Wasiat Jang Beharoe/Kisah rasoel-rasoel

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

KISAH SEGALA RASOEL


JANG KOEDOES, TERSOERAT


OLIH


LOEKAS.


~~~~~~~~~


FASAL I.

  Sabĕrmoela, adapon soerat jang pĕrtama itoe tĕlah koekarangkan , hai Teofiloes, akan hal sĕgala sasoeatoe, jang moela-moela dipĕrboewat dan di-adjar olih Isa.

  2. Sampai kapada hari ija dinaikkan, satĕlah soedah ija bĕrpĕsan olih Rohoe'lkoedoes kapada sĕgala rasoel jang telah dipilihnja.

  3. Maka dengan bebĕrapa-bĕrapa tanda jang njata ditoendjoeknja dirinja dengan hidoepnja kapada mareka-itoe , ija-itoe kemoedian daripada sangsaranja, dan kalihatanlah ija kapada mareka-itoe ĕmpat-poeloeh hari lamanja, sĕrta ija bĕrkata-kata dĕngan mareka-itoe akan hal sĕgala pĕrkara karadjaan Allah.

  4. Maka tatkala ija lagi bĕrhimpoen dĕngan mareka-itoe dipĕsankannja djangan mĕninggalkan Jeroezalim, melainkan hendaklah kamoe mĕnantikan perdjandjian Bapa, jang tĕlah kamoe dengar daripadakoe itoe:

  5. Karĕna sasoenggoehnja Jahja tĕlah mĕmbaptisakan orang dĕngan ajar, tetapi kamoe ini akan dibaptisakan dĕngan Rohoe'lkoedoes, tiada bĕrapa hari kemoedian.

  6. Maka olih mareka-itoe, jang ada bĕrhimpoen itoe, ditanja akan dia, katanja: ja Toehan, pada masa inikah Toehan hĕndak mĕmoelangkan kembali karadjaan kapada orang Isjrail?

  7. Maka sahoetnja kapada mareka-itoe : Bahwa tiada patoet kamoe mĕngetahoei sĕgala waktoe ataw koetika, jang tĕlah tĕrsimpan olih Bapa dalam koewasanja sĕndiri.

  8. Tĕtapi kamoe kĕlak akan bĕrolih koewasa, apabila datang Rohoe']koedoes itoe kapadamoe, dan kamoe pon akan mĕndjadi saksikoe, baik di-Jeroezalim, baik dalam saloeroeh tanah Joedea dan Samaria sampai kahoedjoeng boemi.

  9. Satĕlah soedah bĕrkata dĕmikian, maka ijapon di-angkat naik sĕmantara dilihat olih mareka-itoe kapadanja, serta ija dikeloeboengi olih saboewah awan, sahingga lĕnnjaplah ija daripada pĕmandangan mareka-itoe.

  10. Maka sĕdang mareka-itoe mĕnĕngadah kalangit antara ija naik itoe, sasoenggoehnja adalah doewa orang jang bĕrpakaikan pakaijan poetih, berdiri pada sisi mareka-itoe,

  11. Katanja: Hai kamoe orang Galilea, mĕngapa kamoe berdiri mĕnĕngadah kalangit? Adapon Isa, jang tĕlah di-angkat naik daripadamoe kasorga itoe, maka demikian djoega ija akan datang kĕm bali, sĕbagairaana kamoe mĕlihat dia naik kasorga itoe.

. Hata, satĕlah itoe maka kĕmbaliiah mareka-itoe ka-Jeroezalim daripada boekit, jang bĕrnama boekit Zaiton itoe, ija-itoe dĕkat dĕngan Jeroezalim, satoe pĕrdjalanan pada hari sabat djaoehnja.

. Satĕlah soedah masoek maka naiklah mareka-itoe ka-atas soeatoe alajat, tĕmpat kadiaman Petroes dan Jakoeb dan Jahja dan Andrias dan Filipoes dan Tomas dan Bartolomioes dan Mattioes dan Jakoeb bin Alpioes dan Simon Zelotis dan Joedas, saoedara Jakoeb itoe.

. Maka sĕlaloe mareka-itoe sakalian dalam mĕminta-doa dan mĕmoehoen dengan satoe hati, bĕsĕrta bĕbĕrapa orang pĕrampoean , dan Mĕriam , iboe Isa itoe , sĕrta dĕngan sĕgala adik Isa.

. Bĕrmoela, maka pada rnasa itoe bangkit bĕrdirilah Petroes diantara segala moerid itoe, (adapon sĕgala orang jang berhimpoen itoe adalah kira-kira saratoes doewapoeloeh orang banjaknja).

. Maka kata Petroes: Hai toewan-toewan dan saoedara sakalian, bahwa ta'dapat tiada digĕnapi pĕrkataan alKitab, jang telah dikatakan tĕrdĕhoeloe olih Rohoe'lkoedoes dĕngan lidah Da'oed akan hal Joedas, jang telah djadi pĕngandjoer sĕgala orang jang mĕnangkap Isa.

. Karĕna adalah ija dibilangkan dĕngan kita dan ijapon telah bĕrolih oentoeng djawatan ini.

. Maka telah dipĕrolihnja sapopong tanah dĕngan opah kasalahannja; maka rĕbahlah ija tĕrdjĕroemoes, laloe pĕtjah pĕroetnja, tĕrbĕrailah sĕgala isi pĕroetnja.

. Maka dikĕtahoeilah olih sĕgala orang, jang diam dinegari Jeroezalim , akan hal ini , sahingga bĕndang itoe dinamai olih marekaitoe dĕngan behasanja sĕndiri: Akildama, ija-itoe Tanah-darah.

. Karĕna dalam kitab Zaboer adalah tĕrsoerat demikian boenjinja: Biarlah tĕmpat kadiamannja djadi soenji dan djangan ada orang doedoek daiamnja, dan biar sa'orang lain mĕngambil djaw a t a n n j a.

. Maka sĕbab itoe patoetlah ada sa'orarig akan gantinja dari antara segala orang, jang serta dĕngan kita pada sedĕkala Toehan Isa lagi bĕrsapp.rgi dĕngan kita.

. Ija-itoe moelai daripada baptisan Jahja hingga sampai kapada hari Isa di-angkat naik daripada kita, soepaja orang itoe mĕndjadi saksi sĕrta dĕngan kita akan hal Isa tĕlah dibangkitkan poela.

. Maka olih mareka-itoe ditĕntoekan doewa orang, ija-itoe Joesoef, jang bĕrgĕlar Barsabas, dan dinamai poela Joestoes, dan lagi Mattias.

. Maka mareka-itoe pon mĕminta-doa, katanja: Ja Toehan, bahwa ĕngkau djoega mĕngĕtahoei akan hati sĕgala orang, toendjoeklah kiranja di-antara kadoewa orang ini mana jang tĕlah kaupilih,

. Soepaja dipĕrolihnja bĕhagian djawatan dan pangkat rasoel, daripadanja djoega Joedas telah tĕrtjĕboer, hĕndak pergi katempatnja sĕndiri.

. Maka olih mareka-itoe diboewanglah oendi , laloe Mattias jang kĕna, maka dĕngan soeka mareka-itoe sakalian ija pon dibilangkan masoek djoemlah kasabĕlas rasoel itoe.

FASAL II.


SABeRMOELA, satĕlah sampai hari Pantekosta, maka adalah marekaitoe sakalian pon bĕrhimpoen dĕngan satoe hati.

. Maka sakoenjoeng-koenjoeng toeroenlah dari langit soeatoe boenji sapĕrti angin bĕsar mĕndĕroe, ija-itoe mĕmĕnoehi sĕgala roemah, tĕmpat mareka-itoe ada doedoek.

. Maka kalihatanlah kapada mareka-itoe bĕberapa lidah jang tĕrbĕlah-bĕlah , sapĕrti api roepanja, maka ija-itoe hinggaplah diatas masing-masing.

. Maka mareka-itoe sakalian dipĕnoehi dĕngan Rohoe'lkoedoes, sĕrta mareka-itoepon moelai bĕrkata-kata dĕngan behasa lain-lain, sĕbagaimana dikaroeniakan olih Roh itoe kapadanja akan dikatakan.

. Sjahadan, maka di-Jeroezalim adalah diam bĕbĕrapa orang Jahoedi, ija-itoe orang bĕribadat daripada segala bangsa jang dibawah langit.

. Sĕrta kadĕngaranlah boenji itoe , maka bĕrkaroemoenlah orang banjak itoe dengan gĕmparnja, sĕbab masing-masingnja mĕnĕngar mareka-itoe bĕrkata-kata dengan bĕhasa orang itoe.

. Maka mareka-itoe sakalian pon hairanlah sĕrta dengan tĕrtjĕngang-tjĕngang, kata sa'orang kapada sa'orang: Boekankah sĕgala orang jang berkata-kata ini orang Galilea adanja?

. Bagaimana garangan ini maka masing-masing kita mĕnĕngar mareka-itoe bĕrkata dengan behasa nĕgari asal kita?

. Ija-itoe kita jang orang Parti dan orang Madai dan orang Elam dan orang jang mĕngadoedoeki nĕgari Mesopotami dan tanah Joedea dan Kapadoki dan Pontoes dan Asia,

. Dan Pĕrigia dan Pampilia dan Masir dan sĕgala djadjahan Libia, jang dĕkat dĕngan Sireni, dan orang dagang jang mĕngadoedoeki nĕgari Roem, ija-itoe baik orang Jahoedi baik orang moealaf,

. Orang Kĕreti dan Arab, kita sakalian mĕnĕngar mareka-itoe bĕrkata-kata dĕngan bĕhasa-behasa kita akan hal sĕgala pĕrboewatan Allah jang adjaib.

. Maka tĕrtjĕngang-tjĕnganglah mareka-itoe sakalian, sĕrta dĕngan bimbang hatinja, sambil bĕrkata sa'orang kapada sa'orang: Apa garangan maoenja ini?

. Tĕtapi ada poela orang lain jang mĕnjindirkan mareka-itoe, katanja: Bahwa pĕnoehlah orang ini dĕngan ajar-anggoer manis.

. Kalakian, maka Petroes dĕngan kasabĕlas orang moerid itoe pon bangkitlah bĕrdiri, dinjaringkannja soearanja serta katanja kapada mareka-itoe: Hai kamoe orang Jahoedi, dan kamoe sakalian jang doedoek di-Jeroezalim, kĕtahoeilah olihmoe dan bĕrilah tĕlinga akan sĕgala pĕrkataankoe ini:

. Bahwa boekan mabok orang ini, sapĕrti kamoe sangka, karĕna bĕharoe djoega poekoel sambilan pagi;

. Tĕtapi ini djoega jang dikatakan olih nabi Joil, sabdanja:

. Maka firman Allah, bahwaakan djadi kĕlak pada hari jang tĕrkĕmoedian, maka Akoe akan mĕnoewangkan daripada Rohkoe kapada sĕgala manoesia; maka anakmoelaki-laki dan pĕrampoean akan bĕrnoeboeat, dan orang moedamoedamoe pon akan mĕlihat bĕbĕrapa pĕnglihatan, dan orang toewa-toewamoe pon akan bermimpikan bĕbĕrapa mimpi;

. Dan lagi kapada sĕgala hambakoe laki-laki dan pĕrampoean akoe akan mĕnoewangkan Rohkoe pada masa itoe, dan mareka-itoepoii akan bĕrnoeboeat;

. Maka akoe akan mĕngadakan bĕbĕrapa adjaib pada langit di-atas dan bĕ bĕrapa tanda di-atas boemi dibawah, ija-itoe darah dan api dan oewap asap;

. Maka matahari pon akan berobah mĕndjadi gĕlap dan boelan pon raendjadidarah dehoeloe daripada datang hari Toehan, ija-itoe hari jang bĕsar dan moelia adanja:

. Maka akan djadi, bahwa barang-siapa jang mĕnjĕboet akan nama Toehan, ija-itoe akan tĕrpĕlihara a d a n j a.

. Hai kamoe orang Israil, dĕngarlah olihmoe akan perkataankoe ini: Adapon Isa orang Nazaret, ija-itoe sa'orang jang tĕlah ditentoekan AUah di-antara kamoe dengan adjaib dan mdĕdjizat dan alamat, jang tĕlah di-adakan Allah olihnja di-antara kamoe, sapĕrti kamoe sendiri pon tahoe djoega.

. Maka ija-itoe jang telah disĕrabkan derigan maksned jang tĕrtĕntoe dan dengan takdir Allah, maka tĕlah kamoe mĕnangkap dan mĕmalangkan dia dĕngan tangan orang lalim sĕrta mĕmboenoeh dia;

. Tĕtapi dibangoenkan Allah akan dia, dan dilĕpaskannja daripada sangsara maut, sĕbab moestahil maut menahankan dia.

. Karĕna sabda Da'oed akan halnja dĕmikian : Bahwa pada sĕdĕkala akoe mĕlihatToehan dihadapankoe, karĕna adalah Ija pada kanankoe, soepaja djangan akoe tĕrgĕrak.

. Maka sebab itoelah hatikoe bĕrsoeka-tjita dan lidahkoe pon bĕrsoeraksoerak; behkan, lagi toeboehkoe pon akan tidoer dĕngan harapnja;

. Karĕna tiada engkau akan mĕninggalkan djiwakoe dalam alam bĕrzach, dan tiada ĕngkau mĕmbiarkan Kasoetjianmoe itoe mĕndjadi boesoek.

. 6 a h w a ĕ n g k a u m ĕ mbĕri tahoe akoe djalan salamat, dan engkau pon akan mĕmĕnoehi akoe dĕngan kasoekaan dihadlĕr a t m e.

. Hai toewan-toewan dan sĕgala saoedarakoe bolih djoega akoe bĕrkata-kata kapadamoe dĕngan bebaskoe akan hal raojang kita Da'oed, bahwa sasoenggoehnja ija tĕlah mati dan ditanam, maka koeboernja pon adalah di-antara kita sampai sakarang ini.

. Maka sĕbab nabilah adanja dikĕtahoeinja akan hal Allah tĕlah bĕrdjandji kapadanja pakai soempah , bahwa daripada benih pinggangnja Allah kĕlak mĕnĕrbitkan Almasih dĕngan pĕri kaadaan manoesia, dan ijapon akan mendoedoeki tachta karadjaannja.

. Maka sĕbab diketahoeinja itoe tĕrdĕhoeloe , dikatakannja ini akan hal Almasih dihidoepkan poela, bahwa diiwanja akan tiada ditinggalkan dalam alam bĕrzach dan lagi toeboehi ja pontiadaakan mĕndjadi boesoek.

. Maka Isa itoelah jang tĕlah dibangoenkan Allah poela, dan atas pĕrkara inilah kami pon raĕndjadi saksi.

. Maka tĕgal ijapon tĕlah ditinggikan olih tangan kanan Allah, dan tĕlah dipĕrolihnja pĕrdjandjian Rohoe'lkoedoes daripada Bapa itoe, maka ditjoerahkannja ini, sĕbagaimana kamoe lihat dan karaoe dĕngar sakarang ini.

. Karĕna adapon akan Da'oed tiada ija naik kasorga, raĕlainkan katanja: Bahwa Toehan soedah bĕfirman kapada Toehankoe: Doedoeklah ĕngkau dikanankoe,

. Sahingga soedah koedjadikan segala sĕtĕroemoe akan alas-kakimoe. . Sĕbab itoe, kĕtahoeilah olihmoe dĕngan tĕntoenja, hai sĕgala orang isi roemah Israil, bahwa Isa, jang tĕlah kamoe palangkan , ijaitoe tĕlah didjadikan olih Allah akan Toehan dan Almasih

. Hata dĕmi didĕngarnja hal ini maka hilanglah hatinja, laloe kata mareka-itoe kapada Petroes dan kapada segala rasoel jang lain : Hai toewan-toewan dan saoedara sakalian , apakah jang patoet kami pĕrboewat?

. Maka kata Petroes kapada mareka-itoe: Hĕiidaklah kamoe bĕrtobat dan masing-masing kamoe dibaptisakan dĕmi nama Isa Almasih, soepaja dosamoe di-ampoeni, nistjaia kamoe pon kĕlak akan bĕroUh karoenia RohoeMkoedoes;

. Karĕna adalah pĕrdjandjian itoe bagai kamoe dan bagai anakanakmoe, dan bagai segala orang jang djaoeh-djaoeh pon, saberapa banjak orang, jang dipanggil bagainja olih Toehan AUah kita.

. Maka dengan bĕbĕrapa pĕrkataan jang lain-lain lagi disaksikannja sĕrta diberinja nasihat kapada mareka-itoe, katanja: Biarkanlah dirimoe dipĕliharakan daripada bangsa jang tĕrbalik ini,

. Arakian, maka sĕgala orang jang mĕnĕrima pĕrkataannja ini dĕngan soeka-hatinja itoepon dibaptisakan ; maka pada hari itoe ditambahkan pada bilangan mareka-itoe kira-kira tiga riboe orang banjaknja.

. Maka mareka-itoepon tĕtaplah dalam pĕngadjaran sĕgala rasoel dan dalam pĕrsakoetoean dan dalam memĕtjahkan roti dan mĕminta-doa.

. Maka datanglah takoet atas orang sakaHan, dan banjaklah mdĕdjizat dan tanda-tanda di-adakan olih sĕgala rasoel itoe.

. Hata, maka sĕgala orang jang pĕrtjaja itoepon adalah berhimpoen, dan sĕgala barang-barang mareka-itoe mĕndjadi sama pĕrolihan.

. Maka olih mareka-itoe didjoewallah sĕgala harta-bĕndanja, laloe dibĕhagi-bĕhaginjalah antara mareka-itoe sakalian, sakĕdar masingmasing bĕrhadjat.

. Maka sahari-hari marekaitoe sakalian pon tĕtap dalam kaabah dĕngan satoe hati sĕrta mĕmĕtjahkan roti daripada saboewah roemah kapada saboewah roemah, dimakannja bĕrsama-sama dĕngan soeka-tjita dan toeloes hatinja.

. Maka mareka-itoepon mĕmoedji Allah dan bĕrolih karidlaan di-antara segala orang. Maka pada sahari-hari ditambahi Allah sidang itoe dĕngan bĕbĕrapa orang, jang bĕrolih salamat.

FASAL III.


SABeRMOELA, maka Petroes dan Jahja bĕrsama-sama pon pĕrgilah kakaabah pada waktoe sembahjang, ija-itoe poekoel tiga pĕtang.

. Maka adalah sa'orang jang timpang daripada pĕroet iboenja, maka ija-itoe di-oesoeng, dilĕtakkan oranglah sahari-hari dipintoe kaabah, jang bernama Pintoe Eloek, akan mĕminta sĕkĕkah kapada orang jang masoek kadalam kaabah itoe.

. Apabila dilihatnja Petroes dan Jahja hĕndak masoek kadalam kaabah itoe, dipintanja sĕdekah.

. Maka Petroes dan jahja pon mĕrĕnoenglah akandia, sĕrta katanja: Pandanglah olihmoe kapada kami.

. Maka dipandangnjalah kapada kadoewanja sĕrta dĕngan harapnja akan bĕrolih barang soeatoe daripadanja.

. Maka kata Petroes: Bahwa ĕmas dan perak tiada padakoe; tĕtapi barang jang ada padakoe itoe koe-bĕrikan: Dĕmi nama Isa Almasih, orang Nazaret itoe, bangkitlah ĕngkau laloe bĕrdjalan.

. Maka dipĕgangnja tangan kanannja, didirikannja ija; maka dĕngan sakoetika itoe djoega koewatlah kakinja dan mata-kakinja pon,

. Maka mĕlompatlah ija dan bĕrdiri, laloe bĕrdjalan masoek sĕrta dĕngan mareka-itoe kadalam kaabah , sambil bĕrdjalan sambil mĕlompat dan mĕmoedji Allah.

. Maka sĕgala orang mĕUhat dia bĕrdjalan sambil memoedji Allah.

. Maka dikenal oranglah akandia, bahwa inilah dia jang doedoek dipintoe kaabah, bĕrnama Pintoe Eloek, dĕngan meminta sĕdĕkah. Maka mareka-itoepon pĕnoehlah dĕngan hairan serta tĕrtjĕngangtjĕngang akan pĕrkara, jang telah djadi pada orang itoe.

. Adapon orang timpang, jang tĕlah disĕmboehkan itoe, adalah ija mĕrapatkan dirinja kapada Petroes dan Jahja, maka sĕgala orang pon sangatlah hairan dan bĕrkĕroemoeniah kapada kadoewanja dalam pĕnghadapan kaabah, jang bĕrnama Penghadapan Solaiman.

. Apabila dilihat Petroes akan hal jang dĕmikian maka katanja kapada mareka-itoe: Hai orang Israil, mĕngapa maka kamoe tĕrtjĕngang-tjĕngang akan hal ini? ataw mĕngapa maka kamoe sakalian mĕrĕnoeng akan kami ini, sa'olah-olah dĕngan koeasa ataw kabaktian kami sendirilah ija ini tĕlah didjadikan berdjalan?

. Bahwa AUahnja Ibrahim, Ishak dan Jakoeb, ija-itoe Allah nenek-mojang kita, telah mĕmoeliakan Anaknja, ija-itoe Isa, jang tĕlah kamoe serahkan katangan sĕtĕroenja, sĕrta kamoe mĕnjangkal akan dia dihadapan Pilatoes, tatkala PilatoGS hĕndak mĕlĕpaskau dia.

. Maka kamoe tĕlah mĕnjangkal akan orang jang soetji dan bĕnar itoe, sĕrta kamoe minta lĕpaskan bagaimoe sa'orang pĕmboenoeh.

. Dan tĕlah kamoe boenoeh akan Radja salamat, jang dibangoenkan Allah poela dari antara orang mati; maka atas pĕrkara inilah kami djadi saksi.

. Maka oUh namanja dan olih pĕrtjaja akan namanja adalah orang ini, jang kamoe lihat dan kamoekĕnal itoe tĕlah dikoewatkan , behkan, adapou iman jang olih Dia itoe, ija-itoe telah menjĕmboehkan orang ini dĕngan sampoernauja dihadapan kamoe sakaliau.

. Maka sakarang, hai saoedara-saoedara, koekĕtahoei akan hal tĕlah kamoe bĕrboewat itoe dengau bodohmoe, dan sĕgala pĕnghoeloe kamoe pon dĕmikian.

. Tĕtapi dĕmikiau tĕlah digĕnapi Allah sĕgala perkara, jang dikatakannja dĕhoeloe dengan lidah sĕgala nabinja, bahwa ta'dapat tiada Almasih itoe akan mĕrasai sangsara.

. Sĕbab itoe hendaklah kamoe bĕrsĕsal dan bĕrtobat, soepaja dihapoeskau sĕgala dosamoe dan soepaja datanglah masa kasĕuangan daripada hadlĕrat Toehau;

. Dan disoeroehkannja Isa Almasih, jang telah dinjatakau kapadamoe tĕrdĕhoeloe.

. Maka ta'dapat tiada sorga djoega mĕnjamboet akan dia sampai kapada masa segala sasoeatoe didirikan poela, saperti jang tĕlah dikatakan Allah dĕngau lidah sĕgala nabinja jang soetji itoe, daripada awal doeuia.

. Maka sasoenggoehnja Moesa tĕlah bĕrsabda kapada nenekmojang kita dĕmikian: Bahwa Toehau Allahmoeakaumĕuĕrbitkan bagaimoe dari antara sĕgala saoedaramoe sa'orang nabi sapĕrti akoe ini: maka hĕndaklah kamoe mĕnoeroet akan dia daripada barang soeatoe katanja kapada kamoe.

23. Maka barang-siapa jang tiada menoeroet kata nabi itoe, orang itoe akan ditoempas dari antara b a n g s a n i a.

24. Behkan, dĕmikian pon sĕgala nabi-nabi daripada Samoeil dan kĕmoedian daripadanja, sabĕrapa banjak orang jang tĕlah bernoeboeat, itoepon tĕlah mĕngatakan tĕrdĕhoeloe akan hal masa ini.

25. Maka kamoe inilah anak sĕgala nabi itoe dan lagi poela warits pĕrdjandjian, jang tĕlah didirikari Allah bagai segala nenek-mojang kita, dĕmikianlah firmannja kapada Ibrahim: Bahwa sĕgala bangsa jang di-atas boemi akan bĕrolih bĕrkat dalam bĕnihmoe.

26. Maka tĕlah dibangkitkan Allah akan Anaknja, iia-itoe Isa, disoeroehkannja mĕndapatkan kamoe dĕhoeloe, akan mĕmberkati kamoe, ija-itoe soepaja ija mĕmbalikkan kamoe masing-masing daripada kadjahatannja.

Fasal IV.


Kalakian, sĕmantara marekaitoe lagi bĕrkata-kata kapada orang itoe, maka disĕrĕgap akan marekaitoe olih sĕgala imam dan penghoeloe kaabah dan orang Sadoeki.

2. Maka tĕrlaloe sakit hati sakalian orang itoe, sebab marekaitoe mĕngadjar orang banjak dan mĕmasjhoerkan hal dalam tsa adalah kabangkitan dari antara orang mati.

3. Maka ditangkapnja akan mareka-itoe, laloe dimasoekkannja kadalam pĕndjara sampai esoeknja, karĕna hari soedah malam.

4. Maka daripada orang jang tĕlah mĕnĕngar pĕrkataan itoe banjak jang pĕrtjaja, sahingga bilangan sĕgala orang jang pĕrtjaja itoe kira-kira lima riboe orang banjaknja.

5. Maka pada kaĕsoekan harinja bĕrhimpoenlah di-Jeroezalim sĕgala pĕnghoeloenja dĕngan sĕgala toewa-toewa dan chatib.

6. Dan Anas, imam-bĕsar, dan Kajafas dan Jahja dan Iskandar dan sabĕrapa banjak orang jang daripada kaum-koelawargaimam-bĕsar.

7. Satĕlah dibawanja akan mareka-itoe pada sama tĕngah maka bĕrtanjalah orang itoe akandia, katanja: Dĕngan koewasa siapa, ataw dĕngan nama siapa maka tĕlah kamoe mĕmboewat ini?

8. Tatkala itoe adalah Petroes pĕnoehlah hatinja dĕngan Rohoe'1koedoes, maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Hai segala pĕnghoeloe kaum, dan toewa-toewa Israil.

9. Tĕgal sakarang dĕngan pĕrentah hoekoem kami ini diperiksa sĕbab soeatoe kabadjikan, jang tĕlah di-adakan pada sa'orang sakit, olihnja djoega ija telah disemboehkan,

10. Maka kĕtahoeilah olih kamoe sakalian dan olih sĕgala orang Israil pon, bahwa dĕngan nama Isa Almasih, orang Nazaret, jang tĕlah kamoe palangkan dan jang dibangoenkan Allah dari antara orang mati, maka olih koewasa Dia djoega adalah orang ini bĕrdiri dihadapan kamoe dengan sĕmboehnja.

11. Maka ija djoega batoe, Jang tĕlah ditjĕlakan olihmoe, hai sĕgala toekang, dan ijapon tĕlah mĕndjadi kapala pĕndjoeroe.

12. Bahwa salamat itoe tiadalah dalam orang lain, karena dibawah langit tiada djoega nama lain dikaroeniakan kapada manoesia akan mĕndatangkan salamat kapada kita. 13. Hata, maka, apabila mareka-itoe mĕlihat bĕrani hati Petroes dan Jahja itoe, sĕrta dikĕtahoeinja akan kadoewa orang ini tiada berĕlmoe, lagi tiada pandai, maka hairanlah marekaitoe, sĕrta dikenalnja akan kadoewanja dĕhoeloe adalah ija dengan Isa.

14. Maka sĕbab dilihatnja orang jang disĕmboehkan itoepon ada bĕrdiri dengan mareka-itoe, maka tiada dapat dibantahinja lagi.

15. Satĕlah soedah disoeroehnja kadoewa moerid itoe kaloewar dari dalam madjĕlis, maka berbitjaralah mareka-itoe sama sĕndirinja,

16. Katanja: Orang ini hendak kita pĕngapakan ? Karĕna adapon tĕlah di-adakan olihnja soeatoe mdĕdjizat jang njata, ija-itoe soedah katahoean kapada sĕgala orang jang di-Jeroezalim, maka tiada dapat kita bersangkal akandia.

17. Tĕtapi soepaja djangan makin lama makin masjhoerlah hal ini di-antara orang banjak, hĕndaidah kita mĕngamang-amang dia baik-baik, soepaja djangan raareka-itoe bĕrkata-kata dengan sa'orang djoea pon akan nama Isa itoe lagi.

18. Satĕiah dipanggilnja mareka-itoe, maka dipĕsankannja, katanja: Djangan sakali-kali kamoe bĕrkata ataw mengadjar dĕngan nama Isa itoe lagi.

19. Tĕtapi laloe sahoet Petroes dan Jahja: Hĕndaklah kamoe timbang baik-baik, adakah patoet kapada pĕmandangan Allah, djikalau kami mĕnoeroet kamoe tĕrlebih daripada mĕnoeroet Aliah?

20. Karĕna ta'dapat tiada kami bĕrkata-kata djoega akan sĕgala pĕrkara, jang tĕlah kami lihat dan kami dĕngar.

21. Hata, maka di-amangamangnja mareka-itoe lagi, laloe dilĕpaskannja, sĕbab takoetnja akan orang banjak itoe, karĕna soeatoepon tiada didapatinja, jang bohh dihoekoemkannja akan mareka-itoe, dan sĕgala orang itoepon mĕmoeliakan Allah dari karĕna pĕrkara, jang tĕlah djadi itoe.

22. Karĕna adapon orang, jang tĕlah disĕmboehkan dĕngan moĕdjizat itoe, adalah lĕbih daripada ĕmpat-poeloeh tahoen oĕmoernja.

23. Satĕlah soedah mareka-itoe dilĕpaskan, maka kĕmbalilah ija kapada taulannja dan ditjariterakannja sĕgala perkara, jang tĕlah dikatakan olih kapala-kapala imam dan sĕgala toewa-toewa itoe kapadanja.

24. Dĕmi didĕngar olih marekaitoe akan hal jang dĕmikian, maka dĕngan satoe hati djoega di-angkatnja soearanja kapada Allah, katanja: Ja, Toehan, ĕngkaulali Allah, jang tĕlah mĕndjadikan langit dan boemi dan laoet dĕngan segala isinja;

25. Dan jang tĕlah bĕfirman dĕngan lidah Da'oed, hambamoe, dĕmikian: Apa sebab maka gĕmpar orang kafir itoe, dan sĕgala bangsa itoe berpikirkan perkara jang siasia?

26. Bahwa sĕgala radja diboemi tĕlah bangkit dan sĕgala pĕnghoeloe pon telah bĕrhimpoen, hĕndak mĕlawan Toehan dan mĕlawan Masihnja.

27. Karĕna sasoenggoehnja Herodis dan Pontioes Pilatoes dĕngan orang kafir dan sĕgala bangsa Israil tĕlah bĕrhimpoen mĕlawan Anakmoe jang soetji, ija-itoe Isa, jang tĕlah kaulantik,

28. Soepaja dilakoekannja sĕgala sasoeatoe, jang tĕlah ditĕntoekan dĕhoeloe olih tanganmoe dan olih bitjaramoe, soepaja ija-itoe akan djadi. 29. Maka sakarang pon, ja Toehan, hĕndaklah ĕngkau mĕnilik akan pĕngamang-amang marekaitoe, dan biariah kiranja hambahambamoe ini mĕngataitan firmanmoe dĕngan sĕgala bĕrani hati.

30. Maka ija-itoe olih sĕbab ĕngkau mĕngĕdangkan tanganmoe akan mĕnjĕmboehkan, dan mĕngadakan bĕberapa tanda dan moĕdjizat dĕngan nama Isa, Anakmoe jang soetji itoe.

31. Hata, satĕlah soedah mĕminta doa ini, maka bĕrgeraklah tĕmpat mareka-itoe ada bĕrhimpoen itoe, dan hati mareka-itoe sakalian pon dipĕnoehilah dĕngan Rohoe'lkoedoes, dikatakannja lirman Allah dengan berani hatinja.

