih mareka-itoe ditertawakanlah ija.

 25. Satĕlah soedah mareka-itoe dihalau kaloewar, maka masoeḳlah Isa, laloe dipĕgangnja tangannja, maka boedaḳ itoepon bangoenlah.

 26. Maka masjhoerlah chabarnja kapada sĕgala nĕgari itoe.

 27. Maka tatkala Isa bĕrdjalan dari sana adalah doewa orang boeta mĕngikoet dia, sambil bĕrsĕroe-sĕroe, katanja: Ja Poetĕra-Daʼoed, kasihankanlah kami.

 28. Satĕlah Isa masoeḳ kadalam roemah, datanglah orang boeta itoe hampir, maka kata Isa kapadanja: Adakah kamoe pĕrtjaja bahwa bĕrkoeasa akoe ini akah bĕrboewat dĕmikian? Maka kata kadoewanja: Sĕhaja pĕrtjaja Toehan!

 29. Tatkala itoe didjamah olih Isa akan matanja sambil katanja: Djadilah padamoe sĕbagimana kamoe pĕrtjaja.

 30. Maka tjĕleḳlah matanja, laloe kadoewanja sangat dilarangkan Isa, katanja: Ingat baïk-baïk, djangan dikĕtahoeï saʼorang djoea pon akan ḥal ini.

 31. Tĕtapi satĕlah orang itoe kaloewar, dipĕtjahkannja chabar itoe kapada sĕgala nĕgari itoe.

 32. Maka sĕmantara orang ini kaloewar, sasoenggoehnja dibawa oranglah kapada Isa akan saʼorang kĕloe jang dirasoeḳ sjaiṭan.

 33. Satĕlah soedah diboewangnja sjaiṭan itoe, orang kĕloe itoe dapat bĕrkata-kata; maka orang banjaḳ itoepon hairanlah, sĕrta katanja: Bahwa bĕlom pĕrnah kalihatan pĕrkara jang dĕnmikian di-antara sĕgala orang Israïl.

 34. Tĕtapi kata orang Farisi: Adapon ija mĕmboewangkan sjaiṭan itoe, ija-itoe dĕngan koeasa pĕnghoeloe sjaiṭan djoega.

 35. Sabĕrmoela, maka Isapon mĕndjalanilah sĕgala nĕgari dan doesoen, sĕrta mĕngadjar dalam sĕgala masdjid mareka-itoe, sambil mĕmasjhoerkan indjil karadjaän Allah, dan disĕmboehkannja sĕgala sakit-pĕnjakit di-antara orang banjaḳ itoe.

 36. Dĕmi dilihat olih Isa akan orang banjaḳ itoe, maka bĕrbangkitlah dalam hatinja kasihan akan mareka-itoe, sĕbab lelah dan sĕsat-barat mareka-itoe, saperti kambing jang tiada bĕrgombala adanja.

 37. Tatkala itoe kata Isa kapada moerid-moeridnja: Bahwa jang dapat disabit itoe banjaḳ djoega, tĕtapi orang pĕnjabit hanja sĕdikit.

 38. Sĕbab itoe, pintalah olihmoe kapada Toehan, jang ĕmpoenja pĕnjabitan, soepaja disoeroehkannja orang mĕnjabit itoe kapada pĕrsabitannja.

FAṢAL X.

Maka olih Isa dipanggil akan kadoewa-bĕlas moeridnja, laloe dibĕrikannja koewasa kapadanja atas sĕgala sjaiṭan akan mĕmboewangkan dia, dan akan mĕnjĕmboehkan sĕgala sakit-pĕnjakit.

 2. Maka inilah nama-nama kadoewa-bĕlas rasoel itoe: pĕrtamatama Simon, jang bĕrgĕlar Petroes, dan saoedaranja, jang bĕrnama Andrias, dan Jāḳoeb bin Zabdi, dan saoedaranja, jang bĕrnama Jaḥja.

 3. Dan Filipoes dan Bartolomioes dan Thomas dan Mattioes, jang pĕmoengoet tjoekai itoe, dan Jāḳoeb dan Alpioes dan Libioes, jang bĕrgĕlar Tadioes:

 4. Dan Simon orang Kanani dan Joedas Iskariot, ija-itoe dia, jang tĕlah mĕnjĕrahkan Isa.

 5. Maka kadoewa-belas orang itoelah disoeroehkan Isa, sĕrta ija bĕrpĕsan kapadanja, katanja: Djanganlah kamoe pĕrgi kanĕgari orang katir, dan djangan kamoe masoeḳ kadalam nĕgari orang Samaria;

 6. mĕlaïnkan tĕroetamalah kamoe pĕrgi kapada bangsa Israïl poenja kambing jang hilang.

 7. Maka sambil kamoe bĕrdjalan itoe adjarkanlah dan katakanlah: Bahwa karadjaän sorga soedah dĕkat.

 8. Sĕmboehkanlah orang jang sakit, soetjikanlah orang koesta, hidoepkanlah orang jang mati, dan boewangkanlah sĕgala sjaiṭan. Bahwa kamoe tĕlah bĕrolih akan dia dĕngan karĕna Allah, bĕrikanlah dia dĕngan karĕna Allah djoega.

 9. Maka djangan kamoe bawa bĕkal ĕmas ataw peraḳ ataw tembaga dalam kandoenganmoe,

 10. Ataw barang bĕkal makanan kapada pĕrdjalananmoe, ataw doewa hĕlai badjoe, ataw kasoet, ataw toengkat, karĕna adapon akan orang, jang bĕkĕrdja, patoetlah ija mĕndapat rĕzĕḳinja.

 11. Maka apabila kamoe masoeḳ kadalam saboewah nĕgari ataw doesoen, pĕriksalah olihmoe dalamnja siapa jang patoet; maka diroemahnja djoega hĕndaḳlah kamoe tinggal sampai kamoe kaloewar dari dalam negari itoe.

 12. Maka apabila kamoe masoeḳ kadalam saboewah roemah, bĕrilah salam kapada roemah itoe;

 13. Maka djikalau roemah itoe patoet, hĕndaḳlah salammoe datang atasnja, tĕtapi djikalau tiada patoet, maka kĕmbalilah poela salammoe itoe kapadamoe.

 14. Maka djikalau orang tiada mĕnĕrima kamoe dan tiada mĕnoeroet pĕrkataänraoe, kaloewarlah kamoe dari dalam roemah itoe, ataw dari dalam negari itoe, dan kĕbaskanlah haboe jang lĕkat pada kakimoe;

 15. Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa pada hari kiamat tĕrlĕbih ringan poela siksa orang nĕgari Sodom dan Gomorah daripada siksa orang nĕgari itoe.

 16. Bahwa sasoenggoehnja akoe mĕnjoeroehkan kamoe sapĕrti kambing di-antara harimau; sĕbab itoe hĕndaḳlah kamoe tjĕrĕdiḳ sapĕrti oelar dan toeloes hati sapĕrti boeroeng mĕrpati.

 17. Dan djagalah dirimoe daripada orang, karĕna akan disĕrahkannja kamoe kapada madjelis bitjara, dan dalam masdjidnja akan disĕsahnja kamoe.

 18. Dan lagi kamoe akan dibawa kahadapan pĕnghoeloe-pĕnghoeloe dan radja-radja olih sĕbab akoe, soepaja kamoe mĕndjadi saksi ba gai mareka-itoe dan bagai sĕgala orang kafir pori;

 19. Tĕtapi apabila diserahkannja kamoe, djangan kamoe mĕnaroh pikiran dari ḥal bagaimana ataw barang apa jang hĕndaḳ kamoe katakan, karĕna pada koetika itoe djoega akan dikaroeniakan kapadamoe barang jang patoet kamoe katakan;

 20. Karĕna boekan kamoe jang bĕrkata-kata, mĕlaïnkan Roḥ Bapamoe djoega, jang bĕrkata-kata didalammoe.

 21. Maka saoedara kĕlaḳ mĕnjĕrahkan saoedaranja akan diboenoeh, dan bapa akan bĕrboewat dĕmikian dĕngan anaḳnja, dan anaḳ-anaḳ pon akan mĕndoerhaka kapada iboe-bapanja dan mĕmboenoeh dia.

 22. Maka kamoe akan dibentji olih sĕgala orang dari sĕbab namakoe, tĕtapi barang-siapa jang tĕtap bĕrtahan sampai kapada kasoedahan, ija-itoe akan mĕndapat salamat.

 23. Maka apabila kamoe di-aniajakannja dalam nĕgari ini, larilah kapada saboewah nĕgari laïn, karĕna sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, tiada kamoe akan sĕlĕsai dĕngan sĕgala negari Israïl, kalau sabĕlom kadatangan anaḳ-manoesia.

 24. Maka tiada moerid lebih daripada goeroenja, dan tiada poela hamba lebih daripada toewannja.

 25. Tjoekoeplah kiranja bagai moerid itoe djikalau bĕrsamaän dĕngan goeroenja; dĕmikian poela hamba itoepon dĕngan toewannja. Djikalau akan toewan jang empoenja roemah dipanggilnja Baälzeboeb, istimewa poela akan orang isi roemahnja.

 26. Sĕbab itoe, djanganlah kamoe takoet akan mareka-itoe, karĕna sasoeatoepon tiada jang tĕrtoetoep, mĕlaïnkan ija-itoe akan diboekakan djoega, dan barang jang tĕrsĕmboeni itoepon akan njata.

 27. Maka barang Jang koekatakan kapadamoe dalam gĕlap, hĕndaḳlah kamoe mĕngatakan dia dalam tĕrang, dan barang jang dibisiḳ katĕlingamoe itoe hĕndaḳlah kamoe masjhoerkan dia dari atas soetoeh roemah.

 28. Dan djangan kamoe takoet akan orang jang mĕmboenoeh toeboeh itoe, tĕtapi tiada ija bĕrkoeasa mĕmboenoeh djiwa; mĕlaïnkan tĕroetamalah kamoe takoet akandia, jang bĕrkoeasa mĕmbinasakan kadoewanja, baïk badan baïk djiwa, dalam naraka.

 29. Boekan didjoewai orang akan boeroeng pipit doewa ekoer sadoewit? Bahwa saʼekoer djoea pon taʼbolih goegoer katanah, djikalau tiada dĕngan takdir Bapamoe.

 30. Lagipon sĕgala ramboet kapalamoe ada dĕngan bilangannja.

 31. Sĕbab itoe, djanganiah kamoe takoet; adapon kamoe ini mĕlĕbehi banjaḳ boeroeng pipit.

 32. Maka sĕbab itoe, barang-siapa jang mĕngakoe akan dakoe dihadapan manoesia, maka akoe pon kĕlaḳ mĕngakoe akandia dihadapan Bapakoe jang disorga.

 33. Tĕtapi barang-siapa jang mĕnjangkal akoe dihadapan manoesia, maka akoe pon akan mĕnjangkal dia dihadapan Bapakoe jang disorga.

 34. Maka djangan kamoe sangkakan akoe ini datang mĕmbawa damai di-atas boemi; adapon akoe datang ini boekan mĕmbawa damai, mĕlaïnkan pĕdang.

 35. Karĕna akoe datang ini mĕmpĕrtjidĕrakan anaḳ laki-laki dĕngan bapanja, dan anaḳ pĕrampoean dĕngan iboenja, dan minantoe pĕrampoean dĕngan mĕntoewanja pĕrampoean.

 36. Bahwa orang jang saroemahnja djoega akan mĕndjadi sĕtĕroenja.
 37. Maka barang-siapa jang mĕngasihi bapanja ataw iboenja lĕbih daripada kasihnja akandakoe, bahwa ija-itoe tiadalah patoet kapadakoe, dan barang-siapa jang mĕngasihi anaḳnja laki-laki ataw pĕrampoean lĕbih daripada kasihnja akandakoe, maka ija-itoepon tiada patoet kapadakoe.

 38. Dan barang-siapa jang tiada mĕngangkat palangnja laloe mĕngikoet akoe, maka orang itoepon tiada patoet kapadakoe.

 39. Barang-siapa jang mĕndapat djiwanja itoe akan kahilangan dia, dan barang-siapa jang kahilangan djiwanja olih sĕbab akoe, ija-itoe akan mĕndapat dia.

 40. Maka barang-siapa jang mĕnjamboet kamoe, ija-itoe mĕnjamboet akoe, dan barang-siapa jang mĕnjamboet akoe, ija-itoe mĕnjamboet Dia, jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe.

 41. Barang-siapa jang mĕnjamboet saʼorang nabi, sĕbab ija bĕrnama nabi, maka orang itoe akan bĕrolih pĕhala nabi, dan barang-siapa jang mĕnjamboet saʼorang bĕnar, sĕbab ija bĕrnama bĕnar, maka orang itoe akan bĕrolih pĕhala orang bĕnar;

 42. Dan barang-siapa jang mĕmbĕri minoem ajar sĕdjoeḳ satjawan sĕhadja kapada barang-siapa pon baïk dari pada sĕgala jang kĕtjil ini, sĕbab ija bĕrnama moerid, sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa sakali-kali tidaḳ akan hilang pĕhalanja.

FAṢAL XI.

Sabĕrmoela satĕlah soedah Isa bĕrpĕsan kapada kadoewa-bĕlas moeridnja itoe, maka bĕrdjalanlah ija dari sana hĕndaḳ mĕngadjar dan mĕmasjhoerkan indjil dalam sĕgala nĕgari mareka-itoe.

 2. Apabila didĕngar olih Jaḥja dalam pĕndjara akan sĕgala pĕrboewatan Ahnasih, maka disoeroehkannja doewa orang moeridnja,

 3. Pĕrgi bĕrtanja kapada Isa dĕmikian: ĕngkaukah dia jang patoet datang, ataw haroes kami mĕnantikan saʼorang laïn.

 4. Maka disahoet olih Isa kapada orang itoe, katanja: Bahwa pĕrgilah kamoe mĕmbĕri tahoe Jaḥja barang jang kamoe dĕngar dan jang kamoe lihat:

 5. Ija-itoe orang boeta tjĕleḳlah matanja, dan orang timpang bĕrdjalan bĕtoel, dan orang koesta disoetjikan, dan orang toeli dapat mĕnĕngar, dan orang mati dibangoenkan, dan indjil pon diberi tahoe kapada orang-orang miskin.

 6. Maka bĕrbĕhagialah orang jang tiada sjak akan dakoe.

 7. Arakian, satĕlah oendoer orang itoe, dimoelaï Isa bĕrkata-kata kapada orang banjaḳ itoe akan ḥal Jaḥja: Apakah jang tĕlah kamoe pĕrgi mĕlihat dipadang-bĕlantara? Sabatang boeloehkah jang digontjangkan olih angin?

 8. Ĕntah apa jang tĕlah kamoe pĕrgi mĕlihat? Saʼorang manoesiakah jang bĕrpakaikan kain haloes-haloes? Sasoenggoehnja orang jang mĕmakai kain haloes-haloes itoe memang dalam astana-radja.

 9. Ĕntah apa jang tĕlah kamoe pĕrgi mĕlihat? Saʼorang nabikah? Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, lagi amat lĕbih dari nabi adanja.

 10. Karĕna inilah dia, jang ada tĕrsoerat akan halnja: Bahwa sasoenggoehnja akoe mĕnjoeroehkan oetoesankoe dihadapanmoe, jang akan mĕnjadiakan djalanmoe dihadapanmoe.

 11. Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa di-antara sĕgala orang, jang dipĕranaḳkan olih pĕrampoean, bĕlom pĕrnah djadi saʼorang djoea pon, jang bĕsar daripada Jaḥja Pembaptisa; akan tĕtapi barang-siapa jang tĕrkĕtjil dalam karadjaän sorga, ija-itoe bĕsar daripada dia.

 12. Maka daripada zaman Jaḥja Pĕmbaptisa sampai sakarang ini karadjaän sorga itoe digagahi, dan orang pĕnggagah mĕrĕboetakandia.

 13. Karĕna sĕgala nabi dan torat pon tĕlah bĕrnoeboeat sampai kapada zaman Jaḥja itoe.

 14. Maka djikalau kiranja kamoe maoe mĕnĕrima itoe, ijalah Ehas jang hĕndaḳ datang.

 15. Maka barang-siapa jang bĕrtĕlinga akan mĕnĕngar, hendaḳlah ija mĕnĕngar.

 16. Ĕntah dĕngan apa hĕndaḳ koe-oepamakan orang zaman ini? Adalah mareka-itoe sapĕrti boedaḳ-boedaḳ, jang doedoeḳ dipasar, sĕrta bĕrsĕroe-sĕroe kapada kawannja,

 17. Katanja: Bahwa kami tĕlah mĕnioepkan kamoe soeling, maka tiada djoega kamoe mĕnari; kami tĕlah mĕratap bĕrbidji sabaḳ akan kamoe, maka tiada djoega kamoe mĕnangis.

 18. Karĕna Jaḥja itoe telah datang dĕngan tiada makan minoem, maka kata orang: Ija kamasokan sjaiṭan.

 19. Laloe datang anaḳ-manoesia sĕrta makan minoem, maka kata orang: Tengoḳlah, orang ini gĕloedjoeh dan pĕminoem ajar-anggoer, ija sohbat orang pĕmoengoet tjoekai dan orang bĕrdosa. Akan tĕtapi boedi itoe tĕlah dibĕnarkan olih anaḳ-anaḳnja.

 20. Satĕlah itoe maka dimoelaïlah Isa mĕnĕgorkan sĕgala nĕgari, jang tĕlah di-adakannja tĕrbanjaḳ moĕdjizat dalamnja, sĕbab tiada mareka-itoe bĕrtobat.

 21. Karamlah bagaimoe, hai Chorazin! karamlah bagaimoe, hai Baitsaida! karĕna djikalau kiranja dalam negari Tor dan Sidon tĕlah di-adakan sĕgala moĕdjizat, jang sapĕrti di-adakan didalammoe itoe, nistjaja lamalah soedah mareka-itoe bĕrtobat dĕngan mĕmakai kain karoeng dan haboe.

 22. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe: bahwa pada hari kiamat akan ringan siksa nĕgari Tor dan Sidon daripada siksamoe.

 23. Maka hai Kapernaoem, jang tĕlah ditinggikan sampai kalangit, bahwa engkau djoega akan ditjampaḳ kabawah sampai didalam naraka, karĕna djikalau kiranja dalam Sodom tĕlah di-adakan sĕgala moĕdjizat, jang saperti tĕlah djadi didalammoe, nistjaja kĕkal djoega ija sampai kapada masa ini.

 24. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa pada hari kiamat akan ringan siksa nĕgari Sodom itoe daripada siksamoe.

 25. Maka pada koetika itoe djoega kata Isa: Bahwa mĕngoetjap sjoekoerlah akoe kapadamoe, ja Bapa, Toehannja langit dan boemi, sĕbab tĕlah Bapa sĕmboenikan sĕgala pĕrkara ini daripada orang jang bĕrĕlmoe dan bĕrpĕngatahoean, dan tĕlah kau-njatakan dia kapada kanaḳ-kanaḳ djoega.

 26. Ja Bapa, karena dĕmikianlah kasoekaänmoe.

 27. Bahwa sĕgala sasoeatoe soedah disĕrahkan kapadakoe olih Bapakoe; maka saʼorang pon tiada mĕngĕtahoeï akan anaḳ itoe, mĕlaïnkan Bapa, dan saʼorang pon tiada mĕngetahoeï akan Bapa, mĕlaïnkan anaḳ itoe, dan lagi orang kapadanja djoega ija-itoe dibĕri tahoe olih anaḳ itoe, sĕbab dikahĕndaḳinja.

 28. Marilah kapadakoe, hai sĕgala orang, jang pĕnat dan jang mĕnanggoeng bĕrat-bĕrat, maka akoe kĕlaḳ mĕmbĕri pĕrhĕntian kapadamoe.

 29. Angkatlah pĕnggandarankoe dan bĕladjarlah padakoe, karĕna akoe ini lĕmboet dan rĕndah hati, maka kamoe akan mĕndapat pĕrhĕntian bagai djiwamoe.
 30. Karĕna pĕnggandarankoe itoe haloes dan barang jang koetanggongkan itoe pon ringan adanja.

FAṢAL XII.

Maka tatkala itoe djoega pada soeatoe hari sabat bĕrdjalanlah Isa dibĕndang-bĕndang gandoem, maka moerid-moeridnja pon laparlah, moelaï mĕmĕtiḳ majang-majang gandoem, laloe dimakannja.

 2. Apabila dilihat orang Farisi akan ḥal itoe, maka katanja kapadanja: Tengoḳlah, moerid-moeridmoe bĕrboewat barang jang taʼpatoet diboewat pada hari sabat.

 3. Tĕtapi sahoet Isa kapada mareka-itoe: Tiadakah kamoe mĕmbatja barang jang telah diboewat olih Daʼoed, tatkala ija bĕrlapar dan sĕgala orang jang sĕrtanja pon?.

 4. Bagaimana tĕlah ija masoeḳ kadalam roemah Allah sĕrta makan roti pĕrtoendjoekan itoe, ija-itoe jang haram dimakannja sĕndiri ataw dimakan olih orang jang sĕrtanja pon, mĕlaïnkan halal bagai sĕgala imam sĕhadja.

 5. Ataw tiadakah kamoe mĕmbatja dalam torat bagaimana pada sĕgala hari sabat imam-imam itoe mĕlanggar ḥoekoem hari sabat dalam kaäbah, maka tiada djoega mareka-itoe bĕrsalah?

 6. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe: bahwa disini adalah satoe jang tĕrlĕbih bĕsar adanja daripada kaäbah.

 7. Tĕtapi djikalau kiranja soedah kamoe kĕtahoeï akan ĕrti pĕrkataän ini: Bahwa akoe mĕngahĕndaḳi bĕlas-kasihan, boekannja korban, nistjaja tiada kamoe salahkan orang jang tiada bĕrsalah itoe.

 8. Karĕna anaḳ-manoesia itoe Toehannja hari sabat djoega.

 9. Ḥata, satĕlah bĕrdjalan dari sana masoeḳlah Isa kadalam masdjid mareka-itoe.

 10. Maka sasoenggoehnja, adalah disana saʼorang jang tjapiḳ tangan sabĕlah, maka bĕrtanjalah mareka-itoe kapada Isa, katanja: Adakah patoet mĕnjĕmboehkan orang pada hari sabat? (maka ija-itoe soepaja mareka-itoe dapat mĕnsalahkan dia).

 11. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Siapakah di-antara kamoe, djikalau ija mĕnaroh saʼekoer kambing, maka pada hari sabat kambing itoepon djatoh kadalam parit, tiada ditjapainja dan dinaïkkannja akandia?

 12. Maka bĕrapakah lĕbih moelianja saʼorang manoesia daripada saʼekoer kambing? Maka sĕbab itoe patoetlah pada hari sabat diboewat pĕrkara jang baïk.

 13. Laloe kata Isa kapada orang jang tjapiḳ tangannja itoe: Kĕdangkanlah tanganmoe. Maka dikĕdangkannjalah, laloe sĕmboehlah tangannja itoe baïk sapĕrti tangan sabĕlahnja.

 14. Maka kaloewarlah orang-orang Farisi itoe laloe bĕrbitjara sama sĕndirinja hĕndaḳ mĕntjĕhari djalan akan mĕmbinasakan Isa.

 15. Tĕtapi sĕrta dikĕtahoeï olih Isa akan ḥal ini, maka oendoerlah ija dari sana; maka tĕrlaloe banjaḳ orang mĕngikoet dia, laloe disĕmboehkannja mareka-itoe sakalian.

 16. Tĕtapi dipesannja kapada mareka-itoe sangat-sangat djangan dipĕtjahkannja chabar dari halnja itoe.

 17. Soepaja gĕnaplah pĕrkataän jang tĕlah dikatakan olih nabi Jesaja, sabdanja:

 18. Bahwa lihatlah hambakoe, jang tĕlah koepilih, lagi kĕkasihkoe, maka akan dia djoega akoe bĕrkĕnan; maka akoe akan mĕmboeboeh Roḥkoe padanja dan ijapon akan mĕnoendjoekkan ḥoekoem kapada sĕgala orang kafir.

