Tao Teh King/Bab 80

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 80

LXXX.

BERDIRI TERPISAH SENDIRIAN.

  1. Djikaloe kiranja akoe memerentah atas saboeah karadja'an ketjil dengen sedikit pendoedoeknja, dimana tjoemah ada sapoeloeh atawa saratoes orang jang bisa dipake boeat djadi soldadoe, akoe tida maoe goenaken pada marika.
  2. Akoe maoe adjar itoe rahajat boeat memandang kamatian sabagi satoe hal jang menjedihken, dan marika tida nanti pergi ka laen negri boeat hadepken itoe (kamatian).
  3. Maskipoen mempoenjai perahoe dan kreta-kreta, marika tida nanti maoe pake itoe kandaran aken bikin perdjalanan ka laen tempat.
  4. Maskipoen mempoenjai sendjata dan badjoe perang, marika tida perloe aken menggoenaken itoe.
  5. Akoe maoe bikin itoe orang-orang balik menggoènaken kombali tali- tali boentelan boeat menjatet segala kadjadian penting seperti didjeman koeno.
  6. Marika haroes merasa marika makanan jang sederhana didaharnja lezad, marika poenja pakean kasar kaliatannja bagoes, marika poenja roemah-roemah sabagi tempat pengasoan jang enak, dan merasa poeas dan beroentoeng dengen tjara-tjaranja jang saderhana.
  7. Maskipoen negri-negri jang berdampingan bisa kaliatan oleh kita, dan berkeroejoeknja ajam dan gonggongannja andjing di itoe negri tetangga bisa kadengeran, toch akoe poenja rahajat sampe djadi toea dan mati tida merasa perloe aken bikin perhoeboengan dengen itoe tetangga-tetangga.

Disini, di deket bagian achir dari Tao Teh King, Lao Tze bèbèr iapoenja angen-angen tentang satoe negri jang rahajatnja hidoep beroentoeng, iapoenja Utopia. Itoe kaberoentoengan aken didapet dengen bikin marika samoea bisa merasain poeas sama kahidoepan jang serba saderhana, dimana orang-orang jang koeat, gagah dan pande, boleh traoesah goenaken tenaga, kaberanian dan katjerdikannja, jang toch toedjoeannja ampir samoea ada bersifat kouwkati, kaloe boekan boeat dirinja sendiri, nistjaja dipake oentoek kaoentoengan marika poenja negri atawa bangsa dengen meroegiken pada laen orang, laen negri atawa laen bangsa. Kakaja'an, kabesaran atawa kakoeasa'an dari satoe orang selaloe didampingin dengen kamiskinan, kahina'an dan pemboedakan dari laen-laen orang jang beräda di bawah pengaroehnja. Kadjaja'an dan kamamoeran dari satoe negri atawa bangsa, oemoemnja didapet dengen djalan meroegiken, menindes atawa memèrès hatsil dan kapoenjaannja laen negri atawa laen bangsa jang lebih lemah, jang ditaloekin atawa didjadiken tanah djadjahan, dan dirampas kamerdika'annja satjara perkosa. Dan satoe bangsa soedah dapet pikiran boeat menjerang dan menaloekin negri-negri tetangganja, lantaran terdjoeroeng oleh nafsoe kaserakahan, ingin kedjer kakaja'an, kabesaran dan kaoentoengan, Itoe kontak dengen loear negri membikin timboel rasa ketarik sama laen-laen bangsa poenja kakaja'an, kadjaja'an dan kamamoeran, dengen dibarengin oleh rasa mengiri atawa djeloes, hingga kasoedahannja marika pikirin daja-oepaja boeat merampas dan menaloekin, jang menjebabken timboelnja peperangan, kasangsara'an dan kamoesna'an. Maka di itoe negri ketjil jang berada dalem angen-angennja, Lao Tze tida maoe goenaken itoe orang orang gagah dan pande boeat mendjadi soldadoe atawa pemimpin rahajat, hanja sabaliknja hendak adjar pada samoea pendoedoek dalem itoe negri aken pandang kamatian sabagi hal jang menjedihken, hingga marika merasa djidji aken korbanken djiwanja dan tjari kamatian di negri-negri jang djaoe dengen maksoed boeat menjerang dan merampas milik laen orang. Maka maskipoen dalem itoe negri ada sedia perahoe dan kreta-kreta perang atawa alat transport tjoekoep boeat pendoedoeknja bikin perjalanan ka tempat djaoe, dan maski ada sedia sendjata dan badjoe perang oentoek bertempoer sama moesoeh, tetapi hendak didjaga soepaja marika tida ada kasempetan aken goenaken, jaitoe tida dipake boeat sampeken maksoed serakah aken merampas dan memaloekin negri atawa bangsa laen. (Ajat 1-4).