32. Maka adalah hati dan njawa sĕgala orang jang pĕrtjaja itoe sapĕrti satoe djoea adanja, dan barang-sa'orang djoea pon tiada mĕngatakan sasoeatoe hartanja itoe miliknja sendiri, karĕna samoeanja barang-barang itoe adalah sama perohhan.

33. Maka dĕngan koeasa bĕsai" bĕrsaksikanlah segala rasoel akan hal kabangkitan 'Toehan Isa itoe; maka karoenia Allah pon banjak bĕrlakoe atas mareka-itoe sakaUan.

34. Karĕna di-antara marekaitoe sa'orang pon tiada jang kakoerangan apa-apa; karĕna sabĕrapa banjak orang jang mempoenjai tanah ataw roemah, didjoewalnja dan dibawanja akan harga sĕgala barang-barang, jang tĕlah didjoewalnja itoe, dilĕtakkannja pada kaki segala rasoel.

35. Maka dibehagi-behagilah kapada masing-masing orang sakĕdar masing-masing berhadjat.

36. Adapon Josis, jang digĕlar olih sĕgala rasoel itoe Barnabas (ija-itoe kalau tersalin ĕrtinja anakpĕnghiboeran), sa'orang-orang Lewi, asal dari nĕgari Siproes.

37. ' Maka ijapon mĕmpoenjai soeatoe bendang, didjoewalnja, laloe dibawanja akan harganja, dilĕtakkannja pada kaki sĕgala rasoel itoe.

Fasal V.


Sabĕrmoela, maka adalah sa'orang, jang bĕrnama Ananias, sĕrta dĕngan bininja, bĕrnama Sahra, maka kadoewa orang itoepon mĕndjoewallah miliknja.

2. Maka disĕmboenikannja apaapa dari harganja, ija-itoe dĕngan satahoe bininja, maka dibawanja akan satoe bĕhagian sehadja, dilĕtakkannja pada kaki segala rasoel.

3. Maka kata Petroes: Hai Ananias, mĕngapa maka hatimoe diharau olih sjaitan akan mĕndoestai Rohoe'lkoedoes dan mĕnjemboenikan apa-apa daripada harga tanah itoe?

4. Adapon sĕlagi bĕlom didjoewal, boekankah engkau djoega jang ĕmpoenja dia? dan satĕlah soedah didjoewal, boekankah ijaitoe dalam koewasamoe djoega? Apa sĕbabnja maka ĕngkau mereka pĕrkara ini dalam hatimoe? bahwa boekan ĕngkau mĕndoestai manoesia, melainkan Allah.

5. Dĕmi didĕngar Ananias sĕgala pĕrkataan ini, maka rebahlah ija, laloe poetoes njawanja; maka segala orang, jang mĕnĕngar perkara ini, kadatangan takoet bĕsar.

6. Maka bangoenlah sĕgala orang moeda-moeda, ditoedoenginja laloe di-angkatnja kaloewar, ditanamkannja akandia.

7. Maka adalah kira-kira tiga djam lamanja kĕmoedian daripada itoe masoeklah poela bininja, maka tiada dikĕtahoeinja akan perkara jang tĕlah djadi itoe.

8. Maka kata Petroes kapadanja : Katakanlah kapadakoe, ijakah tĕlah kaudjoewal tanah itoe sakian har ganja? Maka sahoet pĕrampoean itoe: Behkan, dĕngan sakian harganja.

9. Maka kata Petroes kapadanja : Apa sĕbab maka safakat ĕngkau, hĕndak mentjobai Roh Toehan? lihatlah, bahwa kaki orang, jang soedah mĕnanamkan lakimoe itoe, ada dimoeka pintoe, maka akan dikau pon dibawanja kaloewar kĕlak.

10. Maka pada saat itoe djoega rĕbahlah pĕrampoean itoe pon pada kaki Petroes, poetoeslah njawanja; maka masoeklah orang moedamoeda itoe didapatinja akan pĕrampoean itoe tĕlah mati, laloe di-angkatnja poela akandia kaloewar, ditanamkannja pada sisi lakinja.

11. Maka segala sidang dan sĕgala orang jang mĕnĕngar hal ini kadatangan takoet bĕsar.

12. Maka banjak tanda dan mdĕdjizat di-adakan olih tangan sĕgala rasoel di-antara orang banjak itoe, maka sakalian mareka-itoepon dengan satoe hati ada berhimpoen dalam pĕnghadapan Solaiman.

13. Maka daripada jang lain sa'orang pon tiada berani dĕkat kapada mareka-itoe; akan tĕtapi orang banjak itoepon mĕmoeliakan mareka-itoe.

14. Maka makinlah bĕrtambahtambah banjak orang, jang pĕrtjaja akan Toehan, ija-itoe beberapa banjak orang daripada laki-laki dan pĕrampoean,

15. Sahingga dikaloewarkan oranglah bĕbĕrapa orang sakit katĕngah djalan, dilĕtakkannja diatas tilam dan katil, soepaja, apabila laloe Petroes kĕlak, bolih mareka-itoe kĕna bajang-bajangnja sĕhadja.

16. Maka banjak orang daripada nĕgari-nĕgari jang koeliling itoe ramai-ramai datang ka-JeroezaUm sĕrta mĕmbawa akan bĕbĕrapa orang sakit dan akan orang jang dirasoek sjaitan, maka sakalian itoepon disemboehkannjalah.

17. Hata, maka bangkitlah imambĕsar dan sĕgala orang jang sĕrtanja, ija-itoe daripada madzhab orang Sadoeki, maka adalah mareka-itoe sakalian pĕnoeh dengan dĕngki,

18. Maka ditangkapnjalah akan rasoel itoe, laloe dimasoekkannja kadalam pĕndjara;

19. Tĕtapi tĕngah malam adalah sa'orang malaikat Toehan mĕmboekakan sĕgala pintoe pendjara itoe, laloe dipimpinnja mareka-itoe kaloewar sambil katanja:

20. Pĕrgilah kamoe, bĕrdirilah dalam kaabah, katakanlah kapada orang banjak itoe sĕgala perkataan salamat ini.

21. Satĕlah didengar olih mareka-itoe akan hal ini, maka pada pagi-pagi hari pĕrgilah marekaitoe masoek kadalam kaabah laloe mĕngadjar orang. Maka datanglah imam-bĕsar dĕngan orang jang sĕrtanja pon, dihimpoenkannja madjĕlis bitjara sĕrta sĕgala toewatoewa bani Israil, laloe di-soeroehkannja orang kapĕndjara pĕrgi mĕngambil mareka-itoe.

22. Satĕlah sampai soeroehan itoe, maka didapatinja tiada lagi mareka-itoe dalam pĕndjara, laloe kĕmbalilah ija membĕri tahoe,

23. Katanja: Bahwa sasoenggoehnja akan pĕndjara itoe kami dapati tĕrkoentji dĕngan tĕgoehnja, dan sĕgala pĕnoenggoenja pon ada bĕrdiri diloewar dimoeka pintoe, tĕtapi satĕlah kami mĕmboekakan pintoe, tiada kami dapati akan barang sa'orang djoea pon dalamnja.

24. Dĕmi didĕngar olih imambĕsar dan pĕnghoeloe kaabah dan sĕgala kapala imam akan pĕrkataan ini, maka tĕrmangoe-mangoelah ija bĕrpikirkan hal itoe bagaimana kasoedahannja.

25. Maka datanglah sa'orang mĕmbĕri tahoe mareka-itoe, kata nja: Bahwa-sanja orang jang tĕlah kamoe-pĕndjarakan itoe adalali bĕrdiri dalam kaabah sĕrta mĕngadjar orang.

26. Laloe pĕrgilah pĕnghoeloe kaabah dĕngan sĕgala orangnja mĕngambil rasoel itoe, tĕtapi tiada dĕngan kakĕrasan, sebab takoetnja kalau-kalau mareka-itoe dilimpari orang banjak dĕngan batoe.

27. Satĕlah soedah dibawanja akan rasoel itoe, maka dihadapkannja kapada madjĕlis, laloe bertanja imam-besar akandia,

28. Katanja: Boekankah kami soedah bĕrpĕsan kapadamoe dĕngan soenggoeh-soenggoeh, soepaja djangan kamoe mĕngadjar dĕngan nama itoe? maka sasoenggoehnja saJeroezaUm djoega soedah kamoe pĕnoehi dĕngan pĕngadjaranmoe ini; bahwa kamoe hĕndak menanggoengkan darah orang itoe pada kami.

29. Maka sahoet Petroes dan sĕgala rasoel: Bahwa saharosnja orang mĕnoeroet AUah tĕrlebih daripada manoesia.

30. Bahwa Ailah nenek-mojang kita tĕlah mĕmbangoenkan Isa poela, jang tĕlah kamoe boenoeh dĕngan mĕnggantoengkan dia pada kajoe.

31. Maka ijapon tĕlah ditinggikan olih AUab dĕngan tangan kanannja akan mĕndjadi Radja dan Djoeroe-salamat, soepaja ija mĕndatangkan tobat dan ampoendosa kapada orang Israil.

32. Dan kami inilah saksinja atas sĕgala pĕrkara itoe, dĕmikian pon Rohoe'lkoedoes, jang telah dikaroeniakan Allah kapada sĕgala orang, jang menoeroet akandia.

33. Dĕmi didĕngar olih marekaitoe pĕrkataan jang dĕmikian, maka pĕtjahlah hatinja, laloe bĕrbitjaralah rnareka-itoe hĕndakmĕmboenoeh sĕgala rasoel itoe.

34. Tĕtapi bangkitlah dalam madjĕlis itoe sa'orang-orang Farisi, bĕrnama Gamaliĕl ; adapon ija-itoe pandita torat, lagi dihormati olih orang banjak sakaUan, maka disoeroehnja hantar kaloewar sabĕntar akan sĕgala rasoel itoe,

35. Laloe katanja: Hai kamoe sĕgala orang Israil, ingat-ingatlah akan dirimoe, kamoe hĕndak pengapakan orang ini;

36. Karĕna dĕhoeloe daripada masa ini tĕlah bangkit Taidas, mĕngatakan dirinja orang bĕsar, dan ada banjak orang mĕngikoet dia, kira-kira ĕmpat-ratoes orang banjaknja, maka diboenoeh orangiah akandia, laloe sĕgala orang jang mĕngikoet dia itoepon tĕrtjĕrai-bĕrailah, tiada mĕndjadi apa-apa.

37. Kĕmoedian daripada itoe bangkitlah Joedas, orang Galilea, pada masa nama-nama sĕgala orang disoeratkan, dan banjak orang disĕsatkannja sĕbab mareka-itoe mĕngiicoet dia; kasoedahan ija pon binasalah dan sĕgala pengikoetnja pon habis tĕrtjĕrai-bĕrai.

38. Maka sakarang katakoe kapadamoe: Djangan oesik akan orang ini; biarkanlah dia, karĕna djikaiau bitjara ataw pĕkĕrdjaan ini daripada manoesia datangnja, nistjaja ija-itoe binasa djoega kĕlak.

39. Tĕtapi djikalau daripada Aliah datangnja, nistjaja tiada dapat kamoe mĕmbinasakan dia; kalau-kalau tampak kamoe mĕlawan AUah.

40. Maka olih mareka-itoe dibenarkan pĕrkataannja ; satĕlah itoe maka dipanggihjja rasoel itoe laloe disĕsahnja, dan di-amarkannja djangan lagi mĕngadjar akan nama Isa, laloe dilĕpaslcannja marekaitoe pĕrgi.

41. Maka kaloewarlah marekaitoe dari hadapan madjĕlis itoe sĕrta dĕngan soeka-tjita hatinja, sĕbab dibilangkan patoet ija akan mĕnanggoeng maloe karĕna sĕbab nama Isa.

42. Maka tiada mareka-itoe bĕrhĕnti daripada mĕngadjar saharihari dalam kaabah dan dalam sĕgala roemah, serta dimasjhoerkannja chabar bahwa Isa itoe Almasih adanja.

Fasal VI.


Sabĕrmoela, pada masa bertambah-tambah banjak moeriditoe, maka bĕrsoengoet-soengoetlah orang Grika kapada orang Ibĕrani, sĕbab djandanja perampoean dilalaikan daripada pĕmĕliharaan sahari-hari.

2. Maka olih kadoewa-bĕlas rasoel dihimpoenkan segala moerid jang banjak itoe, laloe katanja: Bahwa tiada patoet kami meninggalkan pĕkĕrdjaan mĕngadjarkan Brman Allah karĕna sĕbab melajani medja.

3. Sĕbab itoe, hai sĕgala saoedara, hĕndaklah kamoe mĕntjĕhari di-antara kamoe akan toedjoeh orang jang tĕrpoedji, lagi pon pĕnoeh hatinja dĕngan Rohoe'lkoedoes dan akal-boedi, jang bolih kami wakilkan pĕkĕrdjaan ini;

4. Maka ta'dapat tiada kami ini hĕndak tĕtap djoega dalam meminta-doa dan dalam mengadjarkan firman Allah.

5. Maka orang sakalian itoe-pon bĕrkĕnanlah akan kata ini; laloe dipilih olih mareka-itoe akan Istĕfanoes, ija-itoe sa'orang jang penoeh hatinja dengan iman dan Rohoe'lkoedoes, dan lagi Filipoes dan Prokoroes dan Nikanoer dan Timoen dan Parmenas dan Nikolaoes, ija-itoe sa'orang moealaf asal dari negari Antioki.

6. Maka segala orang ini dihadapkannja kapada sĕgala rasoel; satĕlah soedah mareka-ini mĕminta-doa, ditoempangkannja tangannja pada segala orang itoe,

7. Maka makin masjhoerlah firman Allah dan amat bertambahtambahlah bilangan segala moerid di-Jeroezalim, dan bĕbĕrapa imam pon taaloklah kapada iman itoe.

8. Sjahadan, maka Istĕfanoes pon pĕnoehlah hatinja dĕngan iman dan koewasa, di-adakannja bĕbĕrapa tanda dan mdĕdjizat jang bĕsar di-antara orang banjak itoe.

9. Maka bĕrbangkitlah bĕbĕrapa orang daripada masdjid, jang bĕrnama Libertina dan Kireni dan Iskandria dan Kilikia dan Asia, maka bĕrbantah-bantahlah mareka-itoe dĕngan lstĕfanoes.

10. Tĕtapi tiada dapat marekaitoe mĕlawan boedi dan koewasa pĕrkataannja. IL Laloe di-adjaklah olih mareka-itoe bĕbĕrapa orang mengatakan: Bahwa tĕlah kami mĕnĕngar ija ini bĕrkata dĕngan hoedjat akan Moesa dan akan Allah.

11. Maka olih mareka-itoe diasoet akan orang banjak dan akan sĕgala toewa-toewa dan chatibchatib, laloe disĕrboenja dan ditangkapnja akan lstĕfanoes, dibawanja akan dia kahadapan madjĕlis bitjara.

12. Lagipon dihadapkannja poela bĕbĕrapa orang saksi doesta, jang mĕngatakan : Bahwa ija-ini tiada bĕrhĕnti daripada mengatakan pĕrkataan hoedjat akan tempat jang soetji ini dan akan torat pon.

13. Karĕna tĕlah kami dĕngar bahwa orang ini mĕngatakan Isa orang Nazaret itoe akan mĕrombak tĕmpat ini dan menoekarkan segala adat, jang diberikan Moesakapada kita.

14. Maka sĕgala orang jang doedoek dalam madjĕlis itoepon mĕrĕnoenglah akandia, dilihatnja moekanja sapĕrti moeka malaikat roepanja.
Fasal VII.


Arakian maka kata Jmam-bĕsar: Ijakah sĕgala perkara itoe dĕmikian?

2. Maka sahoet Istĕfanoes: Hai kamoe sakalian, saoedara-saoedara dan bapa-bapa, dengarlah kiranja olihmoe ini, bahwa Allah jang mĕmpoenjai sĕgala kamoeliaan itoe tĕlah kahhatan kapada mojang kita, ija-itoe kapada Ibrahim, tatkala lagi ija dinĕgari Mesopotami, ija-itoe dĕhoeloe daripada ija mĕngĕdiami nĕgari Haran,

3. Maka firman Allah kapadanja : Kaloewarlah ĕngkau dari dalam nĕgarimoe dan dari kaoem koelawargamoe, pĕrgilah ĕngkau kanĕgari, jang akan koetoendjoek kapadamoe. Maka kaloewarlah ija dari dalam nĕgari orang Kasdim, laloe doedoek di-Haran. Hata maka kemoedian daripada mati bapanja, dipindahkan Allah akan dia dari sana kanĕgari ini, katĕmpat kamoe ada doedoek sakarang ini.

4. Maka tiada diberikannja bĕhagian poesaka dalam nĕgari ini, djikalau sapĕlangkah kaki djoea pon tidak ; akan tĕtapi didjandjinja kapadanja hĕndak diberikannja itoe akan miliknja kĕmoedian dan kapada bĕnihnja kĕlak, maka ija-itoe sabĕlom lagi Ibrahim mĕngadakan anak.

5. Maka firman Allah dĕmikian: Bahwa anak tjoetjoenja kĕlak akan menoempang dalam nĕgari jang lain, dan dipĕrhambakan orang akandia, sĕrta mareka-itoe pon akan di-aniajakan empat ratoes tahoen lamanja d i s a n a.

6. Dan lagi firman Allah : B a hwa akoe akan mĕnghoekoemkan bangsa orang, jang mĕmpĕrhambakan mareka-itoe, kĕmoedian daripada itoe mareka-itoe akan kaloewar daripada nĕgari itoe dan bĕrboewat bakti kapadakoe ditĕmpat ini.

7. Maka diberikannja kapadanja pĕrdjandjian soenat. Hata, maka Ibrahim pon beranaklah Ishak, laloe disoenatkannja pada kadoelapan hari oĕmoernja; maka Ishak bĕranak Jakoeb dan Jakoeb pon bĕranak kadoewa-bĕlas asal bangsa ini.

8. Maka asal-asal bangsa inipon datanglah dĕngkinja akan Joesoef, laloe didjoewalnja Joesoef kanĕgari Masir; tetapi disertai Allah akandia,

9. Dan dilĕpaskan Allah akandia daripada sĕgala kasoesahannja, dan dikaroeniakannja kapadanja rahmat dan akal-boedi dihadapan Firaoen, radja Masir, didjadikannja ija pĕnghoeloe dalam nĕgari Masir dan dalam sĕgala astana baginda.

10. Kalakian, maka datanglah bĕla kalaparan atas saloeroeh nĕgari Masir dan Kanaan sĕrta dĕngan kapitjikan jang bĕsar, dan nenek-mojang kita pon tiada mĕndapat makan.

11. Tĕtapi apabila didĕngar olih Jakoeb, bahwa adalah gandoem di Masir, maka moela-moela disoeroehkannja nenek-mojang kita kasana.

12. Maka pada kadoewa kalinja kakĕnalanlah Joesoef kapada kakak-adiknja, dan katahoeanlah koelawarga Joesoef pon kapada Firaoen.

13. Kĕmoedian disoeroeh olih Joesoef akan orang pĕrgi mĕndjempoet bapanja, ija-itoe Jakoeb, dĕngan segala anak-boewahnja, toedjoeh-poeloeh-lima orang banjaknja.

14. Hata, maka toeroenlah Jakoeb ka-Masir laloe matilah ija disana, baik ija, baik sĕgala nenek-mojang kita.

15. Maka mait mareka-itoe sakalian dipindahkanlah kanĕgari Sichem, ditanamkan dalam koeboer, jang dibĕli olih Ibrahim dĕngan sakian harganja kapada bani Emor, ija-itoe bapa Sichem.

16. Bĕrmoela, apabila hampirlah sampai waktoe pĕrdjandjian Allah, jang didjandjinja kapada Ibrahim pakai soempah, maka bangsa itoepon makinlah bĕrtambah-tambah banjaknja di-negari Masir.

17. Sampai pada masa bangkitlah poela sa'orang radja lain, jang tiada tahoe akan Joesoef;

18. Maka olih radja itoe diperdajakan bangsa kita, di-aniajakannja nenek-mojang kita, sahingga diboewangkannja kanak-kanak mareka-itoe, soepaja mareka-itoe djangan bĕrtambah-tambah.

19. Hata, maka pada masa itoe Moesa pon djadilah, dan adalah ija amat eloek parasnja; maka dipĕliharakanlah akandia tiga boelan lamanja dalam roemah bapanja.

20. Satĕlah diboewangkannja, maka dipoengoet olih poetĕri Firaoen akandia, dipĕliharakannja bagaikan anaknja sĕndiri.

21. Maka Moesa pon fahamlah akan sĕgala ĕlmoe orang Masir, sahingga pandailah ija dalam sĕgala pĕrkataan dan pĕkĕrdjaan.

22. Adapon satĕlah sampai dĕmoernja genap ĕmpat-poeloeh tahoen, maka tĕrgĕraklah hatinja hĕndak pergi mĕndapatkan sĕgala saoedaranja, ija-itoe bani Israil.

23. Dĕmi dilihatnja sa'orang jang di-aniajakan, dilindoengkannja sĕrta ditoentoetnja bela orang jang di-oesik itoe, sahingga diboenoehnja orang Masir itoe;

24. Karĕna pada sangkanja saoedara-saoedaranja bolih mĕngerti, bahwa AUah hĕndak mĕlĕpaskan mareka-itoe olih tangannja; tĕtapi| tiada djoega mareka-itoe mĕngĕrti.

25. Maka pada kaĕsoekan harinja datanglah Moesa, didapatinja akan mareka-itoe tengah bĕrkalahi, laloe di-adjaknja bĕrdamai, katanja: Hai toewan-toewan, boekankah kamoe ini orang bĕrsaoedara; mĕngapa maka kamoe mĕnganiaja sa'orang akan sa'orang?

26. Tĕtapi orang jang mĕnganiajakan kawannja itoe mĕnoelak akan dia, katanja: Siapa mĕndjadikan dikau penghoeloe dan hakim bagai kami?

27. Hĕndakkah ĕngkau mĕmboenoeh akoe poela sapĕrti kalamarin ĕngkau boenoeh orang Masir itoe?

28. Laloe larilah Moesa sĕbab pĕrkataan ini, maka djadilah ija orang dagang dinĕgari Midian ; maka disana ija bernanak laki-laki doewa orang.

29. Hata, satelah gĕnaplah ĕmpat-poeloeh tahoen lagi, maka kalihatanlah kapadanja malaikat Toehan dipadang Tiah, hampir boekit Torsina, dalam bĕloekar jang bĕrnjala-njala.

30. Dĕmi dilihat Moesa akan pĕnglihatan jang dĕmikian maka hairanlah ija, laloe dihampirinja hĕndak mĕnengok, maka datanglah soeatoe boenji soeara daripada Toehan kapadanja,

31. Mĕngatakan: Bahwa akoe inilah Allah nenek-mojangmoe, ija-itoe Allah Ibrahim dan Allah Ishak dan Allah J a k e b. Maka gĕmĕntarlah Moesa, sahingga tiada bĕrani ija mĕmandang pĕnglihatan itoe lagi.

32. Maka bĕfirmanlah Toehan kapadanja : Tanggalkanlah kasoet daripada kakimoe, karĕna adapon tempat ĕngkau bĕrdiri ini, ija-itoe tanah jang soetji adanja.

33. Bahwa tĕlah Akoe mĕlihat baik-baik kasoekaran sĕgala hambakoe, jang dinĕgari Masir itoe, dan kĕloe-kĕsahnja pon tĕlah koe-dĕngar, maka tĕlah akoe toeroen hĕndak mĕiepaskan mareka-itoe dari sana. Maka sakarang pon marilah akoe hendak menjoeroehkan dikaii kaMasir.

34. Maka Moesa inilah jang disangkal olih mareka-itoe, katanja: Siapakah mĕndjadikan dikau pĕnghoeloe dan hakim? Bahwa orang ini djoega didjadikan AUah pĕnghoeloe dan pĕnoeloeng olih tangan malaikat, jang kalihatan kapadanja dalam bĕloekar itoe.

35. Ija-itoelah dia, jang menghantar akan mareka-itoe kaloewar kĕmoedian daripada di-adakannja bĕbĕrapa moĕdji^at dan tanda-tanda dalam nĕgari Masir dan dilaoet Kolzom dan dalam padang Tiah ĕmpat poeloeh tahoen lamanja.

36. Maka Moesa itoelah jang tĕlah bĕrsabda kapada bani Israil dĕmikian: Bahwa Toehan Allahmoe akan mĕmbangkitkan sa'orang nabi dari antara segala saoedaramoe, sapĕrti akoe ini, maka hĕndaklah kamoe mĕnoeroet akandia.

37. Maka inilah dia, jang dalam pĕrhimponan dipadang Tiah bĕsĕrta dĕngan malaikat itoe, jang tĕlah bĕtirman kapadanja di-atas boekit Torsina dan kapada nenekmojang kita, dan jang beroUh sĕgala pĕrkataan salamat itoe, soepaja disampaikannja kapada kita.

38. Maka neneic-mojang kita tiada maoe mĕnoeroet akandia, mĕlainkan ditoelaknja, dan hati mareka-itoe pon tjĕndĕroenglah ka-Masir,

39. Katanja kapada Haroen : P ĕ rboewatkanlah kami brahala jang bolih mendjadi pĕngandjoer kami; karĕna adapon Moesa, jang tĕlah mĕmbawa akan kami kaloewar dari nĕgari Masir itoe, ĕntah apakah halnja tiada kami tahoe.

40. Maka pada masa itoe djoega dipĕrboewat oUh mareka-itoe sa'ekoer patoeng saroepa dĕngan anaklĕmboe, sĕrta dipersĕmbahkannja korban kapada brahala itoe, dan bĕrsoeka-tjitalah hati mareka-itoe akan pĕrboewatan tangannja.

41. Maka Allah pon bĕrpalinglah dirinja, disĕrahkannja mareka-itpe akan bĕrboewat bakti kapada sĕgala tantara dilangit, sapĕrti jang tĕrsĕboet dalam kitab sĕgala nabi, boenjinja: Hai orang isi roemah Israil, soedahkah kamoe pĕrsĕmbahkan kapadakoe korban sĕmbĕlehan dan pĕrsĕmbahan dalam padang Tiah itoe ĕmpatpoeloeh tahoen lamanja?

42. Sasoenggoehnja kamoe tĕlah mĕngarak chaimah Moloch dan bintang Rimfan, dewamoe, dan sĕgala patoeng jang tĕlah kamoe pĕrboewat hĕndak mĕnjĕmbah dia, makaakoe akan mĕmindahkan kamoe kasabĕiah sana nĕgari Babilon.

43. Bahwa chaimah assjahadat itoe adalah di-antara nenek-mojang kita dalam padang Tiah, sapĕrti jang tĕlah dititahkan olih Dia, jang bĕhrman kapada Moesa dĕmikian: Pĕrboewatlah olihmoe akandia atas toeladan, jang tĕlah kaulihat itoe.

44. Maka ija-itoelah jang tĕlah ditĕrima olih nenek-mojang kita dan jang dibaw^anja masoek dengan Joesak kadalam tĕmpat kadiaman orang-orang kafir, jang telah dihalaukan AUah dari hadapan nenekmojang kita, sampailah kapada zaman Da'oed.

45. Maka Da'oed itoelah jang tĕlah bĕrolih karoenia daripada Allah, dipintanja soepaja bolih ija mĕndapat soeatoe tĕmpat kadoedoekan bagai Allah Jakoeb;

46. Tĕtapi Solaimanlah jang mĕmbangoenkan bagainja soeatoe roemah.

47. Tĕtapi Allah taala tiada mĕngĕdiami roemah, jang dipĕrboewat oUh tangan manoesia, sapĕrti sabda nabi itoe:

48. Dĕmikianlah firman Toehan: Adapon sorga itoelah arasjkoe, dan boemi itoelah a 1 as-k a k i k o e; apa matjam roemah hĕndak kamoe pĕrboewat akan dakoe ataw tĕmpat mana pĕrhĕntiankoe?

49. Boekankah segala pĕrkara itoe pĕrboewatan tangankoe djoega adanja? L Hai orang jang kĕras tĕngkokmoe dan jang tiada bĕrsoenat hatimoe dan tĕlingamoe, bahwa pada sadiakala kamoe melawan Rohoe'lkoedoes, sapĕrti nenekmojangmoe maka kamoe pon dĕmikian.

50. Dari pada sĕgala nabi mana jang tiada di-aniajakan ohh nenekmojangmoe itoe? bahwa marekaitoe tĕlah mĕmboenoeh sĕgala orang jang mengchabarkan tĕrdehoeloe peri hal kadatangan orang bĕnar, jang telah kamoe sĕmoekan dan jang kamoe boenoeh.

51. Bahwa karnoe, jang tĕlah bĕrolih torat olih pĕrentah malaikat, maka tiada kamoe mĕmĕliharakan dia.

52. Hata, demi didengar olih mareka-itoe segala pĕrkataan ini, maka gĕramlah hatinja sĕrta dikerĕtaknja giginja sĕbab marahnja akan dia.

53. Tĕtapi lstĕfanoes pĕnoehlah hatinja dĕngan Rohoe'lkoedoes mĕnĕngadah kalangit, dilihatnja kamoeliaan AUah dan Isa pon ada bĕrdiri disabĕlah kanan AUah.

54. Maka katanja: Bahwa sasoenggoehnja akoe mĕlihat langit tĕrboeka dan Anak-manoesia itoe bĕrdiri dikanan Allah.

55. Tĕtapi bĕrtĕreaklah marekaitoe dĕngan njaring soearanja, ditoetoepkannja tĕlinganja sĕndiri, laloe disĕrboenja akan Istĕfanoes dĕngan satoe hati.

56. Maka ditoelak olih marekaitoe akandia kaloewar nĕgari, sĕrta dilemparinja akandia dĕngan batoe; maka sĕgala saksi pon mĕnanggalkan pakaijannja, dilĕtakkannja pada kaki sa'orang orangmoeda, jang bĕrnama Saoel.

57. Maka dilempari olih marekaitoe akan lstĕfanoes dĕngan batoe tĕngah ija mĕminta-doa, katanja: Ja Toehan Isa, samboetlah akan njawakoe.

58. Maka bĕrtĕloetlah ija sambil bĕrsĕroe dengan soeara jang njaring, katanja: Ja Toehan, djanganlah kiranja kautanggoengkan dosa ini atas mareka-itoe. Satelah soedah dikatakannja ini maka tĕrtidoerlah ija.

Fasal VIII.


Bĕrmoela, maka Saoel pon bĕrkĕnanlah akan Istĕtanoes diboenoeh itoe. Maka pada masa itoe datanglah aniaja jang bĕsar atas sidang, jang di-Jeroezalim ; maka kĕtjoeali sĕgala rasoel bĕrtaboeranlah mareka-itoe sakalian kapada sĕgala nĕgari Joedea dan Samaria;

2. Maka adalah bebĕrapa orang bĕribadat jang membawa mait Istĕtanoes itoe akan ditanamkan, laloe mareka-itoe mĕratapi dia sangat.

3. Tĕtapi Saoel membinasakan djoega sidang itoe, masoek roeraah, kaloewar roemah, hendak dihelakannja sĕgala orang laki-laki dan pĕrampoean, disĕrahkannja kadalam pĕndjara. 4. Arakian, maka sĕgala orang jang tĕrtjĕrai-bĕrai itoepon sambil bĕrdjalan, sambil mĕmasjhoerkan pĕrkataaii indjil.

5. Hata, maka datanglah Kilipoes kapada saboewah negari Samdria, laloe dibĕrinja tahoe mareka-itoe akan hal Almasih.

6. Maka orang banjak itoepon satoedjoelah dĕngan satoe hati kapada barang, jang di-adjarkan Filipoes, serta didengar dan dilihat olih mareka-itoe sĕgala tanda jang di-adakannja.

7. Karĕna daripada bĕbĕrapabĕrapa orang jang dirasoek kaloewarlah sjaitan sambil bĕrtĕreak dĕngan njaring soearanja, dan banjak orang loempoeh dan timpang pon disĕmboehkannja.

8. Maka djadilah kasoekaan bĕsar dalam nĕgari itoe.

9. Bĕrmoela, maka adalah sa'orang, jang bernama Simon, ija-itoe dĕhoeloe orang hobatan dalam nĕgari itoe, maka dipĕrdajakannja orang Samaria dengan mĕngatakan dirinja orang bĕsar adanja.

