Tao Teh King/Bab 75

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 75

LXXV.

DJAHATNJA KASERAKAHAN.

  1. Rahajat djadi kalaparan lantaran beratnja padjek jang menindes pada marika.
  2. Inilah jang mendjadi sebab dari marika poenja kakoerangan.
  3. Rahajat djadi soesah diperentah sebab terlaloe ditjerèwètin oleh marika poenja kepala-kepala jang memegang kakoeasa‘an.
  4. Inilah ada sebab dari marika poenja kasoesahan.
  5. Rahajat pandang ringan pada kamatian sebab penghidoepannja sanget sangsara.
  6. Inilah ada sebab dari marika poenja tida perdoeli pada mati.
  7. Maka menoentoet kahidoepan dengen tida dikenal orang ada lebih baek dari-pada terlaloe tondjolin diri ka moeka orang banjak.

Disini Lao Tze membèbèr akar dari segala kakaloetan di dalem satoe negri lantaran kakeliroeannja orang-orang jang pegang pamerentahan. Seperti djoega Khong Tjoe, Lao Tze poen sanget tentangin pada padjek berat jang mendjadi soember dari kasoesahan rahajat boekan sadja di djaman doeloe tapi djoega pada masa sekarang ini. Pertjoba‘an dari kepala-kepala negri jang menggretjok (katanja „mengatoer”) dalem penghidoepan rahajat, selaloe menimboelken kakaloetan, sebab orang banjak poenja perhatian biasanja boekan boeat toeroet perentah atawa bertoendoek pada atoeran jang keras, hanja jang dipikirin ialah bagimana moesti lolosin diri dari itoe samoea tindesan, iketan dan ganggoean. Oepamanja, pertjoba'an boeat linjapken minoeman keras di Amerika Sariket membikin sadjoemblah besar pendoedoek negri jang tadinja baek dan mengèndahin wet mendjadi toekang smokkel atawa toekang bikin pengarakan gelap. Semingkin berat tindesannja padjek membikin semingkin banjak orang oempetken kahatsilannja jang bener atawa tjari soember kahatsilan baroe dengen satjara tida sah dan melanggar wet. Rahajat djadi kalaparan boekan lantaran itoe padjek membikin tetaneman tida bisa toemboe, hanja hatsil dari sawah atawa ladang tida bisa didapet tjoekoep oentoek penghidoepan si orang tani jang moesti goenaken sabagian besar hatsilnja boeat membajar padjek-padjek. Kasoedahannja, aken tjoekoepin kaperloean hidoepnja, marika berani djalanin segala matjem kadjahatan, mendjadi bandiet atawa perampok, dengen tida perdoeli pada hoekoeman berat jang aken djadi bagiannja. (Ajat 1-6).

Di djaman doeloe, kapan satoe negri adaken padjek berat pada rahajat, biasanja lantaran jang mendjadi radja dan pembesar-pembesarnja maoe hidoep terlaloe lojar, bocat mana moesti pake ongkos besar dengen djalan pidjit pada orang ketjil. Maka boeat kasakean kalihnja Lao Tze poedjiken aken orang hidoep satjara saderhana, traoesah terlaloe banggain kamenterengan. Hidoep diam-diam dengen tida terkenal, tida menarik orang poenja perhatian, ada djaoe lebih moerah dari-pada tjoba tondjolin diri soepaja dikagoemin oleh orang banjak, kerna hatsilnja tida laen, hanja bikin orang-orang bodo dan koerang pikir djadi ketarik ingin berlakoe lojar dan hidoep besar, jang tambah lama semingkin mendjalar, hingga batinnja antero rahajat mendjadi roesak, kaserakahan dan katemaha'an meradjalela, dan achirnja sa'antero negri timboel kakaloetan jang membawa bintjana besar. (Ajat 7).