Lao Tze poenja sikep anti-perang ada berdasar atas pengartian jang samoea peperangan, sabagi djoega perampokan dan pentjoerian, pokonja ada dari katemaha'an, dengen ditambah lagi oleh ka'angkoean, kasombongan dan kaberanian aken hadepken kamatian dan kasangsara'an. Boeat singkirin itoe katemaha'an jang mendjadi poko dari samoea kadjahatan dan kakaloetan dalem doenia, ada perloe manoesia diadjar boeat berlakoe begitoe saderhana jang marika bisa, merasa beroentoeng dan poeas sama kahidoepan tentrem jang tida meroegiken satoe pada laen. Maka itoe Lao Tze ingin robah penghidoepan manoesia jang hendak ditarik moendoer ka belakang seperti di djaman koetika orang belon dapetken ilmoe menoelis soerat, dimana segala tjatetan dari kadjadian jang penting tjoemah ditandain dengen pake boentelan tali jang saderhana. Itoelah ada djeman dari Sam Hong atawa Tiga Keizer Nabi jang terpandang djoega sabagi djaman dimana rahajat hidoep dengen poeas dan beroentoeng, jaitoe Golden Age (Gouden Eeuw, Kerta Yuga) atawa Djaman Emas dari Tiongkok, lantaran manoesia belon katoelaran penjakit serakah, hingga bisa diperentah dengen gampang. (Ajat 5).

Itoe katentreman dan ka beroentoengan bisa didapet dengen bikin pendoedoek dari itoe negri jang ada dalem Lao Tze poenja impian, merasa sedep dan lezad sama marika poenja santapan jang saderhana; pakeannja jang kasar dipandang bagoes dan menjenangken; roemahnja jang djelek dirasain enak ditinggalinnja, dengen pendek: dalem segala apa, maskipoen serba tjintjay dan saderhana, marika merasa poeas dan beroentoeng.

Orang tentoe ingin menanja : apakah bisa manoesia diadjar boeat hidoep tiara begitoe?

Mengapatah tida?

Di sapoeter kita orang satiap hari bisa diliat orang-orang jang hidoep samatjem itoe. Kapan pergi ka desa-desa jang soenji dan djaoe letaknja, bisa tertampak orang-orang kampoeng jang hidoep poeas dan beroentoeng sama pondoknja jang djelek, sama makanannja jang terdiri dari beras moerah dengen lalap dan sambel, dan merasa girang sama pakean jang serba kasar boeat menoetoepin toeboehnja.

Brangkalih orang nanti bilang, itoe orang-orang tani di padesa'an poenja kapoeasan ada saking terpaksa, lantaran dari miskinnja. Tapi ada lagi laen tjonto, jaitoe sifatnja anak-anak ketjil, jang selaloe bergirang, biar tinggal di goeboek romberg dan dahar sa'adanja, tida perdoeli apa berpakean dari soetra mahal atawa badjoe roebat-rabit jang penoeh tambalan, atawa poen terlandjang boelet. Kapan anak-anak selaloe minta makanan enak, berpake bagoes dan ingin tinggal di roemah jang indah, pastilah tabeatnja soedah dibikin roesak dalem pergaoelan dengen kawan-kawan atawa dibiasain oleh pengoeroesnja. Watek dari anak-anak jang sedjati selaloe girang dan poeas dalem segala matjem ka'adaan. Dan Lao Tze djoestroe ingin manoesia toento et kahidoepan menoeroet kabiasa'an dari anak-anak ketjil jang wateknja masih bersih dan tjotjok sama natuur dan Tao.

Djoega sabetoelnja, dengen mengatjoealiken penghidoepan dari orang desa jang miskin dan anak-anak ketjil, „jang belon poenja pikiran“, kita bisa liat tjonto dari sakean banjak padri-padri, bhikkhu-bhikkhu dan pendita-pendita, jang tinggal tentrem, saderhana dan terbebas dari penariknja doenia, dengen hidoep berkoempoel sama kawan-kawannja dalem satoe klooster, wihara, atawa roemah-roemah pertapa'an, asingin diri dari pergaoelan oemoem, dan toentoet kahidoepan satjara miskin jang serba saderhana. Ini poen ada tjotjok sama Lao Tze poenja Utopia, atawa negri jang beroentoeng. (Ajat 6).

Itoe angen-angen soeker kasampean, dan itoe kahidoepan saderhana tida nanti memberi kapoeasan, kapan sa'andenja pendoedoek dari itoe negri ada poenja kabiasa'an aken bertjampoer gaoel dengen tetangga-tetangganja jang penghidoepannja brangkalih ada lebih goemilang, hingga membikin marika katoelaran oleh penjakit serakah. Maka itoe Lao Tze ingin bikin soepaja, biarpoen di sabelahnja ada terdapet laen negri jang letaknja begitoe deket hingga soeara andjing dan boenjinja ajam-ajam dalem itoe negri bisa kadengeran, rahajatnja tida ingin saling bertemoe, lantaran soedah merasa poeas sama apa jang ia dapet dalem negrinja sendiri. Inilah ada tjara hidoep jang sampe di ini djaman poen masih ditoentoet oleh banjak orang pertapa'an dalem berbagi-bagi negri dan dari roepa-roepa agama, hingga apa jang Lao Tze impiken boekan barang jang tida bisa kadjadian. Djikaloe dalem pemandangan banjak orang ada dipandang aneh, gandjil dan soesah didjalanin, itoelah lantaran ini angen-angen ada ditimbang atawa dipandang dari fihak kadoenia'an, oleh orang jang masih oetamain kasenangan dan kabesaran doenia. (A jat 7).