10. Maka di-ikoet sĕgala orang akandia daripada kĕtjil dan besar, katanja: Bahwa inilah koewasa Allah jang besar.

11. Maka bĕrpaoetlah segala orang itoe padanja, sĕbab dipĕrdajakannja hati mareka-itoe dĕngan hobatannja bĕbĕrapa lamanja.

12. Tĕtapi sĕrta pertjajalah mareka-itoe akan Eilipoes, jang mĕmasjhoerkan indjil karadjaan Allah, dan nama Isa Almasih, maka mareka-itoepon dibaptisakanlah baik laki-laki, baik pĕrampoean.

13. Maka Simon pon pĕrtjaja djoega; satelah soedah dibaptisakan, ija sĕlaloe mĕrapatkan dirinja kapada Filipoes, maka sĕrta dihhatnja sĕgala tanda dan adjaib bĕsar, jang di-adakan itoe, maka ijapon tĕrtjĕngang-tjĕngang.

14. Sjahadan, satĕlah didengar olih sĕgala rasoel jang di-Jeroezalim, bahwa firman Allah itoe tĕlah ditĕrima olih orang Samaria, maka disoeroehnja Petroes dan Jahja pĕrgi mĕndapatkan mareka-itoe.

15. Satĕlah sampai mareka-ini maka dipintanja doa akan orang Samaria. soepaja orang itoepon bĕrolih Rohoe'lkoedoes;

16. (Karĕna bĕlom lagi toeroen Roh itoe kapada sa'orang djoea pon daripada mareka-itoe, mĕlainkan mareka-itoe dibaptisakan sĕhadja demi nama Toehan Isa).

17. Sĕrta ditoempangkan olih rasoel itoe tangannja padanja, maka mareka-itoepon berolih RohoeMkoedoes.

18. Dĕmi dilihat olih Simon, bahwa Rohoe'Ikoedoes dikaroeniakan sĕrta rasoel itoe mĕnoempangkan tangannja pada orang, maka ijapon hĕndak mĕmbĕri oewang kapada mareka-itoe,

19. Katanja: Bĕrikanlah kiranja kapadakoe pon koewasa ini, soepaja apabila akoe mĕnoempangkan tangankoe pada barang sa'orang, ijapon bĕrolih Rohoe'lkoedoes itoe.

20. Tĕtapi kata Petroes kapadanja: Binasalah oewangmoe itoe sĕrtamoe, karĕna ĕngkau sangkakan karoenia Allah itoe dapat dibĕli dĕngan oewang,

21. Bahwa bagaimoe tiadalah bĕhagian ataw oentoeng dalam pĕrkara ini, karĕna hatimoe tiada bĕnar kapada Allah.

22. Sĕbab itoe tobatlah ĕngkau daripada djahatmoe ini, dan pintalah doa kapada Allah, kalaukalau di-ampoeninja sangka hatimoe ini.

23. Karĕna akoe mĕlihat engkau lagi dalam hampĕdoe jang amat pahit, dan dalam beloenggoe kadjahatan.

24. Maka sahoet Simon, katanja: Hĕndaklah kiranja kamoe mendoakan akoe kapada Toehan, soepaja djangan datang ataskoe barang soeatoe jang kamoe-katakan ini. 25. Hata satĕlah soedah mareka-itoe bĕrsaksikan dan mĕmasjhoerkan firman Toehan, maka kĕmbalilah mareka-itoe ka-Jeroezalim, sambil mĕngchabarkan indjil dalam bĕbĕrapa-bĕrapa doesoen orang Samaria.

26. Sabĕrmoela maka sa'orang malaikat Toehan bĕrkata kapada Eilipoes dĕmikian: Bangkitlah ĕngkau, pĕrgilah kasabelah selatan pada djalan, jang toeroen dari Jeroesahm kanĕgari Gaza, jang soenji itoe.

27. Hata, maka bangkitlah ija laloe bĕrdjalan ; maka sasoenggoehnja sa'orang orang Habsji, ija-itoe sida-sida, mantri bĕsar pĕrmaisoeri nĕgari Habsji, jang bĕrnama Kandasi, dan ijalah jang mĕmĕgang sĕgala pĕrbĕndaharaannja dan ijapon soedah datang sembahjang ka-Jeroezalim.

28. Maka ijapon bĕrdjalan poelang dan adalah ija doedoek diatas karetanja sambil mĕmbatja soerat nabi Jesaja.

29. Maka firman Roh. itoe kapada Eilipoes: Pergilah engkau hampir dan rapatkanlah dirimoe pada kareta itoe.

30. Maka Eilipoes pon datanglah hampir, laloe didengarnja ija membatja soerat nabi Jesaja. Maka kata Eilipoes: Adakah ĕngkau mĕngĕrti batjaanmoe itoe?

31. Maka sahoetnja: Mana bolih, djikalau tiada orang mĕngĕrtikan dia kapadakoe? laloe dipĕrsilakannja Eilipoes naik doedoek sĕrtanja.

32. Adapon tĕmpat kitab, jang dibatjanja itoe, dĕmikianlah boenjinja: Bahwa ija telah dibawa sapĕrti sa'ekoer domba akan dibantai dan sapĕrti sa'ekoer anak-domba membisoekan dirinja dihadapan orang jang mĕnggoentingi boeloenja, dĕmikianlah tiada dingangakannja moeloetnja.

33. Dalam hal karendahannja di-angkatlah pehoekoemannja, maka siapa dapat mĕntjĕritĕrakan hal orang zamannja? karĕna njawanja di-angkat dari atas boemi.

34. Maka kata sida-sida itoe kapada Eilipoes: Bahwa akoe bĕrtanja kapadamoe akan hal siapa garangan nabi itoe bĕrsabda ? akan hal dirinjakah, ataw akan hal orang lainkah?

35. Maka Eilipoes pon mĕmboekakan moeloetnja, dimoelainja daripada pĕrkataan kitab itoe djoega, dibĕrinja tahoe kapadanja pĕrkara Isa.

36. Maka dalam berdjalan itoe sampailah mareka-itoe kapada soeatoe tĕmpat ajar, laloe kata sidasida itoe: Lihatlah, disini ada ajar, apakah mĕlarangkan akoe dibaptisakan?

37. Maka sahoet Eilipoes: Djikalau ĕngkau pĕrtjaja dĕngan soenggoeh-soenggoeh hatimoe, bolihlah. Maka sahoetnja: Akoe pĕrtjaja bahwa Isa Almasih itoelah Anak Allah.

38. Maka disoeroehnja kareta itoe bĕrhĕnti, laloe toeroenlah Eilipoes dĕngan sida-sida itoe kadoewanja kadalam ajar, maka dibaptisakannja ija.

39. Satĕlah naik dari dalam ajar itoe, maka Pilipoes pon digraibkanlah olih Roh Toehan, sahingga tiada dilihat olih sida-sida akandia lagi; laloe poelanglah sida-sida itoe dĕngan bĕrsoeka-tjita hatinja sapandjang djalan.

40. Maka EiHpoes pon kadapatan poela dinĕgari Azoti; maka sambil bĕrdjalan dimasjhoerkannja indjil dalam sĕgala nĕgari, hingga sampailah ija kanĕgari Kesaria.
Fasal IX.


Sabĕrmoela, maka Sa'oel pori lagi mĕnjalakan gĕrĕtaknja hĕndak mĕmboenoeh sĕgala oemat Toehan, maka pĕrgilah ija mendapatkan imam-bĕsar.

2. Dipintanja soerat pĕrentah akan dibawa kapada sĕgala masdjid dinĕgari Damsjik, soepaja djikalau didapatinja akan orang dalam djalan agama itoe, baik laki-laki, baik perampoean, hĕndak dibawanja dĕngan ikatnja kaJeroezalim.

3. Maka dalam pĕrdjalanannja hampirlah ija kanĕgari Damsjik, tiba-tiba mĕmantjarlah dari langit soeatoe tjĕhaja, gilang-goemilang mĕngoelilingi dia.

4. Maka rĕbahlah ija tĕrdjeroemoes ditanah, dan didĕngarnja soeatoe boenji soeara mĕngatakan kapadanja : Hai Sa'oel, Sa'oel, mĕngapa maka engkau mĕnganiajakan dakoe?

5. Maka sahoetnja: Ja Toehan, siapakah ĕngkau? Maka firman Toehan: Bahwa Akoelah Isa, jang kau-aniajakan itoe; maka soekarlah bagaimoe menjepak tĕmpoeling.

6. Maka kata Sa'oel dĕngan gĕntar dan dahsjatnja: Ja Toehan, apakah engkau hĕndak koepĕrboewat? Maka sahoet Toehan kapadanja: Bangkitlah ĕngkau bĕrdiri, masoeklah kadalam nĕgari, maka disana akan dikatakan kapadamoe kĕlak barang jang patoet kaupĕrboewat.

7. Hata, adapon orang, jang bĕrdjalan sertanja, itoepon bĕrdirilah dĕngan tĕrtjĕngang-tjĕngang, didĕngarnja djoega boenji soeara itoe, tĕtapi sa'orang pon tiada dilihatnja.

8. Maka Sa'oel pon bangkitlah dari boemi, demi diboekakannja matanja, maka soeatoepon tiada kalihatan lagi kapadanja. Maka dipimpin oranglah akandia, dibawanja masoek kadalam nĕgari Damsjik.

9. Maka tagi hari lamanja tiada ija mĕlihat dan tiada makan ataw minoem pon.

10. Kalaktan, maka dalam nĕgari Damsjik itoe adalah sa'orang moerid Isa, bernama Ananias; maka firman Toehan kapadanja dalam soeatoe chajal : HaiAnanias! Maka sahoetnja: Sĕhaja Toehan.

11. Maka tirman Toehan kapadanja: Bangkitlah ĕngkau, pĕrgi kaloeroeng, jang bĕrnama loeroeng Loeroes, dan tanjalah olihmoe diroemah Joedas akan sa'orang, jang bĕrnama Sa'oel, dari nĕgari Tarsoes, karena sasoenggoehnja adalah ija meminta-doa,

12. Dan dalam soeatoe chajal tĕlah dilihatnja masoek sa'orang, jang bĕrnama Ananias, jang mĕnoempangkan tangannja padanja, soepaja matanja tjĕlek poela.

13. Maka sahoet Ananias: Ja Toehan, tĕlah koe-dĕngar daripada banjak orang akan hal orang itoe, bĕbĕrapa-bĕrapa djahat tĕlah dipĕrboewatnja akan sĕgala oematmoe jang soetji diJeroezalim ;

14. Dan disinipon tĕlah dipĕrolihnja koewasa daripada sĕgala kapala imam akan mĕngikat sĕgala orang, jang mĕnjĕboet namamoe.

15. Maka firman Toehan kapadanja: Pergilah djoega ĕngkau, karĕna ijalah soeatoe pĕgawai pilihan bagaikoe akan memasjhoerkan namakoe kapada segala orang katir dan kapada radja-radja dan kapada bani Isjrail,

16. Karĕna akoe akan mĕnoendjoek kapadanja bĕrapa kasoekaran kĕlak akan ditanggoengnja sĕbab namakoe.

17. Hata maka Ananias pon pĕrgilah, laloe masoek kadalam roemah itoe; maka ditoempangkannja tangannja padanja, sambil katanja: Hai saoedarakoe Saoel, bahwa Toehan, ija-itoe Isa, jang tĕlah kaUhatan kapadamoe didjalan, ĕngkau datang kamari itoe, ija-itoe telah menjoeroehkan dakoe, soepaja bolih matamoe tjĕlek poela dan hatimoe pon dipĕnoehi dĕngan Rohoe'lkoedoes.

18. Maka sakoenjoeng-koenjoeng goegoerlah daripada mata Saoel saroepa sĕlapoet, maka dengan sakoetika itoe djoega tjeleklah matanja, maka bangkitlah ija laloe ijapon dibaptisakan.

19. Satĕlah soedah makan, maka koewatlah poela ija. Laloe tinggallah Saoel dĕngan segala moerid di-Damsjik itoe beberapa hari lamanja.

20. Maka dĕngan sigĕranja dimasjhoerkannja dalam segala masdjid bahwa Almasih itoelah AnakAllah.

21. Maka tĕrtjĕngang-tjĕnganglah sĕgala orang jang menĕngar dia, katanja: Boekankah ija-ini orang, jang tĕlah membinasakan sĕgala orang jang menjĕboet nama Isa itoe di-Jeroezalim, maka sĕbab itoe djoega tĕlah ija datang kamari hĕndak dibawanja akan marekaitoe sakalian dengan ikatnja kapada kapala-kapala imam?

22. Maka makin lama, makin lĕbih bĕrtambah-tambah koewat Saoel, ditĕmpĕlakkann ja segala orang Jahoedi, jang doedoek dinegari Damsjik itoe, dinjatakannja bahwa Isa itoe Almasih adanja.

23. Satĕlah soedah laloe bebĕrapa hari, maka berbitjaralah segala orang Jahoedi hendak memboenoeh dia.

24. Tĕtapi dikĕtahoei olih Saoel akan niat mareka-itoe. Maka pada siang dan malam ditoenggoei oranglah akan sĕgala pintoe nĕgari, sĕbab mareka-itoe hendak mĕmboenoeh Saoel.

25. Tĕtapi pada malam di-ambil sĕgala moerid akan dia, dihoeloerkannja dalara saboewah kĕrandjang kaloewar pagar tembok.

26. Hata, satĕlah sampai Saoel ka-Jĕroezalim ditjobanja berdĕkatdĕkat dĕngan sĕgala moerid itoe, tĕtapi takoetlah mareka-itoe sakalian akandia, sĕbab tiada marekaitoe pĕrtjaja, bahwa ija pon sa'orang moerid adanja.

27. Tĕtapi di-ambil olih Barnabas akandia, dibawanja kapada sĕgala rasoel, sĕrta dibĕrin ja tahoe mareka-itoe bagaimana Saoel tĕlah mĕlihat Toehan ditĕngah djalan, dan Toehan pon tĕlah bĕiirman kapadanja dan bagaimana dalam Damsjik Saoel tĕlah mĕngadjar akan nama Isa itoe dengan bĕrani hatinja.

28. Maka adalah Saoel pon masoek kaloewar dĕngan mareka-itoe di-Jeroezalim.

29. Maka dengan bĕrani hatinja ija mĕngadjar akan nama Toehan Isa itoe, sĕrta bĕrbantah-bantahlah ija dĕngan sĕgala orang Grika, maka mareka-itoe pon hendak mĕmboenoeh dia.

30. Sĕrta diketahoei olih sĕgala saoedara akan hal itoe, maka dibawanja akandia kanĕgari Kesaria, disoeroehnja pĕrgi kanĕgari Tarsoes.

31. Hata, maka pada raasa itoe sĕgala sidang ditanah Joedea dan di-Galilea dan di-Samaria pon santausalah dengan bĕrtambah-tambah kabadjikan, serta mĕlakoekan dirinja dĕngan takoet akan Toehan; dan olih nasihat Rohoe'lkoedoes makinlah bĕrtambah-tambah banjaknja.

32. Sabĕrmoela, pada sakali pĕristewa tatkala Petroes mĕndjalani sĕgala tĕmpat itoe, maka toeroenlah ija mendapatkan sĕgala orang soetji, jang diam dalam nĕgari Lida.

33. Maka didapatinja disana akan sa'orang jang bernama Enias, ijaitoe tepoek soedah doelapan tahoen lamanja, tĕrhantar di-atas katilnja.

34. Maka kata Petroes kapadanja : Hai Enias ! bahwa Isa Almasih mĕnjĕmboehkan dikau ; bangoenlah, bĕtoelkanlah tĕmpat-tidoermoe. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega bangoenlah ija.

35. Dĕmi dilihat olih sakalian orang, jang diam dinegari Lida dan Saron, akan hal ini, maka baliklah hati mareka-itoe kapada Toehan.

36. Kalakian, maka adalah dinĕgari Jope sa'orang moerid, jang bĕrnama Tabita, ija-itoe tĕrsalin ĕrtinja Dorkas; maka perampoean itoe bĕrboewat baik dan mĕmberi sĕdĕkah dengan moerahnja.

37. Maka pada masa itoe djatohlah ija sakit, laloe mati; satelah soedah dimandikan oranglah, maka dibawanja akan dia naik ka-atas alajat.

38. Maka tegal nĕgari Lida itoe dĕkat dĕngan nĕgari Jope, dan tĕlah didĕngar olih segala moerid itoe bahwa Petroes ada disana, disoeroehnjalah doewa orang pĕrgi mĕndapatkan dia, dan mĕminta padanja djangan lambat ija datang kapada mareka-itoe.

39. Maka Petroes pon bangkitlah bĕrdiri, laloe bĕrdjalan dĕngan mareka-itoe. Satĕlah sampai, maka dibawa oranglah akandia naik kaatas alajat itoe; maka sĕgala pĕrampoean djanda pon adalah bĕrdiri sĕrtanja sambil mĕnangis, sambil mĕnoendjoek sĕgala badjoe dan kain-kain, jang tĕlah diperboewat olih Dorkas, tatkala ija lagi dengan mareka-itoe.

40. Maka olih Petroes disoeroeh mareka-itoe sakaUan kaloewar, laloe bĕrtĕloetlah ija sĕrta mĕminta-doa; maka bĕrpalinglah ija kapada mait itoe, katanja: Hai Tabita, bangoenlah ĕngkau. Maka pĕrampoean itoepon memboekakanlah matanja, dĕmi dilihatnja Petroes maka doedoeklah ija.

41. Maka di-oendjoek Petroes tangannja, didirikannja ija; satĕlah dipanggilnja segala orang soetji dan sĕgala pĕrampoean djanda itoe, maka ditoendjoeknja pĕrampoean itoe dĕngan hidoepnja kapada mareka-itoe.

42. Maka bĕrpĕtjahlah chabarnja kapada segala nĕgari Jope, sahingga banjak orang pertjaja akan Toehan.

43. Maka tinggallah Petroes dinĕgari Jope itoe bĕbĕrapa hari lamanja dalam roemah sa'orang toekang samak koeht, jang bĕrnama Simon.

Fasal X.


Alkisah, maka dinĕgari Kesaria adalah sa'orang jang bĕrnama Kornĕlioes, ija-itoe pĕnghoeloenja orang saratoes, dalam pasoekan jang bĕrnama Itali.

2. Adalah ija orang bĕribadat, lagi takoet akan AUah sĕrta dĕngan sakalian orang isi roemahnja pon, maka banjak ija mĕmbĕri sĕdĕkah dan sĕntiasa ija mĕmintadoa kapada Allah.

3. Maka adalah kira-kira pada djam poekoel tiga pĕtang, dilihatnja dĕngan njatanja sa'orang malaikat Allah datang kapadanja, sĕrta katanja: Hai Kornĕlioes!

4. Dĕmi dipandangnja akandia maka takoetlah ija sangat serta katanja: Apa kahĕndakmoe, ja Toewan? Maka sahoetnja: Rahwa sĕgala doamoe dan sĕdĕkahmoe pon tĕlah naik mĕndjadi soeatoe pĕringatan kapada Allah.

5. Maka sakarang pon soeroehi^an olihmoe akan orang pergi kaJope, mĕndjĕmpoet Simon, jang bĕrgĕlar Petroes.

6. Adalah ija mĕnoempang dalam roemah sa'orang toekang samak koelit, jang bĕrnama Si mon, adapon roemahnja orang itoe adalah ditepi laoet; maka ija djoega akan mĕmbĕri tahoe kapadamoe kĕlak barang jang patoet kaupĕrboewat.

7. Hata, satĕlah soedah oendoer malaikat, jang bĕrkata-kata kapada Kornĕlioes itoe, maka dipanggilnja doewa orang hambanja, jang sĕlaloe dalam roemahnja, dan lagi sa'orang lasjkar jang bĕribadat dari antara sĕgala orang, jang sĕnantiasa sĕrtanja.

8. Satĕlah soedah ditjĕritĕrakannja kapada mareka-itoe sĕgala pĕrkara ini, disoeroehkannja mareka-itoe ka-Jope.

9. Maka pada kaĕsoekan harinja, tĕngah mareka-itoe bĕrdjalan mĕnghampiri nĕgari itoe, naiklah Petroes ka-atas soetoeh roemah hĕndak meminta-doa, maka adalah kira-kira poekoel doewa-bĕlas tĕngah hari.

10. Laloe laparlah ija hĕndak makan ; maka sĕmantara makanan itoe disadiakan tĕrpingsanlah ija.

11. Maka dilihatnja langit terboeka, laloe toeroen kapadanja soeatoe bĕnda, sapĕrti kain hamparan bĕsar roepanja, tĕrpoendjoet pada ka-ĕmpat poentjanja, ija-itoe dihoeloerkan sampai kaboemi.

12. Maka dalamnja adalah daripada sĕgala binatang diboemi, jang bĕrkaki ĕmpat, dan binatang liar, dan jang mĕlata, dan sĕgala boeroeng jang di-oedara.

13. Maka datanglah kapadanja soeatoe boenji soeara mengatakan: Hai Petroes, bangoenlah engkau, sĕmbĕlehlah dan makanlah.

14. Tĕtapi sahoet Petroes: Ja Toehan, boekannja dĕmikian, karĕna tiada pĕrnah hamba makan barang sasoeatoe jang haram ataw nĕdjis.

15. Maka boenji soeara itoe datanglah poela pada kadoewa kalinja, mĕngatakan; Bahwa barang jang dihalalkan Allah, djangan ĕngkau haramkan dia.

16. Maka dĕmikianlah halnja sampai tiga kali, laloe bĕnda itoepon tĕrangkat poela kĕmbali kalangit.

17. Adapon sĕmantara Petroes pon doedoek mĕmikirkan dalam hatinja apa garangan ĕrtinja chajal, jang tĕlah dilihatnja ini, sasoenggoehnja, orang jang disoeroehkan olih Kornĕlioes itoe adalah bĕrdiri dipintoe, sambil bĕrtanjakan roemah Simon itoe dimana.

18. Maka bĕrsĕroelah marekaitoe disana serta bĕrtanja: Adakah Simon, jang bĕrgĕlar Petroes itoe, mĕnoempang disini?

19. Maka sĕmantara Petroes lagi mĕmikirkan chajal itoe, bĕfirmanlah Roh itoe kapadanja: Bahwa adalah tiga orang mĕntjĕhari ĕngkau.

20. Bangkitlah engkau, toeroen, bĕrdjalanlah dengan mareka-itoe, djangan engkau sjak, karĕna akoelah jang tĕlah mĕnjoeroehkan dia.

21. Laloe toeroenlah Petroes mĕndapatkan orang jang disoeroehkan olih Kornĕlioes itoe kapadanja, sĕrta katanja: Bahwa akoelah dia, jang kamoe tjĕhari; apa sĕbab maka l^amoe datang kamari ini?

22. Laloe sahoet mareka-itoe: Bahwa Kornĕlioes, pĕnghoeloenja orang saratoes, ija-itoe sa'orang jang bĕnar dan jang takoet akan Allah, lagi kapoedjian kapada sĕgala orang Jahoedi, ija-itoe tĕlah di-ichtiarkan Allah dĕngan sa'orang malaikat jang soetji akan mĕmpĕrsilakan toewan karoemahnja, soepaja bolih ija mĕndĕngar pĕrkataan salamat itoe daripada toewan.

23. Maka didjĕmpoet Petroes mareka-itoe masoek mĕnoempang sĕrtanja, maka pada kaĕsoekan harinja Petroes pon bĕrdjalanlah sĕrta mareka-itoe, di-iringkan olih bĕbĕrapa orang saoedara jang dari nĕgari Jope.

24. Hata, maka pada kaĕsoekan harinja sanipailah mareka-itoe kaKesaria. Maka Kornĕlioes pon adalah mĕnantikan dia, tĕlah dihimpoenkannja sagĕnap kaoem-koelawarganja dan sahabat handainja jang akrab.

25. Sĕrta masoeklah Petroes, maka datanglah Kornĕlioes menjamboet dia, laloe mĕnjĕmbah soedjoed pada kakinja.

26. Tĕtapi di-angkat olih Petroes akandia, katanja: Bangkitlah ĕngkau, karĕna akoe inipon sa'orang manoesia djoega.

27. Maka sĕmantara ija bĕrkatakata dĕngan dia masoeklah ija, maka didapatinja akan bĕbĕrapabĕrapa orang tĕlah bĕrhimpoen.

28. Maka kata Petroes kapada mareka-itoe: Telah kamoe tahoe, bahwa tiada halal bagai orang Jahoedi bĕrkampoeng dengan orang bangsa lain, ataw masoek kadalam roemahnja, tĕtapi tĕlah ditoendjoek Allah kapadakoe, djangan koekatakan barang sa'orang haram ataw nĕdjis adanja.

29. Sĕbab itoe, serta akoe dipanggil maka datanglah djoega akoe dĕngan tiada bĕrpikir lama, maka sakarang akoe bĕrtanja kapadamoe, apakah kahĕndakmoe maka kamoe mĕndjĕmpoet akoe kamari ?

30. Maka sahoet Kornĕlioes: Adalah ĕmpat hari laloe maka sĕhaja bĕrpoewasa sampai pada waktoe bagini hari, maka kira-kira poekoel tiga pĕtang sĕhaja mĕminta-doa didalam roemah sĕhaja;

31. Maka sasoenggoehnja dihadapan sĕhaja bĕrdirilah sa'orang, jang bĕrpakaikan pakaijan gilanggoemilang tjĕhajanja, maka katanja : Hai Kornĕlioes, bahwa doamoe tĕlah ditĕrima, dan sĕgala sĕdĕkahmoe pon di-ingat olih Allah,

32. Sĕbab itoe, soeroehlah orang pĕrgi kanĕgari Jope mĕndjĕmpoet Simon, jang bergĕlar Petroes, adalah ija mĕnoempang dalam roemah Simon, toekang samak koelit, jang ditĕpi laoet, maka ija pon akan datang kĕlak mengadjar kamoe.

33. Sĕbab itoe sabĕntar djoega sĕhaja soeroehkan orang pĕrgi mĕndapatkan toewan, maka baik djoega toewan tĕlah datang; bahwa sakarang adalah samoea kami hadlir disini, dihadapan AUah, hendak mĕnĕngar apa-apa firman Allah kapada toewan.

34. Maka Petroes pon mĕmboeka moeloetnja sĕrta katanja: Bahwa dĕngan sabĕnarnja sakarang njatalah kapadakoe, bahwa tiada diendahkan Allah akan roepa orang.

35. Mĕlainkan bangsa mana pon baik, barang-siapa jang takoet akan Dia dan mĕngĕrdjakan barang jang bĕnar, ija-itoepon diterimanja.

36. Maka inilah firman, jang tĕlah disampaikan AUah kapada bani Israil, dichabarkannja salamat olih Isa Almasih, ija-itoelah Toehan di-atas sakalian.

37. Maka telah kamoe mĕngĕtahoei akan hal pĕrkara, jang tĕlah djadi disaloeroeh tanah Joedea, moelai dari Galilea, ija-itoe kĕmoedian daripada baptisan, jang di-adjarkan Jahja;

38. Bagaimana tĕlah dilantik Allah akan Isa, orang Nazaret itoe, dĕngan RohoeMkoedoes dan koewasa, maka ija pon tĕlah bĕrdjalan koeliling sambil berboewat baik dan mĕnjĕmboehkan sĕgala orang jang digagahi iblis; karena adalah Allah mĕnjĕrtai akandia.

39. Maka kami inilah saksinja akan hal sĕgala pĕrkara, jang tĕlah dipĕrboewatnja, baik ditanah orang Jahoedi, baik diJeroezalim ; maka tĕlah diboenoeh oranglah akandia dĕngan mĕnggantoengkan dia pada kajoe.

40. Maka ijapon tĕlah dibangoen kan poela olih AUah pada hari jang katiga, sĕrta dibĕri Allah ijapon mĕndjadi njata,

41. Boekan kapada sĕgala orang, mĕlainkan kapada sĕgala saksi, jang tĕlah dipilih Allah tĕrdehoeloe, ija-itoe kapada kami, jang tĕlah makan-minoem bersamasama dĕngan dia, kĕmoedian daripada ija bangkit dari antara sĕgala orang mati.

42. Maka tĕiah disoeroehkannja kami mĕngadjar orang dan bĕrsaksikan, bahwa Isa djoega Jang ditĕntoekan Allah akan mĕndjadi Hakim sĕgala orang jang hidoep dan jang soedah mati.

43. Maka akan halnja djoega tĕlah bĕrsaksi segala nabi-nabi, bahwa barang-siapa jang pĕrtjaja akandia, maka dosanja akan diampoeni dengan bĕrkat namanja.

44. Hata, sĕmantara dikatakan Petroes sĕgala pĕrkataan ini, tibatiba toeroenlah Rohoelkoedoes atas sĕgala orang jang mĕnengarkan pĕrkataan itoe.

45. Maka tĕrtjĕngang-tjĕnganglah sĕgala orang bĕrsoenat jang pĕrtjaja, ija-itoe sabĕrapa-bĕrapa jang tĕlah mĕngiringkan Petroes, sĕbab anoegraha Rohoe'lkoedoes ditjoerahkan kapada orang kafir pon.

46. Karĕna didĕngarnja marekaitoe bĕrkata-kata dĕngan bĕhasa lain-lam sĕrta dibĕsarkannja Allah. Maka tatkala itoe sahoet Petroes,

47. Katanja: Dapatkah ditahankan orang akan ajar, soepaja djangan mareka-ini dibaptisakan, jang tĕlah bĕrolih Rohoe'lkoedoes, sapĕrti kita djoega.

48. Maka disoeroehnjalah baptisakan mareka-itoe dĕmi nama Toehan, laloe dipintalah olih mareka-itoe akan Petroes, soepaja tinggal ija bĕbĕrapa hari laraanja dĕngan mareka-itoe.

Fasal XI.


Alkisah, maka kadĕngaranlah chabar kapada sĕgala rasoel dan saoedara, jang ditanah Joedea, mĕngatakan orang katir pon telah mĕnĕrima firman Allah.

2. Hata, satelah sampai Petroes ka-Jeroezalim maka bĕrbantah-bantahlah dengan dia sĕgala orang jang bĕrsoenat itoe,

3. Katanja: Bahwa ĕngkau soedah masoek kadalam roemah orang koeloep, sĕrta rnakan sahidangan dĕngan dia.

4. Tĕtapi dimoelai Petroes mentjĕritĕrakan kapadanja sĕgala halahoealnja bĕrtoeroet-toeroet, katanja :

5. Bahwa adalah akoe dinĕgari Jope tĕngah mĕminta-doa, maka dalam pingsankoe terlihatlah akoe akan soeatoe bĕnda sapĕrti kain hamparan bĕsar, toeroen terhoeloer dari dalam langit, tĕrpoendjoet pada ka-ĕmpat poentjanja, maka datanglah ija-itoe dekat padakoe.

6. Maka apabila akoe mĕrĕnoeng akandia, akoe tjamkan sambil mĕlihat bĕbĕrapa binatang boemijang bĕrkaki ĕmpat, dan binatang liar dan jang mĕlata, dan sĕgala boeroeng jang di-oedara.

7. Tiba-tiba koe-dĕngar soeatoe boenji soeara mĕngatakan kapadakoe: Hai Petroes, bangkitlah ĕngkau, sĕmbĕlehlah laloe makan;

8. Tĕtapi katakoe: Boekannja dĕmikian, ja Toehan! karĕna tiada pĕrnah barang sasoeatoe jang haram ataw nĕdjis masoek kadalam moeloetkoe.

9. Tĕtapi disahoet olih boenji soeara dari langit itoe pada kadoewa kalinja, katanja: Barang jang dihalalkan Allah, djangan ĕngkau haramkan dia.

10. Maka dĕmikianlah halnja sampai tiga kali; laloe sakalian itoe tĕrangkat kĕmbali poela kalangit. 11. Maka sasoenggoehnja, pada sasaat itoe djoega adalah tiga orang bĕrdiri dihadapan roemah, tĕmpat akoe menoempang itoe, adapon mareka-itoe soeroehan dari nĕgari Kesaria kapadakoe.