 19. Maka tiada ija akan bĕrbantah-bantah dan tiada ija bĕrtareaḳ, dan saʼorang pon tiada akan mĕnĕngar boenji soearanja diloeroeng-loeroeng.

 20. Adapon boeloeh jang tĕrkoelai itoe tiada akan dipatahkannja, dan soemboe jang tĕrkĕlip-kĕlip itoepon tiada akan dipadamkannja, sampai soedah dibĕrinja kamĕnangan kapada ḥoekoem itoe.

 21. Maka pada namanja djoega akan harap sĕgala orang kafir.

 22. Ḥata, maka dibawa oranglah kapada Isa akan saʼorang jang dirasoeḳ sjaiṭan, sahingga orang itoe boeta lagi kĕloe, maka disĕmboehkannja, sahingga orang boeta dan kĕloe itoepon dapat bĕrkata-kata dan mĕlihat.

 23. Maka sĕgala orang itoepon tĕrtjĕngang-tjĕnganglah, sĕrta katanja: Boekankah ija-ini poetĕra Daʼoed?

 24. Tĕtapi demi didĕngar orang Farisi akan ḥal itoe maka kata mareka-itoe: Bahwa ija-ini tiada mĕmboewangkan sjaiṭan mĕlaïnkan dĕngan koeasa Baälzeboeb, pĕnghoeloe sjaiṭan itoe.

 25. Maka olih Isa dikĕtahoeï djoega akan kapikiran mareka-itoe, laloe katanja kapadanja: Adapon sĕgala karadjaän, jang bĕrtjidĕra sama sĕndirinja, itoe kasoedahannja binasa kĕlaḳ; dan sĕgala nĕgari ataw roemah jang bĕrtjidĕra sama sĕndirinja itoe tiada kĕkal adanja.

 26. Maka djikalau sjaiṭan itoe mĕmboewangkan sjaiṭan, njatalah ija bĕrtjidĕra sama sĕndirinja, bagaimana garangan karadjaännja bolih tĕtap?

 27. Maka djikalau akoe iui mĕmboewangkan sjaiṭan dĕngan koeasa Baälzeboeb itoe, maka dĕngan koeasa siapa poela anaḳ-anaḳ moeridmoe itoe mĕmboewangkan dia? Sĕbab itoe mareka-itoe djoega mĕndjadi hakimmoe.

 28. Tĕtapi djikalau dĕngan Roḥ Allah akoe mĕmboewangkan sjaiṭan, maka njatalah karadjaän Allah tĕlah datang kapadamoe.

 29. Maka bagaimana bolih orang masoeḳ kadalam roemah saʼorang jang gagah, sĕrta mĕrampas sĕgala harta-bĕndanja, mĕlaïnkan hĕndaḳlah di-ikatnja dehoeloe orang gagah itoe, kĕmoedian bĕharoelah bolih ija mĕrampasi roemahnja.

 30. Barang-siapa jang tiada bĕsĕrta dĕngan akoe, maka ijalah mĕndjadi lawankoe, dan barang-siapa jang tiada mĕnghimpoenkan bĕsĕrta dĕngan akoe, maka orang itoe mĕntjĕrai-bĕraikan.

 31. Sĕbab itoe akoe bĕrkata kapadamoe: Adapon sĕgala dosa dan hoedjat orang akan di-ampoeni, tĕtap orang jang mĕnghoedjat akan Roḥoeʼlḳoedoes, ija-itoe tiada diampoeni.

 32. Barang-siapa jang tĕlah mĕngatakan barang pĕrkataän jang mĕlawan anaḳ-manoesia, ija-itoe akan di-ampoeni, tĕtapi barang-siapa jang mĕngatakan pĕrkataän lawan Roḥoeʼlḳoedoes, ija-itoe tiada di-ampoeni doenia acherat.

 33. Salah satoe, djadikanlah pohon itoe baïk sĕrta boewahnja pon baïk, ataw djadikanlah pohon itoe djahat sĕrta boewahnja pon djahat, karĕna kakĕnalan pohon itoe dari djĕnis boewahnja.

 34. Hai kamoe, bangsa oelar biloedak! mana bolih kamoe, jang djahat itoe, mĕngatakan pĕrkara jang baïk? karĕna moeloet memang bĕrkata-kata daripada kapĕnohan hati.

 35. Adapon orang jang baïk itoe mĕngĕloewarkan barang jang baïk dari dalam pĕrbĕndaharaän hatinja jang baïk, dan orang jang djahat pon mĕngĕloewarkan barang jang djahat dari dalam pĕrbĕndaharaän hatinja jang djahat.

 36. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe: bahwa daripada tiap-tiap pĕrkataän sia-sia, jang dikatakan orang, akan dibĕrinja djawab djoega pada hari kiamat.

 37. Karĕna daripada pĕrkataänmoe kamoe akan dibĕnarkan, dan daripada pĕrkataänmoe djoega kamoe akan disalahkan.

 38. Ḥata,, maka adalah bĕbĕrapa orang chaṭib dan orang Farisi jang bĕrkata demikian: Hai Goeroe! bahwa kami sakalian hĕndaḳ mĕlihat barang soeatoe tanda adjaib daripadamoe.

 39. Tĕtapi sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa bangsa jang djahat dan bĕrzina ini hĕndaḳ mĕlihat soeatoe tanda, maka barang soeatoe tanda pon tidaḳ ditoendjoeḳ kapadanja, mĕlaïnkan tanda nabi Joenoes djoega.

 40. Karĕna sapĕrti Joenoes tĕlah ada dalam pĕroet ikan raja tiga hari tiga malam lamanja, dĕmikian djoega anaḳ-manoesia pon akan ada dalam hati boemi kĕlaḳ tiga hari tiga malam lamanja.

 41. Bahwa sĕgala orang nĕgari Niniwĕ akan bĕrbangkit dalam kiamat bĕrsama-sama dĕngan orang zaman ini, sĕrta disalahkannja, karĕna mareka-itoe tĕlah bĕrtobat sĕbab pĕngadjaran Joenoes itoe, maka sasoenggoehnja disini ada satoe jang lĕbih dari Joenoes adanja.

 42. Maka pĕrmaisoeri dari nĕgari sĕlatan akan bĕrbangkit dalam kiamat bĕrsama-sama dĕngan orang zaman ini sĕrta disalahkannja, karĕna pĕrmaisoeri itoe tĕlah datang dari hoedjoeng boemi hĕndaḳ mĕnĕngar hikmat Solaiman, maka sasoenggoehnja disini ada satoe jang lĕbih dari Solaiman.

 43. Maka apabila sjaiṭan itoe soedah kaloewar dari dalam barang saʼorang, didjalaninjalah akan tĕmpat jang kĕring-kĕring mĕntjĕhari pĕrhĕntian, maka tiadalah didapatinja akan dia.

 44. Laloe katanja: bahwa akoe hĕndaḳ baliḳ kadalam roemahkoe jang koetinggalkan itoe. Satĕlah sampai didapatinja akan tĕmpat itoe tĕlah hĕmpa, lagi tĕrsapoe dan tĕrhias.

 45. Kĕmoedian pĕrgilah ija mĕngambil toedjoeh orang sjaiṭan laïn poela, jang lebih djahat daripada ija sĕndiri, laloe masoeḳlah mareka-itoe sĕrta tinggal disana; maka ḥal orang itoe pada kasoedahannja lĕbih djahat adanja dari pada pĕrmoelaännja. Maka dĕmikian kĕlaḳ akan djadinja bangsa jang djahat ini.

 46. Maka sĕmantara lagi Isa bĕrkata-kata kapada orang banjaḳ itoe, adalah iboenja dan saoedara-saoedaranja pon bĕrdiri diloewar hĕndaḳ bĕrdjoempa dĕngan dia.

 47. Maka kata orang kapada Isa: Tengoḳlah, iboemoe dan sĕgala saoedaramoe pon bĕrnanti diloewar hĕndaḳ bĕrdjoempa dĕngan dikau.

 48. Maka sahoet Isa kapada orang jang mĕmbĕri tahoe itoe: Siapa garangan iboekoe, dan siapa garangan saoedarakoe?

 49. Maka di-angkatnja tangannja kaätas moerid-moeridnja sambil katanja: Tengoḳlah, bahwa mareka-inilah iboekoe dan saoedara-saoedarakoe;

 50. Karĕna barang-siapa jang mĕnoeroet kahendaḳ Bapakoe jang disorga, maka ija-itoelah saoedarakoe laki-laki, dan saoedarakoe pĕrampoean dan iboekoe.

FAṢAL XIII.

Maka pada hari itoe djoega kaloewarlah Isa dari dalam roemah itoe, laloe ijapon doedoeḳ ditĕpi tasiḳ.
 2. Maka banjaḳ orang pon bĕrhimpoen kapadanja, sĕbab itoe maka naïklah ija kadalam saboewah pĕrahoe laloe doedoeḳ, makaorang banjaḳ sakalian itoepon bĕrdirilah ditĕpi pantai.

 3. Maka bĕbĕrapa pĕrkara dikatakan laä kapada mareka-itoe pakai pĕroepamaän, katanja: Bahwa sasoenggoehnja kaloewarlah saʼorang pĕnaboer hĕndaḳ mĕnaboer bĕnih.

 4. Maka dalam ija mĕnaboer itoe adalah satĕngah bĕnihnja djatoh ditĕpi djalan, laloe datanglah sĕgala boeroeng makan habis akan dia.

 5. Dan satengahnja poela djatoh pada tĕmpat jang tiada bĕrapa tanahnja, maka dĕngan sabĕntar djoega bĕrtoemboehlah ija, sĕbab tanahnja tiada dalam.

 6. Tĕtapi satĕlah soedah tĕrbit matahari maka lajoelah ija, dan tĕgal tiada bĕrakar maka kakĕringanlah ija.

 7. Dan satengahnja jang laïn poela djatoh di-antara doeri-doeri, kĕmoedian doeri-doeri itoepon bĕrtoemboehlah, sahingga dilĕmaskannja ija.

 8. Maka satĕngahnja jang laïn poela djatoh dalam tanah jang baïk, maka bĕrboewahlah ija bĕrganda-ganda, ada Jang saratoes, ada jang ĕnam poeloeh, ada jang tiga-poeloeh banjaḳnja.

 9. Maka barang-siapa jang bĕrtĕlinga akan mĕnengar hĕndaḳlah ija mĕnĕngar.

 10. Ḥata, maka datanglah moerid-moeridnja bĕrtanjakan dia, katanja: Apa-sĕbab maka ĕngkau bĕrkata-kata kapada mareka-itoe pakai pĕroepamaän?

 11. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Karĕna kapadamoe djoega soedah dikaroeniakan akan mĕngĕtahoeï sĕgala rahasia karadjaän sorga, tĕtapi kapada mareka-itoe tiada ija-itoe dikaroeniakan.

 12. Karĕna barang-siapa jang ada padanja, kapadanja djoega akan dibĕri, dan dipĕrolihnja dĕngan kalempahan kĕlaḳ; akan tĕtapi barang-siapa jang tiada padanja, maka daripadanja djoega akan di-ambil barang jang ada padanja.

 13. Maka sĕbab itoelah akoe bĕrkata kapada mareka-itoe pakai pĕroepamaän, karĕna dalam mĕlihat tiada djoega mareka-itoe mĕlihat, dan dalam mĕnĕngar tiada djoega mareka-itoe mĕnengar ataw mĕngĕrti.

 14. Maka akan mareka-itoe gĕnaplah djoega noeboeat nabi Jesaja, boenjinja: Bahwa dĕngan pĕnĕngarmoe kamoe akan mĕnĕngar, tĕtapi tiada djoega kamoe mĕngĕrti, dan dĕngan pĕnglihatmoe kamoe akan mĕlihat, tĕtapi tiada djoega kamoe mĕngĕtoeï.

 15. Karĕna tĕballah hati bangsa ini, dan bĕratlah pĕnĕngar tĕlinganja, dan tĕlah dikĕdjamkannja matanja, soepaja barang koetika pon baïk djangan mareka-itoe mĕlihat dĕngan matanja, ataw mĕnĕngar dĕngan tĕlinganja, ataw mĕngĕrti dĕngan hatinja dan bĕrtobat dan akoe mĕnjĕmboehkan mareka-itoe.

 16. Tĕtapi bĕrbĕhagialah matamoe, karĕna ija mĕlihat, dan tĕlingamoe, karĕna ija mĕnĕngar.

 17. Karĕna sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: bahwa banjaḳ nabi dan orang bĕnar tĕlah rindoe hĕndaḳ mĕlihat barang jang kamoe lihat ini, maka tiada djoega dapat dilihatnja; dan hĕndaḳ mĕnĕngar barang jang kamoe dĕngar, maka tiada djoega dapat didĕngarnja.

 18. Maka sĕbab itoe dengarlah olihmoe pĕroepamaän pĕnaboer itoe.
 19. Apabila orang mĕnĕngar pĕrkataän karadjaän Allah itoe dan tiada ija mĕngĕrti dia, maka datanglah sidjahat mĕrĕboet barang jang tĕrtaboer dalam hatinja, maka ija-itoelah jang tĕrtaboer ditĕpi djalan.

 20. Tĕtapi jang tĕrtaboer ditĕmpat jang bĕrbatoe-batoe, ija-itoelah orang jang mĕnĕngar pĕrkataän itoe, maka sigĕra djoega diterimanja dĕngan soeka-hatinja,

 21. Tĕtapi tiada bĕrakar dalam dirinja, mĕlaïnkan sakoetika sĕhadja adanja; karena apabila datang kasoekaran ataw aniaja olih sĕbab pĕrkataän itoe, maka sabĕntar djoega sjaklah hatinja.

 22. Adapon jang tĕrtaboer di-antara doeri-doeri itoe, ija-itoelah orang jang mĕnĕngar pĕrkataän itoe, laloe pĕrtjintaän akan pĕrkara doenia ini dan pĕmboedjoeḳ kakajaännja mĕlĕmaskan pĕrkataän itoe, sahingga tiada ija bĕrboewah.

 23. Adapon jang tĕrtaboer pada tanah jang baïk, ija-itoelah orang jang mĕnĕngar pĕrkataän itoe sĕrta ditarohnja hati akan dia; maka bĕrboewahlah ija bĕrganda-ganda, ada jang saratoes, ada jang ĕnam-poeloeh, ada jang tiga-poeloeh banjaḳnja.

 24. Maka soeatoe pĕroepamaän jang laïn poela dihadapkannja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa karadjaän sorga itoe di-oepamakan dĕngan saʼorang jang mĕnaboer bĕnih jang baïk dibĕndangnja.

 25. Maka sĕmantara orang tidoer datanglah sĕtĕroenja mĕnaboer poela bĕnih roempoet-roempoet dalam gandoem itoe, laloe ija pĕrgi.

 26. Maka apabila gandoem itoe bĕrdaoen dan bĕrboewah, maka kalihatanlah djoega roempoet-roempoet itoe.

 27. Maka datanglah sĕgala hamba orang jang ĕmpoenja bĕndang itoe, katanja kapadanja: ja toewan! boekankah toewan tĕlah mĕnaboer bĕnih jang baïk dibĕndang toewan ini, maka dari mana garangan datangnja roempoet-roempoet itoe?

 28. Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Ija-itoelah pĕrboewatan sĕtĕroe adanja. Maka kata sĕgala hamba itoe kapadanja: Maoekah toewan, kami pĕrgi mĕngoempoelkan dia?

 29. Maka sahoetnja: Djangan, soepaja apabila kamoe koempoelkan roempoet itoe djangan tĕrtjaboet gandoem itoepon sĕrtanja.

 30. Biarkanlah kadoewanja itoe toemboeh bĕrsama-sama sampai moesim mĕnjabit, maka pada moesim mĕnjabit itoe akan koepĕsan kapada sĕgala orang pĕnjabit itoe: Koempoelkanlah olihmoe sĕgala roempoet itoe dĕhoeloe, ikatkanlah bĕbĕrkas-bĕrkas akan dibakarkan habis, tĕtapi sĕgala gandoem itoe koempoelkanlah dalam pĕloeboerkoe.

 31. Dan lagi poela soeatoe pĕroepamaän jang laïn dihadapkannja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa karadjaän sorga itoe saʼoepama dĕngan sabidji sawi, jang di-ambil orangʼ, ditaboerkannja dalam bĕndangnja.

 32. Soenggoehpon ija-itoe tĕrkĕtjil di-antara sĕgala bĕnih adanja, tĕtapi apabila bĕrtoemboeh djadilah ija-itoe tĕrlĕbih bĕsar daripada sĕgala sajoer-sajoeran, dan mĕndjadi satoe pohon, sahingga sĕgala boeroeng dari oedara pon datang bĕrsarang antara tjabang-tjabangnja.

 33. Dan lagi poela soeatoe pĕroepamaän jang laïn dikatakannja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa karadjaän sorga itoe di-oepamakan dĕngan ragi, jang di-ambil olih saʼorang pĕrampoewan, dikatjaukannja dĕngan tĕpoeng tiga soekat, sahingga samoeanja pon chamirlah.

 34. Maka sĕgala pĕrkara ini di katakan olih Isa kapada orang banjaḳ itoe dĕngan pĕroepamaän; maka laïn daripada pĕroepamaän tiada ija bĕrkata kapada mareka-itoe;

 35. Soepaja gĕnaplah barang jang tĕlah dikatakan olih nabi itoe, sabdanja: Bahwa akoe akan mĕmboeka moeloetkoe dĕngan mĕngatakan pĕroepamaän, dan akoe akan mĕmasjhoerkan pĕrkara jang tĕrsĕmboeni daripada pĕrmoelaän doenia.

 36. Maka ditinggalkan Isa akan orang banjaḳ itoe, laloe sampai ija karoemah, maka datanglah moerid-moeridnja kapadanja, katanja: ĕrtikanlah kiranja kapada kami pĕroepamaän roempoet-roempoet jang dibĕndang itoe.

 37. Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Adapon jang mĕnaboer bĕnih jang baïk itoe, ija-itoelah anaḳ-manoesia,

 38. Dan bĕndang itoelah doenia ini, dan bĕnih jang baïk itoelah anaḳ-anaḳ karadjaän itoe, dan roempoet-roempoet itoelah anaḳ-anaḳnja sidjahat,

 39. Dan sĕtĕroe jang tĕlaʼh mĕnaboer roempoet-roempoet itoe, ija-itoe iblis, dan moesim mĕnjabit ija-itoe kasoedahan alam ini, dan orang jang mĕnjabit itoe, ija-itoe sĕgala malaïkat.

 40. Maka saperti roempoet-roempoet dikoempoelkan dan dibakar habis dĕngan api, dĕmikian pon akan djadi pada kasoedahan doenia ini.

 41. Bahwa anaḳ-manoesia itoe akan mĕnjoeroehkan sĕgala malaïkatnja, laloe mareka-itoe akan mĕnghimpoenkan dari dalam karadjaännja sĕgala sjak dan sĕgala orang jang bĕrboewat djahat,

 42. Dan mĕmboewangkan dia kadalam dapoer api, maka disana akan ada tangis dan kĕrĕtaḳ gigi.

 43. Maka pada masa itoe sĕgala orang jang bĕnar akan bĕrtjĕhaja-tjĕhaja sapĕrti matahari dalam karadjaän Bapanja. Maka barang-siapa jang bĕrtĕlinga akan mĕnĕngar hĕndaḳlah ija mĕnĕngar.

 44. Dan lagi karadjaän sorga itoe di-oepamakan dĕngan soeatoe mata-bĕnda jang tĕrsĕmboeni dalam tanah; maka apabila didapati orang akandia, laloe disĕmboenikannja, maka dari sĕbab soeka-tjitanja pĕrgilah ija mĕndjoewalkan sĕgala sasoeatoe jang ada padanja, laloe dibĕlinja tanah itoe.

 45. Dan lagi karadjaän sorga itoe saʼoepama dĕngan saʼorang saudagar, jang mĕntjĕhari moetiara jang endah-endah;

 46. Maka apabila didapatinja akan saboetir moetiara jang bĕsar harganja, pĕrgilah ija mĕndjoewalkan sĕgala sasoeatoe jang ada padanja, laloe dibelinja.

 47. Dan lagi poela karadjaän sorga itoe saʼoepama dĕngan poekat, jang dilaboehkan orang dalam laoet dan jang mĕnghimpoenkan djĕnis-djĕnis.

 48. Maka apabila pĕnoeh ditariḳ oranglah naïk katĕpi pantai, laloe doedoeḳlah mareka-itoe mĕmilih; mana jang baïk ditarohnja dalam bakoelnja, tĕtapi jang tiada baïk itoe diboewangnja.

 49. Maka dĕmikian pon akan djadi pada kasoedahan doenia ini: bahwa sĕgala malaïkat kĕlaḳ kaloewar akan mĕntjĕraikan sĕgala orang djahat dari antara sĕgala orang jang bĕnar,

 50. Dan akan diboewangnja kadalam dapoer api, maka disana akan ada tangis dan kĕrĕtaḳ gigi.

 51. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Mĕngĕrtikah kamoe sakalian ini? Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Mĕngĕrti djoega toehan!

 52. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Sĕbab itoe, tiap-tiap goeroe, jang tĕlah di-adjarkan pĕrkara karadjaän sorga itoe, ija-itoe saʼoe pama dĕngan saʼorang toewan jang ĕmpoenja roemah, dan jang mĕngĕloewarkan dari dalam pĕrsimpanannja akan barang jang lama dan jang bĕharoe adanja.

 53. Ḥata, satĕlah poetoes pĕrkataän Isa akan sĕgala pĕroepamaän ini, maka oendoerlah ija dari sana.

 54. Satĕlah ija masoeḳ kadalam nĕgarinja sĕndiri di-adjarkannja mareka-itoe dalam masdjidnja, sahingga tĕrtjĕngang-tjĕnganglah mareka-itoe, sĕrta katanja: Dari mana garangan orang ini mĕndapat boedi jang dĕmikian dan sĕgala moedjizat ini?

 55. Boekankah ija-ini anaḳ toekang-kajoe itoe, dan iboenja boekankah bĕrnama Mĕriam, dan nama sĕgala adiknja itoe Jāḳoeb dan Josis dan Simon dan Joedas?

 56. Dan lagi adiknja pĕrampoewan pon boekankah samoeanja itoe ada sĕrta dĕngan kita? maka dari mana garangan didapatnja akan sĕgala pĕrkara ini?

 57. Laloe dĕngkilah mareka-itoe akandia, tĕtapi kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa saʼorang nabi tiada koerang dihormati, mĕlaïnkan dalam nĕgarinja dan dalam roemahnja.

 58. Maka tiada Isa mĕmboewat banjaḳ moĕdjizat disana, sĕbab mareka-itoe tiada pĕrtjaja.

FAṢAL XIV.

Maka pada masa itoe kadĕngaranlah chabar akan ḥal Isa itoe kapada Herodis, radja saperĕmpat nĕgari itoe.

 2. Maka titah baginda kapada sĕgala hambanja: Bahwa sasoenggoehnja inilah Jaḥja Pĕmbaptisa; ija tĕlah bangkit dari antara orang mati, maka sĕbab itoe di-adakannja sĕgala moĕdjizat ini.

 3. Adapon akan radja Herodis itoe tĕlah ditangkapnja akan Jaḥja dan dikoeroengkannja kadalam pĕndjara dĕngan ikatnja, olih sĕbab Herodias, istĕri saoedaranja, jang bĕrnama Eilipoes.

 4. Karĕna kata Jaḥja kapadanja: Haramlah ĕngkau bĕristĕrikan pĕrampoean itoe.

 5. Maka radja Herodis hĕndaḳ mĕmboenoeh dia, tĕtapi takoetlah baginda akan orang banjaḳ itoe, karĕna mareka-itoe sakalian mĕmbilangkan Jaḥja itoe saʼorang nabi.

 6. Tĕtapi dalam pĕrdjamoean pada hari djadi radja Herodis, adalah anaḳ pĕrampoean Herodias mĕnari dihadapan madjĕlis itoe, maka ija pon mĕnjoekakan hati radja Herodis.

