Tao Teh King/Bab 76

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 76

LXXVI.

BAHAJANJA KAKOEATAN.

  1. Manoesia pada koetika baroe terlahir ada lemah-lemboet dan lembèk, tetapi koetika mati ia djadi kakoe dan koeat.
  2. Ini ka'ada'an tinggal saroepa dengen segala apa.
  3. Pepoehoenan waktoe baroe toemboe ada lêmês dan gampang dibengkokin, tetapi kapan soedah toea dan mati lantes kering dan keras.
  4. Begitoelah kakakoean dan kakoeatan ada beréndéng dengen kamatian, samentara sifat lembek dan lemah-lemboet ada kawan dari kahidoepan.
  5. Maka itoe satoe panglima perang jang hanja mengandel pada kakoeatan tida bisa menaloekin pada kamatian, samentara poehoen jang besar dan koeat achirnja didjadiken tiang penoendjang.
  6. Inilah sebabnja tempat dari jang koeat dan tegoeh ada di sabelah bawah, samentara jang lemah dan gampang menoeroet ada di atas.

Dalem ini fatsal Lao Tze tambah lagi loekis-loekisan boeat menerangken lebih djelas kafaedahannja sifat lêmês dan lemah-lemboet.

Segala apa jang lembék dan lemah-lemboet ada berärti kahidoepan, sedeng sifat keras dan kakoe ada tanda dari kamatian.

Tabeatnja anak ketjil ada gampang menoeroet sebab ia lagi berangkat hidoep. Kapan oesianja soedah toea tabeatnja semingkin keras, ingin laen orang toeroet iapoenja maoe dan tida gampang ikoetin kainginan laen orang; inilah ada tanda jang ia soedah moelai mendeketin pada kamatian. Kapan oesianja semingkin tinggi, kaki-tangannja poen dirasain kakoe, oerat-oeratnja tida lèmès lagi, dan pikirannja semingkin koekoeh, hingga soesah boeat diboedjoek dan dikasih mengarti. Ini menoendjoekin ia soedah beräda deket dengen lobang koeboer.

Maka sekarang timboel pertanja'an: kapan orang bisa teroes-meneroes berlakoe lemah-lemboet, saderhana, tida serakah, tida pikirin kaoentoengan atawa kahormatan doenia, hanja tinggal goembirah satiap hari seperti anak-anak ketjil poenja tjara hidoep —jaitoe menoeroet sifat jang sawadjarnja dari natuur atawa Tao — apakah marika poenja oesia tida aken mendjadi lebih pandjang dari laen-laen orang? Berapa banjaknja orang jang djadi lekas toea, lajoe, rongsok, berpenjakitan, lantaran pikirannja terlaloe mengorek, djèngkèlin dan sedihin kasenangan, kabesaran atawa kakaja'an jang ia gagal dapetken atawa terlepas dari pelokannja! Semingkin keras kainginannja, semingkin gampang orang dapet poekoelan heibat jang mengantjoerken kasehatannja! Maka soenggoe ada harga aken orang tjoba itae recept dari Lao Tze boeat dapet pandjang oemoer dengen djalan hidoep saderhana, goembirah dan tida pandang serious atawa terlaloe soenggoe-soenggoe pada segala apa jang terdjadi di sapoeternja, hanja tjoba berlakoe seperti anak-anak jang tjari kasenangan di sapandjang hari, tida perdoeli di goeboek rombeng, di tegalan jang penoeh gombolan, di solokan jang banjak loempoer, di antara toempoekan. pasir atawa di kobakan jang aernja boetek! (Ajat 1-4).

Satoe panglima perang jang tjoemah mengandel pada kakoeatan ada lebih deket pada kamatian, jang ia tida bisa oesir dengen tenaganja itoe, sebab kakoeatan besar jang digoenaken satjara bodo gampang sekalih timboelken bintjana. Semingkin besar dan koeat itoe poehoen, semingkin di-intjer oleh si toekang kajoe jang hendak bikin padanja mendjadi balok atawa tiang. Dan itoe balok-balok besar selamanja di pilih boeat ditempatken di sabelah bawah, mendjadi tiang atawa pemikoet-roemah, sedeng boeat rèng atawa kaso biasa dipilih bamboe atawa papan jang tipis dan èntèng.

Begitoe poen perdjalanan hidoep dari manoesia, Semingkin ia oendjoek kapandean, kakoeatan dan katetepan hatinja, semingkin berat itoe tanggoengan jang dilemparken atas poendaknja, boekan sadja lantaran ia sendiri hendak kedjer apa jang doenia anggep sabagi „kabesaran“ dan „kamashoeran", tapi djoega kerna soedah djadi kabiasa'an dari manoesia aken melendot atawa menggandoel pada jang terkenal koeat, hingga ia djadi kawalahan dan linjap kasenangannja.

Apakah ini ada perloe ?

Menoeroet Lao Tze, toedjoean hidoep dari manoesia adalah boeat mentjari kabebasan dan katentreman, jang tjoemah bisa didapet dalem kasaderhana'an, traoesah koedoe tondjolin diri ka depan, dan kedjer apa jang tida kekel dan sia-sia, seperti nama termashoer, kabesaran dan kakaja'an. Maka tida perloe moesti djadi tiang atawa balok pemikoel jang letaknja di bawah, hanja lebih baek djadi bamboe rèng jang lemah dan tipis, jang selaloe dilempatken di sabelah atas. (Ajat 5-6).