12. Maka firmdn Roh itoe kapadakoe: Bĕrdjalanlah sĕrta mareka-itoe dĕngan tiada sjak. Maka akoe di-iringkan poela olih enam orang saoedara ini, laloe masoeklah kami kadalam roemah orang itoe.

13. Maka ditjĕritĕrakannjalah kapada kami akan hal ija tĕlah mĕlihat sa'orang malaikat bĕrdiri dalam roemahnja, jang berkata kapadanja demikian: Soeroehkanlah orang pĕrgi ka-Jope, mĕndjĕmpoet Simon, jang bergĕlar Petroes.

14. Karĕna ija djoega akan mengatakan kapadamoe pĕrkataan, olihnja engkau akan bĕrolih salamat, sĕrta sĕgala orang isi roemahmoe pon.

15. Hata, apabila akoe moelai bĕrkata-kata maka toeroenlah Rohoe'lkoedoes kapada mareka-itoe, sapĕrti kapada kita pon pada moelanja.

16. Maka teringatlah akoe akan pĕrkataan Toehan, bagaimana telah dikatakannja : Sasoenggoehnja Jahja tĕlah mĕmbaptisakan orang dĕngan ajar, tetapi kamoe akan dibaptisakan dĕngan Rohoe'lkoedoes.

17. Adapon djikalau demikian dikaroeniakan Allah anoegraha kapada mareka-itoe sama sapĕrti jang dikaroeniakannja kapada kita, jang pĕrtjaja akan Toehan Isa Almasih, siapa garangan akoe ini maka dapat akoe mĕlawan Allah ?

18. Hata, apabila didĕngar olih mareka-itoe akan hal jang dĕmikian, maka sĕnanglah hati marekaitoe sĕrta dimoeliakannja Allah, katanja : Bahwa dĕmikian tĕlah didatangkan Allah tobat bagai orang kafir pon akan bĕrolih salamat.

19. BĕRMOELA, adapon sĕgala orang jang tĕrtjĕrai-bĕrai olih sĕbab aniaja, jang datang karena Istĕfanoes itoe, maka bĕrdjalanlah mareka-itoe sakalian sampai kanĕgari Foeniki dan Kiproes dan Antioki, tiada dimasjhoerkannja pĕngadjaran itoe kapada sa'orang djoeapon mĕlainkan kapada orang Jahoedi sehadja.

20. Maka adalah di-antara mareka-itoe bĕbĕrapa orang nĕgari Kiproes dan Sireni, apabila datang mareka-itoe ka-Antioki ditjĕritĕrakannjalah kapada orang Grika, sĕrta dimasjhoerkannja chabar akan hal Toehan Isa.

21. Maka adalah tangan Toehan mĕnjĕrtai mareka-itoe,dan banjaklah orang jang pĕrtjaja sĕrta bĕrtobat kapada Toehan.

22. Maka kadengaranlah chabarnja itoe katĕlinga sidang, jang di-Jeroezalim, laloe disoeroehkannja Barnabas ka-Antioki.

23. Satĕlah sampai ija disana dan dilihatnja karoenia Allah itoe, maka bĕrsoeka-tjitalah hatinja, dibĕrinja nasihat kapada sĕgala orang itoe, soepaja dĕngan soenggoeh-soenggoeh hatinja marekaitoe bĕrpaoet pada Toehan.

24. Karĕna Barnabas itoe orang baik dan hatinja pon pĕnoeh dĕngan Rohoe'lkoedoes dan iman ; maka banjak orang pon ditambahkan kapada Toehan.

25. Maka kaloewarlah Barnabas laloe pĕrgi kanegari Tarsoes hendak mĕntjĕhari Sa'oel, satĕlah bĕrtĕmoe, maka dibawanja akan dia ka-Antioki.

26. Maka sasoenggoehnja bĕrhimpoenlah mareka-itoe dĕngan sidang itoe satahoen lamanja, sĕrta di-adjarnja banjak orang. Adapon moela-moela dinĕgari Antioki itoelah disĕboet orang akan sĕgala moerid itoe orang Masehi.

27. Kalakian maka toeroenlah bĕbĕrapa orang nabi dari Jeroezalim ka-Antioki.

28. Maka dari antara marekaitoe bangkitlah sa'orang bernama Agaboes, ija-itoe mĕmbĕri tahoe dĕngan ilham Roh, bahwa soeatoe bĕla kalaparan bĕsar akan datang atas sĕgala doenia; maka ija-itoe pon tĕlah djadi pada zaman Kaisar Klaoedioes.

29. Maka segala moerid itoepon mĕnĕntoekan hendak mĕngirim apa-apa, masing-masing pada kĕdarnja, akan mĕmeliharakan sĕgala saoedara, jang doedoek ditanah Joedea.

30. Maka diboewatnja dĕmikian, dikinmnja dĕngan tangan Barnabas dan Sa'oel kapada sĕgala toewatoewa adanja.

Fasal XII.


Sabĕrmoela, maka pada masa itoe djoega ditangkap olih radja Herodis bĕbĕrapa orang daripada sidang itoe, hĕndak di-aniajakannja.

2. Maka diboenoehnja Jakoeb, saoedara Jahja, dengan pĕdang.

3. Apabila dilihatnja bahwa hal itoe bĕrkĕnan kapada orang Jahoedi, maka dimoelamja poela mĕnangkap Petroes pon. (Adapon tatkala itoe hari raja roti jang tiada beragi).

4. Satĕlah ditangkapnja Petroes, dipĕndjarakannja dan disĕrahkannja kapada ĕnam-bĕlas orang lasjkar, ĕmpat orang ganti-bĕrganti bĕrdjaga, kahĕndaknja menghadapkan dia kapada orang banjak kĕmoedian daripada hari raja Pasah kĕlak.

5. Maka tĕrkoeroenglah Petroes dalam pendjara, tĕtapi olih sĕgala sidang didoakanlah dia kapada Allah dĕngan tiada bĕrkapoetoesan.

6. Hata, apabila Herodis hendak mĕngĕloewarkan dia, maka pada malam itoe djoega Petroes pon tidoerlah dĕngan doewa rantai bĕloenggoenja ditĕngah doewa orang lasjkar, dan segala pĕnoenggoe dihadapan pintoe pon adalah mĕnoenggoei pĕndjara itoe.

7. Maka sasoenggoehnja disitoe adalah bĕrdiri sa'orang malaikat Toehan dan bĕrsinarlah soeatoe tjĕhaja dalam pĕndjara itoe, maka sambil mĕnĕpoek lamboeng Petroes, dibangoenkan olih malaikat itoe akandia, katanja: Sigĕralah bangoen. Maka rantai itoepon goegoerlah dari tangannja.

8. Maka kata malaikat itoe kapadanja: Ikatlah pinggangmoe dan pakailah kasoet. Satĕlah itoe maka katanja: Pakailah selimoetmoe pon, mari, ikoetlah akoe.

9. Laloe kaloewarlah ija mengikoet dia, tĕtapi tiada dikĕtahoeinja katĕntoeannja barang jang dipĕrboewat olih malaikat itoe; mĕlainkan pada sangkanja dilihatnja soeatoe chajal.

10. Satĕlah mareka-itoe mĕlaloei kawal jang pĕrtama dan jang kadoewa, maka sampailah kadoewanja kapada pintoe bĕsi jang arah kanĕgari; maka tĕrboekalah pintoe itoe sĕndirinja, laloe kaloewarlah mareka-itoe sĕrta dilaloeinja satoe loeroeng, sakoenjoeng-koenjoeng graiblah malaikat itoe.

11. Hata, satĕlah Petroes sĕdar poela akan dirinja maka katanja: Sakarang tahoelah akoe dĕngan sabĕnarnja, bahwa tĕlah disoeroehkan Toehan akan malaikatnja, hĕndak mĕlĕpaskan akoe daripada tangan Herodis dan daripada sĕgala maksoed bangsa Jahoedi itoe.

12. Satĕlah soedah berpikir dĕmikian, maka pergilah ija karoemah Mĕriam, iboe Jahja, jang bĕrgĕlar Markoes, ija-itoe tempat orang banjak ada bĕrhimpoen sĕrta mĕminta-doa.

13. Satĕlah Petroes mĕngĕtok pintoe loewar, maka datanglah sa'orang dajang, bĕrnama Rodi, hĕndak mĕnengar.

14. Dĕmi dikĕnal olihi pĕrampoean itoe akan boenji soeara Petroes, maka tiada djadiijamemboeka pintoe, sebab soeka hatinja, mĕlainkan bĕrlarilah ija masoek mĕmbĕri tahoe, bahwa Petroes ada bĕrdiri dipintoe.

15. Maka kata mareka-itoe kapadanja: Gila ĕngkau. Tĕtapi bĕrtoeroet-toeroet djoega kata perampoean itoe: soenggoeh demikian. Laloe kata mareka-itoe poela: Bahwa ija-itoelah malaikatnja.

16. Maka Petroes pon bĕrtoeroettoeroet mĕngĕtok pintoe djoega; satĕlah soedah diboekakan sĕrta dilihatnja akandia, maka tĕrtjĕngang-tjĕnganglah mareka-itoe sakalian.

17. Satĕlah dibĕrinja isjarat kapada mareka-itoe dĕngan tangannja, mĕnjoeroehkan diam, maka ditjaritĕrakannja pĕri hal dikaloewarkan Toehan akandia dari dalam pĕndjara. Dan lagi katanja: Chabarkanlah perkara ini kapada Jakoeb dan kapada sĕgala saoedara pon. Laloe kaloewarlah ija bĕrdjalan pĕrgi katĕmpat jang lain.

18. Hata, satĕlah sijang hari maka adalah gĕmpar di-antara sĕgala lasjkar itoe boekannja sĕdikit, akan hal apa kasoedahannja Petroes itoe.

19. Apabila ditjĕhari Hĕrodis akandia maka tiada didapatinja dan satĕlah soedah dipĕriksainja sĕgala pĕngawal itoe, disoeroehnja hantarkan mareka-itoe akan dihoekoem, laloe berpindahlah ija dari tanah Joedea kanegari Kesarea, maka tinggallah ija disana.

20. Alkisah, maka Herodis pon bĕrniat hĕndak berperang dĕngan orang nĕgari Tor dan Sidon, tĕtapi dĕngan satoe hati djoega datanglah mareka-itoe mĕnghadap dia, serta diboedjoeknja akan Blastoes, pĕndjawat astana baginda itoe, laloe dipinta mareka-itoe bĕrdamai, karĕna tĕrpĕliharalah nĕgarinja olih nĕgari baginda.

21. Maka pada soeatoe hari jang tĕntoe adaiah Herodis pon bĕrpakaikan pakaijan karadjaan, laloe bĕrsĕmajamlah baginda di-atas singgasananja sĕrta bertitah kapada mareka-itoe.

22. Maka bĕrsĕroelah sĕgala rajat itoe, katanja: Bahwa inilah sa'olah-olah soeara Allah djoega, boekan soeara manoesia.

23. Maka pada saat itoe djoega dipaloe olih sa'orang malaikat Toehan akan Herodis, sĕbab tiada dibĕrinja hormat kapada Allah, maka ijapon dimakan tjatjing, laloe poetoesiah njawanja.

24. Maka firman AUah pon makinlah bĕrtambah-tambah masjhoernja.

25. Sjahadan, adapon Barnabas dan Sa'oel, satelah soedah disĕlĕsaikannja pekĕrdjaannja, maka kĕmbalilah ija dari Jeroezalim kaAntioki, dibawanja sĕrtanja akan Jahja, jang bĕrgĕlar Markoes.

Fasal XIII.


Sabĕrmoela, maka adalah dalam sidang jang di-Antioki itoe bĕbĕrapa orang nabi dan goeroe, ija-itoe Barnabas, dan Simeon jang bergĕlar Nigar, dan Loekioes orang Sireni, dan Manahen, ija-itoe saoedara soesoean Herodis, radja sapĕrĕmpat negari, dan Sa'oel.

2. Maka sĕmantara mareka-itoe bĕrboewat bakti kapada Toehan sĕrta bĕrpoewasa, bĕiirmanlah Rohoe'lkoedoes: Asingkanlah Barnabas dan Sa'oel akan mĕlakoekan pĕkĕrdjaan, jang tĕlah koe-oentoekkan bagainja.

3. Maka mareka-itoepon bĕrpoewasa sĕrta mĕminta-doa, laloe ditoempangkannja tangannja pada kadoewa orang itoe, dilĕpaskannja ija pĕrgi.

4. Arakian, kadoewanja pon disoeroehkan olih Rohoe'lkoedoes, maka pĕrgilah ija kanĕgari Saloekia, dan dari sana poela ija berlajar kapoelau Kiproes.

5. Satĕlah sampai kanĕgari Salamis, di-adjarkaiinjalah firman Allah dalam masdjid-masdjid orang Jahoedi; maka Jahja mĕndjadi kawannja.

6. Satĕlah soedah raelaloei poelau itoe sĕrta sampai kanĕgari Pafos, maka didapatinja disana akan sa'orang hobatan, ija-itoe sa'orang nabi doesta, sa'orang orang Jahoedi, namanja Bar-Jisoea;

7. Jang ada dengan Sergioes Pa'oel, waii dinĕgari itoe, ija-itoe sa'orang boediman; maka dipanggilnja Barnabas dan Sa'oel, hĕndak mĕnĕngar firman Allah.

8. Tĕtapi Elimas, orang hobatan itoe, (jang tĕrsalin namanja demikian) ada mĕmbantahi marekaitoe, hĕndak dipalingkannja wali itoe daripada imannja.

9. Adapon Sa'oel, (jang bergĕlar Pa'oel pon), pĕnoehlah hatinja dĕngan Rohoe'lkoedoes, dirĕnoengnja akandia,

10. Sĕrta katanja: Hai ĕngkau, anak iblis, jang pĕnoeh dĕngan sĕgala djĕnis bohong dan tipoe-daja, sĕtĕroe kapada sĕgala jang bĕnar, bĕlomkah ĕngkau berhĕnti daripada mĕndolak-dalikkan djalan Toehan jang bĕtoel itoe?

11. Sakarang kĕtahoeilah olihmoe bahwa tangan Toehan ada mĕlawan dikau, dan engkau akan boeta, tiada dapat mĕlihat matahari bĕberapa lamanja. Maka dengan sakoetika itoe djoega kĕlamkaboerlah matanja, laloe menggagaoe ija mĕntjĕhari orang jang mĕraimpin tangannja.

12. Dĕmi dilihat olih wali itoe akan hal jang demikian, maka pĕrtjajalah ija sĕrta tĕrtjĕngangtjĕngang dari karĕna pĕngadjaran Toehan.

13. Maka Pa'oel dĕngan sĕgala orang jang sĕrtanja pon berlajarlah dari Pafos sampai kanĕgari Perga dalam bĕnoea Parafili; raaka bĕrtjĕrailah Jahja dengan mareka-itoe, laloe poelang ka-Jeroezalim.

14. Satĕlah mĕnjabĕrang dari Perga, maka sampailah raarekaitoe kanĕgari Antioki dalara bĕnoea Pisidia, maka masoek raareka-itoe kadalara raasdjid pada hari sabat, laloe doedoek disitoe.

15. Maka kĕraoedian daripada pĕrabatjaan torat dan soerat nabinabi disoeroehkan olih pĕnghoeloe raasdjid kapada mareka-itoe, katanja : Hai toewan-toewan, saoedarakoe, djikalau ada kiranja padaraoe barang pĕrkataan nasihat, katakanlah dia kapada orang banjak ini.

16. Maka bĕrdirilah Pa'oel, dibĕrinja isjarat dengan tangannja, katanja: Hai orang Israil, dan orang jang takoet akan Allah, dĕngarlah olihraoe.

17. Bahwa olih Allah bangsa Israil tĕlah dipilih akan nenekmojang kita, ditinggikannja bangsa itoe pada raasa raareka-itoe lagi orang dagang ditanah Masir dan dihantarnja mareka-itoe kaloewar dari sana dengan tangan jang raaha koeasa.

18. Maka kira-kira erapat-poeloeh tahoen lamanja disabarkannja sĕgala kalakoean mareka-itoe dalam padang Tiah.

19. Dan satĕlah soedah dibinasakannja toedjoeh bangsa orang dibĕnoea Kanaan, raaka dibĕhagibĕhaginja tanah itoe kapada mareka-itoe dĕngan diboewangkan oendi.

20. Kĕmoedian dikaroeniakannja kapada mareka-itoe bĕbĕrapa orang hakira, kira-kira ĕmpat ratoes lima poeloeh tahoen lamanja, sampai kapada zaman nabi Samoeil.

21. Kĕmoedian daripada itoe di pinta olih mareka-itoe sa'orang radja, laloe dikaroeniakan Ailah kapada mareka-itoe Sa'oel, bin Kis, ija-itoe daripada soekoebangsa Boenjamin, ĕmpat poeloeh tahoen lamanja.

22. Satĕlah soedah dipĕtjatkan Allah akandia, dibangkitkannja poela Da'oed akan mĕndjadi radja mareka-itoe; maka di-akoeinjalah akandia, Armannja: Bahwa akoe tĕlah mĕndapat Da'oed, bin Jesi, sa'orang jang satoedjoe dĕngan hatikoe, maka ijalah jang akan mĕlakoekan sĕgala kahĕndakkoe.

23. Maka daripada bĕnihnjalah dibangkitkan Allah akan Isa, Djoeroe-salamat itoe bagai sĕgala orang Israil, sapĕrti jang telah didjandjinja.

24. Maka dĕhoeloe daripada kadatangannja itoe adalah Jahja mĕngadjarkan baptisan tobat kapada sĕgala bangsa Israil.

25. Maka tatkala Jahja mĕlakoekan djawatannja berkatalah ija dĕmikian: Pada sangkamoe siapakah akoe ini? Bahwa akoe boekan dia, tĕtapi sasoenggoehnja ija akan datang kelak kĕmoedian daripadakoe, maka tiada akoe patoet mĕmboekakan kasoet daripada kakinja.

26. Hai kamoe sakalian saoedarakoe, bani bangsa Ibrahim, ija-itoe barang-siapa di-antara kamoe, jang takoet akan AUah, maka kapadamoelah disampaikan pĕrkataan salamat ini.

27. Karĕna orang jang doedoek di-Jeroezalim dĕngan segala pĕnghoeloenja, sĕbab tiada mareka-itoe mĕngĕnal akandia, maka tĕlah digĕnapkan mareka-itoe sabda segala nabi-nabi, jang dibatjanja pada tiap-tiap hari sabat, ija-itoe tatkala dihoekoemkannja Isa.

28. Maskipon tiada didapatinja akan barang salah, jang patoet Isa itoe mati diboenoeh, maka dipinta djoega olih mareka-itoe kapada Pilatoes boenoeh akandia.

29. Satĕlah soedah digĕnapi olih mareka-itoe sĕgaia sasoeatoe, jang tĕrsoerat akan halnja, maka ditoeroenkannja dari atas kajoe, laloe dilĕtakkannja dalam koeboer;

30. Akan tetapi dibangoenkan Allah akandia dari antara orangmati.

31. Dan bĕbĕrapa hari lamanja kalihatanlah ija kapada orang, jang tĕlah datang dĕngan dia dari Galilea ka-Jeroezalim, maka mareka-itoepon mendjadi saksinja kapada orang banjak itoe.

32. Maka kami pon mĕmberi chabar kapadamoe akan hal pĕrdjandjian, jang tĕlah diboewat dĕngan nenek-mojang kita, bahwa ija-itoe tĕlah disampaikan AUah kapada kita ini, anak-tjoetjoe mareka-itoe, dengan mĕmbangoenkan Isa;

33. Sapĕrti jang tĕrsoerat pon dalam mazmoer jang kadoewa, boenjinja: Bahwa ĕngkau inilah Anakkoe, maka pada hari ini tĕlah koepĕranakkan dikau.

34. Maka akan hal dibangoenkannja dari antara orang-orang mati, soepaja djangan ija kĕmbali poela kapada boesoek, adalah firmannja dĕmikian: Bahwa akoe mĕngaroeniakan kapadamoe sĕgala kamoerahan, jang kapada Da'oed dan jang tĕrtĕntoe itoe.

35. Sĕbab itoelah ija tĕlah bĕiirman dalam mazmoer jang laiil pon: Tiada engkau akan mĕmbiarkan Kasoetjianmoe itoe mĕndjadi boesoek.

36. Karĕna sasoenggoehnja satelah soedah dilakoekan Da'oed kahĕndak Allah pada zamannja, ija pon matilah dan dihimpoenkan dĕngan nenek-mojangnja, maka ija tĕlah mĕndjadi boesoek;

37. Tĕtapi adapon Isa, jang tĕlah dibangoenkan Allah itoe, ija-itoe tiada mĕndjadi boesoek.

38. Sĕbab itoe, ketahoeilah olilimoe, hai toewan-toewari dan saoedara-saoedarakoe, bahwa olih karĕna ija-inilah dibĕri tahoe kapadamoe akan hal kaampoenan dosa.

39. Maka olih karĕna ija djoega barang-siapa jang pertjaja, ija-itoe akan dibilangkan benar daripada sĕgala sasoeatoe, jang tiada dapat dibilangkan bĕnar akandia olih torat Moesa.

40. Maka sĕbab itoe hĕndaklah kamoe ingat, asal djangan kĕlak bĕrlakoe atasmoe pon barang jang tĕlah tĕrsĕboet dalam soerat sĕgala nabi-nabi, demikian boenjinja:

41. Lihatlah olihmoe, hai sĕgala orang jang bĕntji, hairanlah dan binasalah kamoe; karena pada zamanmoe djoega Akoe mengerdjakan soeatoe pĕkĕrdjaan, jang tiada dapat kamoe pĕrtjaja, djikalau dibĕri tahoe orang liapadamoe sakalipon.

42. Hata, satĕlah orang Jahoedi itoe kaloewar dari dalam masdjid, maka dipinta oiih orang kafir, soepaja pada sabat jang datang ini pĕrkataan itoe djoega di-adjarkan kapada mareka-itoe.

43. Adapon satelah soedah bĕrpĕtjah pĕrhimpoenan itoe ada banjak orang Jahoedi dan orang moealaf jang bĕribadat pon mengikoet Pa'oel dan Barnabas, maka di-adjarlah olih kadoewanja akan mareka-itoe, sĕrta dibĕrinja nasihat, soepaja tĕtaplah ija dalam karoenia Allah.

44. Hata, maka pada hari sabat jang (iatang itoe bĕrhimpoenlah hampir-hampir sakaUan orang isi nĕgari hendak menĕngar firman Aliah.

45. Tĕtapi dĕmi diiihat olih orang Jahoedi akan orang banjak itoe, maka penoehlah hatinja dĕngan dengki, dibantah-bantahinja akan segala pĕrkataan, jang dikatakan olih Pa'oel, ija-itoe dilawannja dan dinistakannja.

46. Tĕtapi kata i^a'oel dan Barnabas dĕngan berani hatinja: Bahwa tadapat tiada firman Aliah itoe dibĕri tahoe kapada kamoe tĕrdĕhoeloe, maka sĕbab kamoe ĕnggan akandia, dan tiada kamoe kirakan dirimoe patoet akan beroiih hidoep jang kĕkal, bahwa sasoenggoehnja bĕrpalinglah kami kapada orang kafir.

47. Karĕna demikianlah firman Toehan kapada kami : B a h w a akoe tĕlah mĕndjadikan dikau soeatoe tĕrang bagai sĕgala orang kafir, akan mĕndjadi salamat sampai kapada hoedjoeng boemi.

48. Dĕmi didĕngar olih orang kafir akan hal jang dĕmikian, maka bersoeka-tjitalah hati mareka-itoe sĕrta dipĕrmoeliakannja firman Toehan, maka pĕrtjajalah sabĕrapa banjak orang, jang tĕlah ditakdirkan akan bĕrolih hidoep jang kĕkal.

49. Maka bĕrpĕtjah-pĕtjahlah firman Toehan kapada segaia djadjahan itoe.

50. Tĕtapi olih orang Jahoedi di-asoetlah akan segala perampoean jang bĕribadat dan jang moeiia, dan akan segala orang bĕsar-bĕsar dinĕgari itoe, maka mareka-itoepon mĕndatangkan aniaja atas Pa'oel dan Barnabas, sĕrta dihaiaukannja daiipada perhinggaan nĕgarinja.

51. Tĕtapi olih rasoel itoe dikĕbaskan haboe dari kakinja akan soeatoe tanda bagai mareka-itoe, laloe sampaiiah ija kanĕgari Ikoniam.

52. Maka sĕgala moerid itoepon pĕnoehlah hatinja dĕngan kasoekaan dan dĕngan Rohoe'ikoedoes.
Fasal XIV.


Sabĕrmoela, maka kadoewa rasoel itoepon masoeklah kadalam masdjid orarig Jahoedi dinĕgari lk6niam itoe, laloe mĕngadjar orang, sahingga pĕrtjajalah banjak orang daripada Jahoedi dan Grika.

2. Tĕtapi sĕgala orang Jahoedi jang tiada pĕrtjaja itoe mengasoetkan sĕgala orang kafir, dipanasinja hati mareka-itoe akan sĕgala saoedara itoe.

3. Maka disana tinggallah kadoewanja itoe bĕbĕrapa lamanja sambil mengadjar dĕngan bebasnja akan hal Toehan, jang mĕmbĕri kasaksian akan perkataan karoenianja serta dibĕrinja poela bĕberapa tanda dan mdĕdjizat di-adakan olih tangannja.

4. Maka segala orang dalam nĕgari itoepon terbĕhagi doewa: ada satĕngah mareka-itoe disabĕlah orang Jahoedi dan satengah poela disabĕlah kadoewa rasoel itoe.

5. Maka sĕdang orang kafir dan orang Jahoedi sĕrta dengan sĕgala pĕnghoeloenja bĕrbitjara hĕndak mĕnganiajakan dan mĕrĕdjam akandia,

6. Dan sĕbab dikĕtahoeinja akan hal itoe, maka larilah ija kanĕgari Listĕra dan Derbi, ija-itoe dinĕgari Likaoni, dan kadjadjahan, jang koelihngnja itoe.

7. Maka disana kadoewanja pon mĕngchabarkan indjil.

8. Maka di-Listĕra itoe adalah doedoek sa'orang orang dĕngan lĕmah kakinja, ija-itoe loempoeh daripada pĕroet iboenja, bĕlom pĕrnah ija bĕrdjalan.

9. Maka didĕngarnja akan Pa'oel bĕrkata-kata, laloe dirĕnoeng olih Pa'oel akandia, serta dilihatnja orang itoe bĕriman bolih disĕmboehkan,

10. Maka kata Pa'oel dĕngan soeara jang njaring: Bangkitlah ĕngkau, bĕrdiri bĕtoel. Maka mĕlompatlah orang itoe laloe bĕrdjalan.

11. Dĕmi dilihat olih orang banjak akan perboewatan Pa'oel itoe, maka dinjaringkannja soearanja, katanja dĕngan bĕhasa Likaoni: Bahwa dewata tĕlah mĕndjĕlĕraa manoesia sĕrta toeroen kapada kita.

12. Maka akan Barnabas digĕlar olih mareka-itoe Joepiter dan akan Pa'oel dipanggilnja Merkoer, sĕbab ijalah jang bĕrkata-kata.

13. Maka datanglah kahin Joepiter, jang dihadapan nĕgari mareka-itoe, sambil mĕmbawa lĕmboe dĕngan karangan boenga kamoeka pintoe gĕrĕbang, hendak dikorbankan olihnja dan olih orang banjak itoe.

14. Tĕtapi dĕmi didĕngar ini olih kadoewa rasoel, ija-itoe Barnabas dan Pa'oel, maka dikojakkannja pakaijannja sĕndiri, sambil bĕrlarilari masoek kadalam orang banjak itoe, sĕrta bersĕroe-sĕroe,

15. Katanja: Hai toewan-toewan, mĕngapa maka kamoe bĕrboewat dĕmikian? Bahwa kami ini pon manoesia djoega, sama perangai dĕngan kamoe, dan kami mĕngadjar kamoe, soepaja kamoe balik daripada pĕrkara jang sia-sia ini kapada Allah jang hidoep, jang tĕlah mĕndjadikan langit dan boemi dan laoet dĕngan segala isinja;

16. Maka pada sĕgala zaman jang tĕlah laloe itoe dibiarkannja sĕgala orang kafir itoe bĕrdjalan pada djalannja sĕndiri.

17. Maka dalam pada itoepon dinjatakannja djoega dirinja dĕngan bĕrboewat baik dan menoeroenkan hoedjan kapada kita dari langit dan moesim boewah-boewah pon, jang mĕmĕnoehi hati kita dĕngan makanan dan kasoekaan.

18. Hata, maka dengan pĕrkataan ini soekar djoega mareka-itoe mĕnĕgahkan orang banjak itoe da ripada mĕmpĕrsĕmbahkan korban kapadanja.

19. Tĕtapi laloe datanglah bĕbĕrapa orang Jahoedi dari nĕgari Antioki dan Ikoni mĕngasoet orang banjak itoe dan dirĕdjamnja akan Pa'oel, laloe dihelakannja ija kaloewar nĕgari, karĕna pada sangka mareka-itoe ija soedah mati.

20. Tĕtapi sĕmantara sĕgala moerid itoe bĕrdiri koeUhngnja bangoenlah Pa'oel, laloe masoek kadaiam negari, maka pada kaĕsoekan harinja kaloewarlah ija dengan Barnabas pĕrgi kanegari Derbi.

21. Satĕlah soedah mareka-itoe mĕngchabarkan indjil dalam nĕgari itoe, dan banjak orang didjadikannja moerid, maka kĕmbalilah ija ka-Listĕra dan Ikoni dan Antioki,

22. Sambil mĕnĕtapkan hati sĕgala moerid, diberinja nasihat, soepaja tĕgoh mareka-itoe dalam iman, katanja: Bahwa ta'dapat tiada kita masoek kadalam karadjaan Allah dĕngan menanggoeng kasoekaran banjak.

23. Hata, satelah soedah ditĕntoekannja toewa-toewa bagai mareka-itoe dalam tiap-tiap sidang dĕngan ditoempangkan tangan dan dipintakan doa dan bĕrpoewasa, maka diserahkannja kapada Toehan, jang dipĕrtjaja olih marekaitoe.

24. Satĕlah soedah rasoel itoe mĕlaloei bĕnoea Pisidia, maka sampailah kadoewanja kabĕnoea Pampilia,

25. Dan satĕlah ija mĕngadjar dinĕgari Perga maka toeroenlah ija kanĕgari Atali.

26. Maka dari sana ija bĕrlajar ka-Antioki, tĕmpat jang dĕhoeloe kadoewanja disĕrahkan kapada karoenia Allah, soepaja dilakoekannja pĕkĕrdjaan, jang telah disĕlĕsaikannja itoe.

27. Satĕlah soedah sampai disana maka dihimpoenkannja sidang itoe, laloe ditjĕritĕr.akannja sĕgala pĕrkara bĕsar, jang tĕlah di-adakan Allah sĕrta dĕngan mareka-itoe dan pĕri hal diboekakannja pintoe iman bagai sĕgala orang kafir itoe. 28. Maka lama kadoewanja diam disana serta dengan sĕgala moerid itoe.

Fasal XV.


Sabĕrmoela, maka datanglah bĕbĕrapa orang dari tanah Joedea, laloe di-adjarnja sĕgala saoedara itoe, katanja : Djikalau tiada kamoe disoenatkan satoeroet Edat nabi Moesa, maka tiada bolih kamoe salamat.

2. Maka djadilah soeatoe pĕrsĕlisehan dan perbantahan boekannja kĕtjil antara Pa'oel dan Barnabas dĕngan mareka-itoe, maka ditĕntoekannja hendak mĕnjoeroehkan Pa'oel dan Barnabas dĕngan bĕberapa orang lain dari antara mareka-itoe pĕrgi ka-Jeroezalim mĕndapatkan sĕgala rasoel dan sĕgala toewa-toewa, jang disana, bertanjakan soeal ini.

3. Hata, satĕlah soedah marekaitoe dihantarkan olih sidang itoe kaloewar, maka bĕrdjalanlah ija mĕlaloei nĕgari Foeniki dan Samaria sambil ditjeritĕrakannja hal orang kafir pon tĕlah bĕrtobat, sahingga di-adakannja kasoekaan bĕsar kapada sĕgala saoedara itoe.