 7. Maka sĕbab itoe bĕrdjandjilah baginda pakai soempah hĕndaḳ mĕmbĕrikan barang apa pon pĕrmintaännja.

 8. Maka tegal tĕlah di-adjarkan olih bondanja tĕrdĕhoeloe, sahoet toewan poetĕri itoe, sĕmbahnja: Toewankoe karoeniakan apalah kapada patiḳ disini djoega kapala Jaḥja Pĕmbaptisa dalam saboewah doeiang.

 9. Maka bĕrdoeka-tjitalah hati baginda, akan tĕtapi sĕbab soempahnja, dan lagi sĕbab sĕgala orang jang doedoeḳ sĕrtanja, disoeroehnja bĕrikan djoega kapadanja.

 10. Maka disoeroehkannja orang pĕrgi mĕmĕnggal kapala Jaḥja datam pĕndjara.

 11. Maka kapalanja dibawa oranglah dalam doelang, laloe dipĕrsĕmbahkannja kapada toewan poeteri, maka dibawanja kapada bondanja.

 12. Maka datanglah moerid-moerid Jaḥja mĕngambil maitnja, laloe ditanamkannja, maka pĕrgilah mareka-itoe mĕmberi tahoe Isa.

 13. Dĕmi didĕngar Isa akan ḥal itoe maka oendoerlah ija dari sana dĕngan bĕrpĕrahoe kapada soeatoe tĕmpat jang soenji saʼorang dirinja; satĕlah ija-itoe dikĕtahoeï olih orang banjaḳ, maka di-ikoetnja akandia dĕngan bĕrdjalan darat kaloewar dari dalam sĕgala nĕgari.

 14. Maka apabila Isa toeroen kadarat, dilihatnja tĕrlaloe banjaḳ orang, maka kasihanlah ija akan mareka-itoe, disĕmboehkannja sĕgala orang sakit Jang di-antaranja.

 15. Satĕlah pĕtang hari maka datanglah moerid-moeridnja kapadanja sĕrta katanja: Bahwatĕmpat ini soenji, lagi haripon hampirlah malam; lepaskanlah kiranja sĕgala orang ini, soepaja mareka-itoe pĕrgi kadoesoen-doesoen itoe mĕmbĕlikan dirinja makanan.

 16. Tĕtapi sahoet Isa kapadanja: Taʼ-oesah mareka-itoe pĕrgi; hĕndaḳlah kamoe djoega mĕmbĕri makan kapada mareka-itoe.

 17. Tĕtapi sahoet mareka-itoe kapadanja: Pada kami disini soeatoepon tiada, mĕlaïnkan roti lima kĕtoel dan ikan doewa ekoer sĕhadja.

 18. Laloe katanja: Bawalah dia kamari kapadakoe.

 19. Maka disoeroehnja mareka-itoe sakalian doedoeḳ diroempoet, laloe di-ambilnja akan roti lima kĕtoel dan ikan doewa ekoer itoe, maka mĕnengadahlah ija kalangit sĕrta dibĕrkatinja dan dipĕtjahpĕtjahkannja roti itoe, laloe dibĕrikannja katangan moerid-moeridnja, dan moerid-moeridnja poela mĕmbĕrikan dia kapada sĕgala orang itoe.

 20. Laloe makanlah mareka-itoe sakalian sampai kĕnnjang, maka di-angkat oranglah sĕgala sisa jang tinggal itoe, banjaḳnja doewa-bĕlas bakoel pĕnoeh.

 21. Adapon banjaḳ orang jang tĕlah makan itoe adalah kira-kira lima riboe orang laki-laki, laïn poela sĕgala pĕrampoean dan kanaḳ-kanaḳ.

 22. Maka sabĕntar djoega di-adjaḳ olih Isa akan moerid-moeridnja naïk kaperahoe, mĕndĕhoeloei dia bĕrlajar kasabĕrang, sĕmantara ija sĕndiri hĕndaḳ mĕlepaskan orang banjaḳ itoe.

 23. Satĕlah soedah dilĕpaskannja sĕgala orang itoe, naïklah Isa kaätas saboewah boekit saʼorang-orangnja, hĕndaḳ mĕminta dōa. Satĕlah djadi malam makatinggallah ija disana saʼorang-orangnja.

 24. Maka adalah pĕrahoe itoe pada sama tĕngah tasiḳ bĕrbĕhaja olih ombaḳ, karĕna mĕndĕhaga angin,

 25. Maka malam-malam, pada waktoe djaga jang kaĕmpat, toeroenlah Isa datang mĕndapatkan moerid-moeridnja dĕngan bĕrdjalan kaki di-atas ajar.

 26. Dĕmi dilihat olih mareka-itoe ija bĕrdjalan di-atas ajar, maka katakoetanlah mareka-itoe, katanja: Bahwa inilah hantoe! laloe bĕrtĕreaḳlah mareka-itoe sĕbab takoetnja.

 27. Tĕtapi sigĕra djoega ditĕgor Isa akan mareka-itoe, katanja: Pĕrtĕtapkanlah hatimoe; inilah akoe; djangan takoet.

 28. Maka sahoet Petroes, katanja: Ja Toehan! djika soenggoeh Toehan, soeroehlah hamba datang kapada Toehan dĕngan bĕrdjalan di-atas ajar.

 29. Maka sahoetnja: Marilah! Laloe toeroenlah Petroes dari dalam pĕrahoe sĕrta bĕrdjalan di-atas ajar hĕndaḳ mĕndapatkan Isa.

 30. Tĕtapi dĕmi dilihatnja angin kĕras, takoetlah ija, maka apabila hampirlah ija tenggĕlam bĕrtĕreaḳlah ija, katanja: Ja Toehan, toeloenglah akan hamba!

 31. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega dihoeloerkan Isa tangannja sĕrta mĕntjapai akan dia sambil katanja: Hai orang jang koerang pĕrtjaja, apa moelanja maka ĕngkau sjak?

 32. Satĕlah kadoewanja naïk kadalam pĕrahoe maka angin pon tĕdoehlah.
 33. Maka sĕgala orang jang dalam pĕrahoe itoe datanglah mĕnjĕmbah soedjoed kapadanja, sĕrta katanja: Sasoenggoehnja Toehanlah anaḳ-Allah.

 34. Maka mĕnjabĕranglah mareka-itoe, laloe sampai kanĕgari Gĕnesarit.

 35. Maka apabila dikĕnal olih orang isi nĕgari itoe akan dia, disoeroehnja orang pĕrgi mĕmbĕri tahoe koeliling nĕgari itoe, laloe dibawa oranglah kapadanja akan sĕgala orang jang sakit;

 36. Maka mareka-itoe mĕminta kapada Isa, soepaja bolih orang itoe mĕndjamah kelim djoebah Toehan sĕhadja, maka sabĕrapa banjaḳ orang jang mĕndjamah dia ija-itoepon sĕmboehlah.

FAṢAL XV.

Maka pada masa itoe adalah bĕbĕrapa chaṭib dan orang Farisi dari Jeroezalim datang kapada Isa, sĕrta katanja:

 2. Mĕngapa maka moerid-moeridmoe mĕlaloei pĕmatah orang toewa-toewa? karĕna tiada mareka-itoe mĕmbasoeh tangannja bila hĕndaḳ makan.

 3. Maka disahoetnja kapada mareka-itoe: Apa sĕbabnja poela maka kamoe mĕlaloei ḥoekoem Allah olih pĕmatah neneḳ-mojangmoe?

 4. Karĕna Allah tĕlah bĕfirman dĕmikian: Bĕrilah hormat akan iboe-bapamoe; maka barang-siapa jang mĕngoetoeki iboenja ataw bapanja, ija-itoe patoet mati diboenoeh.

 5. Tĕtapi katamoe: Barangsiapa jang bĕrkata kapada iboenja ataw kapada bapanja dĕmikian: Adapon barang, jang patoet kau-pĕrolih daripadakoe itoe, ija-itoe dikorbankan; maka dalam itoepon tiada dihormatinja iboenja ataw bapanja, itoe padalah.

 6. Maka dĕmikianlah tĕlah kamoe mĕniadakan ḥoekoem Allah olih pĕmatah neneḳ-mojangmoe.

 7. Hai orang moenafiḳ! bahwa sabĕnarnjalah sapĕrti noeboeat nabi Jesaja akan halmoe, sabdanja:

 8. Bahwa bangsa ini mĕnghampiri akoe dĕngan moeloetnja dan dĕngan bibirnja djoega dimoeliakannja akoe, tĕtapi hatinja djaoeh daripadakoe.

 9. Tĕtapi tjoema-tjoema mareka-itoe bĕrboewat ibadat kapadakoe, karĕna mareka-itoe mĕngadjarkan bĕbĕrapa pĕngadjaran ḥoekoem manoesia.

 10. Satĕlah soedah dipanggil olih Isa akan orang banjaḳ itoe, maka katanja kapada mareka-itoe: Dĕngarlah olihmoe sĕrta mĕngerti:

 11. Boekan barang sasoeatoe jang masoeḳ kadalam moeloet itoe mĕnĕdjiskan orang, mĕlaïnkan barang jang kaloewar dari dalam moeloet itoelah jang mĕnĕdjiskan dia.

 12. Laloe datanglah moerid-moeridnja kapadanja sĕrta katanja: Tahoekah ĕngkau, bahwa olih orang Farisi, dĕmi didengarnja pĕrkataänmoe ini, maka di-ambilnja kĕtjil-hati akan dikau?

 13. Tĕtapi disahoet Isa, katanja: Bahwa sĕgala tanaman jang tiada ditanam olih Bapakoe jang ada disorga itoe, ija-itoe akan ditjaboet.

 14. Biarkanlah mareka-itoe; bahwa mareka-itoelah pĕmimpin jang boeta kapada orang boeta adanja. Djikalau kiranja orang boeta mĕmimpin orang boeta, kadoewanja pon akan djatoh kadalam parit kĕlaḳ.

 15. Maka disahoet Petroes kapadanja, katanja: ertikanlah kiranja kapada hamba pĕroepamaän ini.

 16. Maka sahoet Isa: Sampai sakarangkah kamoe pon lagi bodoh?

 17. Bĕlomkah kamoe mĕngĕrti, bahwa barang sasoeatoe, jang masoeḳ kadalam moeloet, itoe laloe kadalam pĕroet, maka ija-itoe diboewang kadalam djamban?

 18. Tĕtapi barang sasoeatoe jang kĕloewar dari dalam moeloet, ija-itoe tĕrbit dari dalam hati, maka ija-itoelah jang mĕnĕdjiskan orang.

 19. Karĕna dari dalam hatilah tĕrbit pikiran djahat, dan pĕmboenoehan dan zinaʼ dan pĕrsoendalan dan pĕntjoerian dan kasaksian doesta dan hoedjat.

 20. Maka sakalian inilah jang mĕnĕdjiskan orang, tĕtapi makan dĕngan tangan jang. bĕlom dibasoeh itoe boekan mĕnedjiskan orang adanja.

 21. Sjahadan, maka Isa pon bĕrdjalan dari sana laloe pĕrgilah ija kadjadjahan Tor dan Sidon.

 22. Maka sasoenggoehnja kaloewarlah saʼorang pĕrampoean Kanani dari djadjahan itoe, sĕrta ija bĕrsĕroe-sĕroe kapada Isa, katanja: Ja Toehan, poetĕra Daʼoed! kasihankanlah kiranja sĕhaja; bahwa anaḳ sĕhaja pĕrampoean dirasoeḳ sjaiṭan tĕrlaloe sangat.

 23. Akan tĕtapi barang sapatah kata djoea pon tiada disahoet olih Isa akan dia. Maka datanglah moerid-moeridja mĕminta kapadanja, katanja: Soeroehlah pĕrampoean ini pĕrgi, karĕna ija bĕrsĕroe-sĕroe dibelakang kita.

 24. Tĕtapi sahoet Isa: Bahwa akoe ini boekan disoeroehkan kapada jang laïn, mĕlaïnkan kapada roemah Israïl poenja kambingjang hilang itoe.

 25. Maka pĕrampoean itoepon datanglah laloe soedjoed kapadanja, sĕmbahnja: Ja Toehan, toeloeng apalah akan sĕhaja.

 26. Tĕtapi sahoet Isa: Bahwa tiada patoet di-ambil makanan anaḳ-anaḳ itoe, dan ditjampaḳkan dia kapada andjing.

 27. Maka sĕmbah pĕrampoean itoe: Bĕnarlah Toehan! mĕlaïnkan andjing djoega makan daripada remah-remah, jang djatoh dari atas mĕdja toewannja.

 28. Laloe sahoet Isa sĕrta bĕrkata kapadanja: Hai pĕrampoean, bĕsarlah pĕrtjajamoe! djadilah padamoe saperti kahĕndaḳmoe itoe. Maka pada waktoe itoe djoega sĕmboehlah anaḳ pĕrampoean itoe.

 29. Sabĕrmoela, maka bĕrdjalanlah Isa dari sana, laloe datang katasiḳ Galilea; maka naïklah ija ka-atas saboewah boekit, laloe doedoeḳ disana.

 30. Maka banjaḳ orang datang kapadanja sĕrta mĕmbawa akan bĕbĕrapa orang timpang dan boeta dan kĕloe dan tepoeḳ, dan bĕbĕrapa orang jang bĕrpĕnjakit laïn pon, laloe diletakkannja pada kaki Isa; maka disĕmboehkannja mareka-itoe;

 31. Sampai hairanlah sĕgala orang itoe apabila dilihatnja orang kĕloe itoe bĕrkata-kata, dan orang tepoeḳ itoe tĕlah sĕmboeh, dan orang jang timpang itoepon tĕlah bĕrdjalan bĕtoel, dan orang boeta itoe tĕlah tjĕleḳ; laloe mareka-itoepon mĕmoeliakan Allahnja orang Israïl.

 32. Maka dipanggil olih Isa akan moerid-moeridnja, laloe katanja kapadanja: Bahwa tĕrgĕraḳlah hatikoe olih kasihan akan sĕgala orang ini, sĕbab sakarang tĕlah tiga hari lamanja mareka-itoe sĕrta dĕngan akoe, maka satoepon tiada pada mareka-itoe jang hĕndaḳ dimakannja; maka tiada akoe maoe mĕlĕpaskan dia dĕngan laparnja, kalau-kalau mareka-itoe pingsan didjalan.

 33. Maka kata moerid-moerid itoe kapada Toehan: Dari mana garangan kami akan mĕndapat bagitoe banjaḳ roti dipadang-bĕ lantara, akan mĕngĕnnjangkan orang sabanjaḳ ini?

 34. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Roti bĕrapa ketoel ada padamoe? Maka sahoet mareka-itoe: Ada toedjoeh ketoel dan ikan kĕtjil-kĕtjil sĕdikit.

 35. Maka olih Isa disoeroeh orang banjaḳ itoe doedoeḳ ditanah.

 36. Maka di-ambilnja roti toedjoeh kĕtoel dan ikan itoe laloe mĕngoetjap sjoekoer, satĕiah soedah itoe dipĕtjah-petjahkannja, dibĕrikannja katangan moerid-moeridnja, maka moerid-moeridnja poela mĕmbĕrikan dia kapada orang banjaḳ itoe.

 37. Laloe makanlah mareka-itoe sakalian sampai kĕnnjang, kĕmoedian di-angkat oranglah sĕgala sisa jang lagi tinggal itoe toedjoeh buewah bakoel pĕnoeh.

 38. Adapon sĕgala orang jang tĕlah makan itoe adalah empat riboe orang laki-laki banjaḳnja, laïn poela sĕgala pĕrampoean dan kanaḳ-kanaḳ.

 39. Satĕlah itoe maka dilĕpaskannja orang banjaḳ itoe poelang; maka naïkiah Isa kadalam saboewah pĕrahoe, laloe datanglah ija kadjadjahan nĕgari Magdala.

FAṢAL XVI.

Sabĕrmoela, maka datanglah orang Farisi dan Sadoeki hĕndaḳ mĕntjobaï Isa, sĕrta dipinta olih mareka-itoe soepaja Toehan mĕnoĕndjoekkan kapadanja soeatoe tanda dari langit.

 2. Tĕtapi disahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Apabila pĕtang hari, maka katamoe: Nanti tjoeatja baïk, karĕna langit tampaḳ merah;

 3. Dan pada pagi hari liatamoe: Hari ini hĕndaḳ riboet, karĕna langit merah sĕrta dĕngan rĕdoepnja. Hai kamoe orang moenafiḳ! bahwa akan roepa langit dapat djoega kamoe kĕtahoeï, maka tiadakah kamoe mĕngĕtahoeï akan tanda zaman ini?

 4. Bahwa bangsa jang djahat lagi bĕrzinaʼ ini mĕnoentoet soeatoe tanda, maka barang soeatoe tanda pon tiada ditoendjoeḳ kapadanja, mĕlaïnkan tanda nabi Joenoes itoe. Maka Isa pon mĕninggalkan mareka-itoe laloe pĕrgi.

 5. Ḥata, satĕlah soedah moerid-moeridnja sampai kasabĕrang, tĕrloepalah mareka-itoe mĕmbawa akan roti.

 6. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Ingatlah kamoe sĕrta pĕliharakanlah dirimoe daripada ragi orang Farisi dan Sadoeki.

 7. Maka bĕrbitjaralah mareka-itoe sama sĕndirinja, katanja: Bahwa inilah dari sĕbab tiada kita mĕmbawa roti.

 8. Maka sĕbab dikĕtahoeï olih Isa akan kapikiran itoe, maka katanja kapada mareka-itoe: Hai orang jang koerang pĕrtjaja, mĕngapa maka kamoe bĕrsangka-sangka sama sĕndirimoe, sĕbab tiada kamoe mĕmbawa roti?

 9. Bĕlomkah kamoe mĕngĕrti dan tiadakah kamoe tĕringat akan ḥal roti lima ketoel pada lima riboe orang itoe dan bĕrapa bakoel sisanja kamoe angkat?

 10. Ataw akan roti toedjoeh kĕtoel pada ĕmpat riboe orang itoe dan bĕrapa bakoel sisanja soedah kamoe angkat?

 11. Bagaimana maka bĕlom kamoe mĕngĕrti, bahwa boekannja akoe bĕrkata kapadamoe akan ḥal roti bila katakoe: bahwa pĕliharakanlah dirimoe daripada ragi orang Farisi dan Sadoeki?

 12. Maka bĕharoelah mareka-itoe mĕngĕrti bahwa boekan disoeroehnja pĕliharakan dirinja daripada ragi roti, mĕlaïnkan daripada pĕngadjaran orang Farisi dan Sadoeki.
 13. Adapon satĕlah Isa sampai kadjadjahari negari Kesaria Filipi, bĕrtanjalah ija kapada moerid-moeridnja, katanja: Akan dakoe, anaḳ-manoesia ini, akoe siapa pada sangka orang?

 14. Maka sahoet mareka-itoe: Kata satĕngah orang Jaḥja Pembaptisa, dan kata satĕngah orang poela Elia, dan kata laïn lagi Jerĕmiah, ataw salah saʼorang daripada sĕgala nabi-nabi.

 15. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Tĕtapi adapon kamoe ini, pada sangkamoe siapakah akoe ini?

 16. Maka sahoet Simon Petroes: Toehanlah Almasih, anaḳ Allah jang hidoep itoe.

 17. Maka kata Isa kapadanja: Bĕrbĕhagialah engkau, hai Simon, bin Joenoes! karĕna boekan jang kaädaän darah-daging mĕnjatakan ini kapadamoe, mĕlaïnkan Bapakoe djoega jang ada disorga.

 18. Dan lagi poela akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa ĕngkau inilah Petroes, maka di-atas batoe itoelah akoe akan mĕndirikan sidangkoe, maka sĕgala pintoe naraka pon tiada dapat mĕngalahkan dia.

 19. Bahwa kapadamoe akoe akan mĕmbĕrikan koentji karadjaän sorga; maka barang jang kau-ikat di-atas boemi ini, ija-itoe akan tĕrikat djoega dalam sorga; dan barang jang kau-oeraikan di-atas boemi ini, ija-itoe tĕroerai djoega dalam sorga.

 20. Maka tatkala itoe Isa pon bĕrpĕsanlah kapada moerid-moeridnja, djangan dikatakannja kapada barang saʼorang djoea pon bahwa ijalah Isa, ija-itoe Almasih.

 21. Maka daripada koetika itoe bĕharoelah Isa moelaï mĕnjatakan kapada moerid-moeridnja, bahwa haroeslah ija pĕrgi kanĕgari Jeroezalim dan mĕrasaï banjaḳ sangsara daripada sĕgala toewa-toewa dan kapala-kapala imam dan sĕgala chaṭib, dan lagi ija akan diboenoeh dan dibangoenkan poela pada hari jang katiga

 22. Maka Petroes pon mĕmbawa oendoer sĕdikit akandia sĕrta ditĕgahkannja, katanja: ja Toehan, didjaoehkan Allah kiranja; bahwa sakali-kali djangan djadi padamoe jang dĕmikian.

 23. Maka bĕrpalinglah Isa sambil katanja kapada Petroes: Oendoerlah ĕngkau, hai sjaiṭan, bahwa ĕngkaulah soeatoe kasontohan bagaikoe, karena tiada engkau mĕmikirkan pĕrkara Allah, mĕlaïnkan pĕrkara manoesia.

 24. Satĕlah itoe maka kata Isa kapada moerid-moeridnja: Kalau barang saʼorang soeka mĕngikoet akoe, hĕndaḳlah ija mĕnjangkal dirinja sĕrta mĕngangkat palangnja laloe mĕngikoet akoe.

 25. Maka barang-siapa jang hĕndaḳ mĕmĕliharakan njawanja, ija akan kahilangan dia, dan barang-siapa jang kahilangan njawanja karĕna sĕbab akoe, ija-itoe akan mĕndapat dia.

 26. Ĕntah apakah kaoentoengannja bagai saʼorang, djikalau kiranja ija bĕrolih sĕgala doenia ini sakalipon, tĕtapi ija karoegian djiwanja? ataw dĕngan apa garangan orang dapat mĕnĕboes djiwanja?

 27. Karĕna anaḳ-manoesia akan datang dĕngan kamoeliaän Bapanja sĕrta dĕngan sĕgala malaïkatnja, maka pada masa itoe ija akan mĕmbalas kapada masing-masing orang sakĕdar pĕrboewatannja.

 28. Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, di-antara sĕgala orang, jang bĕrdiri disini, ada bĕbĕrapa orang jang tiada akan mĕrasaï mati, kalau sabĕlom mareka-itoe mĕlihat anaḳ-manoesia itoe datang kapada karadjaännja.

FAṢAL XVII.

Sabĕrmoela, maka kĕmoedian daripada ĕnam hari lamanja dibawa olih Isa akan Petroes dan Jāḳoeb dan Jaḥja, saoedara Jāḳoeb itoe, naïk ka-atas saboewah boekit jang tinggi, ditĕmpat jang soenji.

 2. Maka bĕrobahlah roepa Isa dihadapan mareka-itoe, gilang-goemilang moekanja sapĕrti tjĕhaja matahari, dan pakaijannja pon poetihlah sapĕrti tĕrang adanja.

 3. Maka sasoenggoehnja tĕrlihatlah mareka-itoe akan nabi Moesa dan nabi Elia bĕrkata-kata dĕngan dia.

 4. Maka kata Petroes kapada Isa: Ja Toehan, baïklah kita disini; djikalau engkau kahĕndaḳi, biarkanlah kami pĕrboewat tiga boewah pondoḳ disini, saboewah akan dikau, saboewah akan Moesa, dan saboewah akan Elia.

 5. Maka sĕmantara lagi ija bĕrkata-kata, sasoenggoehnja datanglah saboewah awan jang bĕrtjĕhaja-tjĕhaja, mĕnjĕloeboengi mareka-itoe; maka sasoenggoehnja dari dalam awan itoe kadĕngaranlah soeatoe boenji soeara mĕngatakan: Bahwa inilah Anakkoe jang kekasih, akan dia djoega akoe bĕrkĕnan; maka dĕngarlah olihmoeakan pĕrkataännja!