4. Satĕlah sampai mareka-itoe ka-Jeroezalim, disamboetlah olih sidang dan sĕgala rasoel dan sĕgala toewa-toewa akan mareka-itoe, laloe ditjĕritĕrakannja sĕgala perkara bĕsar, jang tĕlah di-adakan Allah sĕrta dĕngan mareka-itoe.

5. Tĕtapi bĕrbangkitlah bĕbĕrapa orang daripada medzhab orang Farisi, jang tĕlah beriman, katanja : Bahwa saharosnja mareka-itoe disoeroeh bĕrsoenat dan mĕnoeroet torat Moesa. 6. Maka bĕrhimpoerilah sĕgala rasoel dan sĕgala toewa-toewa hĕndak mĕmbitjarakan hal ini.

7. Maka apabila djadi soeatoe pĕrbantahan bĕsar, bangkitlah berdiri Petroes serta bĕrkata kapada mareka-itoe dĕmikian : Hai toewantoewan dan segala saoedara, telah kamoe tahoe, bahwa lamalah soedah dipilih AUah akan dakoe di-antara kamoe sakalian, soepaja orang kafir dapat mĕnengar pĕrkataan Indjil daripada moeloetkoe sĕrta pĕrtjaja akandia.

8. Maka Allah, jang mĕngĕtahoei akan segala hati, tĕlah mĕmbĕri kasaksian kapada mareka-itoe, sĕrta dikaroeniakannja Rohoe'lkoedoes kapada mareka-itoe, sapĕrti jang tĕlah dikaroeniakannja kapada kita;

9. Tiada djoega dibedakannja kita daripada mareka-itoe, disoetjikannja hati mareka-itoe dĕngan iman.

10. Sakarang mengapa maka kamoe mentjobai Allah hĕndak mĕngĕnakan pĕnggandaran pada tĕngkok sĕgala moerid itoe, jang tiada dapat ditanggoeng ohh nenekmojang kita ataw olih kita pon tidak :

11. Mĕlainkan pĕrtjaja kita bahwa dĕngan karoenia Toehan Isa Almasih kita bĕrolih salamat sapĕrti mareka-itoe djoega.

12. Maka diamlah sĕgala orang jang bĕrhimpoen itoe mĕnĕngarkan Barnabas dan Pa'oel bĕrtjĕritĕra akan hal bĕbĕrapa tanda dan m(Bdjizat, jang tĕlah di-adakan Allah sĕrta dĕngan dia di-antara sĕgala orang kafir.

13. Maka kemoedian daripada kadoewa ini soedah bĕrdiam dirinja, mĕnjahoetlah Jakoeb, katanja : Hai toewan-toewan dan saoedarasaoedara, dengarlah olihmoe akan pĕrkataankoe.

14. Bahwa tĕlah ditjĕritĕrakan olih Simon, bagaimana pada moelanja ditilik AUah akan ^mĕngambil bagai namanja soeatoe kaum dari antara sĕgala orang kafir.

15. Maka perkara ini pon satoedjoe dĕngan sabda sĕgala nabi, sapĕrti jang tĕrsoerat,

16. Boenjinja: Bahwa kĕmoedian daripada ini Akoe akan balik dan menĕgakan poela chaimah Da'oed,jang tĕlah roeboeh itoe, dan sĕgala p ĕ t j a h-pĕtjahannja akan koebaiki samoela sĕrta koe-bangoenkan poela a k a n d i a.

17. Soepaja orang jang lagi tinggal itoe mĕntjĕhari Toehan, dan lagi sĕgala orang kafir pon, jang mĕnjĕboet namakoe, dĕmikianlah firman Toehan, jang mĕngadakan pĕrkara ini.

18. Bahwa dehoeloe daripada awal zaman tĕlah dikĕtahoei Allah akan sĕgala pĕrboewatannja ;

19. Sĕbab itoe pada bitjarakoe baik, djangan kita mĕnjoesahkan orang, jang tĕlah balik kapada Allah dari antara sĕgala orang kafir itoe,

20. Mĕlainkan hĕndaklah kita bĕrkirim soerat kapada marekaitoe, soepaja didjaoehkannja dirinja daripada katjemaran brahala, dan daripada zina', dan daripada barang jang mati modar, dan daripada darah.

21. Karĕna daripada zaman dĕhoeloe kala pon adalah bagai Moesa orang jang mĕmasjhoerkan dia dalam tiap-tiap nĕgari, sĕrta dibatjakan oranglah toratnja dalam sĕgala masdjid pada sabilang hari sabat.

22. Hata, maka tatkala itoe pada bitjara segala rasoel dan toewa-toewa dengan sagĕnap sidang, baik mĕmilih orang dari antaranja dan mĕnjoeroehkan dia kanĕgari Aktioki dĕngan Pa'oel dan Barnabas, laloe dipilihnja Joedas, jang bĕrgĕlar Barsabas, dan Silas, kadoewanja itoe orang jang tĕrpoedji di-antara sĕgala saoedara.

23. Maka dikirimnjalah poela pada tangan mareka-itoe sapoetjoek soerat, demikian boenjinja: Bahwa salam doa daripada segala rasoel dan toewa-toewa dan sĕgala saoedara, ija-itoe datang apalah kapada sĕgala saoedara jang daripada orang kafir dinĕgari Antioki dan dibĕnoea Sjam dan Kilikia;

24. Wabadhoe maka tĕlah kadĕngaran kapada kami chabar mĕngatakan beberapa orang, jang tĕrbit dari antara kami, tĕlah mĕngatjau kamoe dĕngan pĕrkataan, jang mĕmbimbangkan hatimoe, katanja patoetlah kamoe disoenatkan dan mĕnoeroet torat; maka jang dĕmikian itoe boekannja pĕrentah kami kapadanja;

25. Sĕbab itoe, pada bitjara kami, jang ada bĕihimpoen dĕngan satoe hati, baik mĕmilih orang dan mĕnjoeroehkan dia pĕrgi mĕndapatkan kamoe dĕngan mĕngiringkan kadoewa kekasih kami, ija-itoe Barnabas dan Pa'oel.

26. Maka ijalah orang jang tĕlab mĕnjĕrahkan njawanja karĕna nama Toehan kita Isa Almasih.

27. Sĕbab itoe kami menjoeroehkan Joedas dan Silas, maka kadoewanja pon akan mĕntjeritĕrakan kapadamoe dengan lidahnja akan sĕgala pĕrkara ini.

28. Karĕna tĕlah dibĕnarkan olih Rohoe'lkoedoes dan olih kami pon batiwa djangan kami kĕnakan pada kamoe barang tanggoengan jang bĕrat daripada perkara jang pĕrloe ini:

29. Ija-itoe hĕndaklah kamoe mĕndjaoehkan dirimoe daripada barang jang dipĕrsembahkan kapada brahala, dan daripada darah, dan daripada barang jang mati modar, dan daripada zina'; maka djikalau kamoe mendjaoehkan dirimoe daripada pĕrkara jang dĕmikian, djadilah padamoe. Bi'lchair!

30. Arakian, maka mareka-itoepon bĕrmohonlah. Satelah sampai ija kanĕgari Antioki, dihimpoenkannja orang banjak itoe laloe di-oendjoekkannjalah soerat itoe. L Satĕlah dibatjanja, maka bĕrsoeka-tjitalah hati mareka-itoe sĕbab pĕnghiboerannja.

31. Adapon Joedas dan Silas itoe nabilah adanja, dibĕrinja nasihat kapada sĕgala saoedara itoe dĕngan bebĕrapa pĕrkataan, ditĕtapkannja hati mareka-itoe.

32. Satĕlah bebĕrapa lamanja mareka-itoe diam disana, maka sĕgala saoedara pon melĕpaskan mareka-itoe pĕrgi dĕngan salamat kapada sĕgala rasoel.

33. Akan tĕtapi soeka djoega Silas tinggal disana.

34. Maka Pa'oel dan Barnabas pon diamlah dinĕgari Antioki sambil mĕngadjar dan memasjhoerkan iirman 'Toehan, serta dengan bĕberapa orang lain-lain.

35. Maka kĕmoedian daripada bĕbĕrapa hari kata Pa'oel kapada Barnabas: Baiklah kita balik pĕrgi mĕlihat sĕgala saoedara kita dalam tiap-tiap negari, tĕmpat kita tĕlah mĕmasjhoerkan firman Toehan, ĕntah bagaimana hal mareka-itoe.

36. Maka pada bitjara Barnabas baik mĕmbawa akan Jahja, jang bĕrgĕlar Markoes pon, sĕrtanja.

37. Tĕtapi pada kapikiran Pa'oel tiada baik mĕmbawa akan dia, sĕbab soedah ditinggalkannja mareka-itoe dinegari Pampilia, tiada ija pĕrgi dĕngan mareka-itoe kapada pĕkĕrdjaan itoe.

38. Maka sebab itoe djadilah soeatoe pĕrselisehan antara kadoewanja, sahingga bertjĕrailah sa'orang dĕngan sa'orang; maka olih Barnabas dibawa akan Markoes sĕrtanja, laloe bĕrlajar ka-Kiproes;

39. Tĕtapi dipilih Pa'oel akan Silas; satĕlah soedah sĕgala saoe dara mĕnjĕrahkan dia kapada karoenia Allah, maka bĕrdjalanlah kadoewanja,

40. Diialoeinja sĕgala bĕnoea Sjam dan Kilikia sambil mĕnĕtapkan hati sĕgala sidang itoe.

Fasal XVI.


Sabĕrmoela, maka sampailah mareka-itoe kanĕgari Derbi dan Listĕra, maka sasoenggoehnja adalah disana sa'orang moerid, jang bĕrnama Tim6tioes, ija-itoe anak sa'orang pĕrampoean Jahoedi jang pĕrtjaja, tĕtapi bapanja orang Grika adanja.

2. Maka Timotioes itoe dipoedji olih sĕgala saoedara jangdi-Listera dan Ikoni itoe.

3. Maka ija-ini hĕndak dibawa olih Pa'oel bĕrdjalan sĕrtanja, di-ambilnja akandia, laloe disoenatkannja karĕna sĕbab sĕgala orang Jahoedi, jang ada di tĕmpat-tĕmpat itoe, karĕna marekaitoe sakalian mĕngĕnal akan bapanja sa'orang Grika adanja.

4. Maka sĕmantara mareka-itoe mĕndjalani sĕgala nĕgari, disĕrahkannja kapada saoedara-saoedara itoe sĕgala pĕrentah, jang tĕlah ditĕntoekan olih sĕgala rasoel dan toewa-toewa jang di-Jeroezalim soepaja ija-itoe dipĕliharakan.

5. Arakian, maka sĕgala sidang pon ditĕtapkan dalam iman dan makin bĕrtambah-tambah banjak bilangannja pada tiap-tiap hari.

6. Satĕlah soedah mareka-itoe mĕlaloei bĕnoea Frigi dan Galati, maka ditĕgahkan olih Rohoe'lkoedoes akan mareka-itoe memasjhoerkan firman itoe dibĕnoea Asia lagi.

7. Satĕlah sampai mareka-itoe kabĕnoea Misia adalah niatnja hĕndak kabenoea Bitinia, tetapi tiada diloeloeskan olih Roh akandia.

8. Maka dilaloeinja bĕnoea Misia, laloe sampailah kanĕgari Troas.

9. Kalakian maka pada soeatoe malam kalihatanlah kapada Pa'oel soeatoe chajal, ija-itoe adalah tĕrdiri sa'orang orang Makĕdoni, jang mĕminta kapadanja, katanja: Marilah ĕngkau menjaberang ka-Makĕdoni dan mĕnoeloeng kami.

10. Satĕlah dilihatnja chajal itoe, sabĕntar djoega kami hĕndak pĕrgi ka-Makĕdoni, sĕbab tĕlah tĕntoe dalam pikiran kami, bahwa kami dipanggil olih Toehan akan mĕngchabarkan indjil kapada marekaitoe. IL Arakian, maka bĕrlajarlah kami dari nĕgari Troas menoedjoe nĕgari Samotraki dan pada kaĕsoekan harinja kanegari Niapolis;

11. Dan dari sana ka-Filippi, ijaritoe nĕgari jang pĕrtama disabĕlah sini Makĕdoni, lagi negari bĕharoe adanja; maka diamlah kami dinegari itoe bĕbĕrapa hari lamanja.

12. Maka pada hari sabat pĕrgilah kami kaloewar nĕgari katĕpi soengai, ija-itoe tempat orang biasa sĕmbahjang, maka doedoeklah kami bĕrkata-kata dengan sĕgala orang perampoean jang bĕrhimpoen disitoe.

13. Maka adalah sa'orang pĕrampoean bĕrnaraa Lidia dari nĕgari Tiatira, jang bĕrdjoewal kain warna oengoe, lagi orang bĕribadat kapada Allah, maka ija mĕnĕngar akan pĕrkataan kami, laloe diboekakan Toehan hatinja, sahingga diperhatikannja barang jang dikatakan olih Pa'oel itoe.

14. Maka satĕlah soedah ija dibaptisakan sĕrta dengan sĕgala orang isi roemahnja, dipintanja kapada kami, katanja: Djikalau pada sangkamoe akoe ini sa'orang jang bĕriman akan Toehan, marilah kamoe karoemahkoe, tinggallah disana. Maka diboedjoeknja akan kami. 15. Maka pada sakali pĕristewa kami bĕrdjalan pĕrgi sembahjang, bĕrtĕmoelah dĕngan kami sa'orang sĕhaja pĕrampoean jang kamasoekan sjaitan tenoeng-tĕnoengan, jang mĕndatangkan laba besar kapada toewannja dĕngan pĕtĕnoengannja.

16. Maka pĕrampoean itoelah mĕngikoet Pa'oel dan kami, sambil bĕrsĕroe-sĕroe, katanja: Bahwa orang inilah hamba Allah taala, jang mĕnoendjoek kapada kita djalan salamat.

17. Maka dĕmikianlah pĕri halnja bĕbĕrapa hari lamanja. Akan tĕtapi Pa'oel djoega soesah hatinja sĕrta bĕrpalinglah ija kabĕlakang sambil katanja kapada sjaitan itoe : Dĕmi nama Isa Almasih akoe mĕnjoeroeh ĕngkau kaloewar dari dalamnja. Maka kaloewarlah ija pada sasaat itoe djoega.

18. Adapon apabila dilihat olih toewannja, bahwa poetoeslah harap labanja, maka ditangkapnja akan Pa'oel dan Silas, laloe dihelanja akandia kapasar menghadap sĕgala pĕnghoeloe.

19. Satĕlah soedah dibawanja akan kadoewanja kapada sĕgala pĕnghoeloe, maka katanja: Bahwa orang ini, orang Jahoedi, mĕngharoekan orang isi nĕgari kita,

20. Di-adjarnja bĕberapa adat, jang tiada patoet kita terima ataw toeroet akandia, karĕna kita ini orang Roem.

21. Maka bĕrbangkitlah orang banjak itoe bĕrsama-sama akan mĕlawan doewa orang itoe, dan sĕgala pĕnghoeloe pon mĕngoepaskan pakaijannja, disoeroehnja sĕsah akandia.

22. Satĕlah soedah bebĕrapa banjak disĕsahnja orang doewa itoe, ditjampakkannja kadalam pĕndjara, disoeroehnja pĕnoenggoe pĕndjara itoe mĕnoenggoei mareka-itoe baikbaik.

23. Satĕlah orang ini mĕndapat pĕrentah jang dĕmikian dimasoekkannja kadoewanja kadalam pĕndjara jang dalam sakali, dipasoengkannja kaki mareka-itoe dĕngan tĕgohnja.

24. Maka adalah kira-kira pada tĕngah malam Pa'oel dan Silas pon mĕminta-doa serta mĕmoedji Allah dĕngan mĕnjanji ; maka sĕgala orang jang tĕrpĕndjara itoe mĕnĕngar akan dia.

25. Sakoenjoeng-koenjoeng datanglah gempa boemi jang kĕras, sahingga bĕrgoentjanglah sĕgala kaki-tembok pendjara itoe; maka sakoetika itoe djoega tĕrboekalah sĕgala pintoe dan beloenggoe segala orang itoepon loetjoetlah.

26. Dĕmi pĕnoenggoe pĕndjara itoe sĕdar daripada tidoernja, dan dilihatnja sĕgala pintoe pĕndjara itoe tĕrboeka, maka dihoenoesnja pĕdangnja hĕndak mĕmboenoeh dirinja, karĕna pada sangkanja sĕgala orang jang tĕrpĕndjara itoe tĕlah lari berlĕpas dirinja.

27. Tĕtapi bĕrsĕroelah Pa'oel dĕngan njaring soearanja, katanja: Djangan ĕngkau binasakan dirimoe, karĕna adalah kami sakalian disini.

28. Satĕlah soedah disoeroeh olih pĕnoenggoe pĕndjara itoe bawa pĕlita, maka mĕloempatlah ija masoek dengan gentarnja, laloe soedjoedlah dihadapan Pa'oel dan Silas.

29. Maka dibawanja akan kadoewanja kaloewar, sĕrta katanja: Hai toewan-toewan, apakah jangpatoet koe-pĕrboewat, soepaja akoe mĕndapat salamat.

30. Maka sahoetnja: Pertjajalah ĕngkau akan Toehan Isa Almasih, maka ĕngkau mĕndapat salamat, baik ĕngkau, baik orang isi roemahmoe.

31. Laloe dibĕrinja tahoe firman Toehan kapadanja dan kapada sĕgala orang, jang dalam roemahnja.

32. Maka pada waktoe malam itoe djoega dibawa olih pĕnoenggoe pĕndjara akan kadoewanja sĕrta dibasoehkannja sĕgala biloernja, maka sabentar itoe djoega ija pon dibaptisakan sĕrta dengan sĕgala orangnja.

33. Maka dibawanja akan kadoewanja kadalam roemahnja, dihidangkannja makanan kahadapannja, sĕrta bĕrsoeka-tjita hatinja sĕbab ija bĕrimankan Allah, dan sĕgala orang isi roemahnja pon dĕmikian.

34. Arakian, satelah siang hari disoeroeh olih segala penghoeloe akan mata-mata nĕgari, katanja: Lĕpaskanlah orang itoe.

35. Maka pĕrkataan ini dibĕri tahoe olih pĕnoenggoe pĕndjara kapada Pa'oel, katanja : Bahwa tĕlah disoeroehkan olih sĕgala pĕnghoeloe akan orang mĕlĕpaskan kamoe, maka sakarang hĕndaklah kamoe kaloewar dan bĕrdjalan dĕngan salamat.

36. Tĕtapi kata Pa'oel kapada mareka-itoe: Bahwa kami ini orang Roem tĕlah disĕsah olih orang itoe tĕrmata-mata serta dĕngan tiada pĕriksanja dan dimasoekkannja kami kadalam pĕndjara, maka sakarang mareka-itoe hĕndak mĕngĕloewarkan kami diam-diam ? Djanganlah bagitoe, mĕlainkan hĕndaklah sĕndiri mareka-itoe datang mĕnghantarkan kami kaloewar.

37. Maka mata-mata nĕgariitoepon pĕrgilah membĕri tahoe sĕgala pĕrkataan ini kapada sĕgala pĕnghoeloe itoe, maka katakoetanlah mareka-itoe sĕbab didĕngarnja bahwa orang itoe orang Roem adanja.

38. Maka datanglah sĕgala pĕnghoeloe itoe berkata-kata dengan mareka-itoe, laloe dihantarnja kaloewar dan dipintanja, soepaja mareka-itoe oendoer dari dalam nĕgari itoe.

39. Maka mareka-itoe pon kaloewarlah dari dalam pĕndjara, laloe masoek kadalam roeraah Lidia, maka tatkala dilihatnja sĕgala saoedara, dihiboerkannjalah marekaitoe, laloe kaloewarlah ija bĕrdjalan.

Fasal XVII.


Arakian satĕlah soedah marekaitoe mĕlaloei nĕgari Amfipolis dan Apolonia, sampailah ija kanĕgari Tessalonika, maka disana pon ada soeatoe masdjid orang Jahoedi,

2. Maka sapĕrti adatnja masoeklah Pa'oel kapada mareka-itoe dan tiga sabat lamanja bĕrkata-kata ija dĕngan mareka-itoe akan boenji al-Kitab,

3. Sĕrta di-ĕrtikannja dan ditoendjoeknja, bahwa ta'dapat tiada Almasih itoe mĕrasai sangsara dan bangkit poela dari antara orang mati, katanja: Adapon Isa jang koe-tjaritĕrakan halnja kapadamoe itoe, ija-itoe Almasih adanja.

4. Maka dari antara mareka-itoe adalah bebĕrapa orang, jang pertjaja dan mendjadi kawan kapada Pa'oel dan Silas; lagi kabanjakan poela daripada orang Grika jang bĕribadat dan daripada perampoean jang bangsawan boekan sĕdikit.

5. Tĕtapi orang Jahoedi jang tiada pĕrtjaja itoe dĕngkilah hatinja, di-ambilnja akan bĕberapa orang jang djahat dari antara sĕgala orang hina dipasar, laloe didjadikannja hoeroe-hara, sahingga gĕmpar nĕgari itoe, dan ditempoehnja akan roemah Jason, ditjeharinja djalan hĕndak dibawanja akan rasoel itoe kaloewar kapada orang banjak.

6. Maka sĕbab tiada didapatinja akan mareka-itoe, dihelanja Jason dan bĕbĕrapa orang saoedara kahadapan pĕnghoeloe nĕgari, sambil bĕrsĕroe-sĕroe, katanja : Bahwa orang ini, jang mengharoekan sĕ gala doenia, telah sampai kamaripon,

7. Dan olih Jason diberi toempangan kapadanja, maka samoeanja pon telah mendoerhaka kapada sĕgala hoekoem Kaisar, katanja: Bahwa adalah sa'orang radja lain, ija-itoe Jsa.

8. Maka diharoekannja orang banjak dan sĕgala pĕnghoeloe negari pon, jang menĕngar perkataan ini.

9. Tĕtapi satelah diterimanja akoean daripada Jason dan segala orang lain itoe, maka dilĕpaskannja mareka-itoe.

10. Maka dengan sakoetika itoe djoega disoeroehkan sĕgala saoedara akan Pa'oel dan Silas pĕrgi kanĕgari Beria pada malam, satĕlah sampai disana masoeklah kadoewanja kadalam masdjid orang Jahoedi.

11. Adapon orang isi nĕgari itoe tĕrlĕbih moelia himatnja daripada orang Tesalonika, karĕna diterimanja pĕrkataan itoe dengan sapĕnoeh-pĕnoeh tjĕndĕroeng hatinja, dan pada tiap-tiap hari diperiksainja akan alKitab, djikalau soenggoeh sĕgala pĕrkataan ini demikian adanja.

12. Maka di-antara mareka-itoe banjak orang jang pĕrtjaja, daripada pĕrampoean Grika jang bangsawan dan daripada soeaminja pon boekan sedikit.

13. Tĕtapi sĕrta diketahoei olih orang Jahoedi dinegari Tesalonika akan hal firman Allah di-adjarkan olih Pa'oel di-Beria pon, maka datanglah mareka-itoe kasana, diharoekannja orang banjak.

14. Tĕtapi dĕngan sakoetika itoe djoega disoeroehkan olih sĕgala saoedara akan Pa'oel pergi kasabĕlah laoet, tetapi Silas dan Timotioes tinggal djoega disitoe.

15. Maka orang jaiig mengiringkan Pa'oel itoepon mĕmbawa akaridia kanĕgari Atin. Satĕlah soedah mareka-itoe dipĕsan persilakan Silas dan Timotioes datang kapada Pa'oel dĕngan sigeranja, maka kĕmbalilah mareka-itoe.

16. Sjahadan, semantara Pa'oel ada mĕnantikan mareka-itoe diAtin, maka hangoeslah rasa dalam hatinja, melihatkan hal nĕgari itoe pĕnoeh dĕngan brahala.

17. Maka berkata-katalah ija dalam masdjid dĕngan sĕgala orang Jahoedi, sĕrta dĕngan orang jang bĕribadat, dan pada tiap-tiap hari dipasar dengan orang, jang didapatinja disana.

18. Maka bĕrbantah-bantah dengan dia beberapa orang pandita Epikoeri dan Jstoiki; kata satĕngah orang: Apa garangan hĕndak dikatakan olih peleter ini? dan kata satĕngah orang poela: Ija-ini sa'akan-akan orang jang mĕngadjar akan hal dewa-dewa bĕharoe; karĕna dichabarkan Pa'oel kapada mareka-itoe hal Isa dan kabangkitan itoe.

19. Maka di-arabil olih marekaitoe akandia, dibawanja katempat bitjara jang bĕrnama Ariopagoes, katanja: Bolihkah kami dapat tahoe apa matjam pĕngadjaran bĕharoe, jang kau-adjarkan ini?

20. Karĕna tĕlah kausampaikan katĕlinga kami bĕberapa perkara jang adjaib, maka sĕbab itoelah kami hĕndak tahoe apa garangan ini.

21. (Adapon orang isi nĕgari Atin dan sĕgala orang dagang, jang disana itoe, tiada lain kerdjanja, mĕlainkan bĕrkata-kata dan mĕnĕngar akan chabar jang beharoe-bĕharoe.

22. Hata, maka bĕrdirilah Pa'oel ditĕngah Ariopagoes itoe, sĕrta katanja: Hai sĕgala orang nĕgari Atin, bahwa kamoe koelihat terlaioe bĕribadat sakali,

23. K^arĕna tatkala akoe bĕrdjalan-djalan dalam nĕgari ini sambil mĕlihat-lihatkan sĕgala pĕr kara, jang kamoe sĕmbah itoe, maka bĕrtemoelah akoe dĕngan soeatoe tĕmpat pĕrsĕmbahan, padanja djoega tĕrsoerat dĕmikian boenjinja: Bagai ilah jang tiada DiKĕTAHOEi. Sĕbab itoe barangjang kamoe sĕmbah dĕngan tiada dikĕtahoei, ija-itoelah jang koe-bĕri tahoe kamoe.

24. Bahwa Allah, jang tĕlah mĕndjadikan boemi dĕngan sĕgala isinja itoe tiada mengadiami roemah, jang diperboewat olih tangan manoesia, karena ijalah Toehannja langit dan boemi adanja;

25. Dan tiada djoega ija disĕmbah dĕngan perboewatan tangan manoesia, sarasa ija kakoerangan barang sasoeatoe, karena Ija djoega jang mĕngaroeniakan kapada sakaliannja hidoep dan nafas dan sĕgala pĕrkara.

26. Maka tĕlah didjadikannja sĕgala bangsa manoesia daripada sadarah djoega, akan mĕngadoedoeki saloeroeh moeka boemi ini, sĕrta ditakdirkannja sĕgala masa dĕngan tĕntoenja, dan sĕgala pĕrhinggaan tĕmpat kadoedoekan mareka-itoe,

27. Soepaja ditjĕharinja akan Toehan, kalau-kalau bolih mĕrabah dan mĕndapat akan Dia, maskipon tiada djaoeh Ija daripada masingmasing kita,

28. Karĕna dalamnja djoega kita hidoep dan bĕrgĕrak dan ada; sapĕrti kata bebĕrapa orang pĕngarang sjairmoe pon : Bahwa kita daripada tjawangnja djoega.

29. Maka tĕgal kita ini daripada tjawang Allah, djangan kita sangkakan kaadaan AUah itoe saroepa dĕngan ĕmas, ataw perak, ataw batoe, jang tĕroekir dengan akal dan kapandaijan manoesia.

30. Maka tiada di-endahkan Allah sĕgala zaman kabodohan itoe, mĕlainkan sakarang dimanamana disoeroehnja bertobat sĕgala manoesia;

31. Karĕna tĕlah ditĕntoekannja satoe hari, apabila akan dihoekoemkannja segala isi alam ini dĕngan adihija olih sa'orang, jang ditakdirkannja bagai jang dĕmikian, maka dari hal itoelah dibĕrinja katentoean kapada sĕgala manoesia dengan mĕmbangoenkan dia dari antara orang mati.

32. Dĕmi didengar olih marekaitoe dari hal kabangkitan orang mati, maka adalah satĕngah orang mĕngolok-olokkan dia, dan kata satĕngah orang: Bahwa kami hendak mĕnĕngar ĕngkau bĕrtjĕritĕra akan hal ini sakali lagi.

33. Maka dĕngan hal jang dĕmikian kaloewarlah Pa'oel dari antara mareka-itoe ;

34. Tĕtapi adalah bĕbĕrapa orang, jang mĕrapatkan dirinja kapadanja sĕrta pĕrtjaja, maka di-antaranja adalah Dionisioes Ariopagoes itoe, dan sa'orang pĕrampoean jang bĕrnama Damaris, dan lain-lain lagi bĕrsama-sama dengan mareka-itoe.

Fasal XVIII.


Hata, maka kĕmoedian daripada itoe Pa'oel pon mĕninggalkan Atin, laloe sampailah ija kanegari Korinti.

2. Maka disana didapatinja akan sa'orang orang Jahoedi, bernama Akila, ija-itoe dari nĕgari Pontoes, bĕharoe datang dari bĕnoea ItaU, dĕngan bininja, jang bernama Priskila (sĕbab tĕlah dititahkan oUh kaisar Klaudioes oendoerkan sĕgala orang Jahoedi dari dalam nĕgari Roem) maka datanglah Pa'oel mĕndapatkan dia.

3. Maka tĕgal pĕntjĕhariannja sama, tinggallah ija dengan mareka-itoe sambil bĕroesaha, karĕna pĕntjĕharian mareka-itoe mĕndjadi toekang chaimah.

4. Maka pada tiap-tiap hari sabat mĕngadjarlah ija dalam masdjid, dinasihatkanrija baik orang Jahoedi, baik orang Grika.

5. Satĕlah soedah datang Silas dan Timotioes dari Makedoni, maka digĕraklah olih Roh akan hati Pa'oei, sahingga disaksikannja kapada sĕgala orang Jahoedi, bahwa Isa itoe Almasih adanja:

6. Tĕtapi apabila mareka-itoe mĕlawan dan mĕnghoedjat, maka dikĕbaskannja pakaijannja, sĕrta katanja kapada mareka-itoe: Bahwa kabinasaanmoe di-atas kamoelah : akoe ini soetji daripadanja ; moelai dari sakarang akoe hĕndak pĕrgi kapada orang kafir.

7. Maka bĕrdjaianlah ija dari sana, laloe masoek kadaiam roemah sa'orang, jang bĕrnama Joestoes, ija-itoe sa'orang jang bĕribadat kapada Aiiah, maka roemahnja pon adalah berhoeboeng dĕngan masdjid.

8. Maka Krispoes pĕnghoeioe masdjid dan segaia orang isi roemahnja pon pĕrtjajalah akan Toehan, dan lagi bebĕrapa orang Korinti pon menĕngar dan pertjaja, laioe mareka-itoe dibaptisakan.

9. Maka dalam soeatoe chajai pada maiam bĕfirmanlah Toehan kapada Pa'oei dĕmikian : Djanganiah ĕngkau takoet, meiainkan berkata-kata djoega; djanganiah bĕrdiam dirimoe;

10. Karĕna adaiah akoe ini mĕnjĕrtai akan dikau, maka sa'orang djoea pon tiada akan mĕlanggar ataw mĕndatangkan behaja atasmoe, karĕna ada banjak hambakoe daiam nĕgari ini,

11. Hata maka Pa'oel pon doedoeklali disana satahoen ĕnam boelan iamanja, sambil mengadjarkan iirman Aiiah di-antara mareka-itoe.

12. Tĕtapi apabila Gaiio mĕndjadi waii dibenoea Akaja, bĕrbangkitiah segaia orang Jahoedi dĕngan satoe hati akan mĕiawan Pa'oel, dibawanja akandia katĕmpat bitjara,

13. Katanja : Bahwa ija ini mĕmboedjoek orang banjak soepaja mareka-itoe mĕnjĕmbah Ailah atas djaian jang bĕrsalahan dĕngan torat.