 6. Dĕmi tĕrdĕngar moerid-moeridnja akan boenji soeara itoe, maka rĕbahlah mareka-itoe tĕrtiarap sĕrta mareka-itoe katakoetan sangat.

 7. Maka datanglah Isa mĕndjamah mareka-itoe, katanja: Bangoenlah; djangan takoet.

 8. Maka apabila mareka-itoe mĕnĕngadah, saʼorang pon tiada dilihatnja lagi, mĕlaïnkan Isa sĕhadja saʼorang-orangnja.

 9. Maka sĕmantara mareka-itoe toeroen dari atas boekit itoe dipĕsanlah olih Isa akan mareka-itoe, katanja: Kapada saʼorang djoea pon djangan kamoe katakan pĕnglihatan ini, kalau sabĕlom anaḳ-manoesia bangoen dari antara orang mati.

 10. Maka ditanja olih moerid-moeridnja akan dia, katanja: Djikalau dĕmikian, apa moelanja maka kata chaṭib-chaṭib bahwa tadapat tiada Elia akan datang dehoeloe?

 11. Maka sahoet Isa: Sasoenggoehnja Elia akan datang dehoeloe djoega dan mĕmbaïki sĕgala pĕrkara,

 12. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa Elia itoe soedah datang, tĕtapi tiada dikĕnal olih mareka-itoe akandia, mĕlaïnkan diboewatnja akandia barang kahĕndaḳ mareka-itoe; maka dĕmikian anaḳ-manoesia pon akan mĕrasaï sangsara daripada mareka-itoe djoega.

 13. Maka pada koetika itoe bĕharoelah moerid-moeridnja mĕngerti, bahwa dikatakannja ini kapada mareka-itoe akan ḥal Jaḥja Pembaptisa.

 14. Ḥata satĕlah sampai mareka-itoe kapada orang banjaḳ maka datanglah saʼorang mĕnjĕmbah soedjoed kapadanja, sĕmbahnja:

 15. Ja Toehan, kasihankanlah kiranja anaḳ hamba, karĕna ija gila-babi dan mĕrasaï sangsara amat sangat; kĕrap kali ija djatoh kadalam api dan kĕrap kali kadalam ajar.

 16. Maka tĕlah hamba bawa akan dia kapada moerid-moerid Toehan, tĕtapi tiada dapat mareka-itoe mĕnjĕmboehkan dia.

 17. Maka sahoet Isa, katanja: Hai bangsa jang koerang pĕrtjaja dan tĕrbaliḳ hatimoe! bĕrapa lama lagi akoe sĕrta dĕngan kamoe? bĕrapa lama lagi akoe sabarkan kamoe? bawalah akan dia kamari kapadakoe.

 18. Laloe digoesar olih Isa akan sjaiṭan itoe, sahingga kaloewarlah ija dari dalam boedaḳ itoe, maka sĕmboehlah boedaḳ itoe dĕngan sakoetika itoe djoega.

 19. Maka datanglah moerid-moerid itoe kapada Isa ditempat jang soenji, laloe bĕrtanja: Apa sĕbabnja maka kami tiada dapat mĕmboewangkan sjaiṭan itoe?

 20. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Ija-itoelah sĕbab koerang imanmoe, karĕna sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: djikalau kiranja padamoe adalah iman sabĕsar saboetir bidji sawi sakalipon, maka katamoe kapada boekit ini: bĕrpindahlah engkau dari sini kasana, nistjaja bĕrpindahlah ija kĕlaḳ; maka barang soeatoepon tiada, jang tiada dapat kamoe pĕrboewat;

 21. Tĕtapi adapon djĕnis ini tiada bolih dikaloewarkan, mĕlaïnkan dĕngan mĕminta-dōa sĕrta dĕngan bĕrpoewasa.

 22. Bĕrmoela, maka tatkala mareka-itoe tinggal di Galilea kata Isa kapada moerid-moeridnja: Bahwa anaḳ-manoesia itoe akan disĕrahkan kapada tangan orang.

 23. Dan ijapon akan diboenoeh olih mareka-itoe, maka pada hari jang katiga ija akan dibangoenkan poela. Ḥata, maka moerid-moeridnja pon sangat bĕrdoeka-tjitalah.

 24. Maka satelah mareka-itoe masoeḳ kadalam nĕgari Kapernaoem datanglah kapada Petroes orang jang mĕmoengoet bĕlandja kaäbah itoe, katanja: Tiadakah goeroe kamoe mĕmbajar bĕlandja itoe?

 25. Maka sahoetnja: Bajar djoega! Satĕlah soedah Petroes masoeḳ kadalam roemah maka didĕhoeloei olih Isa akandia, katanja: Hai Simon! bagaimana sangkamoe, adapon sĕgala radja doenia ini daripada siapa di-ambilnja tjoekai ataw beja, dari poetĕranjakah, ataw dari orang kaloewarankah?

 26. Maka sahoet Petroes: Dari orang kaloewaran djoega. Laloe kata Isa kapadanja: Kalau dĕmikian maka lepaslah sĕgala poetĕranja.

 27. Tĕtapi soepaja djangan kita kĕtjilkan hati mareka-itoe pĕrgilah ĕngkau mĕngaïl katasiḳ, ambillah akan ikan jang kaudapat moela-moela, maka apabila ĕngkau mĕmboekakan moeloetnja, nistjaja ĕngkau akan mĕndapat satoe dirham dalamnja; ambillah dia, bĕrikanlah kapada mareka-itoe akan bĕhagiankoe dan bĕhagianmoe.

FAṢAL XVIII.

Maka pada koetika itoe djoega datanglah moerid-moerid itoe kapada Isa, katanja: Siapa garangan jang tĕrbĕsar dalam karadjaän sorga?

 2. Maka olih Isa dipanggil saʼorang kanaḳ-kanaḳ hampir kapadanja, laloe ditarohnja akan dia pada sama tĕngah mareka-itoe,

 3. Sĕrta katanja: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: djikalau tiada kamoe bĕrobah mĕndjadi sapĕrti kanaḳ-kanaḳ, maka sakali-kali tiada bolih kamoe masoeḳ kadalam karadjaän sorga.

 4. Sĕbab itoe barang-siapa jang mĕrĕndahkan dirinja sapĕrti kanaḳ-kanaḳ ini, maka ija djoega jang tĕrbĕsar dalam karadjaän sorga;

 5. Dan barang-siapa jang mĕnjamboet saʼorang kanaḳ-kanaḳ jang sapĕrti ini karĕna sĕbab namakoe, maka ija-itoe mĕnjamboet akoe.

 6. Tĕtapi barang-siapa jang mĕndatangkan sjak kapada saʼorang djoea pon daripada jang ketjil-kĕtjil ini, jang pĕrtjaja akan dakoe, maka tĕrlĕbih baïk padanja djikalau lehernja dikaloengkan dĕngan batoe kisaran, laloe ija pon ditĕnggĕlamkan ditĕngab-tĕngah laoet.

 7. Wai bagai doenia dari sĕbab sĕgala sjak, karĕna tadapat tiada banjaḳ sjak akan ada, tĕtapi karamlah bagai orang jang mĕndatangkan sjak itoe!

 8. Maka sĕbab itoe, djikalau tanganmoe ataw kakimoe mĕndatangkan sjak kapadamoe, koedoengkanlah dia, boewangkan daripadamoe, karĕna tĕrlĕbih baïk engkau masoeḳ kadalam hidoep kĕkal itoe dĕngan timpang ataw koedoeng, daripada bĕrtangan doewa ataw bĕrkaki doewa ĕngkau ditjampaḳ kadalam api jang kĕkal.

 9. Maka djikalau matamoe mĕndatangkan sjak kapadamoe, kĕroekkanlah dia, boewangkan daripadamoe, karena tĕrlĕbih baïk ĕngkau masoeḳ kadalam hidoep kĕkal dĕngan sabĕlah mata sĕhadja, daripada ditjampaḳ kadalam api naraka dĕngan kadoewa bĕlah matamoe.

 10. Ingatlah, djangan kamoe hinakan barang saʼorang daripada jang kĕtjil-kĕtjil ini; karĕna akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa malaïkatnja dalam sorga sĕnantiasa mĕmandang hadlĕrat Bapakoe jang dalam sorga.

 11. Karĕna anaḳ-manoesia tĕlah datang mĕmĕliharakan jang soedah hilang itoe.

 12. Maka bagaimana sangkamoe? djikalau ada saʼorang mĕnaroh kambing saratoes ekoer, maka saʼekoer kambingnja sĕsat, boekankah ditinggalkannja sambilan poeloeh sambilan ekoer kambing itoe di-atas goenoeng, laloe pĕrgi mĕntjĕhari jang sĕsat itoe?

 13. Dan djikalau bolih didapatinja, bahwa-sanja akoe bĕrkata kapadamoe: bĕrsoeka-tjitalah hatinja akan saʼekoer itoe tĕrlĕbih daripada akan sambilan poeloeh sambilan jang tiada sĕsat itoe.

 14. Maka demikianlah kahĕndaḳ Bapamoe, jang ada disorga, soepaja djangan binasa barang saʼorang djoea pon daripada jang kĕtjil ini.

 15. Tĕtapi djikalau saoedaramoe tĕlah bĕrsalah kapadamoe, pĕrgilah tĕgor akandia antara saʼorang engkau dĕngan dia; djikalau ditĕrimanja akan tĕgormoe itoe, maka ĕngkau tĕlah bĕrolih kĕmbali akan saoedaramoe itoe;

 16. Maka djikalau kiranja tiada ija maoe mĕnĕrima tĕgormoe itoe, bawalah akan saʼorang doewa orang lagi sĕrtamoe, soepaja bolih ditĕntoekan sĕgala pĕrkataän itoe dĕngan lidah doewa tiga orang saksi.

 17. Maka djikalau kiranja ĕngganlah ija mĕnĕngar akan mareka-itoepon, bĕrilah tahoe pĕrkara itoe kapada sidang; maka djikalau ĕnggan poela ija mĕnĕngar akan sidang itoe, maka hĕndaḳlah engkau mĕmbilangkan dia bagaikan orang kafir dan pĕmoengoet tjoekai.

 18. Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: sĕgala soeatoe jang kamoe ikat di-atas boemi ini, ija-itoe akan tĕrikat dalam sorga, dan sĕgala soeatoe jang kamoe oeraikan di-atas boemi ini, ija-itoepon akan tĕroerai dalam sorga.

 19. Lagipon akoe bĕrkata kapadamoe: djikalau di-atas boemi doewa orang daripadamoe satoedjoe dalam ḥal soeatoe pĕrkara, jang bolih dipintanja, ija-itoepon akan dikaroeniakan djoega kapadanja olih Bapakoe jang ada disorga.

 20. Karĕna barang dimana ada doewa ataw tiga orang bĕrhimpoen dari karĕna namakoe, maka akoepon akan sĕrta di-antara mareka-itoe.

 21. Ḥata, maka pada koetika itoe datanglah Petroes kapadanja, katanja: Toehan! bĕrapa kali saoedarakoe akan bĕrsalah kapadakoe, jang patoet koe-ampoeni dia? sampai toedjoeh kalikah?
 22. Maka sahoet Isa kapadanja: Bahwa boekan katakoe kapadamoe: sampai toedjoeh kali, mĕlaïnkan sampai toedjoeh poeloeh kali toedjoeh.

 23. Sĕbab itoelah di-oepamakan karadjaän sorga dĕngan saʼorang radja, jang hĕndaḳ mĕnĕntoekan kira-kira dĕngan hamba-hambanja.

 24. Bĕharoe dimoelaïnja mĕlihat kira-kira, maka dibawa oranglah kapadanja akan saʼorang jang bĕrhoetang oewang salaksa talenta.

 25. Maka sĕbab tiada padanja pĕmbajar itoe, disoeroeh olih toewannja djoewalkan dia sĕrta dĕngan anaḳ bininja dan sĕgala harta bĕndanja, akan pĕmbajar hoetangnja.

 26. Maka mĕnjĕmbah soedjoedlah hamba itoe kapadanja, sĕmbahnja: Ja Toewan! sabarlah kiranja akan hamba, maka hamba akan mĕmbajar samoeanja.

 27. Maka tegal hati toewan itoe tĕrgĕraḳ olih kasihan akan orang itoe, maka dilĕpaskannja ija dan dimaäfkannja hoetangnja.

 28. Tĕtapi kaloewarlah orang itoe laloe bĕrtĕmoelah ija dĕngan saʼorang kawannja, jang bĕrhoetang kapadanja saratoes dinar, maka ditangkapnja akan dia sĕrta ditjĕkekkannja lehernja, katanja: Bajarlah hoetangmoe kapadakoe.

 29. Maka kawannja mĕnjĕmbahlah pada kakinja sĕrta mĕminta kapadanja, sĕmbahnja: Sabarlah kiranja akan hamba, maka hamba akan mĕmbajar samoeanja.

 30. Tĕtapi tiada diloeloeskannja, mĕlaïnkan pĕrgilah ija mĕntjampaḳkan kawannja kadalam pĕndjara sampai dibajarnja hoetangnja itoe.

 31. Dĕmi dilihat olih sĕgala kawan laïn akan ḥal jang dĕmikian, maka sangat bĕrdoeka-tjita hati mareka-itoe, laloe mareka-itoe sakalian pon pĕrgi mĕnghadap toewannja mĕmpĕrsĕmbahkan sĕgala pĕrkara itoe.

 32. Kĕmoedian dipanggil datang olih toewannja akan dia, laloe katanja: Hai hamba jang djahat, bahwa hoetangmoe itoe samoeanja soedah koe-maäf kan, sĕbab ĕngkau mĕminta kapadakoe;

 33. Boekankah patoet ĕngkau pon mĕngasihankan kawanmoe itoe, sapĕrti tĕlah koekasihankan ĕngkau?

 34. Maka marahlah toewannja itoe, disĕrahkannja ija kapada pĕnoenggoe pĕndjara, sampai soedah dibajarnja hoetangnja itoe habis-habis samoeanja.

 35. Dĕmikian djoega kĕlaḳ pĕrboewatan Bapakoe jang ada disorga akan kamoe, djikalau tiada dĕngan soenggoeh-soenggoeh hati masing-masing kamoe mĕngampoeni salah saoedaranja.

FAṢAL XIX.

Ḥata, satĕlah dipoetoeskan Isa sĕgala pĕrkataän ini, maka oendoerlah ija dari negari Galilea, laloe sampai kadjadjahan tanah Joedea, jang disabĕrang soengai Jarden.

 2. Maka banjaḳ orang mĕngikoet dia, maka disĕmboehkannja mareka-itoe disana.

 3. Maka datanglah orang Farisi kapadanja hĕndaḳ mĕntjobaï dia, sĕrta katanja kapadanja: Adakah halal orang bĕrtjĕrai dĕngan bininja olih karĕna sĕgala sĕbab?

 4. Tĕtapi disahoetnja kapada mareka-itoe, katanja: Tiadakah kamoe tĕlah mĕmbatja bahwa Toehan, jang mĕndjadikan dia pada moelanja, tĕlah mĕndjadikan dia laki-bini?

 5. Maka telah Ija bĕfirman dĕmikian: Sĕbab itoe patoetlah orang mĕninggalkan iboebapanja dan bĕrdamping dĕngan bininja, maka kadoewanja itoe mĕndjadi sadaging djoea adanja;

 6. Sahingga tiada lagi mareka-itoe doewa, mĕlaïnkan sadaging djoea. Maka sĕbab itoe, barang jang didjodokan Allah, djangan manoesia tjĕraikan dia.

 7. Maka kata mareka-itoe kapadanja: Kalau bagitoe, apa sĕbab maka tĕlah dipesan olih nabi Moesa bĕrikan soerat ṭalaḳ kapadanja dan mĕmboewangkan dia?

 8. Maka sahoet Isa: Bahwa dari sĕbab kakĕrasan hatimoe tĕlah dibiarkan Moesa kamoe bĕrtjĕrai dĕngan binimoe, tĕtapi dari moelanja boekannja dĕmikian.

 9. Maka akoe bĕrkata kapadamoe: Barang-siapa jang bĕrtjĕrai dĕngan bininja, kĕtjoewali sĕbab zinaʼ, dan ija bĕrbinikan pĕrampoean laïn poela, maka orang itoe bĕrzinaʼ, dan barang-siapa jang bĕrbinikan poela pĕrampoean jang diboewang itoe, orang itoepon bĕrzinaʼ djoega adanja.

 10. Maka sahoet moerid-moeridnja: Djikalau dĕmikian pĕrkara laki dĕngan bininja, nistjaja tiada baïk orang kawin.

 11. Tĕtapi kata Isa kapada mareka-itoe: Boekan sĕgala orang bolih mĕnĕrima pĕrkataän ini, mĕlaïnkan orang jang tĕlah dikaroeniakan itoe kapadanja.

 12. Karĕna ada orang kasjim jang djadi demikian daripada pĕroet iboenja; dan ada orang kasjim jang dikasjimkan orang; dan ada orang kasjim, jang tĕlah mĕngasjimkan dirinja sĕndiri dari karĕna karadjaän sorga. Barang-siapa jang bolih mĕnĕrima ini, hĕndaḳlah ditĕrimanja.

 13. Maka tatkala itoe dibawa oranglah kapadanja bĕbĕrapa kanaḳ-kanaḳ, soepaja ditoempangkannja tangannja pada mareka-itoe dan soepaja dipintakannja dōa, maka digoesar olih moerid-moeridnja akan mareka-itoe.

 14. Tĕtapi kata Isa: Biarlah kanaḳ-kanaḳ itoe datang kapadakoe; djangan ditĕgahkan ija, karĕna bagai orang jang demikian itoe adalah karadjaän sorga.

 15. Maka satĕlah soedah ditoempangkannja tangannja pada kanaḳ-kanaḳ itoe, bĕrdjalanlah ija dari sana.

 16. Bahwa sasoenggoehnja datanglah saʼorang, jang bĕrkata kapadanja dĕmikian: Hai goeroe jang baïk, kabadjikan apa patoet hamba pĕrboewat, soepaja hamba mĕndapat hidoep kĕkal?

 17. Maka sahoetnja kapada orang itoe: Mĕngapa maka ĕngkau mĕngatakan akoe ini baïk? saʼorang djoea pon tiada Jang baïk mĕlaïnkan Satoe, ija-itoe Allah, tĕtapi djikalau ĕngkau hĕndaḳ masoeḳ kadalam hidoep kĕkal, pĕliharakanlah sĕgala firman.

 18. Maka bĕrtanja orang itoe kapadanja: Firman jang mana? Maka djawab Isa: Djangan ĕngkau mĕmboenoeh orang; djangan ĕngkau bĕrboewat zinaʼ; djangan ĕngkau mĕntjoeri; djangan ĕngkau mĕmbĕrikan kasaksian doesta;

 19. Bĕrilah hormat akan iboe-bapamoe, dan hĕndaḳlah ĕngkau mĕngasihi akan samamoe manoesia sapĕrti ĕngkau mĕngasihi akan dirimoe sĕndiri.

 20. Maka sahoet orang moeda itoe: Bahwa sĕgala pĕrkara ini tĕlah hamba pĕrboewat daripada ketjil hamba, apa lagi jang koerang pada hamba?

 21. Maka kata Isa kapadanja: Djikalau ĕngkau hĕndaḳ mĕndjadi sampoerna, pĕrgilah engkau, djoewallah sĕgala milikmoe, bĕrikanlah dia kapada orang-orang miskin, maka ĕngkau akan mĕndapat soea toe harta dalam sorga, kĕmoedian marilah ĕngkau ikoetlah akoe.

 22. Dĕmi didengar olih orang moeda itoe akan pĕrkataän ini, maka oendoerlah ija dĕngan doekatjita hatinja, karĕna ija bĕrharta banjaḳ.

 23. Maka kata Isa kapada moerid-moeridnja: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa soekarlah orang jang kaja itoe masoeḳ kadalam karadjaän sorga.

 24. Danlagi akoe bĕrkata kapadamoe: Tĕrlĕbih moedah saʼekoer onta masoeḳ kadalam lobang djaroem daripada saʼorang kaja masoeḳ kadalam karadjaän Allah.

 25. Apabila kata ini didĕngar olih moerid-moeridnja, maka tĕrtjĕngang-tjĕnganglah mareka-itoe sĕrta katanja: Kalau bagitoe, siapa garangan bolih mĕndapat salamat?

 26. Maka dipandang olih Isa akan mareka-itoe sĕrta katanja: Bahwa moestahil pĕrkara ini kapada manoesia, tĕtapi kapada Allah soeatoepon tiada jang moestahil adanja.

 27. Laloe kata Petroes kapadanja: Bahwa sasoenggoehnja hambasakalian ini tĕlah mĕninggalkan sĕgala sasoeatoe, laloe mĕngikoet Toehan, maka apa jang akan hamba pĕrolih?

 28. Maka sabda Isa kapada mareka-itoe: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa kamoe, jang soedah mĕngikoet akoe, pada masa kadjadian bĕharoe kĕlaḳ, apabila anaḳ-manoesia doedoeḳ di-atas tachta kamoeliaännja, kamoe ini pon akan doedoeḳ di-atas doewa-bĕlas boewah tachta sĕrta mĕngḥoekoemkan kadoewa-bĕlas soekoebangsa Israïl.

 29. Maka barang-siapa jang soedah mĕninggalkan roemah, ataw saoedara laki-laki, ataw saoedara pĕrampoean, ataw iboe-bapa, ataw anaḳ-bini, ataw bĕndangnja dari karĕna namakoe, bahwa orang itoe akan bĕrolih saratoes kali ganda, dan lagi hidoep jang kĕkal akan poesakanja.

 30. Tĕtapi banjaḳ orang jang moela-moela itoe akan mĕndjadi kĕmoedian, dan banjaḳ jang kĕmoedian itoe akan mĕndjadi moela-moela adanja.

FAṢAL XX.

Karĕna adalah ḥal karadjaän sorga itoe saʼoepama dĕngan saʼorang toewan jang ĕmpoenja roemah, maka pada pagi hari kaloewarlah ija mĕntjĕhari orang opahan akan bĕkĕrdja dalam kĕbon-anggoernja.

 2. Maka satelah soedah ditĕntoekannja opahnja, pada sahari saʼorang satoe dinar, disoeroehnja mareka-itoe pĕrgi kakĕbon anggoernja itoe.

 3. Maka kaloewarlah toewan itoe ada kira-kira djam poekoel sambilan pagi, maka dilihatnja poela orang laïn bĕrdiri dipasar dĕngan lekanja.

 4. Laloe katanja kapada mareka-itoe: Pĕrgilah kamoe pon bĕkĕrdja kakĕbon-anggoer itoe, maka bĕrapa jang patoet nanti koe-bĕrikan kamoe. Laloe mareka-itoepon pĕrgilah.

 5. Maka kaloewarlah poela toewan itoe ada kira-kira poekoel doewa-bĕlas dan pada poekoel tiga pĕtang, maka dipĕrboewatnjalah bagitoe djoega.

 6. Maka ada kira-kira poekoel lima pĕtang kaloewarlah ija, laloe didapatinja poela akan orang laïn bĕrdiri dĕngan lekanja, maka bĕrkatalah ija kapada mareka-itoe: Mĕngapa maka kamoe bĕrdiri disini sahari-harian dĕngan lekamoe?

 7. Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Sĕbab tiada orang mĕngopah kami. Maka katanja kapada mareka-itoe: Pergilah kamoe pon bĕkĕrdja dalam kĕbon-anggoer itoe, maka kamoe akan bĕrolih kĕlaḳ bĕrapa jang patoet.

 8. Ḥata, satĕlah soedah malam maka kata toewan kĕbon-anggoer itoe kapada mandornja: Panggillah sĕgala orang jang bĕkĕrdja itoe, bajarkanlah opahnja, moelaï daripada orang jang datang achir itoe sampai kapada orang jang datang moela-moela.

 9. Satĕlah datang orang jang bĕharoe masoeḳ bĕkĕrdja pada poekoel lima pĕtang, dipĕrolihnja saʼorang satoe dinar.

 10. Tĕtapi satĕlah datang orang jang moela-moela itoe, maka pada sangkanja mareka-itoe akan bĕrolih lĕbih, tĕtapi diperolihnja saʼorang satoe dinar djoega.

 11. Satĕlah soedah ditĕrimanja maka bĕrsoengoet-soengoetlah mareka-itoe akan toewan jang ĕmpoenja roemah,

 12. Katanja: adapon orang jang datang achir ini bĕkĕrdja hanja sadjam sĕhadja lamanja, maka toewan mĕnjamakan dia dĕngan kami, jang tĕlah mĕnanggoeng kabĕratan dan kapanasan saharian soentoek.

 13. Tĕtapi sahoet toewan itoe kapada saʼorang daripada mareka-itoe, katanja: Hai kawan, tiada akoe mĕmboewat salah kapadamoe; boekankah ĕngkau soedah bĕrdjandji dĕngan akoe akan satoe dinar djoega?

 14. Ambillah bĕhagianmoe itoe, pĕrgilah, karĕna kapada orang jang datang achir ini akoe maoe mĕmbĕri sama banjaḳ dĕngan dikau.

 15. Ataw tiadakah bolih koepĕrboewat barang kahĕndaḳkoe atas hartakoe? Ataw djahatkah matamoe sĕbab akoe ini baïk?

 16. Maka dĕmikianlah jang achir itoe mĕndjadi jang moela-moela, dan jang moela-moela itoe mĕndjadi achir, karĕna banjaḳlah orang jang dipanggil, tĕtapi sĕdikit djoega jang pilihan

 17. Bĕrmoela, maka Isapon pĕrgilah ka-Jeroezalim, maka dibawanja hanja akan kadoewa-bĕlas moerid itoe sadja bĕrdjalan sĕrtanja, laloe katanja kapada mareka-itoe:

 18. Bahwa sasoenggoehnja kita ini pĕrgi ka-Jeroezalim, maka anaḳ-manoesia akan diserahkan kapada kapala-kapala imam dan chaṭib-chaṭib, dan ija pon akan diḥoekoemkan olih mareka-itoe kĕlaḳ akan mati diboenoeh.

 19. Maka ijapon akan disĕrahkan olih mareka-itoe katangan orang kafir, soepaja dinistakannja dan disĕsahnja dan dipalangkannja, maka pada hari jang katiga ija pon akan bĕrbangkit poela.

 20. Maka pada koetika itoe datangiah kapadanja iboe anaḳ Zabdi sĕrta dĕngan kadoewa anaḳnja laki-laki, laloe soedjoed sĕrta mĕminta soeatoe pĕrkara kapadanja.

 21. Maka kata Isa kapadanja: Apakah jang kaukahĕndaḳi? maka sahoetnja: Bĕrilah kiranja kadoewa anaḳ hamba laki-Iaki ini bolih doedoeḳ dalam karadjaän Toehan, saʼorang pada kanan saʼorang pada kiri Toehan.

 22. Tĕtapi disahoet olih Isa, katanja: Kamoe tiada tahoe apa jang kamoe pinta; bolihkah kamoe minoem piala jang akan diminoem olihkoe, dan dibaptisakan dĕngan baptisan, jang akoe akan dibaptisakan? Maka sahoet mareka-itoe: Bolih.

 23. Maka oedjar Isa kapada mareka-itoe: Bahwa-sanja pialakoe itoe akan kamoe minoem djoega, dan kamoe pon akan dibaptisakan dĕngan baptisan jang akoe dibaptisakan, akan tĕtapi ḥal doedoeḳ pada kiri-kanankoe itoe boekannja ataskoe mĕmbĕrikan dia, mĕlaïnkan ija-itoe akan dibĕrikan kapada barang-siapa, bagainja djoega telah disadiakan itoe olih Bapakoe.

 24. Ḥata, satĕlah didengar olih moerid jang sapoeloeh akan ḥal ini, maka djadilah kĕtjil-hati mareka-itoe akan kadoewa orang bĕrsaoedara itoe.

 25. Tĕtapi dipanggil olih Isa akan mareka-itoe sakalian, laloe katanja: Kamoe mĕngĕtahoeï akan ḥal pĕnghoeloe-pĕnghoeloe sĕgala bangsa itoe mĕmĕgang pĕrentah atas mareka-itoe, dan orang bĕsar-bĕsarnja pon mĕlakoekan koewasanja kapada mareka-itoe,

 26. Tĕtapi di-antara kamoe djanganlah demikian, mĕlaïnkan barang-siapa jang hĕndaḳ mĕndjadi bĕsar di-antara kamoe, hĕndaḳlah ija mĕndjadi hambamoe;

 27. Dan barang-siapa jang hĕndaḳ mĕndjadi pĕnghoeloe di-antara kamoe, maka hĕndaḳlah ija mĕndjadi chadimmoe.

 28. Sapĕrti anaḳ-manoesia pon tĕlah datang, boekan soepaja dilajani, mĕlaïnkan hĕndaḳ mĕlajani orang dan mĕmbĕri njawanja akan soeatoe tĕboesan bagai orang baniak.

 29. Bĕrmoela, tatkala mareka-itoe kaloewar dari nĕgari Jeriko ada banjaḳ orang mĕngikoet dia.

 30. Maka sasoenggoehnja adalah doewa orang boeta doedoeḳ pada tĕpi djalan; dĕmi didĕngarnja adalah Isa bĕrdjalan laloe, bĕrsĕroe-sĕroelah mareka-itoe, katanja: Kasihankan apalah akan hamba, ja Toehan, ja poetĕra Daʼoed!

 31. Maka olih orang banjaḳ digoesarlah akan kadoewanja, soepaja diam, tĕtapi makin poela ija bĕrsĕroe-sĕroe, katanja: Kasihankan apalah akan hamba, ja Toehan, ja poetĕra Daʼoed!

 32. Maka bĕrhĕntilah Isa, dipanggilnja kadoewanja, katanja: Apa kahĕndaḳmoe jang bolih koepĕrboewat kapadamoe?

 33. Maka sahoet orang itoe kapadanja: ja Toehan! bijarlah mata hamba ditjĕlekkan.

 34. Maka tĕrgĕraḳlah hati Isa olih kasihan akandia, laloe didjamahnja matanja, maka sabĕntar itoe djoega tjĕleḳlah mareka-itoe, laloe mĕngikoet Toehan.

FAṢAL XXI.

Sabĕrmoela, apabila mareka-itoe hampir kanegari Jeroezalim dan tĕlah sampailah ija ka-Baitfagi, ija-itoe dĕkat boekit Zaiton, maka disoeroehkan olih Isa doewa orang moeridnja, katanja kapadanja:

 2. Pĕrgilah kamoe kadalam doesoen jang tĕntang kamoe itoe, maka sabentar djoega kamoe akan mĕndapat saʼekoer kaldai bĕtina tĕrtambat sĕrta dĕngan anaḳnja saʼekoer bĕrsama-sama; lĕpaskanlah dia, bawalah kamari kapadakoe.

 3. Maka djikalau barang saʼorang mĕngatakan apa-apa kapadamoe, hĕndaḳlah kamoe sahoet: Bahwa adalah goenanja bagai Toehan; maka sakoetika djoega ijapon akan mĕngirimkan dia.

 4. Adapon sĕgala pĕrkara ini tĕlah djadi, soepaja gĕnaplah barang, jang tĕlah dikatakan olih nabi itoe, sabdanja:

 5. Katakanlah kapada poetĕri Zion: Tengoḳlah Radjamoe, jang lĕmah-lĕmboet hatinja, itoe datang kapadamoe dĕngan mĕngandaraï saʼekoer kaldai bĕtina dan saʼekoer kaldai moeda, anaḳ kaldai jang mĕnanggoeng kok.

 6. Maka pĕrgilah moerid-moeridnja, dipĕrboewatnja sapĕrti pĕsan Isa kapadanja,

 7. Dibawanjalah akan kaldai itoe sĕrta dĕngan anaḳnja dan dilĕtaḳkannja pakaijannja, laloe didoedoeḳkannja Isa di-atasnja.

 8. Maka kabanjaḳan orang mĕnghamparkan kaïn-badjoenja didjalan, dan ada poela orang mĕmotongkan tjabang-tjabang daripada pohon kajoe laloe dihamparkannja didjalan.

 9. Maka sĕgala orang jang bĕrdjalan dĕhoeloe dan jang mĕngikoet itoepon bĕrsoeraḳ-soeraḳlah, katanja: Bĕrbĕhagialah poetĕra Daʼoed! Bĕrbĕhagialah dia jang datang dĕngan nama Toehan! Bĕrbĕhagijalah dalam tĕmpat katinggian!

 10. Maka apabila Isa masoeḳ kadalam Jeroezalim gĕmparlah sakalian isi nĕgari, mĕngatakan: Siapakah ini?

 11. Maka sahoet orang banjaḳ itoe: Bahwa inilah Isa, nabi dari nĕgari Nazarit ditanah Galilea.

 12. Maka masoeḳlah Isa kadalam kaäbat Oellah, laloe dihalaukannjalah sĕgala orang jang bĕrdjoewal-bĕli dalam kaäbah itoe sĕrta dibaliḳ-baliḳkannja sĕgala medja orang mĕnoekar oewang dan sĕgala koeda-koeda orang jang bĕrdjoewal boeroeng mĕrpati;

 13. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adalah tĕrsoerat: Bahwa roemahkoe itoe akan disĕboet orang roemah sĕmbahjang, tĕtapi kamoe tĕlah mĕndjadikan dia goha tempat pĕnjamoen.

 14. Maka dalam kaäbah itoe datanglah kapadanja bĕbĕrapa orang boeta dan timpang, laloe disĕmboehkannjalah mareka-itoe.

 15. Sjahadan, apabila dilihat kapala-kapala imam dan chaṭib-chaṭib akan sĕgala pĕrkara adjaib, jang diboewat Isa itoe, lagi poela sĕgala boedaḳ-boedaḳ pon bĕrsoeraḳ-soeraḳ dalam kaäbah, boenjinja: Bĕrbĕhagialah poetĕra Daʼoed! maka sangat marahlah mareka-itoe;

 16. Sĕrta katanja kapada Isa: Adakah ĕngkau dĕngar apa kata boedaḳ-boedaḳ ini? Maka sahoet Isa: Behkan. Bĕlomkah kamoe mĕmbatja dalam alKitab, bahwa dari dalam moeloet boedaḳ dan kanaḳ-kanaḳ jang mĕnjoesoe tĕlah kausadiakan poedji?

 17. Maka ditinggalkan olih Isa akan mareka-itoe sĕrta kaloewarlah ija dari dalam nĕgari, laloe pĕrgilah ija ka-Baitani dan bĕrmalamlah disana.

 18. Maka pada pagi-pagi hari apabila ija kĕmbali kanĕgari, laparlah ija.

 19. Maka dilihatnja ada sabatang pokoḳ ara ditĕpi djalan itoe, laloe dihampirinjalah, maka didapatinja akan soeatoepon tiada boewahnja, mĕlaïnkan daoen sĕhadja, laloe katanja kapadanja: Djangan lagi ĕngkau bĕrboewah sampai salama-lamanja. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega kakĕringanlah pokoḳ ara itoe.

 20. Satĕlah dilihat olih moerid-moeridnja akan ḥal jang dĕmikian, maka hairanlah mareka-itoe, katanja: Bagaimana pokoḳ ara ini kakĕringan sabĕntar djoega?

 21. Tĕtapi sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, djikalau kiranja padamoe ada iman, dĕngan tiada kamoe sjak, djangankan barang jang telah djadi pada pokoḳ ara ini sĕhadja, mĕlaïnkan djikalau kamoe katakan kapada boekit ini: Terangkatlah ĕngkau dan tĕrboewang kadalam laoet sakalipon, nistjaja ija-itoe akan djadi.

 22. Dan sĕgala pĕrkara jang kamoe kahĕndaḳi dĕngan mĕminta dōa, itoe akan kamoe pĕrolih, asal kamoe pĕrtjaja sĕhadja.

 23. Maka satĕlah Isa masoeḳ kadalam kaäbah, sĕmantara ija mĕngadjar orang, datanglah kapadanja kapala-kapala imam dan sĕgala toewa-toewa kaoem itoe, katanja: Dengan koewasa apa garangan engkau mĕmboewat sĕgala pĕrkara ini, dan siapa mĕmbĕri kapadamoe koewasa jang dĕmikian?

 24. Maka sahoet Isa sĕrta katanja kapada mareka-itoe: Bahwa akoe pon hĕndaḳ bĕrtanja satoe faṣal kapadamoe, djikalau kamoe dapat mĕnjahoet akan dia, maka bolih akoe pon mĕngatakan kapadamoe dĕngan koewasa apa koepĕrboewat sĕgala pĕrkara ini.

 25. Adapon baptisan Jaḥja itoe dari mana? dari sorgakah ataw dari manoesiakah? Maka bĕrbitjaralah mareka-itoe sama sĕndirinja, katanja: Djikalau kita katakan dari sorga, nistjaja sahoetnja kĕlaḳ: Apa sĕbab tiada kamoe pĕrtjaja akan dia?

 26. Dan djikalau kita katakan dari manoesia, maka takoetlah kita akan orang banjaḳ, karĕna samoeanja mĕmbilang jahja itoe saʼorang nabi.

 27. Maka sahoet mareka-itoe sĕrta katanja kapada Isa: Tiada kami mĕngĕtahoeïnja. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Sĕbab itoelah akoe pon tiada mĕngatakan kapadamoe dĕngan koewasa apa koepĕrboewat sĕgala pĕrkara ini.

 28. Tĕtapi apakah kapikiranmoe akan ḥal ini: Pada saʼorang anoe adalah doewa orang anaḳnja laki-laki; maka pĕrtama-tama pĕrgilah ija kapada saʼorang, katanja: Hai anaḳkoe, pada hari ini pĕrgilah ĕngkau bĕkĕrdja dalam kĕbon anggoerkoe.

 29. Maka mĕnjahoetlah ija, katanja: Tiada akoe maoe; tĕtapi kĕmoedian bĕrsĕsallah ija laloe pĕrgi djoega.

 30. Maka datanglah bapanja kapada anaḳ saʼorangnja itoe, laloe bĕrkata dĕmikian djoega. Maka disahoetnja: Sĕhaja toewan! tĕtapi tiada djadi ija pĕrgi.

 31. Maka dalam kadoewa orang ini mana jang mĕnoeroet kahĕndaḳ bapanja? Maka sahoet mareka-itoe: Jang pĕrtama itoe. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa orang pĕmoengoet tjoekai dan pĕrampoean soendal pon masoeḳ kadalam karadjaän Allah dĕhoeloe daripada kamoe.

 32. Karĕna Jaḥja tĕlah datang kapadamoe dĕngan djalan kabĕnaran, maka tiada kamoe pĕrtjaja akan dia; tĕtapi orang pĕmoengoet tjoekai dan pĕrampoean soendal soedah pĕrtjaja akan dia, dan maskipon kamoe mĕlihat ḥal itoe, tiada djoega kamoe bĕrtobat kĕmoediannja, soepaja kamoe pon pĕrtjaja akan dia.

 33. Dĕngarlah poela soeatoe pĕroepamaän jang laïn: Maka adalah saʼorang toewan jang ĕmpoenja roemah tĕiah mĕmboewat kĕbon-anggoer, diboeboehnja pagar koeHlingnja dan digalinja tĕmpat akan apitan anggoer dalamnja, dan dipĕrboewatnja saboewah bangoen-bangoen, kĕmoedian disewakannja kĕbon itoe kapada orang kĕbon, laloe pĕrgilah ija kasaboewah nĕgari jang djaoeh.

 34. Ḥata, satĕlah sampai moesim boewah, disoeroehkannja hamba-hambanja pĕrgi mĕndapatkan orang kĕbon itoe akan mĕnĕrima boewahnja.

 35. Maka olih orang kĕbon itoe ditangkap akan hamba-hambanja, saʼorang dipaloenja dan saʼorang diboenoehnja dan saʼorang poela diloetarinja dĕngan batoe.

 36. Kĕmoedian disoeroehkan toewan itoe akan hamba jang laïn poela, tĕrlĕbih banjaḳ daripada jang moela-moela itoe, maka olih orang kĕbon diboewat akan mareka-itoe sapĕrti jang dĕhoeloe djoega.

 37. Achirnja disoeroehkannja poela anaḳnja laki-laki kapada mareka-itoe, sĕrta katanja: Taʼdapat tiada mareka-itoe takoet kĕlaḳ akan Anakkoe.

 38. Tĕtapi sĕrta dilihat orang kĕbon jang anaḳ itoe datang, maka kata mareka-itoe sama sĕndirinja: Ija-inilah waritsnja; marilah kita boenoehkan ija dan mĕnahankan poesakanja.
 39. Maka ditangkapnja akan dia, diboewangkannja kaloewar kĕbon anggoer laloe diboenoehnja akan dia.

 40. Maka apabila datang toewan jang ĕmpoenja kĕbon anggoer itoe dipĕngapakannja sĕgala orang kĕbon itoe?

 41. Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Taʼdapat tiada akan diboenoehnja sĕgala orang djahat itoe dĕngan sadjahat-djahat boenoeh dan kĕbon-anggoer itoepon akan disewakannja kapada orang kĕbon laïn, jang akan mĕmpĕrsĕmbahkan kapadanja bĕhagian boewah pada tiap-tiap moesimnja.

 42. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Bĕlom pĕrnah kamoe mĕmbatja dalam alKitab: Bahwa batoe jang diboewang olih sĕgala toekang itoe, telah mĕndjadi batoe pĕndjoeroe; dĕmikianlah didjadikan olih Toehan, maka ija-itoe soeatoe pĕrkara adjaib kapada pĕmandangan kita.

 43. Sĕbab itoe akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa karadjaän Allah itoe akan di-ambil daripadamoe dan dibĕrikan kapada soeatoe bangsa, jang akan mĕmberi boewahnja.

 44. Maka barang-siapa jang djatoh di-atas batoe itoe, ija pon akan hantjoer-loeloeh, dan jang ditimpa olih batoe itoe, nistjaja rĕmoekrĕdamlah orang itoe.

 45. Ḥata, satĕlah didĕngar olih sĕgala kapala imam dan orang Farisi akan pĕroepamaännja ini, maka dikĕtahoeïnja, bahwa ija-itoe dikatakan Isa akan ḥal mareka-itoelah.

 46. Maka hĕndaḳ ditangkap olih mareka-itoe akan dia, tĕtapi takoetlah mareka-itoe akan orang banjaḳ, karĕna orang banjaḳ itoe mĕmbilang dia saʼorang nabi adanja.

FAṢAL XXII.

Dan lagipoela disahoet olih Isa kapada mareka-itoe dĕngan bĕbĕrapa pĕroepamaän, katanja:

 2. Adapon ḥal karadjaän sorga itoe saʼoepama dĕngan saʼorang radja, jang tĕlah mĕmboewat pĕrdjamoean nikah poetĕranja.

 3. Maka disoeroehnjalah hamba-hambanja pĕrgi mĕndjĕmpoet sĕgala orang panggilandatangkapada pĕrdjamoean nikah itoe, tĕtapi tiada mareka-itoe maoe datang.

 4. Maka disoeroehnja poela bĕbĕrapa hamba jang laïn, titahnja: Katakanlah kapada sĕgala orang panggilan itoe, bahwa sasoenggoehnja akoe tĕlah mĕnjadiakan sadjiankoe, dan lĕmboekoe dan binatangkoe jang tamboen-tamboen pon tĕlah koe-sĕmbeleh, maka sakaliannja itoe tĕlah sadia; marilah kamoe kapada pĕrdjamoean nikah.

 5. Tĕtapi tiada djoega ija-itoe di-endahkan olih mareka-itoe, mĕlaïnkan masing-masing pĕrgi kasana-sini, saʼorang kabĕndangnja, saʼorang kapada pĕrniagaännja.

 6. Orang laïn poela mĕnangkap hambanja, diboewatnja boeta-toeli sĕrta diboenoehnja.

 7. Dĕmi didĕngar olih radja itoe akan ḥal jang dĕmikian, maka moerkalah baginda, laloe disoeroehkannja tantaranja pĕrgi mĕmbinasakan orang pĕmboenoeh itoe dan mĕmbakarkan habis nĕgarinja.

 8. Maka titah radja itoe kapada sĕgala hambanja: Soenggoeh pon tĕlah sadia pĕrdjamoean nikah ini, akan tĕtapi orang panggilan djoega jang tiada patoet akan dia.

 9. Sĕbab itoe pĕrgilah kamoe kapada sĕgala simpangan djalan, maka sabĕrapa banjaḳ orang kamoe bĕrtĕmoe, panggillah mareka-itoe datang kapada pĕrdjamoean nikah ini.

 10. Ḥata, maka hambanja itoe pon kaloewarlah pĕrgi kapada sagĕnap simpangan djalan, dihimpoenkannja sĕgala orang jang didapatinja, daripada jang baïk dan jang djahat, sahingga pĕnohlah tĕmpat pĕrdjamoean nikah itoe dĕngan djamoenja.

 11. Maka apabila masoeḳ radja itoe hĕndaḳ mĕlihat sĕgala djamoenja, didapatinja di-antara mareka-itoe sakalian akan saʼorang, jang tiada bĕrpakaikan pakaijan pĕrdjamoean nikah.

 12. Maka titah baginda kapadanja: Hai sohbat, bagaimana ĕngkau tĕlah masoeḳ disini dĕngan tiada bĕrpakaikan pakaijan pĕrdjamoean nikah? Maka diamlah ija.

 13. Laloe titah baginda kapada hambanja: Ikatlah kaki-tangannja, bawa akan dia pĕrgi, toelaḳkan dia kadalam gĕlap jang amat goelita, maka disana adalah tangis dan kĕrĕtaḳ gigi.

 14. Karĕna banjaḳlah orangjang dipanggil, tĕtapi sĕdikit djoega jang dipilih.

 15. Kalakian, maka pĕrgilah orang Farisi bĕrbitjara sama sĕndirinja, bagaimana bolih ditangkapnja akan dia dĕngan pĕrkataän.

 16. Maka disoeroehkannja moerid-moerid mareka-itoe bĕrsama-sama dĕngan orang Herodiani pĕrgi mĕngatakan kapada Isa: Hai Goeroe! kami tahoe, bahwa ĕngkau bĕnar dan ĕngkau pon mĕngadjar djalan Allah dĕngan sabĕnarnja, dan tiada ĕngkau mĕngendahkan saʼorang djoea pon, karĕna tiada ĕngkau mĕmandang moeka orang.

 17. Sĕbab itoe katakanlah kapada kami bagaimana sangkamoe, patoetkah kami mĕmpĕrsĕmbahkan oepĕti kapada Kaisar ataw tidaḳ?

 18. Tĕtapi dikĕtahoeï Isa akan djahat mareka-itoe, sĕbab itoe sahoetnja:

 19. Hai orang moenafiḳ! mĕngapa maka kamoe mĕntjobaï akoe? toendjoeḳlah kapadakoe oewang oepĕti itoe. Maka olih mareka-itoe dibawa kapadanja dinar sakĕping.

 20. Maka bĕrtanja Isa kapada mareka-itoe: Gambar siapa poenja dan tjap siapa poenja ini?

 21. Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Kaisar poenja. Laloe kata Isa kapada mareka-itoe: Sĕbab itoe pĕrsĕmbahkanlah olihmoe kapada kaisar barang jang kaisar poenja, dan kapada Allah barang jang Allah poenja.

 22. Dĕmi didĕngarnja itoe maka hairanlah mareka-itoe, ditinggalkannja akandia laloe bĕrdjalan pĕrgi.

 23. Maka pada hari itoe djoega datanglah kapada Isa orang Sadoeki, jang mĕnjangkalkan ḥal orang mati akan dibangoenkan poela, laloe bĕrtanja:

 24. Hai Goeroe! bahwa nabi Moesa tĕlah bĕrpesan dĕmikian: Djikalau saʼorang mati dĕngan tiada mĕninggalkan anaḳ, hĕndaḳlah saoedaranja poela bĕristĕrikan bininja, dan mĕnimboelkan bĕnih saoedaranja.