14. Maka apabiia Pa'oei hĕndak mĕmboeka moeioetnja, kata Gaiio kapada orang Jahoedi itoe: Hai orang Jahoedi, kaiau kiranja ada bitjara akan hai doerhaka ataw saiah bĕsar, patoetiah akoe mĕmbitjarakan dia;

15. Tĕtapi djiicaiau ini soeatoe soeal akan hai perkataan, ataw nama-nama, ataw toratmoe, iihatiah oiihmoe sĕndiri sĕhadja, karĕna akoe ta'maoe djadi hakim atas pĕrkara jang dĕmiidan.

16. Laloe dihalaukannja marekaitoe dari tĕmpat bitjara.

17. Maka oiih orang-orang Grika ditangkap akan Sostenis, pĕnghoeioe masdjid itoe, dipoekoelnja akandia dihadapan tĕmpat bitjara, tĕtapi oiih Gaiio tiada difadloelikan sĕgaia pĕrkara ini.

18. Satĕlah bĕbĕrapa hari lamanja Pa'oel tinggal lagi disana, maka bĕrmohoniah ija kapada sĕgaia saoedara, ialoe naik kapal bĕrlajar kabĕnoea Sjam, maka adaiah Priskiia dan A'kiia mĕnĕmani dia. Maka Pa'oel soedah mĕntjoekoer ramboet kapalanja dinĕgari Kenkria, karena ija tĕlah bĕrnadzar.

19. Hata, maka sampailah ija ka-Efĕsoes, laioe ditinggalkannja mareka-itoe disana, mĕiainkan ija sa'orangnja djoega masoek kadaiam masdjid, laloe di-adjarnja orang Jahoedi.

20. Maka dipintalah oiih marekaitoe, soepaja ija tinggal sĕrtanja sĕdikit hari iagi, tĕtapi engganiah ija.

21. Maka bĕrmohoniah ija kapada mareka-itoe, katanja : Ta'dapat tiada akoe mĕndapati hari-raja, jang datang ini, di-Jeroezalim, kĕmoedian akoe hĕndak balik kapada kamoe, insja' Allah. Hata, maka bĕrlajarlah ija dari Efĕsoes.

22. Satĕlah sampai ka-Kesaria, maka naiklah ija ka-Jeroezalim sĕrta mĕlawat sĕgala sidang jang disana, laloe toeroenlah ija kaAntioki.

23. Satĕlah soedah bebĕrapa lamanja ija disana bĕrdjalanlah ija mĕlaloei benoea (jralati dan Erigia bĕrtoeroet-toeroet, sambil mĕnĕtapkan hati sĕgala moerid itoe.

24. Alkisah, maka datanglah ka-Efĕsoes sa'orang orang Jahoedi, bĕrnama Apollos, jang asal dari nĕgari Iskandria, maka ijalah sa'orang jang fasih lidahnja, lagipon fahamlah ija akan alKitab,

25. Dan ijapon telah di-adjari akan djalan Toehan; maka sĕbab radjinlah hatinja dichabarkannja dan di-adjarkannja baik-baik akan hal Toehan, tĕtapi dikĕtahoeinja hanja akan baptisan Jahja sehadja.

26. Maka dimoelainja mĕngadjar orang dalam masdjid dĕngan bebasnja; maka apabila ija-itoe didĕngar olih Akila dan Priskila, dipanggilnja akandia laloe di-ĕrtikannja kapadanja djalan Allah dĕngan lebih tĕrang.

27. Maka apabila ija hĕndak bĕrdjalan kanĕgari Akaja, dibĕrilah nasihat olih sĕgala saoedara akandia, sĕrta dikirimnja soerat kapada sĕgala moerid jang disana, soepaja disamboetnja akandia; satelah sampai ija disana banjak toeloengan dibĕrinja kapada sĕgala orangjang pĕrtjaja olih karoenia;

28. Karĕna ditĕmpelaknja orang Jahoedi dĕngan njata dan banjak oesaha, sĕrta ditoendjoeknja daripada alKitab bahwa Isa itoe Almasih adanja.

Fasal XIX.


Sabĕrmoela, maka adalah pada masa Apolos lagi di-Korinti, dan satĕlah Pa'oel mĕlaloei tanah dihoeloe nĕgari itoe, sampailah ija ka-Efĕsoes, dan didapatinja akan bĕbĕrapa orang moerid disana.

2. Laloe bertanjalah ija akan mareka-itoe: Soedahkah kamoe bĕrolih Rohoe'lkoedoes, sĕdang kamoe pĕrtjaja itoe ? Maka sahoet marekaitoe: Bahwa bĕlom pĕrriah kami dĕngar ada Rohoe'lkoedoes.

3. Maka bertanjalah ija poela akan mareka-itoe : Atas djalan manakah kamoe dibaptisakan? Maka sahoet mareka-itoe: Atas djalan baptisan Jahja.

4. Maka kata Pa'oel: Bahwasanja Jahja telah mĕmbaptisakan orang dĕngan baptisan tobat, disoeroehnja mareka-itoe pĕrtjaja akan orang jang datang kĕlak kĕmoedian daripadanja, ija-itoe akan Isa Almasih.

5. Satĕlah didengar olih marekaitoe akan hal jang demikian, maka mareka-itoepon dibaptisakan dĕmi nama Toehan Isa.

6. Maka serta ditoempangkan Pa'oel tangannja pada mareka-itoe, toeroenlah Rohoe'lkoedoes kapadanja, sahingga mareka-itoe bĕrkatakata dĕngan bĕhasa lain-lain sĕrta bĕrnoeboeat.

7. Maka adalah banjak marekaitoe kira-kira doewa-bĕlas orang.

8. Maka Pa'oel pon masoeklah kadalam masdjid sĕrta bĕrkata-kata dĕngan bebasnja, sambil mĕngadjar dan menjatakan kapada mareka-itoe tiga boelan lamanja akan hal pĕrkara karadjaan AUah.

9. Tĕtapi apabila bebĕrapa orang mĕngĕraskan hatinja dan tiada maoe pĕrtjaja, mĕlainkan di-oempatnja djalan Toehan dihadapan orang banjak, maka oendoerlah Pa'oel daripada mareka-itoe di asingkannja moerid-moerid itoe daripadanja, laloe mĕngadjar ija sahari-hari dalam tĕmpat beladjar sa'orang jang bĕrnama Tiranoes.

10. Maka sĕlaloe dĕnganhal jang dĕmikian doewa tahoen lamanja, sahingga segala orang jang diam di-Asia pon mĕnĕngar pĕngadjaran Toehan Isa, baik orang Jahoedi, baik orang Grika.

11. Maka dengan tangan Pa'oel di-adakan Allah boekan barangbarang moĕdjizat.

12. Sahingga dibawa oranglah akan sapoe-tangan dan ikat-pinggang dari toeboeh Pa'oel, disĕntoehkannja kapada orang jang sakit, laloe tĕrbanglah pĕnjakitnja dan kaloewariah sĕgala sjaitan.

13. Kalakian, maka bĕbĕrapa orang Jahoedi, jang bĕranjoet lagi hobatan itoe sĕndiri mĕngambil koewasa akan mĕnjĕboet nama Toehan Isa atas orang jang kamasoekan sjaitan, katanja : Bahwa kami mĕnjoempahi kamoe dĕmi Isa, jang dichabarkan Pa'oel.

14. Adapon orang jang berboewat dĕmikian, ija-itoe toedjoeh orang anak Sekewa, sa'orang pĕnghoeloe imam Jahoedi.

15. Tĕtapi disahoet olih sjaitan itoe, katanja: Bahwa akan Isa itoe koekĕtahoei, dan akan Pa'oel pon koekĕtahoei, tĕtapi kamoe ini siapa?

16. Laloe orang jang kamasoekan sjaitan itoepon mĕnjerboekan dirinja kapada mareka-itoe, dialahkannja mareka-itoe, mĕnanglah ija, sahingga mareka-itoepon lari kaloewar dari dalam roemah itoe bĕrtĕlandjang lagi dĕngan loekanja.

17. Maka pĕtjahlah chabar itoe di-antara segala orang Jahoedi dan orang Grika, jang diam dinegari Efĕsoes, maka mareka-itoe sakalian pon katakoetanlah, dan dipĕrraoeliakan oranglah akan nama Toehan Isa,

18. Maka banjaklah orang jang pĕrtjaja itoe datang, sambil mĕngakoe dan mĕntjeritĕrakan segala pĕrboewatannja.

19. Maka adalah banjak orang jang dĕhoeloe mĕngĕrdjakan pĕrboewatan sia-sia, itoepon menghimpoenkan sĕgala poestakanja, dibakarnja habis dihadapan orang sakalian, maka pada kira-kira mareka-itoe adalah harganja sampai lima laksa kĕping perak.

20. Dĕmikian itoe makin masjhoerlah firman Toehan dĕngan koewasanja sĕrta dĕngan kamĕnangannja.

21. Hata, satĕlah selĕsai sĕgala pĕrkara ini, maka Pa'oel pon berniat dalam hatinja, apabila soedah dilaloeinja Makĕdoni dan Akaja, hĕndaklah ija pĕrgi ka-Jeroezalim poela, katanja: Djikalau akoe soedah sampai kasana kĕlak, maka akoe hĕndak pĕrgi kanĕgari Roem pon.

22. Satĕlah soedah disoeroehkan Pa'oel doewa orang, jang bĕrchidmat kapadanja pĕrgi ka-Makĕdoni, ija-itoe Timotioes dan Erastoes, maka tinggallah ija sĕndiri sĕdikit hari lagi di-Asia.

23. Maka pada masa itoe djoega djadilah soeatoe gĕmpar boekannja kĕtjil, sĕbab haldjalan Toehan itoe.

24. Karĕna adalah sa'orang toekang perak, bernama Demĕtrioes, pĕntjĕhariannja mĕmperboewat roemah-roemahan brahala Diana daripada perak, maka pĕkĕrdjaannja itoe mĕndatangkan oentoeng boekan sĕdikit kapada sĕgala orang pandai itoe;

25. Maka olih Demĕtrioes itoe dihimpoenkanlah mareka-itoe sĕrta dĕngan sĕgala orang, jang makan opah dalam pĕkerdjaan itoe, laloe katanja: Hai toewan-toewan sakalian, bahwa tĕlah kamoe ketahoei, adapon daripada pĕrkĕrdjaan inilah kita mĕndapat oentoeng bĕsar.

26. Maka tĕlah kamoe lihat dan kamoe dĕngar bahwa boekan dinĕgari Efĕsoes sehadja, melainkan hampir disaloeroeh tanah Asia pon banjak orang tĕlah diboedjoek dan dibalikkan olih Pa'oel itoe, katanja bahwa barang, jang dipĕrboewat dĕngan tangan, itoe boekan ilah adanja.

27. Maka dalam hal jang demikian boekan sĕhadja pekerdjaan ini hampir-hampir binasa, melainkan roemah brahala Diana jang bĕsar itoepon dihinakan oranglah, dan kamoeliaannja, jang disĕmbah olih orang isi sagenap Asia dan segala doenia, itoepon akan binasa kĕlak.

28. Dĕmi didengar olih marekaitoe akan hal jang demikian, maka pĕnoehlah hati mareka-itoe dĕngan marah, maka bĕrsĕroe-seroelah mareka-itoe, katanja : Bĕsarlah Diana orang Efĕsoes itoe!

29. Maka sĕgala nĕgari itoepon pĕnoehlah dĕrigan hoeroe-hara, sĕrta bĕrsama-sama bĕrdoejoendoejoeniah mareka-itoe katĕmpat wajangnja, dihelanja sĕrtanja akan Gajoes dan Aristarkoes, ija-itoe orang Makĕdoni, kawan sadjalan dĕngan Pa'oel.

30. Maka apabila Pa'oel hendak masoek kapada orang banjak, tiada ija-itoe dibĕri olih segala moerid.

31. Dan lagi bĕbĕrapa orang pĕnghoeloe bĕnoea Asia, jartg sahabatnja, itoepon menjoeroehkan orang mendapatkan dia dan meminta padanja djangan ija pĕrgi katĕmpat wajang itoe.

32. Maka bĕrsĕroelah marekaitoe, sa'orang kata bagini, sa'orang kata bagitoe, karena haroe-biroelah orang sakalian dan kabanjakan mareka-itoepon tiada tahoe apakah sĕbabnja tĕlah bĕrkaroemoen mareka-itoe.

33. Maka dikaloewarkannja Iskandar dari antara orang banjak itoe, ditoelak olih orang Jahoedi akandia kahadapan. Maka dilambai olih Iskandar dĕngan tangannja hĕndak mĕnjahoet kapada orangbanjak itoe.

34. Tĕtapi sĕrta diketahoei olih mareka-itoe bahwa ijalah sa'orang orang Jahoedi, maka bĕrsĕroelah mareka-itoe sakalian saperti dĕngan satoe soeara djoea, kira-kira doewa djam lamanja, katanja: Bĕsarlah Diana orang Efĕsoes!

35. Hata, satĕlah soedah didiamkan olih djoeroe-toelis nĕgari akan orang banjak itoe, maka katanja : Hai kamoe orang Efĕsoes, siapa manoesia jang tiada tahoe bahwa negari Efĕsoes djoega mĕmĕliharakan roemah brahala Diana jang bĕsar dan patoengnja jang tĕlah toeroen dari kaindraan?

36. Maka tĕgal sĕgala pĕrkara ini tiada bolih dibantahi lagi, patoetlah kamoe mendiamkan dirimoe dan djangan kamoe bĕrboewat barang soeatoe dengan goepoeh-goepoeh.

37. Karĕna tĕlah kamoe bawa kamari akan orang ini, boekan ija mĕntjoeri harta brahalamoe, dan boekan poela ija menghoedjat nama brahalamoe.

38. Sĕbab itoe djikalau Dĕmetrioes dan orang lain jang sama pĕntjĕhariannja ada barang pĕrdawaan atas sa'orang, bahwa adalah hari bitjara dan wali pon, hĕndaklah mareka-itoe mĕndawa sa'orang akan sa'orang.

39. Maka djikalau kamoe mĕnoentoet perkara jang lain, ija-itoe bolih dibitjarakan dalam madjĕlis bitjara jang bĕtoel.

40. Karĕna adalah kita ini dalam soesah sĕbab hoeroe-hara, jang djadi pada hari ini, entah barangiiali kita ditoedoeh hĕndak mĕndoerhaka, karĕna tiadalah sasoeatoe sĕbab jang bolih kita bĕri djawab akan hal pĕrhimpoenan ini. Hata satĕlah soedah ija bĕrkata dĕmikian, maka disoeroehnja pĕrhimpoenan itoe poelang.
Fasal XX.


Arakian, satĕlah soedah bĕrhĕnti pĕrgadoehan itoe, maka dipanggil Pa'oel akan sĕgala moerid itoe datang kapadanja, diberinja salamat-tinggal kapada marekaitoe, laloe kaloewarlah ija hendak pĕrgi ka-Makĕdoni.

2. Satĕlah soedah dilaloeinja sĕgala djadjahan itoe sambil mĕmbĕri bĕbĕrapa nasihat kapada mareka-itoe, maka sampailah ija katanah Grika.

3. Satĕlah ija tinggal disana tiga boelan lamanja maka di-adang olih orang Jahoedi akandia, tatkala ija hendak bĕrlajar kabenoea Sjam, sĕbab itoe bĕrpikirlah ija hĕndak kĕmbali melaloei Makĕdoni.

4. Maka Sopater, orang nĕgari Berĕa, dan Aristarkoes, dan Sekoendoes, orang Tesalonika, dan Gajoes, orang Derbi, dan Timotioes, dan Tichikoes, dan Trofimoes, orang Asia, sakaliannja itoe mĕngiringkan dia sampai kabĕnoea Asia,

5. Maka sĕgala orang itoepon bĕrdjalanlah dĕhoeloe mĕnantikan kami dinĕgari Troas.

6. Maka kĕmoedian daripada hari-raja roti jang tiada bĕragi kami pon berlajarlah dari Filipi, dalam lima hari djoega sampailah kami kapada mareka-itoe di-Troas, maka disanalah kami tinggal toedjoeh hari lamanja.

7. Maka pada hari ahad sĕgala moerid pon telah bĕrhimpoen akan mĕmĕtjahkan roti, maka di-adjar Pa'oel akan mareka-itoe, niatnja hĕndak bĕrdjalan pada esoek hari, maka dilandjoetkannja pĕrkataannja sampai tĕngah malam.

8. Maka adalah banjak pĕlita dalam bilik loteng, tĕmpat mareka-itoe bĕrhimpoen.

9. Maka adalah sa'orang orang moeda, bĕrnama Eitikos, doedoek didjĕndela, maka tĕrtidoerlah ija lĕlap, sĕmantara lambat di-adjar Pa'oel itoe, maka dengan lĕlapnja djatohlah ija dari tingkat roemah jang katiga sampai kabawah, laloe didapati orang akandia soedah mati.

10. Tĕtapi toeroenlah Pa'oel mĕrĕbahkan dirinja padanja sĕrta didakapnja akandia, katanja: Djanganlah kamoe boewat gadoeh, karĕna ada lagi njawanja.

11. Satĕlah ija naik kĕmbali dipĕtjahkaniija roti, laloe makan sĕrta mĕngadjar poela bĕberapa lamanja, sahingga tĕrbit padjar, laloe l3ĕrdjalanlah ija.

12. Maka dibawa oranglah akan orang moeda itoe dĕngan hidoepnja, ija-itoe bagai mareka-itoe soeatoe pĕnghiboeran boekannja kĕtjil.

13. Maka kami pon naiklah dĕhoeloe kakapal, laloe bĕrlajar kanĕgari Asos, disanalah kami hĕndak mĕngambil Pa'oel, karĕna dĕmikianlah pĕsannja, ija sĕndiri hĕndak bĕrdjalan darat.

14. Satĕlah bĕrtĕmoe dengan kami di-Asos, maka kami mĕngambil akandia, laloe sampai kanĕgari Mitileni.

15. Maka darisana bĕrlajarlah kami, laloe pada esoeknja sampai tĕntang poelau Kios dan pada loesanja singgahlah kami di-Samos dan tinggal dinĕgari Trogilioen, dan pada kaĕsoekan harinja sampailah kami ka-Mileti;

16. Karĕna Pa'oel berniat hĕndak bĕrlajar mĕlaloei Efĕsoes, sĕbab tiada ija maoe kĕtjewa waktoenja di-Asia ; maka bĕrsigeralah ija soepaja dĕngan sabolih-bolihnja ija mĕndapati Jeroezalim pada hariraja Pantekosta.

17. Tĕtapi disoeroehnja orang dari Mileti pĕrgi ka-Efĕsoes mĕmanggil sĕgala toewa-toewa sidang itoe.

18. Satĕlah sĕgala orang itoe datang kapadanja, maka katanja kapada mareka-itoe: Bahwa tĕlah kamoe tahoe daripada moela-raoela hari akoe datang kanĕgari Asia ini, bagaimana tĕlah akoe mĕlakoekan dirikoe di-antara kamoe salamanja itoe,

19. Dalam bĕribadat kapada Toehan dĕngan sĕgala rendah hatikoe dan banjak ajar-matakoe dan bĕbĕrapa pĕrtjobaan jang tĕlah bĕrlakoe ataskoe sĕbab di-adang olih orang Jahoedi,

20. Dan bagaimana tiada akoe mĕnjĕmboenikan barang soeatoe jang bĕrgoena kapada kamoe, mĕlainkan tĕlah koe-toendjoek kapadamoe serta koe-adjarkan kamoe diloewar-loewar daripada saboewah roemah kapada saboewah roemah.

21. Sambil koe-saksikan baik kapada orang Jahoedi, baik kapada orang Grika akan hal bĕrtobat kapada Allah dan pĕrtjaja akan Toehan Isa Aimasih.

22. Maka sakarang kĕtahoeilah olihmoe bahwa akoe telah di-adjak olih Roh akan pĕrgi kanĕgari Jeroezalim, dan tiada koekĕtahoei apa jang akan bĕrtĕmoe dengan akoe disana;

23. Mĕlainkan daripada saboewah nĕgari kapada saboewah nĕgari disaksikan olih Rohoe'lkoedoes kapadakoe, katanja, bahwa ada bĕloenggoe dan kasoekaran mĕnantikan akoe.

24. Tĕtapi tiada akoe fadloelikan barang-soeatoe djoea pon daripada sĕgala pĕrkara ini, dan tiada poela koe-endahkan njawakoe, soepaja akoe mĕnjampaikan pĕrdjalanankoe dĕngan soeka-tjita, dan djawatan jang tĕlah koepĕrolih daripada Toehan Isa itoe, akan mĕnjatakan indjil karoenia Allah itoe.

25. Maka sasoenggoehnja tahoelah akoe bahwa ditĕmpat, jang tĕlah koedjalani, kamoe, jang tĕlah koe-adjarkan hal karadjaan AUah itoe, tiada akan dapat mĕmandang moekakoe lagi.

26. Sĕbab itoe pada hari ini akoe mĕndjadikan kamoe sakaiian saksi akan hal akoe ini soetji daripada darah kamoe sakalian.

27. Rarĕna tiada koe-sĕmboenikan apa-apa, mĕlainkan tĕlah koe-chabarkan kapadamoe sĕgala kahĕndak Allah.

28. Maka sĕbab itoe hĕndaklah kamoe mĕndjaga akan dirimoe sĕndiri dan akan sĕgala kawan, atasnja djoega kamoe tĕlah diangkat olih Rohoe'lkoedoes akan pĕmĕrentahnja dan akan mĕnggombalakan sidang Toehan, jang tĕlah ditĕboesnja dĕngan darahnja sĕndiri.

29. Karĕna tahoelah akoe bahwa kĕmoedian daripada pĕninggalkoe ini kĕlak, tadapat tiada akan masoek di-antara kamoe bĕbĕrapa harimau jang garang, jang tiada sajang akan kawan itoe.

30. Maka dari antara kamoe djoega akan bangkit bĕbĕrapa orang jang mĕngatakan beberapa pĕrkara poetar-balik, hĕndak mĕmbalikkan sĕgala moerid, soepaja mareka-itoe mĕngikoet akan dia.

31. Sĕbab itoe djagalah dan hĕndaklah kamoe ingat, bahwa tiga tahoen lamanja pada siang dan malam tiada bĕrhĕnti akoe daripada mĕmbĕri nasihat kapada masing-masing orang, sĕrta dengan bĕrtjoetjoeran ajar-matakoe.

32. Maka sakarang, hai sĕgala saoedara, kamoe koe-sĕrahkan kapada Allah dan kapada pĕrkataan karoenianja, jang bĕrkoewasa mempĕrtĕtapkan kamoe, dan mĕmbĕrikan kamoe soeatoe bĕhagian poesaka di-antara sĕgala orang, jang tĕlah disoetjikannja.

33. Maka tiada pernah akoe loba akan ĕmas, ataw perak, ataw pakaijan barang sa'orang djoea pon.

34. Maka kamoe sĕndiri pon tahoe bahwa kadoewa bĕlah tangan koe ini bĕroesaha akan mĕntjĕhari kahidoepankoe dan kahidoepan orang, jang serta dĕngan akoe.

35. Maka dalam sĕgala perkara tĕlah koe-toendjoek kapadamoe,,bahwa patoet kamoe pon dengan bĕroesaha demikian mĕnoeloeng akan sĕgala orang jang lemah, sĕrta ingat akan pĕrkataan Toehan Isa, jang dikatakannja: Bahwa mĕmbĕri itoe lĕbih sĕdap daripada mĕnĕrima.

36. Satĕlah Pa'oel bĕrkata dĕmikian, maka bertĕloetlah ija, dipintanja doa bĕsĕrta dengan mareka-itoe.

37. Maka mĕnangislah marekaitoe sakalian dĕngan tangis jang amat besar, maka sĕgala marekaitoepon mĕmĕloeklah leher Pa'oel sĕrta ditjioemnja akandia.

38. Maka sangat bĕrdoeka-tjita hati mareka-itoe, pĕrtama-tama sĕbab pĕrkataan, jang dikatakannja itoe, bahwa tiada lagi mareka-itoe akan memandang moekanja. Maka dihantar olih mareka-itoe akandia naik kakapal.

Fasal XXI.


Arakian, satĕlah kami bĕrtjĕrai dĕngan mareka-itoe, maka bĕrlajarlah kami mĕnoedjoe Koes, laloe sampailah kasana dan pada kaĕsoekan harinja ka-Rodis, dan darisana ka-Patara;

2. Satĕlah mĕndapat saboewah kapal, jang hĕndak kanĕgari Foeniki, mĕnoempangiah kami dalamnja laloe bĕrlajar.

3. Satĕlah kalihatan Kiproes maka kami tinggalkan dia pada sabĕlah kiri, laloe berlajar kabĕnoea Sjam, maka toeroenlah kami dinĕgari Tiroes, karĕna disanalah kapal itoe hendak dipoenggahkan moewatannja.

4. Maka kami pon bĕrtĕmoe dĕngan bĕbĕrapa orang moerid dan tinggallah kami disana toedjoeh hari lamanja; maka kata sĕgala moerid itoe kapada Pa'oel dengan ilham Roh, djanganlah ija pĕrgi ka-Jeroezalim.

5. Hata, satĕlah laloe hari itoe, maka kaloewarlah kami laloe bĕrdjalan, dihantar olih marekaitoe sakalian dengan anak-istĕrinja akan kami sampai kaloewar nĕgari, maka bĕrtĕloetlah kami dipantai sĕrta mĕminta-doa.

6. Satĕlah kami mĕmbĕri salam sa'orang akan sa'orang, maka naiklah kami kakapal, dan marekaitoepon poelanglah karoemahnja.

7. Satĕlah soedah kami bĕrlajar dari Tiroes maka sampailah kami kanĕgari Tolomais, maka kami pon mĕmbĕri salam kapada sĕgala saoedara, laloe tinggal sĕrtanja satoe hari lamanja.

8. Maka pada kaĕsoekan harinja bĕrdjalanlah kami dari sana dengan Pa'oel, laloe sampai kanĕgari Kesaria, maka masoeklah kami karoemah Eilipoes, goeroe indjil, ija-itoe sa'orang daripada katoedjoeh orang, jang tĕlah dipilih itoe. maka tinggallah kami sĕrtanja.

9. Maka pada orang itoe adalah ĕmpat orang anaknja dara-dara, jang bĕrnoeboeat.

10. Satĕlah soedah kami diam disana bĕbĕrapa hari lamanja, maka toeroenlah sa'orang nabi dari tanah Joedea, jang bĕrnama Agaboes.

11. Maka datanglah ija mĕndapatkan kami, laloe di-ambilnja ikat-pinggang Pa'oel, di-ikatnja kaki-tangannja sĕndiri, sambil katanja: Inilah firman Rohoe'lkoedoes: Adapon orang jangĕmpoenja ikat-pinggang ini, dĕmikianlah ija akan di-ikat olih orang Jahoedi kĕlak di-Jeroezalim, dan diserahkannja katangan orang kaAr.

12. Apabila kami menĕngar pĕrkara ini, maka kami sĕrta dĕngan orang ditĕmpat itoepon mĕminta kapada Pa'oei, djangan ija pĕrgi ka-Jeroezalim.

13. Tĕtapi sahoet Pa'oel: Apa goenanja kamoe menangis sĕrta mĕmĕtjahkan hatikoe? karĕnaadalah akoe ini sadia, boekan sĕhadja akan di-ikat. mĕlainkan lagi akan mati pon di-Jeroezalim karena sĕbab nama Toehan Isa.

14. Maka sebab ĕngganlah ija mĕnĕrima nasihat itoe, berhĕntilah kami serta kami berkatademikian: Bahwa kahĕndak Toehan djadilah.

15. Hata, kĕmoedian daripada hari itoe kami pon bĕrkĕmaslah barang-barang kami, laloe pergi ka-Jeroezalim.

16. Maka adalah bebĕrapa orang moerid dari Kesaria bĕrdjalan dĕngan kami, maka dihantarnjalah akan kamikaroemah sa'orang orang Kiproes, bernama Nason, ija-itoe sa'orang moerid lama, maka diroemahnjalah kami hendak mĕnoempang.

17. Satĕlah sampai kami kaJeroezalim maka disamboet olih sĕgala saoedara akan kami dengan soeka-tjita hatinja.

18. Maka pada kaĕsoekan harinja pĕrgilah Pa'oel dengan kami mĕndapatkan Jakoeb, maka sĕgala toewa-toewa pon adalah hadlir disana.

19. Maka Pa'oel pon mĕmbĕri salam kapada mareka-itoe, laloe ditjaritĕrakannjalah bĕrtoeroet-toeroet sĕgala pĕrkara, jang tĕlah di-adakan Allah di-antara orang kafir olih sĕbab pĕngadjarannja itoe.

20. Satĕlah didĕngar olih marekaitoe akan hal jang dĕmikian, maka dipĕrmoeliakannja Toehan, sĕrta katanja kapada Pa'oel: Hai saoedara, bahwa ĕngkau melihat bĕbĕrapa riboe orang Jahoedi jang pĕrtjaja, akan tĕtapi mareka-itoe sakalian radjin djoega mĕnoeroet torat adanja;

21. Maka tĕlah dikatakan orang kapada mareka-itoe bahwa ĕngkau mĕngadjar sĕgala orang Jahoedi, jang doedoek di-antara orang kafir itoe, bĕrpaling daripada nabi Moesa, dan lagi poela ĕngkau mĕngatakan tiada patoet mareka-itoe pon menjoenatkan anak-anaknja ataw mĕnoeroet adat.

22. Sakarang apakan daja kita? maka tadapat tiada orang itoe kĕiak akan berhimpon, karĕna ija akan mĕnĕngar chabar ĕngkau soedah datang ini.

23. Sĕbab itoe hendaklah ĕngkau mĕnoeroet bitjara kami: Bahwa di-antara kami ini adaiah ĕmpat orang jang tĕlah bĕrnadzar;

24. Bawalah akandia, soetjikanlah dirimoe sĕrtanja dan tanggoenglah bĕlandja mareka-itoe, soepaja ditjoekoernja kapalanja; dĕmii^ian bolihlah diketahoei olih sĕgala orang, bahwa tiada bĕnar adanja barang soeatoe, jang dichabarkan orang akan halmoe, karĕna ĕngkau sĕndiri pon mĕnoeroet djalan torat dĕngan sapĕrtinja.

25. Tĕtapi adapon akan orang kafir, jang tĕlah pĕrtjaja itoe, tĕlah kami berkirim soerat akan mĕnĕntoekan ini, soepaja mareka-itoe djangan mĕnoeroet pĕrkara jang tĕrsĕboet itoe, mĕlainkan hendaklah didjaoehkannja dirinja daripada barang jang dipĕrsĕmbahkan kapada brahala, dan daripada darah, dan daripada barang jang mati modar, dan daripada zina'.

26. Hata, maka pada kaĕsoekan harinja dibawa olih Pa'oel akan orang itoe sĕrtanja, disoetjikannja dirinja bĕrsama-sama dĕngan mareka-itoe, laloe masoeklah ija kadalam kaabah, dibĕrinja tahoe bahwa bĕbĕrapa hari lagi gĕnaplah kasoetjiannja itoe, sampai dipĕrsĕmbahkan pĕrsĕmbahan bĕhagian masing-masing mareka-itoe.

27. Kalakian, satelah hampir gĕiiap toedjoeh hari itoe maka tĕrlihatlah bĕberapa orang Jahoedi dari Asia akan Pa'oel dalam kaabah, laloe diharoekannja akan orang banjak itoe, sĕrta didatangkannja tangannja akan Pa'oel,

28. Sambil bĕrsĕroe-seroe, katanja: Hai sĕgala orang Israil, marilah, toeloeng: bahwa inilah dia, jang mĕngadjar orang dimanamana akan pĕrkara, jang mĕlawan kaum dan torat dan tempat ini; dan lagi dibawanja akan bĕberapa orang Grika pon masoek kadalam kaabah, dinĕdjiskannja tempat soetji ini.

29. (Karĕna dĕhoeloe dilihat olih mareka-itoe Trohmoes, orang Efĕsoes itoe, dengan dia dalam nĕgari, maka pada sangka mareka-itoe Pa'oel tĕlah membawa akan dia masoek kadalam kaabah.)

30. Maka gĕmparlah sa'isi nĕgari dan orang banjak pon bĕrkaroemoenlah, ditangkapnja akan Pa'oel, dihelakannja kaloewar kaabah; maka sakoetika itoe djoega sĕgala pintoe kaabah pon dikoentjikanlah.