 25. Maka dĕhoeloe adalah dĕngan kami toedjoeh orang bĕrsaoedara, maka jang pĕrtama itoe bĕrbini, kĕmoedian matilah ija, tĕtapi sĕbab tiada mĕninggalkan bĕnih, ditinggalkannja bininja itoe kapada saoedaranja.

 26. Dĕmikian djoega ḥal saoedaranja jang kadoewa dan jang katiga pon sampailah jang katoedjoeh.

 27. Ḥata, kemoedian daripada sakaliannja itoe matilah pĕrampoean itoepon.

 28. Maka di-acherat kĕlaḳ dalam toedjoeh orang itoe mana garangan ĕmpoenja bini akan pĕrampoean itoe, karĕna sakaliannja tĕlah bĕrbinikan dia.

 29. Tĕtapi sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa kamoe ini sĕsat, sĕbab tiada mĕngĕrti boenji alKitab ataw koewasa Allah.
 30. Karĕna di-acherat tiada orang bĕrbini dan tiada djoega orang dipĕrbinikan, mĕlaïnkan mareka-itoe sapĕrti malaïkat Allah dalam sorga adanja.

 31. Danlagi adapon akan ḥal orang mati dibangoenkan poela, boekankah kamoe telah mĕmbatja lirman Allah jang kapadamoe itoe, boenjinja:

 32. Bahwa akoe inilah Allah Ibráhim, dan Allah Isḥaḳ, dan Allah Jāḳoeb. Adapon Allah itoe boekannja Allah orang mati, mĕlaïnkan Allah orang hidoep.

 33. Apabila ini didĕngar olih orang banjaḳ itoe, maka hairanlah mareka-itoe sĕbab pĕngadjarannja.

 34. Satĕlah didengar olih orang Farisi bahwa Isa tĕlah mĕngatoepkan moeloet orang Sadoeki, laloe bĕrkaroemoenlah mareka-itoe.

 35. Maka saʼorang pandita torat di-antara mareka-itoe bĕrtanja hĕndaḳ mĕntjobaï Isa, katanja:

 36. Ja goeroe! manakah ḥoekoem jang tĕrbĕsar dalam torat?

 37. Maka kata Isa kapadanja: Bahwa hĕndaḳlah ĕngkau mĕngasihi akan Toehan Allahmoe dĕngan sagenap hatimoe dan dĕngan sagĕnap djiwamoe dan dĕngan sĕgala boedimoe.

 38. Inilah ḥoekoem jang pĕrtama dan jang bĕsar adanja.

 39. Maka ḥoekoem jang kadoewa, jang sabagainja, ija-itoe: Hĕndaḳlah ĕngkau mĕngasihi akan samamoe manoesia sapĕrti ĕngkau mĕngasihi akan dirimoe sĕndiri.

 40. Pada kadoewa ḥoekoem ini adalah bĕrgantoeng sagĕnap torat dan kitab nabi-nabi.

 41. Maka sĕdang lagi bĕrhimpoen sĕgala orang Farisi itoe bĕrtanjalah Isa kapada mareka-itoe,

 42. Katanja: Apakah sangkamoe akan Almasih itoe? anaḳ siapa garangan ija? Maka djawab mareka-itoe kapadanja: poetera Daʼoed.

 43. Laloe kata Isa: Kalau bagitoe, bagaimana Daʼoed sĕndiri dĕngan ilham Roḥ mĕnjĕboet Toehan akari dia? katanja:

 44. Bahwa Toehan telah bĕfirman kapada Toehankoe: Doedoeḳlah ĕngkau disabĕlah kanankoe, sahingga soedah koetaroh sĕgala sĕtĕroemoe itoe akan alas kakimoe.

 45. Sĕbab itoe, kalau Daʼoed mĕnjĕboet Toehan akan dia, bagaimana ija poetĕranja?

 46. Maka sapatah kata pon tiada dapat disahoet olih saʼorang djoea pon kapadanja, maka daripada hari itoelah saʼorang pon tiada bĕrani bĕrtanjakan dia lagi.

FAṢAL XXIII.

Laloe bĕrkata Isa kapada orang banjaḳ dan kapada sĕgala moerid-moeridnja,

 2. Katanja: Adapon chaṭib-chaṭib dan orang Farisi itoe ada doedoeḳ di-atas koersi nabi Moesa;

 3. Sĕbab itoe sĕgala sasoeatoe, jang disoeroehnja pĕliharakan, maka pĕliharakanlah dan pĕrboewatlah olihmoe akan dia; tĕtapi djangan kamoe mĕnoeroet kalakoeannja, karĕna mareka-itoe mĕngatakan dia sĕhadja, tĕtapi tiada dipĕrboewatnja.

 4. Karĕna mareka-itoe mĕngikat tanggoengan jang bĕrat dan soekar ditanggoeng, diboeboehkannja di-atas bahoe orang, tĕtapi mareka-itoe sĕndiri tiada maoe mĕndjamah akan dia dĕngan djarinja djoea pon.

 5. Maka diperboewatnja sĕgala pĕrboewatannja, soepaja ija-itoe kalihatan kapada orang, karena dilebarkannja azimat pada dahinja dan dipandjangkannja roembai-roembajan pakajannja.

 6. Dan mareka-itoe soeka doedoeḳ pada tĕmpat jang di-atas dalam pĕrdjamoean, dan pada kadoedoeḳan jang moelia-moelia dalam masdjid.

 7. Dan lagi disoekaïnja orang mĕmbĕri salam kapadanja dipasar, dan orarjg mĕmanggil akan mareka-itoe Maulana-Maulana!

 8. Tĕtapi kamoe ini djangan dipanggil Maulana, karĕna satoe djoea Goeroe kamoe, ija-itoe Almasih, dan kamoe sakalian pon saoedaralah.

 9. Maka djangan kamoe panggil bapa akan barang saʼorang djoea pon dalam doenia ini, karĕna asa djoea Bapamoe, ija-itoe jang ada disorga.

 10. Maka djangan kamoe dipanggil goeroe, karĕna asa djoea Goeroemoe, ija-itoe Almasih.

 11. mĕlaïnkan jang tĕrbĕsar di-antara kamoe hĕndaḳlah ija mĕndjadi hambamoe;

 12. Maka barang-siapa jang mĕmbĕsarkan dirinja, ija-itoe akan dirĕndahkan; dan barang-siapa jang mĕrĕndahkan dirinja, ija-itoe akan dibĕsarkan.

 13. Tĕtapi karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! karĕna kamoe mĕngoentjikan karadjaän sorga dihadapan orang; bahwa kamoe sĕndiri tiada masoeḳ, dan orang jang hĕndaḳ masoeḳ pon kamoe tĕgahkan.

 14. Karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! karĕna kamoe makan habis akan sĕgala harta-bĕnda pĕrampoean djanda, sĕmantara dĕngan poera-poera kamoe mĕlandjoetkan sĕmbahjang; maka sĕbab itoe kamoe akan kĕna pĕḥoekoeman jang tĕrlĕbih bĕrat.

 15. Karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! karĕna kamoe bĕrkoeliling didarat dan dilaoet hĕndaḳ mĕndjadikan saʼorang orang moealaf, maka satĕlah ija djadi dĕmikian, kamoe djadikan dia poela isi naraka doewa kali lebih daripada kamoe sĕndiri.

 16. Karamlah bagaimoe, hai pĕmimpin boeta, jang bĕrkata bagini: Djikalau orang bĕrsoempah dĕmi kaäbah, ija-itoe tiada mĕngapa, tĕtapi djikalau orang bĕrsoempah dĕmi emas kaäbah, ija-itoe bĕrdosa.

 17. Hai orang bodoh lagi boeta! jang bĕsar mana, ĕmaskah ataw kaäbah jang mĕnjoetjikan ĕmas itoe?

 18. Dan lagi katamoe: djikalau orang bĕrsoempah dĕmi mĕdzbah, ija-itoe tiada mĕngapa, tĕtapi djikalau ija bĕrsoempah dĕmi pĕrsĕmbahan jang di-atas mĕdzbah itoe, ija-itoe bĕrdosa.

 19. Hai orang bodoh lagi boeta! jang bĕsar mana, pĕrsĕmbahankah ataw mĕdzbah jang mĕnjoetjikan pĕrsĕmbahan itoe?

 20. Sĕbab itoe, barang-siapa jang bĕrsoempah demi mĕdzbah, ija-itoe bĕrsoempah demi tĕmpat itoe dan dĕmi sĕgala sasoeatoe jang di-atasnja.

 21. Dan barang-siapa jang bĕrsoempah dĕmi kaäbah, ija-itoe bĕrsoempah demi tĕmpat itoe dan dĕmi Dia, jang diam dalamnja.

 22. Dan barang-siapa jang bĕrsoempah dĕmi sorga, ija-itoe bĕrsoempah demi ārasj Allah sĕrta dĕmi Dia, jang bĕrsemajam di-atasnja.

 23. Karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! karĕna kamoe mĕmbajar dalam sapoeloeh asa daripada soelasih dan adas-manis dan djintan, tĕtapi kamoe lalaikan pĕrkara jang tĕrlĕbih bĕrat ḥoekoemnja dalam torat, ija-itoe kabĕnaran dan rahmat dan amanat; adapon sĕgala pĕrkara ini patoet dipĕrboewat orang, dan djangan ditinggalkan pĕrkara itoepon.

 24. Hai pĕmimpin boeta! bahwa koeman djoega kamoe tapiskan, tĕtapi onta kamoe tĕlan boelat-boelat.

 25. Karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! bahwa kamoe mĕntjoetjikan loewar piala dan pinggan, tĕtapi dalamnja pĕnoeh dĕngan rampasan dan kamewahan.

 26. Hai orang Farisi jang boeta! soetjikanlah dĕhoeloe barang jang didalam piala dan pinggan itoe, soepaja loewarnja pon bolih soetji adanja.

 27. Karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! Adalah kaädaänmoe itoe sapĕrti koeboer jang tĕrlaboer poetih; soenggoehpon kalihatan bagoes loewarnja, tĕtapi dalamnja pĕnoeh dĕngan toelang-toelang orang mati dan sĕgala katjĕmaran.

 28. Dĕmikian pon kaädaänmoe ini, diloewar kalihatan kamoe bĕnar kapada orang, tĕtapi dalammoe pĕnoeh dĕngan sĕgala tipoe dan kadjahatan.

 29. Karamlah bagaimoe, chaṭib-chaṭib dan orang Farisi, hai moenafiḳ! karĕna kamoe mĕmbaïki kĕramat sĕgala nabi-nabi dan karaoe mĕnghiasi nisjan orang jang bĕribadat;

 30. Sĕrta katamoe: Djikalau kiranja ada kami pada tatkala zaman neneḳ-mojang kami, nistjaja tiada kami sabahat dĕngan mareka-itoe dalam mĕnoempahkan darah nabi-nabi itoe.

 31. Dĕmikian kamoe djoega mĕndjadi saksi atas dirimoe, bahwa kamoelah anaḳ-tjoetjoe orang, jang tĕlah mĕmboenoeh sĕgala nabi itoe.

 32. Dan kamoe lagi mĕmĕnoehi soekat sĕgala neneḳ-mojangmoe itoe.

 33. Hai oelar dan bangsa oelar biloedak! bagaimana bolih karaoe lari bĕrlĕpas diri daripada siksa naraka itoe?

 34. Sĕbab itoe, bahwa sasoenggoehnja akoe mĕnjoeroehkan kapadamoe bĕbĕrapa orang nabi dan pandita dan goeroe, maka satĕngah mareka-itoe akan kamoe boenoeh dĕngan palang, dan satĕngah mareka-itoe akan kamoe sĕsah dalam masdjid-masdjidmoe, dan kamoe akan mĕngoesir dia dari saboewah nĕgari kasaboewah negari;

 35. Soepaja tĕrtanggoenglah atasmoe sĕgala darah orang bĕnar, jang tĕrtoempah di-atas boemi, ija-itoe daripada darah Habil, orang jang bĕnar itoe, sampai kapada darah Zakaria bin Barakia, jang tĕlah karaoe boenoeh di-antara kaäbah dĕngan raĕdzbah.

 36. Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Bahwa sĕgala pĕrkara ini akan datang atas bangsa ini.

 37. Wai Jeroezalim, Jeroezalim! jang mĕraboenoeh sĕgala nabi dan jang mĕrĕdjam sĕgala orang jang disoeroehkan kapadamoe, bĕrapa kali soedah koetjoba mĕnghimpoenkan anaḳ-anaḳmoe, sapĕrti saʼekoer iboe-hajam mĕnghimpoenkan anaḳ-anaḳnja kabawah kĕpaknja, maka kamoe pon tiada raäoe!

 38. Bahwa sasoenggoehnja tĕrapat kadiaraänraoe itoe kĕlaḳ akan mĕndjadi soenji-sĕnnjap.

 39. Karĕna akoe bĕrkata kapadamoe: Bahwa daripada koetika ini tiada kamoe mĕlihat akoe lagi, sampai katamoe bagini: Bĕrbĕhagialah Dia, jang datang dĕngan naraä Toehan!

FAṢAL XXIV.

Kalakian, maka kaloewarlah Isa dari dalam kaäbah laloe ija pon pĕrgi, maka datanglah moeridmoeridnja mĕnoendjoekkan kapadanja sĕgala pĕrboewatan kaäbah itoe.

 2. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adakah kamoe mĕlihat sĕgala pĕrboewatan ini? Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: bahwa barang saboewah batoe pon tiada akan ditinggalkan tĕrsoesoen di-atas batoe, jang tiada akan dirombaḳ kĕlaḳ.

 3. Maka sĕmantara doedoeḳ Isa di-atas boekit Zaiton datanglah moerid-moeridnja kapadanja dĕngan bĕrsoenji, katanja: Katakanlah kiranja kapada kami, bilakah zamannja sĕgala pĕrkara ini akan djadi, dan apakah tanda kadatangan Toehan dan kapoetoesan alam ini?

 4. Maka disahoet olih Isa kapada mareka-itoe, katanja: Ingatlah kamoe, soepaja djangan kamoe ditipoe orang.

 5. Karĕna banjaḳ orang akan datang kĕlaḳ dĕngan mĕmbawa namakoe, katanja: Akoelah Almasih; dan mareka-itoe akan mĕnipoe banjaḳ orang.

 6. Maka kamoe akan mĕndengar dari ḥal pĕrang dan chabar-chabar pĕrang, hoebaja-hoebaja djangan kamoe tĕrkĕdjoet, karena taʼdapat tiada sĕgala pĕrkara itoe akan djadi, tĕtapi bĕlom djoega kasoedahan.

 7. Karĕna bangsa akan bangkit mĕlawan bangsa, dan karadjaän mĕlawan karadjaän, dan akan djadi bĕbĕrapa bĕla kalaparan dan bĕla sampar dan gĕmpa boemi pada bĕrbagai-bagai tĕmpat.

 8. Tĕtapi sĕgala pĕrkara ini hanja pĕrmoelaän sĕgala siksa.

 9. Maka pada masa itoe mareka-itoe akan mĕnjerahkan kamoe akan disangsarakan, dan kamoe akan diboenoehnja, dan kamoe akan dibĕntji olih sĕgala bangsa karĕna sĕbab namakoe.

 10. Maka pada masa itoe banjaḳ orang akan kĕna sjak, dan saʼorang chianat akan saʼorang, dan saʼorang bĕntji akan saʼorang.

 11. Dan banjaḳ nabi doesta akan datang mĕnjĕsatkan bĕbĕrapa-bĕrapa orang.

 12. Maka dari sĕbab bĕrtambah-tambah kadjahatan, maka pĕngasihan orang banjaḳ pon akan tawarlah.

 13. Tĕtapi barang-siapa jang tinggal tĕtap sampai kapada kasoedahan itoe, ijalah akan mĕndapat salamat.

 14. Maka indjil karadjaän ini kĕlaḳ dimasjhoerkan dalam sĕgala doenia akan soeatoe kasaksian bagai sĕgala bangsa; kĕmoedian daripada itoe akan datang kasoedahan.

 15. Maka apabila kamoe mĕlihat alamat kabinasaän jang haram, sapĕrti jang disĕboet olih nabi Daniĕl itoe, ada bĕrdiri ditĕmpat jang soetji (adapon orang jang mĕmbatja itoe hĕndaḳlah ditjamkannja baïk-baïk!)

 16. Pada masa itoe orang jang dalam nĕgari Joedea itoe hĕndaḳlah mareka-itoe lari kagoenoeng.

 17. Dan barang-siapa jang ada di-atas soetoeh roemah, djangan ija toeroen akan mĕngambil barang soeatoe jang didalam roemahnja;

 18. Dan lagi barang-siapa jang ada dibĕndangnja, djangan ija poelang hĕndaḳ mĕngambil pakaijannja.

 19. Tĕtapi wai bagai sĕgala pĕrampoean jang mĕngandoeng dan jang mĕnjoesoei anaḳ pada hari itoe!

 20. Tĕtapi hendaḳlah kamoe mĕminta-dōa, soepaja larimoe itoe djangan pada moesim dingin, dan djangan poela pada hari sabat;

 21. Karĕna pada masa itoe akan ada kasoekaran bĕsar, ija-itoejang dĕmikian bĕlom pĕrnah djadi daripada pĕrmoelaän doenia sampai sakarang ini, dan tiada poelaäkan djadi jang dĕmikian pada kĕmoedian hari pon.
 22. Maka djikalau kiranja masa itoe tiada disingkatkan, nistjaja saʼorang djoea pon tiada akan salamat; tĕtapi karĕna sĕbab sĕgala orang pililian djoega maka hari itoe akan disingkatkan.

 23. Maka djikalau pada masa itoe ada orang mĕngatakan kapadamoe: Tengoḳlah, Almasih ada disini, ataw disana; djangan kamoe pĕrtjaja.

 24. Karĕna bĕbĕrapa Almasih doesta dan nabi doesta pon akan bĕrbangkit dan mĕngadakan bĕbĕrapa mdĕdjizat bĕsar-bĕsar dan adjaib, sampai, kalau bolih, orang pilihan pon hĕndaḳ disĕsatkannja.

 25. Maka ingatlah bahwa akoe tĕlah mĕngatakan ini kapadamoe tĕrdĕhoeloe.

 26. Maka djikalau kata orang kapadamoe: Tengoḳlah, Almasih ada dipadang; djangan kamoe kaloewar; tengoḳlah, adalah ija dalam biliḳ; djangan kamoe pĕrtjaja.

 27. Karĕna sapĕrti kilat tĕrpantjar dari timoer dan teperling sampai kabarat, dĕmikianlah ḥal kadatangan anaḳ-manoesia pon.

 28. Karĕna barang dimana ada bangkai, disana pon sĕgala boeroeng nasar bĕrhimpoen.

 29. Maka kemoedian daripada hari kasoekaran itoe sabĕntar djoega matahari akan digĕlapkan, dan boelan pon tiada bĕrtjĕhaja lagi, dan sĕgala bintang pon akan goegoer dari langit, dan sĕgala kakoewatan langit pon akan bĕrgĕrak.

 30. Maka pada masa itoelah tanda anaḳ-manoesia itoe akan kalihatan dilangit; maka sĕgala bangsa di-atas boemi pon akan mĕratap, dĕmi dilihatnja anaḳ-manoesia itoe datang di-atas awan-awan dilangit dĕngan koewasa dan kamoeliaän bĕsar,

 31. Dan ija pon akan mĕnjoeroehkan malaïkatnja mĕnioep sangkakala jang bĕsar boenjinja, dan olih malaïkat itoe akan dihimponkan sĕgala orang pilihannja datang dari ĕmpat pĕndjoeroe mata-angin, daripada satoe pehaḳ langit sampai satoe pehaḳnja.

 32. Maka hendaḳlah kamoe bĕladjar ibarat ini kapada pohon ara, ija-itoe apabila lemboet tjarangnja sĕrta bĕrtoemboeh daoennja, nistjaja kamoe tahoe bahwa hampirlah akan moesim panas adanja.

 33. Dĕmikian pon apabila kamoe mĕlihat sĕgala pĕrkara itoe, ketahoeïlah olihmoe bahwa ija-itoe adalah hampir dan sadia dimoeka pintoe.

 34. Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: sakali-kali tiada bangsa ini akan laloe, kalau sabĕlom sĕgala pĕrkara ini tĕlah djadi.

 35. Bahwa langit dan boemi akan laloe djoega, tĕtapi pĕrkataänkoe ini tiada akan laloe adanja.

 36. Akan tĕtapi bila hari dan koetika itoe tiada dikĕtahoeï olih saʼorang djoea pon, sahingga sĕgala malaïkat didalam sorga pon tidaḳ, mĕlaïnkan Bapakoe sĕhadja.

 37. Maka sĕbagaimana pada zaman nabi Noeh, dĕmikian pon adanja kadatangan anaḳ-manoesia.

 38. Karĕna sapĕrti pada zaman, jang dĕhoeloe daripada ajar-bah itoe, adalah mareka-itoe makan-minoem dan kawin-mawin sampai pada hari Noeh itoe masoeḳ kadalam bahtĕranja;

 39. Dan tiada djoega mareka-itoe sĕdar, sampai ajar-bah itoe datang mĕmbinasakan mareka-itoe sakalian, demikianlah akan djadi pada masa kadatangan anaḳ-manoesia pon.

 40. Maka pada masa itoe daripada doewa orang jang dibĕndang saʼorang akan di-ambil dan saʼorang ditinggalkan.

 41. Daripada doewa pĕrampoean jang mĕngisar pada kisarannja saʼorang akan di-ambil dan saʼorang ditinggalkan.
 42. Sĕbab itoe hĕndaḳlah kamoe bĕrdjaga, karĕna tiada kamoe tahoe pada waktoe mana Toehanmoe akan datang kĕlaḳ.

 43. Tĕtapi kĕtahoeïlah olihmoe akan pĕrkara ini: djikalau kiranja orang jang empoenja roemah itoe tĕlah mĕngĕtahoeï akan waktoe mana pĕntjoeri itoe hĕndaḳ datang, nistjaja tĕlah bĕrdjaga ija, dan tiada dibiarkannja roemahnja ditĕtas.

 44. Sĕbab itoe, hĕndaḳlah kamoe pon sadia, karĕna anaḳ-manoesia itoe akan datang pada koetika jang tiada kamoe sangka.

 45. Siapa garangan hamba jang satiawan dan bidjaḳsana, jang telah dibĕri koewasa olih toewannja akan mĕmĕrentahkan orang isi roemahnja, dari akan mĕmbĕri makan kapada mareka-itoe pada waktoe jang patoet?

 46. Salamatlah kiranja hamba itoe, apabila datang toewannja kĕlaḳ didapatinja akandia dalam bĕrboewat dĕmikian.

 47. Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: hamba itoe akan didjadikannja kapala atas sĕgala harta-bĕndanja.

 48. Tĕtapi djikalau hamba jang djahat itoe bĕrpikir dalam hatinja dĕmikian: bahwa Toewankoe lambat datangnja;

 49. Laloe ijapon moelaï mĕmaloe kawan-kawannja, sĕrta makan-minoem dĕngan orang pĕmabok.

 50. Maka toewan jang ĕmpoenja hamba itoe akan datang kĕlak: pada hari jang tiada disangkakannja, dan pada djam jang tiada diketahoeïnja,

 51. Dan disiksakannja akan dia dan ditĕntoekannja bĕhagiannja bĕrsama-sama dĕngan sĕgala orang moenafiḳ; maka disana adalah tangis dan kerĕtaḳ gigi.

FAṢAL XXV.

Maka pada masa itoelah ḥal karadjaän sorga itoe saʼoepama dĕngan sapoeloeh orang anaḳ-dara-dara, jang mĕngambil soeloehnja, laloe kaloewar hĕndaḳ mĕngĕloe-ĕloekan mampilai.

 2. Maka di-antara mareka-itoe adalah lima orang jang bidjaḳsana dan lima orang bodoh.

 3. Adapon sĕgala orang jang bodoh itoe mĕmbawa soeloeh sĕhadja, tiada dĕngan minjaknja.

 4. Tĕtapi sĕgala orang jang bidjaḳsana itoe mĕmbawa minjaḳ dalam bĕkasnja sĕrta dĕngan soeloehnja.

 5. Maka sĕmantara lambatlah datang mampilai itoe, mĕngantoeḳlah mareka-itoe sakalian, laloe tĕrtidoerlah.

 6. Tiba-tiba maka pada tĕngah malam kadĕngaranlah orang bĕrsĕroe-sĕroe, boenjinja: Ingatlah, bahwa mampilai ada datang; kaloewarlah kamoe pĕrgi mĕngeloe-ĕloekan dia.

 7. Laloe bangoenlah sĕgala anaḳ-dara-dara itoe sĕrta mĕnjadiakan soeloehnja.

 8. Maka kata jang bodoh itoe kapada jang bidjaḳsana: Bĕhagibĕhagilah minjakmoe dĕngan kami, karĕna soeloeh kami hĕndaḳ padam.

 9. Tĕtapi disahoet olih jang bidjaḳsana itoe, katanja: Djangan bagitoe; kalau-kalau tiada tjoekoep bagai kami dan kamoe pon; bahwa tĕrlĕbih baïk kamoe pĕrgi kapada orang jang bĕrdjoewal, laloe bĕlilah akan dirimoe.

 10. Tĕtapi sĕmantara mareka-itoe pĕrgi mĕmbĕli, maka datanglah mampilai itoe, laloe sĕgala orang jang soedah sadia itoe pon masoeḳiah sĕrtanja katempat pĕrdjamoean mampilai itoe. Ḥata maka pintoepon tĕrkoentjilah.

 11. Kĕmoedian daripada itoe datanglah poela sĕgala anaḳ dara-dara jang laïn itoe, katanja: ja Toewan! ja Toewan! boekaïlah akan kami pintoe.

 12. Maka disahoetnja: Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, tiada akoe mĕngĕnal kamoe.

 13. Sĕbab itoe hendaḳlah kamoe bĕrdjaga, karĕna tiada kamoe kĕtahoeï akan hari dan waktoe mana anaḳ-manoesia itoe akan datang.

 14. Karĕna adalah ija-itoe saʼoepama saʼorang jang hĕndaḳ bĕrdjalan kanegari jang djaoeh, maka dipanggihija sĕgala hambanja, laloe disĕrahkannja kapadanja sĕgala hartanja.

 15. Maka diberikannja kapada saʼorang lima talenta, dan kapada saʼorang laïn doewa, dan kapada saʼorang laïn lagi satoe, masing-masing pada kĕdarnja; maka dĕngan sakoetika itoe djoega bĕrdjalanlah ija.

 16. Arakian, maka orang jang tĕlah bĕrolih lima talenta itoe pĕrgi mĕniagakan dia, laloe bĕrolih oentoengnja lima talenta lagi.

 17. Dĕmikian djoega orang jang tĕlah bĕrolih doewa talenta itoe, ijapon mĕndapat oentoengnja doewa talenta lagi.

 18. Tĕtapi orang jang tĕlah bĕrolih satoe talenta itoe pĕrgi mĕnggali lobang ditanah, laloe disĕmboenikannja oewang toewannja.

 19. Ḥata, kemoedian dari bĕbĕrapa lamanja datanglah toewannja sĕgala hamba itoe, laloe ijapon bĕrkira-kira dĕngan mareka-itoe.

 20. Maka datanglah orang jang tĕlah bĕrolih lima talenta itoe, dibawanja lagi akan hma talenta jang laïn, katanja: ja Toewan! adapon lima talenta, jang telah toewan bĕrikan hamba ini, tengoḳlah, hamba tĕlah mĕndapat oentoeng daripadanja lima talenta lagi.

 21. Maka kata toewannja kapadanja: Sabaslah, hai hamba jang baïk dan satiawan! sĕbab kapĕrtjajaänlah ĕngkau dĕngan pĕrkara jang sĕdikit ini, maka ĕngkau koedjadikan kapala atas pĕrkara jang banjaḳ; masoeḳlah engkau kadalam kasoekaän toewanmoe.

 22. Maka datanglah poela orang jang tĕlah bĕrolih doewa talenta itoe, sĕrta katanja: Ja Toewan! bahwa doewa talenta tĕlah Toewan bĕrikan hamba; tengoḳlah, hamba soedah mĕndapat oentoeng daripadanja doewa talenta lagi.

 23. Maka kata toewannja kapadanja: Sabaslah, hai hamba jang baïk dan satiawan; sĕbab kapertjajaänlah ĕngkau dĕngan pĕrkara jang sĕdikit ini, maka ĕngkau koedjadikan kapala atas pĕrkara jang banjaḳ: masoeḳlah ĕngkau kadalam kasoekaän toewanmoe.

 24. Akan tĕtapi adapon orang jang tĕlah bĕrolih satoe talenta itoe ija pon datang, laloe katanja: Ja Toewan! bahwa koekĕtahoeï akan toewan saʼorang jang kĕras hatimoe, toewan mĕnoewai ditempat jang tiada toewan taboeri dan mĕngoempoelkan ditĕmpat jang tiada toewan hamboerkan barang soeatoe.

 25. Laloe takoetlah akoe, maka sĕbab itoe pĕrgilah akoe mĕnjĕmboenikan talentamoe itoe dalam tanah; bahwa inilah milikmoe.

 26. Tĕtapi disahoet olih toewannja, katanja: Hai hamba jang djahat dan malas, tĕiah ĕngkau tahoe bahwa akoe mĕnoewai ditĕmpat jang tiada koe-taboeri, dan mĕngoempoelkan ditĕmpat jang tiada koehamboeri.

 27. Sĕbab itoe wadjiblah ĕngkau mĕnarohkan oewangkoe dikedai orang mĕndjalankan oewang, soepaja apabila akoe datang kĕlaḳ bolih akoe mĕndapat oewangkoe poela sĕrta dĕngan boenganja.

 28. Sĕbab itoe, ambillah daripadanja talenta satoe itoe, bĕri kanlah dia kapada orang jang ĕmpoenja sapoeloeh talenta;

 29. Karĕna barang-siapa jang padanja ada, nistjaja akan dibĕrikan kapadanja poela dan dipĕrolihnja dĕngan kalempahan; tĕtapi barang-siapa jang padanja tiada, maka barang jang ada padanja pon akan di-ambil djoega daripadanja.

 30. Toelaḳlah olihmoe akan hamba jang tiada bĕrgoena ini kadalam gĕlap jang amat goelita; maka disana ada tangis dan kĕrĕtaḳ gigi.

 31. Bĕrmoela, maka apabila datang anaḳ-manoesia dĕngan kamoeliaännja dan sĕgala malaïkatnja jang soetji pon sĕrtanja, pada masa itoe ija pon akan doedoeḳ di-atas tachta kamoeliaännja.

 32. Maka sĕgala bangsa manoesia pon akan dihimpoenkan kahadapannja, dan Ijapon akan mĕngasing-asingkan saʼorang daripada saʼorang, saperti saʼorang gombala mĕngasingkan domba daripada kambing.

 33. Maka ijapon akan mĕnarohkan sĕgala domba itoe pada kanannja, tĕtapi sĕgala kambing itoe pada kirinja.

 34. Pada masa itoe Radja akan bĕrtitah kapada sĕgala orang jang pada kanannja itoe: Marilah kamoe, hai orang jang dibĕrkati olih Ajahkoe, tĕrimalah olihmoe poesaka karadjaän, jang tĕlah disediakan bagaimoe daripada pĕrmoelaän doenia:

 35. Karĕna tatkala akoe bĕrlapar kamoe telah mĕmbĕrikan dakoe makan, dan tatkala akoe bĕrdĕhaga kamoe telah mĕmberikan dakoe minoem, dan tatkala akoe orang dagang, kamoe tĕlah mĕmbĕrikan dakoe toempangan.

 36. Tatkala akoe tĕlandjang kamoe tĕlah mĕmbĕrikan dakoe pakaijan, dan tatkala akoe sakit kamoe tĕlah mĕlawat akoe, dan tatkala akoe dalam pĕndjara kamoe tĕlah mĕngoendjoengi akoe.

 37. Maka pada masa itoe akan disahoet kĕlaḳ olih sĕgala orang jang bĕnar itoe, sĕmbahnja: Ja Toehan! mana kala kami mĕlihat Toehan bĕrlapar laloe mĕmbĕrikan Toehan makan, ataw bĕrdĕhaga laloe mĕmbĕrikan Toehan minoem?

 38. Dan mana kala kami mĕlihat Toehan orang dagang laloe mĕmbĕrikan Toehan toempangan, ataw bĕrtĕlandjang ialoe mĕmberikan Toehan pakaijan?

 39. Ataw mana kala kami mĕlihat Toehan sakit, ataw dalam pĕndjara, laloe kami mĕngoendjoengi Toehan?

 40. Maka Radja itoe akan mĕnjahoet kapada mareka-itoe: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Sabĕrapa banjaḳ telah kamoe pĕrboewat itoe kapada saʼorang djoeapon daripada sĕgala saoedarakoe jang tĕrkĕtjil ini, maka ija-itoe sama sapĕrti kalau tĕlah kamoe pĕrboewat itoe akan dakoe.

 41. Dan lagi pada masa itoe Radja akan bĕrtitah kapada sĕgala orang jang pada sabĕlah kiri baginda: Njahlah liamoe dari hadapankoe, hai orang lanat, masoeḳlah kadalam api jang liĕkal, jang tĕlah disadiakan bagai iblis dĕngan sĕgala soeroehannja.

 42. Karĕna tatkala akoe bĕrlapar tiada kamoe mĕmberikan dakoe makan, dan tatkala akoe bĕrdĕhaga tiada kamoe mĕmbĕrikan dakoe minoem;

 43. Dan tatkala akoe orang dagang tiada kamoe mĕmbĕrikan dakoe toempangan, dan akoe bĕrtĕlandjang tiada kamoe mĕmbĕrikan dakoe pakaijan, dan sakit dan dalam pĕndjara, tiada kamoe mĕlawat akoe.

 44. Maka pada masa itoe mareka-itoepon akan mĕnjahoet kapada baginda, sĕmbahnja: Ja Toehan! mana kala kami mĕlihat Toehan bĕrlapar, ataw sakit, ataw dalam pĕndjara, laloe tiada kami bĕrboewat chidmat kapada Toehan?

 45. Maka pada masa itoe baginda akan mĕnjahoet kapada mareka-itoe: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, sabĕrapa kamoe tiada bĕrboewat itoe akan saʼorang daripada sĕgala jang tĕrketjil ini, maka ija-itoe sama saperti kalau tiada kamoe pĕrboewat itoe akan dakoe pon.

 46. Maka orang ini akan masoeḳ kadalam sangsara jang kĕkal, tĕtapi orang jang bĕnar itoe kadalam hidoep jang kĕkal.

FAṢAL XXVI.

Ḥata, satĕlah soedah dipoetoeskan Isa sĕgala pĕrkataän ini, maka katanja kapada moerid-moeridnja:

 2. Tĕlah kamoe tahoe bahwa lagi doewa hari ada pasah, maka anaḳ-manoesia akan diserahkan soepaja dipalangkan.

 3. Kalakian, maka bĕrhimpoenlah sĕgala kapala-kapala imam dan chaṭib-chaṭib dan sĕgala toewa-toewa kaum di-atas balai imam-bĕsar, jang bĕrnama Kajatas.

 4. Laloe bĕrbitjaralah mareka-itoe hĕndaḳ mĕnangkap Isa dĕngan tipoe sĕrta mĕmboenoeh dia.

 5. Tĕtapi kata mareka-itoe: Djangan pada hari raja ini, kalau-kalau djadi gĕmpar kĕlaḳ di-antara orang banjaḳ itoe,

 6. Bĕrmoela, maka tatkala Isa di Baitani dalam roemah Simon, jang sakit koesta itoe,

 7. Datanglah kapadanja saʼorang pĕrampoean, jang mĕmbawa akan saboewah sĕrahi poealam bĕrisi minjaḳ narwastoe jang amat endah-endah, laloe ditjoerahkannja kapada kapala Isa sĕmantara ija doedoeḳ makan.

 8. Tĕtapi demi ḥal ini dilihat olih moerid-moeridnja, maka marahlah mareka-itoe, katanja: Mĕngapa diboewat roegi ini?

 9. Karĕna minjaḳ ini bolih didjoewal dĕngan mahal harganja dan oewangnja pon bolih dibĕrikan kapada orang miskin.

 10. Tĕtapi dikĕtahoeï Isa akan kapikiran ini, laloe katanja kapada mareka-itoe: Mĕngapa maka kamoe mĕnjoesahkan pĕrampoean ini? karĕna tĕlah diboewatnja soeatoe kabadjikan akan dakoe.

 11. Adapon orang-orang miskin itoe ada sĕlaloe dĕngan kamoe, tĕtapi akoe ini tiada sĕlaloe dĕngan kamoe.

 12. Karĕna adapon ditjoerahkannja minjaḳ ini pada toeboehkoe, ija-itoe diboewatnja hĕndaḳ mĕnjadiakan akoe akan dikoeboerkan.

 13. Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Barang dimana indjil ini akan dichabarkan dalam sĕgala doenia, maka pĕrboewatan pĕrarapoean inipon akan disĕboet orang mĕndjadi soeatoe pĕringatan akandia.

 14. Maka pada koetika itoe pĕrgilah saʼorang daripada kadoewa-bĕlas moerid itoe, jang bĕrnama Joedas Iskariot, mĕndapatkan sĕgala kapala imam.

 15. Sĕrta katanja: Bĕrapa hĕndaḳ kamoe bĕrikan akoe, djikalau akoe mĕnjĕrahkan Isa kapadamoe? Maka mareka-itoe bĕrdjandji hĕndaḳ mĕmbĕrikan dia tiga poeloeh sjikal peraḳ.

 16. moelaï daripada koetika itoe djoega ditjĕhari olih Joedas waktoe jang sĕnang disĕrahkannja Isa.

 17. Arakian, maka pada hari jang pĕrtama daripada hari raja roti jang tiada bĕragi, datanglah moerid-moeridnja kapada Isa sĕrta katanja kapadanja: Dimanakah Toehan kahendaḳi kami sĕdiakan bagai Toehan akan makan pasah?

 18. Maka sahoet Isa: Pergilah kamoe, masoeḳ kadalam negari mĕndapatkan saʼorang anoe, kata kanlah kapadanja: Kata Goeroe, bahwa adjalkoe soedah hampir, maka dalam roemahmoe djoega akoe hĕndaḳ makan pasah sĕrta dĕngan moerid-moeridkoe.

 19. Maka olih moerid-moeridnja dipĕrboewat sĕbagaimana jang disoeroeh Isa kapadanja, laloe disediakannja pasah itoe.

 20. Satĕlah malam hari maka doedoeḳlah Isa makan sahidangan dĕngan kadoewa-bĕlas moeridnja itoe.

 21. Maka sĕmantara mareka-itoe makan kata Isa: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa daripada kamoe saʼorang kĕlak mĕnjĕrahkan dakoe.

 22. Maka bĕrdoeka-tjitalah sangat mareka-itoe, laloe bĕrtanjalah masing-masing kapadanja: Ja Toehan! hambakah dia?

 23. Maka sahoetnja: Adapon orang jang mĕntjĕloep tangannja dalam pinggan bĕrsama-sama dĕngan akoe, ija-itoe jang akan mĕnjĕrahkan dakoe.

 24. Bahwa sasoenggoehnja anaḳ-manoesia itoe akan pĕrgi djoega, sapĕrti jang tĕrsoerat akan halnja, tĕtapi wai bagai orang jang mĕnjĕrahkan anaḳ-manoesia itoe! Tĕrlĕbih baïk djikalau kiranja orang itoe soedah tiada djadi sakali.

 25. Laloe sahoet Joedas, jang mĕnjĕrahkan dia, katanja: Ja Goeroe! hambakah dia? Maka sahoetnja: Adalah sapĕrti katamoe ini.

 26. Maka tengah mareka-itoe makan di-ambil olih Isa akan roti, satĕlah soedah dibĕrkatinja maka dipĕtjah-pĕtjahkannja laloe dibĕrikannja kapada moerid-moeridnja, katanja: Ambillah, makan olihmoe; bahwa inilah toeboehkoe.

 27. Dan lagi di-ambilnja piala, satĕlah mĕngoetjap sjoekoer, dibĕrikannja kapada mareka-itoe, katanja: Minoemlah daripadanja kamoe samoea.

 28. Karĕna inilah darahkoe, ija-itoe darah wasiat bĕharoe, jang ditoempahkan karĕna banjaḳ orang, soepaja di-ampoeni dosanja.

 29. Maka akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa daripada koetika ini tiada lagi akoe akan minoem daripada ajar boewah anggoer ini, hingga sampai pada hari akoe sĕrta dĕngan kamoe kĕlaḳ akan minoem dia bĕharoe dalam karadjaän Bapakoe.

 30. Ḥata, satĕlah soedah mareka-itoe mĕnjanjikan poedji-poedjian itoe, maka kaloewarlah mareka-itoe laloe kaboekit Zaiton.

 31. Pada masa itoe kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa pada malam ini djoega kamoe sakahan kĕlaḳ sjak akan dakoe, karĕna adalah tĕrsoerat dĕmikian: Bahwa akoe akan mĕmaloe gombalanja dan sĕgala kambing kawan itoe akan tĕrtjĕrai-bĕrai.

 32. Tĕtapi apabila akoe soedah bangkit akoe akan bĕrdjalan dĕhoeloe daripada kamoe kanĕgari Galilea.

 33. Maka disahoet Petroes kapadanja, katanja: Djikalau kiranja mareka-itoe sakalian sjak akan Toehan, maka hamba ini sakali-kali tiada sjak.

 34. Maka oedjar Isa kapadanja: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa pada malam ini djoega, sabĕlom hajam bĕrkoekoeḳ, ĕngkau akan mĕnjangkal akoe tiga kali.

 35. Maka kata Petroes kapadanja: Djikalau hamba mati sakalipon sĕrta dĕngan Toehan, maka tiada djoega hamba mĕnjangkal Toehan. Dĕmikian djoega kata sĕgala moerid-moerid itoe.

 36. Pada masa itoe datanglah Isa dĕngan mareka-itoe kapada soeatoe tĕmpat, jang bĕrnama Getsĕmani, laloe katanja kapada moerid-moeridnja: Doedoeḳlah ka moe disini sĕmantara akoe pĕrgi mĕminta dōa kasitoe.

 37. Maka sĕmantara dibawanja akan Petroes dan akan kadoewa orang anaḳ Zabdi itoe sĕrtanja, datanglah doeka-tjitanja sĕrta dĕngan sangat bĕrat rasanja.

 38. Laloe katanja kapada mareka-itoe: Bahwa djiwakoe sangat bĕrdoeka-tjita, bagai akan mati rasanja; tinggallah karaoe disini dan djagalali sĕrta dĕngan akoe.

 39. Makapĕrgilah ija lĕbih djaoeh sĕdikit, laloe soedjoedlah ija mĕniarap sĕrta mĕminta-dōa, katanja: Ja Bapakoe! djikalau bolih, biarlah kiranja piala ini laloe daripadakoe, tĕtapi dalam itoepon djangan kahĕndaḳkoe, mĕlaïnkan kahĕndaḳmoelah.

 40. Maka kĕmbalilah ija kapada moerid-moeridnja, didapatinja akan mareka-itoe tĕrtidoer, laloe katanja kapada Petroes: Bagaimana, tiadakah dapat engkau bĕrdjaga sĕrtakoe sadjam djoea lamanja?

 41. Djagalah dan pintalah dōa, soepaja djangan kamoe kĕna pĕrtjobaän, karĕna soenggoehpon roh itoe hĕndaḳ mĕnoeroet djoega, tĕtapi toeboeh itoe lĕmah adanja.

 42. Maka pĕrgilah Isa poela pada kadoewa kalinja mĕminta dōa, katanja: Ja Bapakoe! djikalau piala ini tiada bolih laloe daripadakoe, mĕlaïnkan koeminoem djoega, kahĕndaḳmoe djadilah.

 43. Maka ijapon kembalilah, laloe didapatinja akan mareka-itoe tĕrtidoer poela, karĕna tĕrlaloe ariplah matanja.

 44. Maka ditinggalkannja mareka-itoe, laloe pĕrgilah ija mĕminta dōa poela pada katiga kalinja, dikatakannja pĕrkataän itoe djoega.

 45. Satĕlah itoe maka kĕmbalilah ija kapada moerid-moeridnja, laloe katanja kapada mareka-itoe: Tidoerlah djoega kamoe dan sĕnangkanlah dirimoe; bahwa sasoenggoehnja tĕlah sampai waktoe anaḳ-manoesia disĕrahkan katangan orang bĕrdosa.

 46. Bangoenlah kamoe; mari, kita pĕrgi; tengoḳlah, orang jang mĕnjĕrahkan dakoe itoe soedah dĕkat.

 47. Maka dalam ija bĕrkata-kata, bahwa-sanja Joedas, saʼorang daripada kadoewa-bĕlas moerid itoepon datanglah dĕngan banjaḳ rajat pon sĕrtanja, jang mĕmbawa pĕdang dan kajoe, ija-itoe disoeroehkan olih kapala-kapala imam dan sĕgala toewa-toewa kaum.

 48. Adapon orang jang mĕnjĕrahkan Isa itoe tĕlah mĕmberi soeatoe tanda kapada mareka-itoe, katanja: Barang-siapa jang koetjioem, ija-itoelah dia; tangkaplah olihmoe.

 49. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega datanglah Joedas hampir kapada Isa, katanja: assalam alaikoem, hai Goeroe! maka ditjioemnja akandia.

 50. Tĕtapi sahoet Isa kapadanja: Hai sohbat! apa sĕbabnja maka ĕngkau disini? Satĕlah itoe maka datanglah mareka-itoe sakahan hampir, didatangkannja tangannja kapada Isa, ditangkapnja akandia.

 51. Maka sasoenggoehnja adalah saʼorang daripada mareka, jang sĕrta dĕngan Isa, ija-itoe mĕnghoeloerkan tangannja, dihoenoesnja pĕdangnja, laloe diparangkannja kapada hamba imam-bĕsar itoe, poetoeslah tĕlinganja.

 52. Maka kata Isa kapadanja: Saroengkanlah poela pĕdangmoe ini, karĕna barang-siapa jang mĕngambil pĕdang, ija-itoe akan binasa djoega olih pĕdang.

 53. Pada sangkamoe tiadakah bolih sakarang ini akoe mĕminta dōa kapada Bapakoe, maka akan dikaroeniakannja kapadakoe kĕlaḳ lĕbih daripada doewa-bĕlas hgion orang malaïkat?

 54. Tĕtapi kalau bagitoe bagai mana bolih digenapi alkitab, karĕna taʼdapat tiada djadi jang dĕmikian ini.

 55. Maka pada koetika itoe djoega kata Isa kapada sĕgala rajat itoe: Bahwa kamoe ini soedah kaloewar saʼolah-olah hĕndaḳ mĕnangkap saʼorang pĕnjamoen, dĕngan mĕmbawa pĕdang dan kajoe akan mĕnangkap akoe; bahwa pada tiap-tiap hari adalah akoe doedoeḳ dĕngan kamoe sĕrta mĕngadjar dalam kaäbah, maka tiada kamoe mĕnangkap akoe.

 56. Tĕtapi sakalian ini djadi, soepaja gĕnaplah boenji soerat sĕgala nabi itoe. Maka pada koetika itoe larilah sĕgala moerid-moeridnja mĕninggalkan dia.

 57. Arakian, maka sĕgala orang jang tĕlah mĕnangkap Isa itoe mĕnghantar akan dia kapada Kaiafas, imam-bĕsar, katempat ada bĕrhimpoen sĕgala chaṭib dan toewa-toewa.

 58. Maka Petroes pon mĕngikoet akandia dari djaoeh, sampai kabalai imam-bĕsar; satĕlah soedah masoeḳ maka doedoeḳlah ija dĕngan sĕgala hamba, hĕndaḳ mĕlihat kasoedahannja.