31. Maka apabila mareka-itoe hĕndak mĕmboenoeh Pa'oel, kadĕngaranlah chabar kapada pĕnghoeloe pasoekan, mengatakan sanĕgari Jeroezalim pon hoeroe-haralah adanja.

32. Maka sakoetika itoe djoega dibawa olih pĕnghoeloe itoe akan bĕbĕrapa orang lasjkar dan akan pĕnghoeloenja orang saratoes, laloe bĕrlari-larianlah datang mĕndapatkan mareka-itoe; demi tĕrlihat mareka-itoe akan penghoeloenja orang sariboe itoe dĕngan sĕgala orang lasjkarnja, maka berhentilah mareka-itoe daripada mĕmoekoel Pa'oel.

33. Maka pĕnghoeloe itoepon datanglah hampir, ditangkapnja akan Pa'oel, disoeroehnja orang mĕngikat dia dĕngan doewa rantai, sĕrta bĕrtanjalah ija: Siapakah orang ini dan apa garangan pĕrboewatannja?

34. Maka bĕrsĕroe-sĕroelah orang banjak itoe, sa'orang kata bagini, sa'orang kata bagitoe, maka sĕbab tiada bolih ija mendapat tahoe katĕntoeannja karena hoeroe-hara itoe, maka disoeroehnja orang mĕmbawa akan Pa'oel masoek kadalam kota.

35. Satĕlah sampai katangga kota maka tadapat tiada didoekoeng orang lasjkar akandia, karĕna sĕbab kakĕrasan orang banjak itoe.

36. Maka orang kabanjakan mĕngikoet djoega sambil bĕrseroesĕroe, katanja : Boewangkanlah dia!

37. Maka apabila Pa'oel hampir dibawa masoek kadalam kota, katanja kapada pĕnghoeloe itoe: Adakah idzin bolih hamba bĕrkata kapada toewan? Maka sahoetnja: Tahoekah ĕngkau bĕhasa Grika?

38. Boekankah engkau ini orang Masir itoe, jang dĕhoeloe daripada hari ini tĕlah mĕngadakan hoeroehara dan jang mĕmbawa akan ĕmpat riboe orang pĕnjamoen kaloewar kapadang-bĕlantara?

39. Maka sahoet Pa'oel: Bahwa hamba ini sa'orang orang Jahoedi dari nĕgari Tarsoes dibĕnoea Kilikia, ija-itoe orang mardaheka dalam saboewah nĕgari jang tĕrmasjhoer namanja boekan sedikit, maka hamba minta idzin kapada toewan, soepaja bolih hamba berkata-kata kapada orang banjak ini.

40. Satĕlah diloeloeskannja pĕrmintaannja maka bĕrdirilah Pa'oel di-atas tangga itoe, sĕrta dilambainja dĕngan tangannja akan orang banjak itoe. Satelah sĕnnjap diam mareka-itoe sakalian, maka bĕrkata Pa'oel dĕngan bĕhasa Ibrani kapada mareka-itoe, dĕmikian boenjinja:
Fasal XXII.


Hai toewan-toewan sakalian, saoedara dan bapa, dĕngarlah kiranja djawabkoe ini,

2. (Dĕmi didĕngar olih marekaitoe ija bĕrkata kapadanja dengan bĕhasa Ibrani, makin iebih marekaitoe bĕrdiam dirinja ; laloe kata Pa'oel :)

3. Bahwa akoe ini sa'oran^-orang Jahoedi, asal dari negari Tarsoes dibĕnoea Kilikia, tĕtapi akoe dipĕUharakan dalam nĕgari ini dalam pĕngadjaran Gamaliĕl, di-adjarkannja mĕnoeroet hoekoem nenekmojang kita dĕngan keras, serta poela radjinlah hatikoe dalam pĕkĕrdjaan AUah, sapĕrti hal kamoe sakarang ini djoega adanja.

4. Dan lagi akoe tĕlah mĕnganiajai sĕgala orang, jangmĕnoeroet djalan ini, sampai koeboenoeh, sĕrta koe-ikat dan koemasoekkan mareka-itoe kadalam pĕndjara, baik laki-laki, baik pĕrampoean.

5. Maka iraam-bĕsar pon bolih djadi saksi bagaikoe, serta dengan sagĕnap madjĕlis orang toewatoewa; maka dari pada marekaitoe djoega tĕlah koe-ambil soerat kiriman kapada sĕgala saoedara itoe, laloe pĕrgilah akoe kanĕgari Damsjik, sĕbab orang jang disana pon hĕndak koebawa ka-Jeroezalim dĕngan ikatnja, soepaja marekaitoe disiksakan.

6. Tĕtapi pada sakali pĕristewa, dalam akoe bĕrdjalan, soedah hampir ka-Damsjik, pada waktoe tĕngah hari, tiba-tiba memantjarlah soeatoe tjĕhaja dari langit amat gilang-goemilang mengĕlilingi akoe.

7. Maka rĕbahlah akoe kaboemi, sĕrta koe-dĕngar soeatoe boenji soeara mĕngatakan kapadakoe : Hai Sa'oel, Sa'oel, mĕngapa maka ĕngkau mĕnganiaja akan dakoe?

8. Maka sahoetkoe: Ja Toehan, siapakah ĕngkaii? Maka Armannja kapadakoe: Bahwa akoelah Isa, orang Nazaret, jang kau-aniajakan itoe.

9. Adapon sĕgala orang jang dĕngan akoe itoepon mĕlihat tjĕhaja itoe dĕngan katakoetannja, akan tĕtapi tiada didengarnja boenji soeara, jang bĕrkata-kata dĕngan akoe itoe.

10. Maka katakoe: Ja Toehan, apakah jang hĕndak kau-soeroehkan koepĕrboewat? Maka firman Toehan kapadakoe : Bangkitlah ĕngkau bĕrdiri, pĕrgilah ka-Damsjik, maka disana akan dikatakan kapadamoe kĕlak barang jang patoet kau-pĕrboewat.

11. Maka tĕgal tiada dapat melihat akoe dari sĕbab kamoeliaan tjĕhaja itoe, maka olih orang, jang sĕrta dĕngan akoe dipimpinlah tangankoe, laloe masoeklah kaDamsjik.

12. Maka disana adalah sa'orang, jang bĕrnama Ananias, sa'orang bĕribadat jang mĕnoeroet torat, dan ija-pon dipoedji olih segala orang Jahoedi, jang doedoek disana.

13. Maka datanglah ija berdiri pada sisikoe, laloe katanja kapadakoe: Hai saoedarakoe Sa'oel, hĕndaklah matamoe tjelek poela. Maka dengan sakoetika itoe djoega dapatlah akoe mĕlihat dia.

14. Maka katanja: Bahwa Allah nenek-mojang kita tĕlah mĕnĕntoekan dikau terdĕhoeloe akan mĕngĕtahoei kahĕndaknja dan mĕlihat jang Bĕnar itoe, dan mĕnĕngar firman daripada moeloetnja.

15. Karĕna ĕngkau akan mĕndjadi saksinja kapada sĕgala orang akan hal segala sasoeatoe, jang tĕlah kau-lihat dan kau-dĕngar itoe.

16. Maka sakarang mĕngapa bĕrlambatan ĕngkau? bangkitlah bĕrdiri, soepaja ĕngkau dibapti sakan dan sĕgala dosamoe dibasoehkan sambil mĕnjĕboet nama Toehan.

17. Maka pada sakali pĕristewa, satĕlah soedah akoe poelang ka leroezaUm, tengah akoe memintadoa dalam kaabah, maka tĕrpingsanlah akoe;

18. Maka kalihatanlah Toehan kapadakoe, firmannja: Bĕrsigĕrasigĕralah ĕngkau kaloewar dari Jeroezalim, karena mareka-itoe tiada akan mĕnĕrima kasaksianmoe akan halkoe.

19. Maka katakoe: Ja Toehan, tĕlah dikĕtahoei olih mareka-itoe akan hal telah koepĕndjarakan sĕgala oraiig jang pĕrtjaja akan dikau, dan telah koe-sesah marekaitoe dalam masdjid-masdjid;

20. Dan tatkala toempahlah darah sjahidmoe Istĕfanoes itoe, akoe pon ada hadUr berdiri dan berkĕnan akan boenoehnja itoe, dĕngan doedoek mĕnoenggoei pakaijan orang, jang mĕmboenoeh dia.

21. Maka firmannja kapadakoe: Pĕrgilah djoega ĕngkau, karĕna akoe hĕndak mĕnjoeroehkan dikau djaoeh-djaoeh kapada sĕgala orang kafir.

22. Arakian, maka didĕngarlah olih mareka-itoe dĕngan sabarnja akan Pa'oel sampai kapada pĕrkataan ini, laloe bersĕroelah mareka-itoe sakalian dĕngan soeara jang njaring, katanja: Boewanglah orang jang dĕmikian dari atas boemi, karena tiada patoet ija-ini hidoep lagi.

23. Maka tĕngah mareka-itoe bĕrtareak-tareak sĕrta memboewangkan pakaijannja dan mĕnghamboerkan doeli ka-oedara,

24. Disoeroeh olih pĕnghoeloe itoe bawa akan Pa'oel masoek kadalam kota dan pĕriksai dia dĕngan disesah, soepaja dikĕtahoeinja apa djoega sĕbabnja marekaitoe bĕrsĕroe-sĕroe akandia.

25. Maka sĕmantara di-ikat oranglah akandia dĕngan tali koelit, kata Pa'oel kapada penghoeloenja orang saratoes jang bĕrdiri disitoe: Adakah patoet ĕngkau mĕnjĕsah sa'orang orang Roem dĕngan tiada dihoekoem?

26. Dĕmi didĕngar olih pĕnghoeloenja orang saratoes akan hai jang dĕmikian, maka pĕrgilah ija mĕmbĕri tahoe pĕnghoeloenja orang sariboe, katanja: Pikirkanlah baikbaik barang jang hĕndak toewan pĕrboewat, karĕna orang ini orang Roem adanja.

27. Maka datanglah pĕnghoeloe itoe sĕrta katanja kapada Pa'oel: Katakanlah kapadakoe, ijakah soenggoeh ĕngkau orang Roem? Maka sahoetnja: Behkan.

28. Maka kata pĕnghoeloe itoe: Dĕngan harga bĕsar tĕlah koepĕrolih hak kamardahekaan itoe. Maka kata Pa'oel: Bahwa akoe telah djadi dĕngan hak itoe.

29. Sĕbab itoe dĕngan sakoetika itoe djoega oendoerlah daripadanja sĕgala orang, jang hĕndak mĕmĕriksai dia, maka pĕnghoeloe itoe pon katakoetanlah sĕrta dikĕtahoeinja orang itoe orang Roem adanja, karĕna soedah diikatnja.

30. Hata, maka pada kaĕsoekan harinja, hendak mĕngĕtahoei katĕntoean sebab jang ditoedoeh orang Jahoedi akaiidia, dilepaskannja beloenggoenja, disoeroehnja bĕrhimpoen sĕgala kapala imam dan sagĕnap madjĕlis bitjara, laloe dibawanja toeroen akan Pa'oel, dihadapkannja kapada mareka-itoe.

Fasal XXIII.


Maka Pa'oel pon mĕmandanglah kapada madjĕlis bitjara itoe, serta katanja: Hai toewan-toewan dan saoedarakoe, bahwa dĕngan sabaikbaik angan-angan hatikoe telah bĕrlakoelah akoe dihadapan Allah sampai kapada hari ini.

2. Hata, maka olih Ananias, imam-bĕsar itoe, disoeroeh orang, jang bĕrdiri pada sisi Pa'oel itoe mĕnampar moeloetnja.

3. Pada koetika itoe kata Pa'oel kapadanja: Ditampar Allah akan dikau, hai dinding jang tĕrlaboer poetih; adakah ĕngkau ini doedoek akan menghoekoemkan akoe satoedjoe dĕngan hoekoem torat, maka engkau raĕnjoeroeh orang mĕnampar akoe mĕlawan hoekoem itoe?

4. Maka kata orang jang berdiii dĕkat itoe: Makikah ĕngkau imambĕsar Allah itoe?

5. Maka sahoet Pa'oel: Hai saoedarakoe, koerang periksa akoe akanhal, ija ini imam-bĕsar adanja, karĕna ada tĕrsĕboet dalam al-Kitab: Djangan kamoe mĕngoetoeki penghoeloe bangsamoe.

6. Maka sĕbab dikĕtahoei Pa'oel akan mareka-itoe satĕngah orang Sadoeki, dan satĕngahnja orarig Earisi adanja, maka bĕrsĕroelah ija dalam madjĕlis itoe, katanja: Hai toewan-toewan dan saoedarakoe, bahwa akoe ini sa'orangorang Earisi, dan anak orang Farisi pon, maka akoe dihoekoem sĕbab harap akan kabangkitan orang mati.

7. Satĕlah soedah ija bĕrkata dĕmikian, maka djadilah soeatoe pĕrbantahan antara orang Earisi dĕngan orang Sadoeki, maka orang banjak itoepon tĕrbĕhagi doewa.

8. Karĕna kata sĕgala orang Sadoeki bahwa tiadalah hari kiamat ataw malaikat ataw roh; akan tĕtapi orang Earisi mĕngakoe kadoewanja.

9. Maka bĕsarlah gadoehnja, laloe bĕrdirilah sĕgala chatib, jang disabĕlah orang Earisi, sambil bĕrbantah-bantah, katanja: Soeatoepon tiada kami mendapat salahnja orang ini; maka djikalau kiranja roh ataw malaikat soedah bĕrkata-kata kapadanja, djanganlah kita mĕndoerhaka kapada Allah.

10. Maka apabila djadi pĕrbantahan bĕsar, takoetlah penghoeloe itoe kalau ditjarik-tjarik olih mareka-itoe akan Pa'oei, maka disoeroehnja orang lasjkar toeroen merĕboet akandia dari tengah marekaitoe dan membawa akandia kadalam kota.

11. Maka pada malam jang datang itoe adalah Toehan hadlir padanja, serta tirmannja: Hai Pa'oel, pĕrtĕtapkanlah hatimoe; karĕna sĕbagaimana ĕngkau tĕlah bĕrsaksi akan halkoe di-Jeroezalim, dĕmikian pon hĕndaknja engkau bĕrsaksi dinegari Roem djoega.

12. Satĕlah siang hari maka adalah bĕbĕrapa orang Jahoedi bĕrmoeafakat dĕngan bĕrsoempah, katanja, tiada mareka-itoe maoe makan ataw minoem kalau sabelom diboenoehnja Pa'oel.

13. Maka banjak mareka-itoe lĕbih daripada ĕmpat-poeloeh orang, jang safakat pakai soempah itoe.

14. Hata, maka pĕrgilah mareka-itoe mendapatkan segala kapala imam dan sĕgala toewa-toewa, sĕrta katanja: Bahwa kami tĕlah bĕrmoeafakat pakai soempah besar, sakali-kali tiada kami maoe makan sabĕlom kami mĕmboenoeh Pa'oel itoe.

15. Maka sakarang hĕndaklah kamoe sĕrta dengan madjĕlis bitjara itoe mĕminta kapada pĕnghoeloe itoe, soepaja esoek hari dibawanja akan Pa'oel toeroen kapadamoe, sa'olah-olah kamoe hĕndak mĕmĕriksai dengan lĕbih saksama akan pĕrkaranja; maka adalah kami ini sadia hĕndak mĕmboenoeh dia dĕhoeloe daripada ija sampai kapadamoe.

16. Hata satĕlah didĕngar olih anaknja adik pĕrampoean Pa'oel akan hal moeafakat ini, datanglah ija laloe masoek kadalam kota mĕmbĕri tahoe hal itoe kapada Pa'oel.

17. Maka olih Pa'oel dipanggil sa'orang pĕnghoeloenja orang saratoes, laloe katanja : Bawalah akan orang moeda ini kapada pĕnghoeloenja orang sariboe, karĕna adalah padanja soeatoe chabar hĕndak disampaikannja kapadanja.

18. Maka di-ambilnja dan dibawanja akandia kapada pĕnghoeloenja orang sariboe, katanja: Bahwa olih Pa'oel, orang jang tĕrbĕloenggoe itoe, dipanggil akan dakoe, dipintanja akoe mĕnghantar akan orang moeda ini kapada toewan, karĕna ada padanja soeatoe chabar hendak dikatakannja kapada toewan.

19. Maka olih penghoeloenja orang sariboe itoe dipĕgang tangannja, dibawanja akandia katĕmpat jang soenji, laloe bĕrtanja akandia: Apa chabar jang hĕndak kausampaikan kapadakoe itoe?

20. Maka sahoetnja: Bahwa segala orang Jahoedi tĕlah bermoeafakat hĕndak mĕminta kapada toewan, soepaja esoek hari Pa'oel itoe toewan bawatoeroen katempat bitjara, sa'olah-olah mareka-itoe hĕndak mĕmĕriksai dĕngan lebih saksama akan perkaranja;

21. Tĕtapi djangan toewan loeloeskan kahĕndak mareka-itoe, karĕna lĕbih daripada empat poeloeh orang mengadang akandia, dan mareka-itoe tĕlah satakat dan bersoempah atas dirinja, tiada maoe makan ataw minoem, kalau sabĕlom mareka-itoe memlDoenoeh akan dia; maka sakarang pon adalah mareka-itoe mĕnantikan idzin daripada toewan.

22. Hata, maka olih pĕnghoeloe dilĕpaskan orang moeda itoe poelang sĕrta ija bĕrpĕsan, katanja: Djangan ĕngkau katakan kapada sa'orang djoea pon, bahwa tĕlah kaunjatakan pĕrkara ini kapadakoe.

23. Satĕlah itoe maka dipanggilnja doewa orang penghoeloenja orang saratoes, katanja: sijapkanlah doewa ratoes orang lasjkar dan toedjoeh poeloeh orang berkandaraan sĕrta dengan doewa ratoes orang pemanah pada djam poekoel sambilan malam ini, soepaja mareka-itoe pĕrgi ka-Kesaria.

24. Dan lagi hĕndaklah marekaitoe mĕlangkapkan bĕbĕrapa kandaraan akan dinaikkannja Pa'oel ka-atasnja, sĕrta bawalah akandia dĕngan sadjahtranja kapada wali Felik.

25. Maka ditoelisnja sapoetjoek soerat, dĕmikian boenjinja:

26. Bahwa salam daripada patik Klaoedioes Lisias datang apalah kabawah doeli sĕri padoeka wali Felik jang amat moelia adanja.

27. Kĕmoedian daripada itoe adapon orang ini tĕlah ditangkap olih orang Jahoedi hendak diboenoehnja, maka patik telah datang dĕngan pasoekan lasjkar mĕreboet akandia, sĕbab tĕlah patik tahoe bahwa ija-ini orang Roem adanja.

28. Maka sĕbab hĕndak mĕngĕtahoei pĕrkaranja, jang ditoedoeh orang akandia, maka patik bawa akandia katĕmpat bitjara marekaitoe.

29. Maka tĕlah patik dapati akandia ditoedoeh orang atas bebĕrapa soeal dari hal toratnja, tĕtapi boekannja salah, jang patoet ija dibĕloenggoe ataw diboenoeh.

30. Maka satelah patik dibĕri tahoe oranglah, bahwa orang Jahoedi hĕndak mĕngadang akan orang ini, maka dĕngan sigĕranja patik tĕlah mĕnjoeroeh orang mĕnghantar akandia kapada Toewankoe, dan lagi patik bĕrpesan kapada sĕgala lawannja pon mĕmbawa dawanja kahadapan Toe wankoe. Maka sadjahtralah kiranja Toewankoe.

31. Hata, maka di-ambil olih sĕgala lasjkar itoe akan Pa'oel, sapĕrti jang telah disoeroeh kapadanja, laloe dibawanja akandia kanĕgari Antipatris pada malam itoe djoega.

32. Maka pada kaĕsoekan harinja, satĕlah soedah dibĕrinja orang bĕrkandaraan itoe bĕrdjalan dengan Pa'oel, maka kĕmbalilah marekaitoe kadalam kota.

33. Satĕlah sampai mareka-itoe kanĕgari Kesaria dipersĕmbahkannja soerat itoe kapada baginda sĕrta dibawanja akan Pa'oel pon mĕnghadap kapadanja.

34. Satĕlah dibatja olih baginda akan soerat itoe, maka bĕrtanjalah baginda: Orang ini anak nĕgari mana? Satĕlah diketahoeinja bĕnoea Kilikia tĕmpat djadinja,

35. Maka titah baginda: Bahwa akoe hĕndak mĕnĕngar akan pĕrkaramoe apabila sĕgala lawanmoe pon datang kamari kelak. Hata maka baginda pon mĕnitahkan orang menoenggoei Pa'oel dalam gĕdoeng bitjara radja Herodis.

Fasal XIV.


Bĕrmoela, maka kĕmoedian daripada lima hari datanglah Ananias, imam-bĕsar itoe dengan sĕgala toewa-toewa dan sa'orang jang fasih lidahnja, bĕrnama Tertoeloes, jang mĕngadoekan pĕrkara Pa'oel kapada baginda.

2. Satĕlah soedah Pa'oel dipanggil mĕnghadap, maka Tĕrtoeloes pon moelai mĕnoedoeh akandia, katanja :

3. Bahwa patik sakalian tĕlah bĕrolih santosa bĕsar olih pĕrentah doeli toewankoe dan bĕbĕrapa kabadjikan tĕlah di-adakan kapada bangsa ini olih kabidjaksanaan doeli toewankoe, ja Felik jang amat moelia, maka sadiakala pada barang tĕmpat patik sakalian mĕndjoendjoeng dia dĕngan bĕbĕrapa sjoekoer.

4. Tĕtapi soepaja djangan patik mĕnjoesahi toewankoe lagi, patik minta kabawah doeli toewankoe mĕnĕngar dĕngan karidlaan hati toewankoe akan bĕbĕrapa sĕmbah patik ini.

5. Karĕna patik sakalian tĕlah mĕndapati patik itoe soeatoe bĕla adanja, maka di-adakannja hoeroehara di-antara orang Jahoedi dalam sĕgala doenia, dan lagi patik itoe sa'orang kapala goeroe mĕdzhab orang Nazaret itoe.

6. Lagipon kahĕndaknja mĕnĕdjiskan kaabah; maka telah patik mĕnangkap akan patik itoe, hĕndak patik hoekoemkan satoedjoe dĕngan hoekoem torat patik.

7. Tĕtapi datanglah Lisias, pĕnghoeloenja orang sariboe itoe, mĕrĕboet patik itoe dĕngan gagah jang bĕsar daripada tangan patik.

8. Disoeroehnja segala orang, pĕnoedoeh patik itoe, pĕrgi mĕnghadap toewankoe; maka djikalau kiranja toewankoe telah memĕriksai halnja itoe, nistjaja bolih toewankoe sĕndiri mĕngĕtahoei sĕgala pĕrkara, jang patik toedoeh akan patik itoe.

9. Maka dibĕnarkanlah olih orang Jahoedi akan segala pĕrkataannja ini.

10. Maka baginda mĕngisjaratkan Pa'oel mĕnjoeroeh dia bĕrkatakata, laloe disahoetnja, sĕmbahnja: Adapon patik kĕtahoei akan hal soedah bebĕrapa tahoen lamanja toewankoe mĕndjadi hakim atas bangsa ini, sĕbab itoe maka bĕranilah patik mĕmpĕrsĕmbahkan pĕrkara patik kabawah doeli toewankoe.

11. Karĕna bolih toewankoe mĕngĕtahoei ini, bahwa tiadalah lĕbih daripada doewa-bĕlas hari laloe, maka bĕharoe patik datang kaJeroezalim hĕridak sĕmbahjang.

12. Maka tiadalah didapati olih patik-patik ini akan patik bĕrbantah-bantah dalam kaEbah dĕngan barang sa'orang, ataw mĕngadakan barang pĕrgadoehan, baik dalam masdjid, baik dalam nĕgari.

13. Lagipon sakarang tiada dapat patik-patik ini mĕnjatakan barang jang ditoedoehnja atas patik;

14. Akan tĕtapi patik mĕngakoe dihadapan toewankoe, adapon akan mĕnoeroet djalan, jang dikatakannja mĕdzhab sĕsatan, maka dalam djalan itoe djoega patik bĕrboewat bakti kapada Allahnja nenek-mojang patik, sĕrta patik pĕrtjaja akan sĕgala sasoeatoe, jang tĕrsoerat dalam torat dan dalam kitab nabi-nabi.

15. Dan lagi haraplah patik pada Allah, jang di-akoei olih patik-patik inipon, bahwa orang mati akan dibangoenkan poela, baik orang jang bĕnar, baik jang tiada bĕnar.

16. Maka dalam hal inilah patik mĕngoesahakan diri patik, soepaja sĕntiasa bĕrolih pĕrasaan hati, jang tiada bĕrsalah kapada Allah ataw kapada manoesia.

17. Adapon sĕlang bebĕrapa tahoen lamanja, raaka patik datang mĕmbawa bĕberapa sĕdĕkah kapada bangsa patik, sĕrta bĕbĕrapa pĕrsĕmbahan.

18. Maka dalam bĕrboewat dĕmikian, satĕlah soedah patik disoetjikan, adalah bĕbĕrapa orang Jahoedi dari Asia mĕndapati patik dalam kaabah, boekan dengan banjak orang dan boekan poela dĕngan hoeroe-hara.

19. Maka patoetlah orang itoe djoega ada dihadapan toewankoe dan mĕnoedoeh akan patik, djikalau kiranja ada barang perdawaannja atas patik.

20. Ataw biarlah patik-patik ini sĕndiri mĕngakoe kalau ija soedah mĕndapat barang soeatoe kadjahatan patik, tatkala patik bĕrdiri mĕnghadap madjĕlis bitjara itoe,

21. Mĕlainkan dari sĕbab sapatah kata ini, jang tĕlah patik seroekan tatkala patik bĕrdiri di-antara patik-patik itoe, boenjinja: Bahwa sĕbab hal kabangkitan orang mati akoe didawa olih kamoe pada hari ini.

22. Adapon, dĕmi didĕngar Felik akan sĕgala perkara ini, dipĕrtanggoehkannja mareka-itoe, sĕbab dikĕtahoeinja sĕgala pĕrkara djalan ini dĕngan tĕrangnja, titahnja: Apabila Lisias, penghoeloe itoe datang kĕlak, akoe hĕndak mĕmĕriksai sĕgala hal pĕrkaramoe ini.

23. Maka disoeroeh baginda kapada pĕnghoeloenja orang saratoes itoe mĕnoenggoei Pa'oel dĕngan ringannja, sahingga tiada dilarangkannja orang, jang bĕrkenal-kĕnalan dĕngan dia berchidmat ataw mĕlawat akandia.

24. Hata, kĕmoedian daripada bĕbĕrapa hari datanglah Felik sĕrta dĕngan istĕrinja, ija-itoe sa'orang poetĕri Jahoedi, bernama Droesila, maka disoeroehnja panggil Pa'oel, laloe didengarnja ija mĕntjĕritĕrakan dari hal iman akan Almasih.

25. Maka sedang Pa'oel mĕngadjar akan hal kabĕnaran, dan mĕnahankan nafsoe dan akan hal pĕhoekoeman jang akan datang, maka Felik pon katakoetan sangat, laloe titahnja: Sakarang pĕrgilah ĕngkau, bila koetika sĕnangkoe kĕlak, akoe hĕndak mĕmanggil ĕngkau.

26. Dan lagi haraplah baginda akan dipersĕmbahkan oewang olih Pa'oel kapadanja, soepaja dilĕpaskannja; maka sĕbab itoe bĕberapa kali disoeroehnja panggil dia mĕnghadap dan bĕrkata-kata baginda dĕngandia.

27. Tĕtapi satĕlah gĕnap doewa tahoen datanglah Porkioes Festoes

267


mĕnggantikan Felik, maka Felik pon, sĕbab hĕndak mĕnjoekakan hati orang Jahoedi, dibiarkannja Pa'oel tĕrbĕloenggoe adanja.

Fasal XV.


 Hata, satĕlah soedah Festoes datang kabĕhagian tanah itoe maka kĕmoedian daripada tiga hari naiklah baginda dari Kesaria ka-Jeroezalim.

 2. Maka datanglah imam-bĕsar dan sĕgala orang jang moelia-moelia dari antara orang Jahoedi mĕnghadap baginda akan mĕnoedoeh Pa'oel, dipintanja,

 3. Dan dipohonkannja karoenia akan mĕlawan Pa'oel, soepaja dipanggil baginda akan dia datang ka-Jeroezalim, sĕbab olih marekaitoe tĕlah ditaroh bĕberapa orang pĕngadang, jang hĕndak memboenoeh dia ditengah djalan.

 4. Tĕtapi, disahoet olih Festoes: Bahwa Pa'oel itoe tĕrpĕndjara diKesaria dan baginda sĕndiri pon hĕndak berangkat kasana dengan sigĕranja.

 5. Sĕbab itoe titahnja: Djikalau di-antara kamoe ada orang jang bolih pergi, biarlah marekaitoe toeroen bĕrsama-sama, bolih mareka-itoe mendawa akan dia, djikalau ada barang soeatoe salahnja.

 6. Satĕlah baginda tinggal diantara mareka-itoe tiada lebih daripada sapoeloeh hari lamanja, maka toeroenlah baginda ka-Kesaria; maka pada kaĕsoekan harinja doedoeklah baginda di-atas tĕmpat bitjara, laloe disoeroehnja bawa akan Pa'oel kahadapannja.

 7. Satĕlah ija datangmaka adalah sĕgala orang Jahoedi, jang tĕlah toeroen dari Jeroezalim itoe, bĕrdiri koelilingnja dĕngan mĕmbawa toedoehan banjak dan jang bĕrat-bĕrat akan Pa'oel, jang tiada dapat ditsabitkan olih mareka-itoe.

 8. Karĕna Pa'oel mĕmbĕri djawab, sĕmbahnja: Bahwa tiada patik bĕrdosa kapada torat orang Jahoedi, ataw akan kaabah ataw kapada Kaisar pon tidak.

 9. Maka sebab hĕndak menoendjoekkan kasihnja akan orang Jahoedi, disahoet Festoes kapada Pa'oel, titahnja: Maoekah engkau naik ka-Jeroezalim akan dibitjarakan pĕrkaramoe dihadapan akoe disana ?

 10. Maka sĕmbah Pa'oel : Bahwa patik ini bĕrdiri dihadapan tĕmpat bitjara Kaisar, ija-itoe tĕmpat jang patoet pĕrkara patik dibitjarakan ; bahwa kapada orang Jahoedi soeatoepon tiada salah patik, maka akan hal itoepon tĕrlĕbih maloemlah Toewankoe.

 11. Karĕna djikalau kiranja patik soedah mĕmboewat salah ataw mĕngĕrdjakan barang soeatoe, jang patoet patik dihoekoem akan mati diboenoeh, maka sakali-kali tiada patik ĕnggan mati; akan tĕtapi djikalau tiada bĕnar barang, jang ditoedoeh olih patik-patik ini atas patik, tiada sa'orang djoea pon jang bolih dari kasih sadja mĕnjerahkan patik kapada patik-patik itoe. Bahwa patik minta pergi bitjara kapada Kaisar.

 12. Laloe sahoet radja Festoes, satĕlah soedah baginda bermoesjawarat dĕngan segala orang bitjara dĕhoeloe, titahnja: Bahwa ĕngkau hendak pĕrgi bitjara kapada Kaisar, ta'dapat tiada engkau pĕrgi mĕrighadap Kaisar djoega.

 13. Maka kĕmoedian daripada bĕbĕrapa hari antaranja datanglah radja Agripa dĕngan pĕrmaisoeri Bernike ka-Kesaria hĕndak mĕlawat radja Festoes.

 14. Satĕlah bĕbĕrapa hari lamanja baginda disana, maka ditjariterakan olih Festoes kapada baginda akan sĕgala perkara Pa'oel, katanja ; Disini ada sa'orang, jang ditinggalkan tĕrbĕloenggoe olih radia Felik;

14. Maka tatkala beta di-Jeroezalim sĕgala kapala imam dĕngan sĕgala toewa-toewa orang Jahoedi pon mĕnghadap beta dari karena orang itoe, dipintanja hoekoemkan dia.