 59. Maka olih sĕgala kapala imam dĕngan sĕgala toewa-toewa dan sagĕnap madjĕlis bitjara pon ditjĕhari saksi doesta, hĕndaḳ mĕnjalahkan Isa, soepaja bolih diboenoehnja ija, tĕtapi tiada didapatinja saʼorang djoeapon.

 60. Soenggoehpon tĕlah mĕnghadap banjaḳ saksi doesta, tiada djoega tĕrpakai.

 61. Kĕmoedian daripada itoe mĕnghadap poela doewa orang saksi doesta, katanja: Adapon orang ini tĕlah bĕrkata bagini: bahwa akoe dapat mĕrombaḳ kaäbat Oellah dan mĕmbangoenkan dia poela dalam tiga hari djoega.

 62. Maka bangkitlah bĕrdiri imam-bĕsar laloe katanja kapada Isa: Tiadakah ĕngkau mĕnjahoet barang soeatoe? apakah ditoedoehkan sĕgala saksi ini akandikau?

 63. Tĕtapi Isa bĕrdiam djoega dirinja. Laloe kata imam-bĕsar kapadanja: Bahwa-sanja akoe mĕnjoempahi ĕngkau dĕmi Allah jang hidoep, soepaja kaukatakan kapada kami, kalau ĕngkau Almasih, anaḳ-Allah itoe?

 64. Maka sahoet Isa kapadanja: Adalah ija-itoe saperti katamoe ini; tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe: bahwa kĕmoedian daripada sakarang ini kĕlaḳ kamoe akan mĕlihat anaḳ-manoesia ini doedoeḳ disabĕlah kanan Allah jang maha koewasa, sĕrta datang dalam awan-awan dilangit.

 65. Maka pada koetika itoe imam-bĕsar pon mĕngojakkan pakaijannja sĕndiri, katanja: Bahwa ija ini mĕnghoedjat; apa goena saksi lagi? bahwa-sanja sakarang kamoe soedah mĕnĕngar hoedjatnja itoe.

 66. Bagaimana kapikiran kamoe? Maka disahoet olih mareka-itoe, katanja: Bahwa ija ini patoet mati diboenoeh.

 67. Laloe diloedahi olih mareka-itoe akan moeka Isa dan digotjohnja akandia.

 68. Dan ada jang mĕnampar dia, katanja: Noeboeatkanlah kami, hai Almasih! siapa jang telah mĕnampar ĕngkau?

 69. Kalakian, maka Petroes pon adalah doedoeḳ diloewar dipĕlataran, laloe datanglah kapadanja saʼorang dajang, katanja: Bahwa ĕngkau pon daripada kawan Isa, orang Galilea itoe.

 70. Maka bĕrsangkallah ija dihadapan orang sakalian itoe, katanja: Tiada akoe tahoe apa jang kaukatakan ini.

 71. Laloe kaloewarlah ija kasĕrambi balai, maka tĕrlihatlah olih saʼorang laïn akandia, laloe kata orang itoe pon kapada sĕgala orang jang disitoe: Bahwa ija ini djoega daripada kawan Isa, orang Nazaret itoe.

 72. Maka bĕsangkallah ija poela dĕngan soempah, katanja: Tiada akoe mĕngĕnal orang itoe.

 73. Sakoetika lagi maka bĕrkaroemoenlah sĕgala orang jang bĕrdiri disitoe, laloe katanja kapada Petroes: Bahwa-sanja ĕngkau djoega saʼorang daripada mareka-itoe, karĕna katahoean ĕngkau daripada bĕhasamoe.

 74. Maka Petroes moelaï mĕngoetoeki dirinja dĕngan soempah, katanja: Tiada akoe mĕngĕnal orang itoe.

 75. Maka sabentar itoe djoega hajam pon bĕrkoekoeḳlah, maka tĕringatlah Petroes akan pĕrkataän Isa, jang dikatakannja kapadanja: Bahwa sabĕlom hajam bĕrkoekoeḳ ĕngkau akan mĕnjangkal akoe tiga kali. Maka kaloewarlah ija sĕrta mĕnangis tĕrsĕdih-sĕdih.

FAṢAL XXVII.

Ḥata, pada pagi-pagi hari bĕrbitjaralah sĕgala kapala-kapala imam dĕngan sĕgala toewa-toewa kaum itoe akan ḥal Isa, hĕndaḳ diboenoehnja ija.

 2. Satĕlah soedah di-ikatnja, maka dibawanja dan disĕrahkannja kapada Pontioes Pilatoes jang wali.

 3. Dĕmi dilihat olih Joedas, jang tĕlah mĕnjĕrahkan Isa, bahwa soedah dipoetoeskan ḥoekoem atasnja, maka bĕrsĕsallah ija akan dirinja, laloe dikĕmbaliḳannja tiga poeloeh kĕping peraḳ itoe kapada kapala-kapala imam dan sĕgala toewa-. toewa,

 4. Katanja: Bahwa akoe soedah bĕrdosa sĕbab mĕnjĕrahkan darah orang jang tiada bĕrsalah! Tĕtapi sahoet mareka-itoe: Apa kami fadloeli? poelanglah ija-itoe kapadamoe djoega.

 5. Satĕlah soedah ditjampaḳ olih Joedas sĕgala oewang itoe kadalam kaäbah, kaloewarlah ija pĕrgi mĕnggantoengkan dirinja.

 6. Maka olih kapala-kapala imam di-ambil akan oewang itoe sĕrta katanja: Tiada patoet oewang ini dimasoeḳkan kadalam pĕti-dĕrma, karĕna harga darah adanja.

 7. Satĕlah soedah mareka-itoe bĕrbitjara maka dibĕlinja dĕngan oewang itoe bĕndang orang pĕndjoenan, akan tĕmpat pĕkoeboeran sĕgala orang dagang.

 8. Maka sĕbab itoe dinamaï oranglah akan bĕndang itoe Tanah-darah sampai kapada hari ini.

 9. Maka dĕmikian genaplah barang jang tĕlah dikatakan olih nabi Jerĕmia, boenjinja: Bahwa mareka-itoe tĕlah mĕngambil tiga poeloeh kĕping peraḳ, ija-itoe harga orang jang tĕlah dinilaikan, jang dinilaikannja dari sĕbab bani Israïl.

 10. Maka oewang itoe diboewatnja pĕmbajar harga bĕndang orang pĕndjoenan, sapĕrti firman Toehan kapadakoe.

 11. Maka Isa pon bĕrdiri dihadapan wali, maka bĕrtanjalah wali itoe kapadanja: ĕngkaukah radja orang Jahoedi? maka sahoet Isa: Sapĕrti katamoelah.

 12. Maka tatkala ditoedoeh olih kapala-kapala imam dan sĕgala toewa-toewa akandia, soeatoepon tiada disahoetinja.

 13. Laloe bĕrtanja Pilatoes kapadanja: Tiadakah ĕngkau mĕnĕngar bĕrapa pĕrkara mareka-itoe bĕrsaksikan atas ĕngkau?

 14. Tĕtapi sapatah kata pon tiada disahoetnja akan dia, sahingga hairanlah sangat wali itoe.

 15. Adapon pada hari raja itoe adatlah wali itoe mĕlĕpaskan saʼorang rajat jang tĕrbeloenggoe, mana jang dikahĕndaḳi olih orang banjaḳ.

 16. Maka pada masa itoe adalah tĕrbĕloenggoe saʼorang, jang tĕrmasjhoer djahatnja, bĕrnama Barabas.

 17. Sĕbab itoe, sĕmantara mareka-itoe sakalian ada bĕrhimpoen, bĕrtanjalah Pilatoes akan mareka-itoe, katanja: Siapakah kamoe kahĕndaki koe-lĕpaskan bagaimoe? Barabaskah ataw Isa, jang bĕrgelar Almasihkah?

 18. Karĕna diketahoeïnja akan ḥal mareka-itoe tĕlah mĕnjerahkan Isa dĕngan dĕngkinja.

 19. Ḥata, satĕlah ija doedoeḳ di-atas tĕmpat bitjara, disoeroeh olih istĕrinja akan orang mĕngatakan kapadanja: Djangan kakanda mĕmboewat apa-apa akan orang jang bĕnar ini, karĕna pada hari ini adinda tĕlah mĕrasaï bĕbĕrapa soesah dalam mimpi dari sĕbabnja.

 20. Tĕtapi sĕgala kapala-kapala imam dan sĕgala toewa-toewa pon laloe mĕmboedjoeḳ akan orang banjaḳ itoe, soepaja dipintanja lepaskan Barabas dan Isa dibinasakan.

 21. Maka kata wah kapada mareka-itoe: Dalam kadoewa orang ini jang mana kamoe hĕndaḳ koelĕpaskan bagai kamoe? Maka sahoet mareka-itoe: Barabas.

 22. Laloe kata Pilatoes kapada mareka-itoe: Kalau dĕmikian maka hĕndaḳ koe-pĕngapakan Isa, jang bĕrgĕlar Almasih itoe? Maka sahoet mareka-itoe sakalian: Hĕndaḳlah ija dipalangkan.

 23. Maka sahoet wali: Apa salah jang diboewatnja? Tĕtapi makirilah mareka-itoe bĕrsĕroe-sĕroe katanja: Hĕndaḳlah ija dipalangkan.

 24. Dĕmi dilihat olih Pilatoes bahwa tiada bĕrgoena lagi pĕrkataännja, mĕlaïnkan makin lĕbih mĕndjadi gĕmpar, maka di-ambilnja ajar, laloe dibasoehnja tangannja dihadapan orang banjaḳ sakalian, sĕrta titahnja: Bahwa soetjilah akoe daripada darah orang jang bĕnar ini; poelanglah ija-itoe kapadamoe djoega.

 25. Maka mĕnjahoetlah mareka-itoe sakalian, katanja: Biarlah darahnja datang atas kami sakalian dan atas sĕgala anaḳ-tjoetjoe kami!

 26. Laloe dilĕpaskannja Barabas bagai mareka-itoe, tĕtapi satelah disĕsahnja Isa disĕrahkannja akan dipalangkan.

 27. Maka olih sĕgala lasjkar wali itoe di-ambil akan Isa, dibawanja sĕrtanja kabalai, laloe dihimpoenkannja kapadanja sagĕnap pasoekan lasjkar itoe.

 28. Maka ditanggalkannja pakaijannja, laloe dipakaikannja sahĕlai badjoe jang oengoe warnanja.

 29. Dan di-annjamkannja poela satoe makota daripada doeri, dikĕnakannja pada kapalanja, dan dibĕrikannja sabatang toengkat boeloeh katangan kanannja, laloe bĕrtĕloetlah mareka-itoe dihadapannja, sĕrta di-oloḳ-olokkannja, katanja: Daulat, hai radja orang Jahoedi!

 30. Maka diloedahi mareka-itoe akan dia, dan di-ambilnja akan toengkat boeloeh itoe dipoekoelkannja kakapalanja.

 31. Ḥata, satĕlah soedah di-oloḳ-olokkannja, ditanggalkannja poela badjoe itoe, dikĕnakannja pakaijannja sĕndiri, laloe dibawanja akan dia kaloewar hĕndaḳ mĕmalangkan dia.

 32. Satĕlah mareka-itoe kaloewar, didapatinja akan saʼorang-orang Kireni, jang bĕrnama Simon, maka orang itoe dipaksaïnja mĕngangkat kajoe-palangnja.

 33. Satĕlah sampai mareka-itoe katĕmpat jang bĕrnama Golgota, ija-itoe ĕrtinja tĕmpat tĕngkoraḳ,

 34. Dibĕrinja minoem akan Isa tjoeka bĕrtjampoer hampedoe; satĕlah dikĕtjapnja tiada ija maoe minoem dia.

 35. Maka satĕlah soedah dipa langkannja Isa, dibĕhagi-bĕhagi olih mareka-itoe pakaijannja dĕngan mĕmboewang oendi, soepaja gĕnaplah barang jang tĕlah dikatakan olih nabi itoe: Bahwa mareka-itoe tĕlah mĕmbehagi-bĕhagi pakaijankoe di-antara mareka-itoe dan diboewangnja oendi atas djoebahkoe.

 36. Maka doedoeḳlah mareka-itoe mĕnoenggoei dia disana.

 37. Maka di-atas kapalanja diboeboehnja poela soerat toedoehannja, dĕmikian boenjinja: Ija inilah Isa radja orang Jahoedi.

 38. Maka sĕrta dĕngan dia ada poela doewa orang pĕnjamoen dipalangkan, saʼorang pada sabĕlah kanannja, saʼorang pada sabelah kirinja.

 39. Maka sĕgala orang jang bĕrdjalan laloe pon mĕntjelakan Isa, sambil mĕnggoentjang-goentjang kapalanja,

 40. Katanja: Hai ĕngkau, jang mĕrombaḳ kaäbah dan dapat mĕmbangoenkan dia poela dalam tiga hari lamanja, lĕpaskanlah dirimoe. Djikalau ĕngkau anaḳ-Allah, toeroenlah dari atas kajoe palang ini.

 41. Dĕmikian lagi sĕgala kapala-kapala imam dan chaṭib-chaṭib dan sĕgala toewa-toewa dan orang Farisi pon mĕngoloḳ-olokkan dia, katanja:

 42. Bahwa orang laïn telah dilĕpaskannja, maka tiada ija dapat mĕlĕpaskan dirinja sĕndiri. Djikalau kiranja ijalah Radja orang Israïl, hĕndaḳlah sakarang ija toeroen dari atas kajoe palang, maka bĕharoelah kita pĕrtjaja akan dia.

 43. Bahwa telah Ija harap pada Allah; sakarang hĕndaḳlah dilĕpaskan Allah akan dia, djikalau kiranja ridla Ija akan dia, karena tĕlah katanja dĕmikian: Bahwa akoe ini anaḳ-Allah.

 44. Maka orang pĕnjamoen, jang dipalangkan sĕrtanja, itoepon dĕmikian djoega mĕntjĕlakan dia.

 45. Maka daripada poekoel doewa-bĕlas tĕngah hari datanglah gĕlap ka-atas saloeroeh moeka boemi sampai poekoel tiga pĕtang.

 46. Maka kira-kira djam poekoel tiga bĕrsĕroelah Isa dĕngan soeara jang njaring, katanja: ELI, ELI, LAMA SABACHTANI! ija-itoe ĕrtinja: Ja Allahkoe, ja Allahkoe, mĕngapa maka tĕlah kautinggalkan akoe?

 47. Maka adalah bĕbĕrapa orang di-antara mareka, jang bĕrdiri disitoe, dĕmi didĕngarnja itoe maka katanja: Bahwa ija ini mĕmanggil Elia.

 48. Maka sabĕntar itoe djoega bĕrlarilah saʼorang daripada mareka-itoe sĕrta di-ambilnja loemoet karang saboewah di-isinja dĕngan tjoeka, diboeboehnja di-atas sabatang boeloeh, laloe dibĕrinja minoem akandia.

 49. Tĕtapi kata orang laïn: Nanti dĕhoeloe, biar kita lihat kalau Elia datang mĕlepaskan dia.

 50. Maka bĕrsĕroelah Isa poela dĕngan soeara jang njaring, laloe poetoeslah njawanja.

 51. Hairan, maka tirai kaäbah pon tĕrbĕlahlah doewa dari atas sampai kabawah, dan boemi pon gĕmpalah, dan goenoeng-goenoeng batoe pon tĕrbĕlah-bĕlah,

 52. Dan koeboer-koeboĕr pon tĕrboekalah, dan bĕbĕrapa mait orang saleh jang tĕlah mati pon bĕrbangkitlah,

 53. Dan kaloewar dari dalam koeboernja kĕmoedian daripada Isa bangkit poela, laloe masoeḳlah mareka-itoe kadalam Baitoeʼlmoekadis, diniatakannja dirinja kapada bĕbĕrapa-bĕrapa orang.

 54. Maka pĕnghoeloe atas saratoes orang dan sĕgala orang jang sĕrtanja mĕnoenggoei Isa, dĕmi dilihatnja gĕmpa boemi dan sĕgala pĕrkara jang tĕlah djadi itoe, maka katakoetanlah mareka-itoe sangat, katanja: Bahwa sabĕnarnja ija-ini anaḳ-Allah.

 55. Maka adalah disana bĕbĕrapa orang pĕrampoewan, jang mĕlihat ḥal itoe dari djaoeh, ija-itoe jang tĕlah mĕngikoet Isa dari Galilea sĕrta bĕrchidmat kapadanja;

 56. Maka di-antara mareka-itoe adalah Mĕriam Magdalena dan Mĕriam iboe Jāḳoeb dan Josis dan iboe anaḳ-anaḳ Zabdi.

 57. Bĕrmoela, satĕlah pĕtang hari datanglah saʼorang-orang kaja, jang bĕrnama Joesoef, dari nĕgari Arimatea: adapon ija-itoe saʼorang moerid Isa djoega.

 58. Maka pĕrgilah ija mĕnghadap Pilatoes hĕndaḳ mĕminta mait Isa. Maka mait itoe disoeroeh Pilatoes bĕrikan kapadanja.

 59. Satĕlah soedah di-ambil olih Joesoef akan mait itoe dikafanin]a dĕngan kaïn poetih haloes jang soetji,

 60. Laloe dimasokkannja mait itoe dalam koeboernja sĕndiri, jang tĕlah dipahatnja dalam goenoeng batoe, maka digoelingkannja poela saboewah batoe bĕsar kapintoe koeboer itoe, laloe poelanglah ija.

 61. Maka adalah disana Meriam Magdalena dan Mĕriam jang laïn itoe doedoeḳ bĕrtĕntangan dĕngan koeboer itoe.

 62. Maka pada kaĕsoekan harinja, ija-itoe sahari lĕpas kasadiaän, bĕrhimponlah sĕgala kapala-kapala imam dan orang Farisi, laloe mĕnghadap Pilatoes,

 63. Katanja: Ja Toewankoe, bahwa patiḳ sakalian tĕringat akan orang pĕnipoe itoe tatkala ija lagi hidoep tĕlah ija bĕrkata dĕmikian: Bahwa kĕmoedian daripada tiga hari akoe akan bangkit poela.

 64. Sĕbab itoe hĕndaḳlah kiranja toewankoe mĕnjoeroehkan orang mĕnoenggoei koeboernja sampai hari jang katiga, kalau-kalau pada malam datang moeridnja mĕntjoeri dia, laloe katanja kapada orang banjaḳ bahwa soedah ija bangkit daripada matinja; maka salah jang kĕmoedian itoe akan djadi tĕrlĕbih poela djahatnja daripada jang pĕrtama.

 65. Maka kata Pilatoes kapada mareka-itoe: Bahwa padamoe djoega adalah orang bĕrkawal; pĕrgilah kamoe mĕngawali dia dĕngan sabolih-bolihnja.

 66. Ḥata, maka mareka-itoepon pĕrgilah mĕnĕgohkan koeboer itoe dĕngan orang bĕrkawal dan dimetĕraikannja batoe pintoe koeboer itoe.

FAṢAL XXVIII.

Bĕrmoela, maka pada kasoedahan hari sabat, pada waktoe dini hari, ija-itoe hari ahad, datanglah Mĕriam Magdalena dan Mĕriam jang laïn itoe hĕndaḳ mĕlihat koeboernja.

 2. Hairan, maka djadilah gĕmpa boemi Jang bĕsar, karĕna saʼorang malaïkat Toehan toeroen dari langit mĕnggolikkan batoe itoe daripada pintoe koeboernja, laloe doedoeḳlah ija di-atasnja.

 3. Maka adalah roepanja sapĕrti kilat dan pakaijannja pon poetih sapĕrti tsaldjoe.

 4. Maka dari sĕbab takoet akan dia gĕmĕtarlah sĕgala pĕnoenggoe itoe, sahingga mĕndjadi sapĕrti orang mati adanja.

 5. Tĕtapi kata malaïkat itoe kapada orang pĕrampoewan itoe: Djangan kamoe takoet, karĕna tahoelah akoe bahwa kamoe mĕntjĕhari Isa, Jang tĕlah dipalangkan itoe.

 6. Maka tiada Ija disini, karĕna tĕlah Ija bangkit poela sapĕrti katanja dĕhoeloe. Marilah kamoe, lihatlah akan tĕmpat Toehan soedah bĕrbaring.

 7. Dan sigĕralah pĕrgi mĕnga takan kapada moerid-moeridnja bahwa tĕlah ija bangkit daripada matinja; bahwa sasoenggoehnja ija akan mĕndehoeloei kamoe pĕrgi ka-Galilea, maka disana kĕlaḳ kamoe akan mĕlihat dia. Bahwa-sanja akoe tĕlah mĕmberi tahoe ini kapadamoe.

 8. Maka mareka-itoe pon bĕrsigĕra-sigĕra baliḳ dari koeboer itoe dĕngan takoet bĕrtjampoer kasoekaän bĕsar, sambil bĕrlari-lari hĕndaḳ mĕmbĕri tahoe moerid-moerid Isa.

 9. Adapon sĕmantara mareka-itoe bĕrdjalan hĕndaḳ mĕmberi tahoe moerid-moeridnja, hairan, maka bĕrtĕmoelah Isa dĕngan dia, sĕrta katanja: assalam alaikoem! Maka datanglah mareka-itoe mĕmĕloeḳ kakinja sĕrta soedjoed mĕnjembah dia.

 10. Laloe sabda Isa kapada mareka-itoe: Djangan kamoe takoet. Pĕrgilah kamoe mĕmbĕri tahoe sĕgala saoedarakoe, soepaja mareka-itoe pĕrgi kanĕgari Galilea, maka disana kĕlaḳ mareka-itoe akan bĕrdjoempa dĕngan akoe.

 11. Kalakian, maka sĕmantara mareka-itoe bĕrdjalan, bahwa-sanja adalah bĕbĕrapa orang daripada jang mĕngawal itoe pon masoeḳ kadalam negari mĕmbĕri tahoe kapala-kapala imam sĕgala pĕrkara jang tĕlah djadi itoe.

 12. Laloe bĕrhimpoenlah mareka-itoe dĕngan sĕgala toewa-toewa, satĕlah soedah bĕrbitjara diberinja opah amat banjaḳ akan orang lasjkar itoe.

 13. Katanja: Hĕndaḳlah kamoe katakan ini: Bahwa pada malam soedah datang moerid-moeridnja mĕntjoeri dia, sĕmantara kami tidoer.

 14. Maka djikalau ija-itoe kadĕngaran kapada wali kĕlaḳ, maka kami djoega akan mĕnjĕnangkan dia dan mĕlindoengkan kamoe.

 15. Maka olih orang lasjkar diambil akan oewang itoe, diboewatnja sapĕrti pĕngadjaran mareka-itoe. Maka masjhoerlah pĕrkataän itoe di-antara sĕgala orang Jahoedi sampai sakarang ini.

 16. Maka kasabelas orang moerid-moeridnja pon pĕrgilah kanĕgari Galilea, kapada saboewah boekit jang tĕlah ditĕntoekan olih Isa kapada mareka-itoe.

 17. Dĕmi dilihatnja Isa maka mĕnjĕmbah soedjoedlah mareka-itoe kapadanja, tĕtapi ada djoega bĕbĕrapa orang jang sjak hatinja.

 18. Maka datanglah Isa hampir kapadanja, laloe katanja kapada mareka-itoe: Bahwa sĕgala koewasa tĕlah dikaroeniakan kapadakoe, baïk dilangit, baïk di-atas boemi ini.

 19. Sĕbab itoe, pĕrgilah kamoe mĕngadjar sĕgala bangsa: baptisakanlah mareka-itoe demi nama Bapa dan anaḳ dan Roḥoeʼlḳoedoes, dan adjarkanlah mareka-itoe mĕmĕliharakan sĕgala sasoeatoe, jang tĕlah koepĕsan kapadamoe.

 20. Bahwa sasoenggoehnja adalah akoe sĕrta dĕngan kamoe pada sadiakala, hingga kapada kasoedahan alam ini. Amin.Pranala luar[sunting]