15. Maka sahoet beta kapada mareka-itoe: Tiada adat orang Roem dari kasih sadja mĕnjĕrahkan barang sa'orang akan mati diboenoeh, dĕhoeloe daripada orang jang ditoedoeh itoe bĕrhadapan dĕngan orang jang mĕnoedoeh dia, sĕrta ija mĕndapat idzin mĕmbĕri djawab akan pĕrkara pĕrdawaannja.

16. Hata, satĕlah soedah marekaitoe sakalian datang berhimpoen disini, maka dĕngan tiada bĕrtanggoeh lagi, ija-itoe pada kaĕsoekan harinja djoega, doedoeklah beta di-atas tĕmpat bitjara, laloe orang itoepon beta soeroeh dibawa mĕnghadap.

17. Tĕtapi tatkala hadlirlah sĕgala orang jang menoedoeh itoe, beta lihat tiada mareka-itoe mĕmbawa pĕrdawaan barang soeatoe, sapĕrti jang tĕlah beta sangkakan.

18. Tĕtapi antara mareka-itoe dĕngan dia adalah bebĕrapa pĕrsĕlisehan dari perkara agamanja, dan lagi dari hal sa'orang, bĕrnama Isa, jang telah mati, ija-itoe dikatakan Pa'oel hidoep adanja.

19. Maka tĕgal sjaklah beta akan hal perdawaan ini, bertanjalah beta kapadanja kalau ija maoe pĕrgi ka-Jeroezalim, soepaja dibitjarakan sĕgala pĕrkaranja itoe disana ? L Tĕtapi sĕbab dipinta olih Pa'oel tinggal djoega tĕrpĕndjara, soepaja pĕrkaranja dibitjarakan dihadapan Kaisar, maka beta pon mĕnjiĕndjarakan dia sampai beta soeroeh hantarkan dia kapada Kaisar.

20. Maka kata radja Agripa kapada radja Festoes: Beta sendiri pon hĕndak mĕnĕngar pĕrkara orang itoe. Maka kata radja Festoes kapadanja: Bahwa esoek hari djoega bolih toewan mĕndengar pĕrkaranja.

21. Arakian, maka pada kaesoekan harinja datanglah radja Agripa dan permaisoeri Bernike dĕngan bĕbĕrapa kabĕsarannja, satĕlah masoek kadalam gĕdoengbitjara, sĕrta dĕngan sĕgala penghoeloenja orang sariboe dan sĕgala orang bĕsar-bĕsar dalam nĕgari itoe, maka dengan titah radja Festoes dibawa oranglah akan Pa'oel mĕnghadap.

22. Maka kata radja Festoes : Ja radja Agripa dan toewan-toewan sakalian jang hadlir disini sĕrta dĕngan kami, bahwa toewantoewan melihat orang ini, maka inilah dia, jang dipersĕmbahkan pĕrkaranja olih orang Jahoedi kapada beta, baik di-Jeroezalim, baik disini, dĕngan bĕrsĕroesĕroe, bahwa tiada patoet ija-ini hidoep lagi.

23. Tĕtapi sĕbab pada pĕndapat beta soeatoepon tidak diboewatnja jang patoet ija mati diboenoeh, dan lagi sĕbab ija sĕndiri pon tĕlah mĕminta soepaja pĕrkaranja dibĕnarkan olih kaisar, maka tĕntoelah soedah beta soeroeh hantarkan dia djoega.

24. Maka tĕgal tiada tĕntoe barang, jang hĕndak beta sĕboetkan dalam soerat kiriman kapada Jang dipĕrtoewan akan pĕrkaranja, maka beta bawa akan dia mĕnghadap kapada toewan-toewan sakalian, hoebaja-hoebaja kapada toewan, ja radja Agripa, soepaja satĕlah soedah dipĕriksai pĕrkaranja, bolih beta soeratkan apa-apa akan halnja itoe.

25. Karĕna pada sangka beta tiada patoet dihantarkan sa'orang, jang tĕrpĕndjara, djikalau tiada dinjatakan salahnja sakah.

Fasal XXVI.


Kalakian, maka titah radja Agripa kapada Pa'oel: Bahwaĕngkau bĕrohh idzin akan mĕntjĕritĕrakan sĕgala pĕrkaramoe sĕndiri. Maka olih Pa'oel di-isjaratkan dengan tangannja laloe diberinja djawab, dĕmikian sĕmbahnja:

2. Bahwa inilah pada pĕrasaan patik soeatoe ka-oentoengan bagai patik, ja Toewankoe, maka pada hari ini bolih' patik pĕrsĕmbahkan djawab patik kabawah doeli Toewankoe akan sĕgala pĕnoedoehan orang Jahoedi atas patik.

3. Istimewa poela sĕbab tahoelah patik bahwa maloemlah Toewankoe akan sĕgaia adat dan pĕrsĕlisehan jang di-antara orang Jahoedi, maka sĕbab itoe patik pohonkan karoenia dibawah doeli toewankoe mĕnengar akan pĕrkara patik dĕngan sabar hati toewankoe.

4. Adapon akan hal kahidoepan patik dari ketjil, ija-itoe dari moelamoela adalah ditĕngah bangsa patik di-Jeroezalim, maka dikĕtahoei olih segala orang Jahoedi akan dia;

5. Karĕna soedah lama marekaitoe mĕngĕnal akan patik (djikalau kiranja maoe, bolihlah marekaitoe mĕndjadi saksi) bahwa patik sa'orang Farisi, jang mĕnoeroet mĕdzhab agama patik, jang tĕrlebih kĕras itoe.

6. Maka sakarang pon patik bĕrdiri disini didawa sĕbab patik harap akan pĕrdjandjian, jang dikaroeniakan Allah kapada nenekmojang patik.

7. Maka karĕna perdjandjian itoe djoega kadoewa-bĕlas soekoe-bangsa patik sĕntiasa pada siang dan malam bĕrboewat bakti sĕrta harap bĕrolih akan dia, maka sĕbab pĕngharapan itoelah, ja Toewankoe, patik didawa olih orang Jahoedi.

8. Bagaimana pada sangka toewan-toewan sakalian, bahwa moestahillah bagai AUah mĕmbangoenkan orang mati itoe?

9. Maka sasoenggoehnja tĕlah patik sĕndiri sangkakan patoet bĕrboewat bebĕrapa pĕrkara, jang mĕlawan akan nama Isa orang Nazaret itoe.

10. Sapĕrti jang telah patik pĕrboewat di-Jeroezalim, dan bĕbĕrapa orang soetji patik koeroengkan dalam pĕndjara, satĕlah patik bĕrolih koewasa dĕhoeloe daripada sĕgala kapala imam, maka apabila orang itoe diboenoeh bĕrkĕnanlah patik akan matinja.

11. Maka kĕrap kali patik siksakan dia dalam sĕgala masdjid, sĕrta patik gagahi ija mĕnghoedjat nama Isa; dan dengan marah patik jang sarigat garang itoe patik tĕlah mĕnganiajai mareka-itoe sampai dinĕgari asing pon.

12. Adapon sĕmantara patik bĕrdjalan kanegari Damsjik dĕngan koewasa dan pĕrentah jang daripada sĕgala kapala imam,

13. Tiba-tiba pada tengah hari, ja Toewankoe, patik lihat ditĕngah djalan soeatoe tjĕhaja dari langit, tĕrlĕbih bĕsar daripada tjĕhaja matahari, gilang-goemilang koeliling patik dan sĕgala orang jang bĕrdjalan dĕngan patik.

14. Maka patik sakalian pon tĕrdjĕroemoeslah kaboemi, laloe kadĕngaranlah soeatoe boenji soewara mĕngatakan kapada patik dĕngan behasa Ibrani; Hai Sa'oel, Sa'oel, mĕngapa engkau menganiajai akoe? Bahwa soekarlah bagaimoe mĕnjepak kapada tĕmpoeling.

15. Maka sahoet patik : Siapakah ĕngkau, ja Toehan? Maka firmannja: Bahwa Akoelah Isa jang kauaniajakan itoe.

16. Maka sakarang pon bangkitlah bĕrdiri dengan kakirnoe, karĕna inilah sebabnja akoe mĕnjatakan dirikoe kapadamoe, hendak mĕndjadikan dikau oetoesan, dan saksi akan sĕgala pĕrkara, baik jang tĕlah kaulihat, baik jang dalaranja akoe akan menjatakan dirikoe kĕlak kapadamoe.

17. Maka akoe akan mĕlĕpaskan dikau daripada bangsa ini dan daripada orang kafir pon, kapadanja koesoeroehkan dikau sakarang ini.

18. Soepaja ĕngkau mĕntjĕlekkan matanja dan engkau mĕmbalikkan mareka-itoe daripada kagĕlapan kapada tĕrang, dan daripada koewasa sjaitan kapada Allah, soepaja mareka-itoe berolih ampoen dosa dan soeatoe behagian poesaka di-antara sĕgala orang, jang tĕlah disoetjikan olih pĕrtjaja akan dakoe.

19. Sĕbab itoe, ja Toewankoe, tiada patik doerhaka akan penglihatan dari sorga itoe,

20. Mĕlainkan patik chabarkan dĕhoeloe kapada sĕgala orang dinĕgari Damsjik dan lagi di-Jeroezalim dan disaloeroeh tanah Joedea dan kapada segala orang kafir pon, bahwa patoetlah mareka-itoe bertobat sĕrta balik kapada Allah dĕngan bĕrboewat Emai jang satoedjoe dĕngan tobat itoe.

21. Adapon sĕbab sĕgala pĕrkara inilah maka patik ditangkap olih orang Jahoedi dalam kaabah, hĕndak diboenoehnja patik.

22. Tĕtapi sĕbab bĕroUh pertoeloengan daripada Allah, maka tĕtaplah patik sampai kapada hari ini, dĕngan bersaksikan, baik kapada orang kĕtjil, baik kapada orang bĕsar, dĕngan tiada mĕngatakan barang perkara lain daripada jang tĕlah dikatakan olih sĕgala nabi dan olih nabi Moesa pon, bahwa ta'dapat tiada sĕgala pĕrkara ini akan djadi adanja:

23. Ija-itoe bahwa saharosnjalah Almasih itoe mĕrasai sanjjsara, dan patoetlah pĕrtama-tama ijalah bangkit daripada mati dan ditoendjoekkannja soeatoe terang kapada bangsa ini dan kapada sĕgala orang kafir pon.

24. Hata, dalam Pa'oel mĕmbĕri djawab dari pĕrkara dirinja itoe, maka titah radja Festoes dengan njaring soearanja: Gila ĕngkau, hai Pa'oel! sĕbab banjak kapandaijan mĕndjadikan dikau gila.

25. Tĕtapisĕmbah Pa'oel: Bahwa boekannja patik gila, ja Toewankoe jang amat moelia, mĕlainkan patik mĕmpĕrsĕmbahkan pĕrkataan jang bĕnar dan daripada akal boedi jang baik.

26. Karĕna terlĕbih maloem doeli jang dipĕrtoewan akan segala perkara ini, maka kabawah doeli djoega patik mĕmpĕrsĕmbahkan dia dĕngan loewas hati, karena patik kĕtahoei dĕngan sabenarbĕnarnja, bahwa daripada segala pĕrkara ini bararjg soeatoe tiada tĕrlindoeng daripada Toewankoe, sĕbab sĕgala pĕrkara ini boekan djadi dalam sĕmboenian.

27. Ja Toewankoe, pĕrtjajakah Toewankoe akan sĕgala nabi itoe? maka tahoelah patik bahwa Toewankoe pĕrtjaja djoega akandia.

28. Maka titah radja Agripa kapada Pa'oel: Bahwa hampirhampir engkau memboedjoek akoe mĕndjadi orang Masehi.

29. Maka sĕmbah Pa'oel: Bahwa patik pohonkan kapada Allah, soepaja boekan Toewankoe sa'orang sĕhadja, melainkan sĕgala orang pon jang mĕnĕngarkan hal patik pada hari ini, mendjadi kiranja sapĕrti patik ini, baik hampirhampir, baik sama sakali, mĕlainkan bĕioenggoe ini sĕhadja djangan. 30. Satĕlah Pa'oel soedah bĕrsĕmbah dĕmikian, raaka bangkitlah bĕrdiri radja Agripa dan waU Festoes dan permaisoeri Bernike dĕngan sĕgala orang jang doedoek sĕrtanja.

31. Satĕlah oendoer sakaliannja maka kata sa'orang kapada sa'orang: Bahwa orang ini tiada mĕmboewat barang soeatoe, jang patoet ija diboenoeh ataw dibĕloenggoe.

32. Maka kata radja Agripa kapada radja Festoes: Bahwa orang ini bolih dilĕpaskan, djikalau kiranja tiada dipintanja mĕnghadap kaisar.

Fasal XXVII.


Sabĕrmoela, apabila tĕntoelah soedah kami akan bĕrlajar kabĕnoea Itali, maka disĕrahkannja Pa'oel dĕngan bebĕrapa orang lain, jang tĕrbĕloenggoe itoe, kapada sa'orang jang bernama Joelioes, ija-itoe sa'orarig pĕnghoeloe orang saratoes daripada pasoekan kaisar.

2. Maka kami pon naiklah kadalam saboewah kapal Adramiti, maka bĕrlajarlah kami hendak mĕnjoesoer rantau-rantau benoea Asia. Adapon jang sĕrta dĕngan kami ija-itoe Aristarkoes, orang Makĕdoni dari negari Tesalonika.

3. Maka pada esoeknja singgahlah kami ka-Sidon. Adapon Joelioes itoe bĕrlakoe dengan kasihan akan Pa'oel, dibĕrinja ija pĕrgi bertemoe dĕngan sahabatnja, sĕrta mĕndapat bĕkal daripadanja.

4. Satĕlah soedah kaloewar dari sana maka bĕrlajarlah kami mĕnjoesoer Kiproes sĕbab anginnja sakal.

5. Satĕlah soedah kami bĕrlajar dilaoet Kilikia dan Pampilia, maka singgahlah kami ka-Mira dinegari Likia.

6. Maka disana bĕrtĕmoe pĕnghoeloe itoe dengan saboewah kapal, jang datang dari Iskandria, hĕndak bĕrlajar kabĕnoea Itali, maka ditoempangkannja kami kadalamnja.

7. Maka apabila pĕlajaran kami pon bĕrlambatan bĕbĕrapa hari lamanja, dan soekar djoega kami mĕnghampiri nĕgari Kĕnidoes, karĕna angin tiada meloeloeskan, maka bĕrlajarlah kami djoega mĕnjoesoer Krete, bĕrtentangan dĕngan nĕgari Salmoni.

8. Maka soekar djoega kami mĕnjoesoer poelau itoe, hingga sampailah kami kapada soeatoe tĕmpat, jang bĕrnama LaboehanBaik, maka adalah negari Lasia dĕkat dĕngan tĕmpat itoe.

9. Satĕlah bĕbĕrapa lamanja dĕmikian dan pelajaran itoe bĕrbehaja adanja, sĕbab hari poewasa pon soedah laloe, maka di-ingatkan olih Pa'oel akan mareka-itoe,

10. Katanja: Hai toewan-toewan sakalian, koe-lihat bahwa pĕlajaran kita kĕlak dĕngan kasoekaran dan karoegian banjak, boekan kapada moewatan dan kapada kapal sĕhadja, mĕlainkan kapada njawa kita pon.

11. Akan tĕtapi pĕnghoeloe itoe pĕrtjaja akan djoeroe-moedi dan nachoda kapal itoe lĕbih daripada akan perkataan Pa'oel.

12. Adapon sĕbab pĕlaboehan itoe boekan tĕmpat jang baik akan mĕnahoen disitoe pada moesim dingin, maka kabanjakan marekaitoe bĕrpikirkan baik djoega berlajar dari sana, moedah-moedahan dapat mareka-itoe singgah kaFenik, soepaja bolih menahoen disana, karĕna ija-itoe pĕlaboehan poelau Krete, jang mĕnghadap barat-daja dan barat-laoet.

13. Maka tĕgal bertioeplah angin sĕlatan sepoei-sĕpoei, disangka olih mareka-itoe telah diperolihnja djoega kahĕndaknja, laloe bĕrlajarlah dari sana serta mĕnjoesoer poelau Krete.

14. Tĕtapi tiada bebĕrapa lama antaranja kapal itoe ditĕmpoeh oliii soeatoe angin riboet jang bĕrnama Eiroklidon.

15. Maka apabila kapal ditĕmpoeh angin, tiada dapat mĕnjoesoel iagi, maka kami bijarkan dia bĕrhanjoet.

16. Tiba-tiba maka djatohlah kami kabawah soeatoe poelau jang bĕrnama Kelauda, maka soesahlah kami hĕndak mĕngambil sampan.

17. Satĕlah soedah dinaikkan sampan itoe, maka di-oepajakanlah hĕndak mĕmbaroet kapal itoe, dan takoet mareka-itoe tĕrdampar pada boesoeng Sirtis, maka ditoeroenkanlah lajar, laloe bĕrhanjoethanjoet.

18. Maka sĕbab kapal kami dilamboeng-lamboengkan olih angin riboet tĕrlaloe sangat, maka pada esoeknja ditjampak oranglah moewatan kadalam laoet;

19. Maka pada loesanja kami mĕmboewangkan bebĕrapa pĕrkakas kapal dĕngan tangan kami sĕndiri.

20. Maka satĕlah tiada kaUhatan matahari dan sĕgala bintang bĕbĕrapa hari lamanja, dan anginriboet pon mĕmoekoel kami boekan boewatan, pada koetika itoe poetoeslah harap kami daripada salamat.

21. Sjahadan, kĕmoedian daripada bĕbĕrapa lamanja orang pon ta'dapat makan, maka bangkitlah Pa'oel bĕrdiri di-antara marekaitoe, sĕrta katanja: Hai toewantoewan sakalian, dĕhoeloe patoetlah kamoe mĕnoeroet katakoe dan tiada kamoe mĕninggalkan poelau Krete, soepaja bolih ditĕgahkan kasoesahan dan karoegian ini.

22. Tĕtapi sakarang pon akoe mĕmbĕri nasihat kapada kamoe sakalian, hĕndaklah tĕtap hatimoe, karĕna di-antara kamoe sa'orang pon tiada akan hilang njawanja, hanja kapal sĕhadja;

23. Karĕna pada malam tadi tĕlah datang kapadakoe sa'orang malaikat daripada Allah, jang mĕmpoenjai akoe dan jang koesembah,

24. Maka kata malaikat itoe: Hai Pa'oel, djangan takoet ; sasoenggoehnja ĕngkau akan disampaikan djoega kahadapan kaisar; bahwa-sanja tĕlah dikaroeniakan Allah kapadamoe njawa sĕgala orang, jang berlajar sĕrtamoe.

25. Sĕbab itoe pertĕtapkanlah hatimoe, hai toewan-toewan sakalian, karĕna pĕrtjaja djoega akoe pada Allah, bahwa ta'dapat tiada akan djadi sapĕrti jang tĕlah dikatakan kapadakoe itoe.

26. Akan tĕtapi ta'dapat tiada kita bias tĕrdampar djoega pada saboewah poelau kĕlak.

27. Adapon satelah sampai malam jang ka-ĕmpat-bĕlas kami bĕrhanjoet kasana-kamari dalam laoet Adriati, kira-kira pada tĕngah malam disangkakan orang kapal itoe tĕlah dekat kadarat;

28. Maka diboewanglah batoe doega, didapati doewa-poeloeh dĕpa dalamnja; satelah laloe sĕdikit kahadapan maka didoega poela, didapatinja lima-bĕlas dĕpa dalamnja.

29. Maka takoetlah mareka-itoe kalau-kalau bias tĕrdampar pada batoe, maka dilaboehkanlah empat boewah saoeh dari boeritan, sĕrta dĕngan harapnja hari akan sijang.

30. Tĕtapi apabila awak kapal itoe hĕndak lari dari dalam kapal sĕrta mĕnoeroenkan sampan kadalam laoet, poera-poera mareka-itoe hĕndak mĕngĕloewarkan saoeh dari haloewan,

31. Maka kata Pa'oel kapada pĕnghoeloe dan kapada sĕgala orang lasjkar itoe: Djikalau mareka-ini tiada tinggal dalam kapal, nistjaja tiada kamoe akan tĕrpĕlihara.

32. Tatkala itoe dipotongkanlah sĕgala lasjkar akan tali sampan itoe, laloe dihanjoetkannja kalaoet.

33. Maka sĕmantara hari moelai sijang di-adjak Pa'oel akan mareka-itoe makan, katanja: Bahwa sakarang soedah ĕmpat-bĕlas hari lamanja kamoe bĕrnanti-nanti dengan kalaparan, soeatoepon tiada kamoe makan.

34. Sĕbab itoe akoe minta kapadamoe makanlah olihmoe barang sĕdikit, karĕna ija-itoe mĕndjadikan salamatmoe, karĕna sahelai ramboet pon tiada akan goegoer dari kapala barang sa'orang diantara kamoe.

35. Satĕlah soedah bĕrkata dĕmikian, di-ambilnja roti sĕrta dioetjapnja sjoekoer kapada Allah dihadapan mareka-itoe sakalian, maka dipetjahkannja roti itoe, laloe dimakannja.

36. Satĕlah itoe maka tĕtaplah hati mareka-itoe sakalian, laloe mareka-itoepon makanlah.

37. Adapon bilangan kami sakalian daiam kapal itoe adalah doewa ratoes toedjoeh poeloeh ĕnam orang banjaknja.

38. Satĕlah kĕnnjang mareka-itoe sakalian maka di-anggalkannja kapal itoe dĕngan mĕmboewang sĕgala gandoemnja kalaoet.

39. Satĕlah sijang hari, maka tiada dikĕnal mareka-itoe akan tanah itoe, tĕtapi dilihatnja ada soeatoe tĕlok jang bĕrpantai rata, maka pikirannja kalau bolih dĕngan sabolihnja disanalah hendak dilanggarkannja kapal itoe.

40. Satĕlah dipotong olih mareka-itoe sĕgala tali saoeh, ditinggalkannjalah dalam laoet, sĕrta diloetjoetkannja tali kĕmoedi dan ditariknja lajar-agoeng soepaja makan angin, laloe ditoedjoenjalah pantai itoe.

41. Maka kandaslah kapada soeatoe boesoeng laloe karamlah kapal itoe; maka terdjoengkitlah haloewannja tĕtap tinggal tiada bĕrgĕrak lagi, tĕtapi boeritannja petjah olih koewasa gĕloembang.

42. Maka bĕrbitjaralah sĕgala lasjkar hĕndak diboenoehnja sĕgala orang jang terbĕloenggoe itoe, soepaja barang sa'orang pon djangan lari bĕrĕnang bĕrlĕpas dirinja.

43. Tĕtapi adapon pĕnghoeloe itoe hĕndak mĕmĕliharakan Pa'oel dibatalkannja niat mareka-itoe, laloe disoeroehnja sĕgala orang jang tahoe bĕrĕnang itoe tĕrdjoen dĕhoeloe soepaja sampai kadarat;

44. Maka daripada jang lain itoe ada jang di-atas papan, ada jang di-atas pĕtjah-petjahan kapal, maka dĕmikian mareka-itoe sakalian pon salamat naik kadarat.

Fasal XXVIII.


Arakian, satĕlah tĕrlepas mareka-itoe sakalian, bĕharoelah dikĕtahoeinja akan nama poelau itoe Milete.

2. Maka sĕgala orang poelau itoe mĕnoeloeng kami boekan sĕdikit, karĕna dipasangnja api bĕsar sĕrta disamboetnja akan kami sakalian, sĕbab moelai hoedjan, lagi ada sĕdjoek.

3. Satĕlah soedah dikoempoelkan Pa'oei ranting-ranting saberkas sĕrta dimasoekkannja kadalam api, kaloewarlah sa'ekoer oelar biloedak, sĕbab kĕna panas itoe, laloe dipagoetnja tangan Pa'oel.

4. Dĕmi tĕrlihat orang poelau akan oelar itoe bĕrgantoeng pada tangan Pa'oel, maka kata marekaitoe pada sama sĕndirinja: Bahwa tiada sjak lagi orang ini pĕmboenoeh adanja, tiada dihidoepi olih toelah akandia, djikalau ija tĕrlĕpas daripada laoet sakalipon.

5. Tĕtapi olih Pa'oel dikĕbaskan binatang itoe kadalam api dĕngan tiada dirasainja sasoeatoe bĕhaja pon. 6. Maka mareka-itoe pon bĕrnanti-nanti kalau ija bĕngkak ataw dĕngan sakoetika djoega rĕbah mati ; satĕlah dinanti-nantikan mareka-itoe bebĕrapa lamanja, tiada djoega diUhatnja berlakoe bĕhaja atasnja, bĕrobahlah poela sangka mareka-itoe, katanja: Bahwa ija ini sa'orang dewa adanja.

7. Maka dekat dengan tĕmpat itoe djoega adalah doesoen pĕnghoeloe poelau itoe, jang bĕrnama Poeblioes; maka ijapon mĕnjamboet kami sĕrta dibĕrinja toempangan kapada kami dĕngan moerah hatinja tiga hari lamanja.

8. Maka adalah ajah Poeblioes itoe bĕrbaring kĕna sakit demam dan tjeret-darah, maka Pa'oel pon masoeklah kadalam roemahnja serta mĕminta-doa, sambil ditoempangkannja tangannja pada orang itoe, disĕmboehkannja.

9. Satĕlah itoe maka datanglah orang lain pon, jang bĕrbagaibagai pĕnjakitnja dalam poelau itoe, maka disĕmboehkannja mareka-itoe sakalian.

10. Maka oHh orang-orang itoepon dihormatinjalah akan kami dĕngan banjak hormat; maka apabila kami hendak bĕrlajar, dibĕrikannja pĕrbĕkalan kapada kami.

11. Hata, satĕlah tiga boelan lamanja kami disana, maka mĕnoempanglah kami dalam saboewah kapal, jang datang dari Iskandria, alamatnja Kastor dan Poloek, jang tĕlah mĕnahoen pada moesim dingin dipoelau itoe.

12. Satĕlah soedah kami singgah kanĕgari Sirakoesa, maka tinggallah kami disana tiga hari lamanja.

13. Maka dari sana bĕrlajarlah kami mĕnjoesoer pantai sampai ka-Rĕgioem, maka sĕbab pada kaĕsoekan harinja bĕrtioeplah angin j^ĕlatan, esoeknja lagi sampailah kami ka-Poetioli.

14. Maka disana bĕrtĕmoelah kami dĕngan bĕbĕrapa orang saoedara, jang mĕminta, soepaja kami tinggal sĕrtanja toedjoeh hari lamanja; maka dengan demikian pĕri kami pon sampailah kanĕgari Roem.

15. Maka dari sana kaloewarlah bĕbĕrapa orang saoedara, jang tĕlah mĕnĕngar chabar akan sĕgala pĕrkara kami, ija-itoe datang mĕnjamboet kami sadjaoeh pasar Apioes dan Kedai Tiga; dĕmi dilihat Pa'oel akan mareka-itoe di-oetjapnja sjoekoer kapada AUah sĕrta dipĕrtĕtapkannja hatinja.

16. Satĕlah sampai kami dinegari Roem, maka disĕrahkan ohhpĕnghoeloe akan sĕgala orang jang tĕrbĕloenggoe itoe kapada pĕnglima tantara, tĕtapi kapada Pa'oel dibĕrinja bebas, bolih doedoek sa'orangnja satĕmpat dĕngan sa'orang lasjkar, jang mĕnoenggoei dia.

17. Maka kĕmoedian daripada tiga hari dipĕrsilakan Pa'oel sĕgala orang bĕsar-besar di-antara orang Jahoedi datang kapadanja. Satĕlah bĕrhimpoen mareka-itoe sakalian rnaka kata Pa'oel kapadanja: Hai toewan-toewan saoedarakoe, sakalikali tiada akoe bĕrsalah kapada bangsa kita, ataw kapada adat nenek-mojang kita, maka dibĕloenggoekan djoega akan dakoe dan disĕrahkannja akoe dari Jeroezalim katangan orang Roem.

18. Satĕlah soedah diperiksai orang Roem akan pĕrkarakoe, mareka-itoepon hĕndak mĕlĕpaskan akoe, karĕna tiada didapatinja akan barang soeatoe sĕbab, jang patoet akoe dihoekoem akan mati diboenoeh.

19. Tĕtapi sĕbab dilawan olih orang Jahoedi, maka ta'dapat tiada koepinta pĕrkarakoe dibĕnarkan olih Kaisar; maka ija-itoe boekan sĕbab akoe hĕndak mĕnoedoeh barang sasoeatoe akan bangsakoe.

20. Maka sĕbab itoelah akoe mĕmpĕrsilakan kamoe sakalian ka mari, karĕna rindoelah hatikoe hĕndak mĕmandang moekamoe dan bĕrkata-kata dĕngan kamoe, karĕna dari sĕbab harap orang Isjrail djoega akoe tĕrikat dĕngan rantai ini.

21. Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Bahwa kami ini bĕlom raĕndapat soerat akan halmoe dari nĕgari Joedea, dan daripada sĕgala saoedara, jang tĕlah datang kamari, sa'orang pon tiada jang mĕntjeritĕrakan ataw mĕnjĕboet apa-apa salahmoe.

22. Akan tĕtapi inginlah djoega kami hendak mĕnĕngar daripadamoe bagaimana kapikiranmoe, karĕna adapon hal mĕdzhab ini kami tahoe ija-itoe dibantahi orang dimana-mana.

23. Satĕlah ditĕntoekannja kapadanja satoe hari, maka datanglah tĕrlaloe banjak orang kapadanja, katĕmpat ija mĕnoempang itoe; maka dari pagi datang pĕtang di-ĕrtikan Pa'oel kapada marekaitoe sĕrta bĕrsaksilah ija " akan pĕrkara karadjaan Allab, diboedjoeknja mareka-itoe baik dengan torat Moesa, baik dĕngan soerat sĕgala nabi-nabi, soepaja marekaitoe pĕrtjaja akan Isa.

24. Maka satĕngah orang pon pĕrtjajalah barang jang dikatakan olih Pa'oel itoe, tĕtapi satĕngah mareka-itoe tiada pĕrtjaja.

25. Maka tiada satoedjoe sa'orang dĕngan sa'orang, laloe bĕrtjĕrailah mareka-itoe, satĕlah didĕngarnja dĕhoeloe kata Pa'oel dĕmikian : Bahwa bĕnarlah sapĕrti firman RohoeMkoedoes dĕngan lidah nabi Jesaja kapada nenek-mojang kita,

26. Boenjinja: Pergilah ĕngkau kapada bangsa ini, katakanlah: Bahwa dĕngan pĕnĕngar kamoe akan mĕnĕngar, maka tiada djoega kamoe mĕngĕrti; dan dĕngan pĕnglihat kamoe akan mĕlihat, maka tiada djoega kamoe akan mĕngĕt a h o e 1 ;

27. Karĕna tĕlah tĕballah hati bangsa ini dan bĕratlah pĕnĕngar tĕlinganja, maka ditoetoepkannja matanja, soepaja barang koetika pon djangan ija mĕmandang dĕngan matanja ataw mĕnĕngar dĕngan tĕlinganja serta mĕngĕrti dĕngan hatinja, laloe bĕrtobat, sahingga koe-sĕmboehkan mareka-itoe.

28. Sĕbab itoe kĕtahoeilah olihmoe, bahwa salamat jang daripada Allah itoe dihantarkan kapada orang kafir, maka mareka-itoe kĕlak mĕndĕngar akandia.

29. Satĕlah soedah dikatakan Pa'oel sĕgala pĕrkataan ini maka poelanglah sĕgala orang Jahoedi itoe, sahingga mĕndjadi pĕrbantahan bĕsar di-antara mareka-itoe.

30. Maka Pa'oel pon tinggallah dalam roemahnja sĕndiri, jang disewanja itoe, doewa tahoen toetoep, dĕngan disamboetnja sĕgala orang jang datang kapadanja.

31. Sĕrta dimasjhoerkannja karadjaan Allah dan di-adjarkannja sĕgala pĕrkara dari hal Isa Almasih, Toehan itoe, dĕngan bĕrani hatinja dan tiada dilarang olih sa'orang djoea pon akandia.