Tao Teh King/Bab 73

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 73

LXXIII.

KAMARDIKA'AN BERLAKOE.

  1. Orang jang kegagahannja dioetaraken dengen Sikap jang tida takoet bahaja, akem lekas dapet kamatian.
  2. Orang jang kaberaniannja dikasih oendjoek dengen menjegah hawa nafsoenja, ialah aken terpelihara.
  3. Dengen begitoe mendjadi ada doga matjem kaberanian; jang satoe menjilakaken dan jang laen memberi kaoentoengan.
  4. Tetapi siapakah jang bisa taoe lantaran apa jang satoe tida disoekain oleh Thian?
  5. Itoelah sebabnja kenapa saorang Boedieman bersangsi dan merasa soekar boeat berlakoe sembarangan.
  6. Itoe Tao jang kekel tida bergoelat, tapi toch bisa kalahken segala apa.
  7. Ia tida bitjara, tapi toch ia bisa menjdawab dengen pande sekalih.
  8. Ia tida memanggil, tapi toch segala apa selalaoe bersedia aken dateng padanja.
  9. Iapoenja tjara bekerjda selaloe dengen diam-diam, tapi toch ia poenja rentjana sa'anterontja berhasil bagoes.
  10. Djaringnja Langit (Thian) mempoenjai lobang-lobang besar, dan toch tida ada satoe apa jang terlolos dari dalem roengkoepannja.

Satoe pepatah Buddhist ada bilang: „Saorang jang taloekin sariboe moesoeh tida begitoe gagah seperti jang bisa taloekin dirinja sendiri, jaitoe hawa nafsoenja. Saorang jang gemer oendjoek kaberaniannja di luar ,terhadep laen orang, atawa oendjoek iapoenja tida takoet hadepken bahaja, pastilah aken lekas dapetken kamatian, dan ini ada tjotjok sama satoe pepatah, kaloe tida salah ada berӓtsal dari Kristen, jang bilang: siapa gemer goenaken pedangnja, aken dibinasaken dengen pedang. Maka disini Lao Tze, jang terkenal tida soeka sama peperangan atawa kagalakan satjara djago, memberi nasehat soepaja orang oendjoek kegagahannja dengen taloekin dirinja sendiri lebih doeloe, djangan sampe ia poenja angkara-moerka atawa hawa nafsoe cheiwani meradjalela, sebab tida ada katjilaka'an jang lebih heibat, dan kamorosotan batin jang lebih rendah, dari-pada orang soedah kena diperboedaki oleh hawa nafsoenja hingga ia mendjadi kadjem, boeas dan tidak kenal kamanoesia'an seperti djoega binatang liar (Ajat 1, 2)

Antara itoe doea matjem kaberanian, jang satoe menerbitken bintjana dan jang laen mendatengken berkah. Tetapi jang pertama, hal oendjoek kegalakan, kaberanian dam kenekatan boeat hadaepken bahaja oemoemnja lebih dikagoemin oleh doenia, sedeng orang jang bisa tindes hawa nafsoenja djarang dapet pengharga'an, dan malah tida begitoe terkenal. Maka saorang Boediman tida soeka gegabah aken djalenken aja jang doenia atawa orang banjak pandang penting dan berharga, kerna segala perboeatan jang menarik poedjiannja doenia belon tentoe bersetoedjoe dengen Wet dari Thian jang bersifat samar (Ajat 3-5)

Tapi boeat kenalin itoe Wet dari Kabeneran orang poen bisa liat pada tjaranja Tao bekerdja, jang dengen tida bergoelet, bertreak, memanggil, bisa bikin segala apa djadi toendoek, mengarti dan dateng padanja. Natuur poenja sifat selaloe mengalah, tapi bisa menaloekin samoea. Zonder bersoeara ia lahirken segala apa jang ada di moeka boemi, dimana sasoeatoe machloek dan benda jang tertjipta aken moesna dan balik kombali pada atsalnja, itoe sari kahidoepan jang memegang kakoeasa'an dan mengatoer segala apa dengen diam-diam, tida banjak riboet, tetapi pakerdja'annja selaloe beres, tetep dan tida bisa dirobah atawa dibantah. Maka maskipoen sekalian machloek di moeka boemi ada diberi kamerdika'an penoeh aken berlakoe menoeroet soekanja sendiri, tida perna dihalangin atawa ditjegah, iaorang samoea poen tida bisa terlolos dari itoe djaring jang dipasang oleh Natuur, tida bisa lari ka loear dari lingkoengannja itoe Wet Toehan atawa Kabeneran. Dan dari sebab saorang jang oendjoek kagagahan dan kagalakan di loear, di moeka orang banjak, ada berlakoe jang bertentangan dengen Tao, maka dengen sendirinja ia nanti kelanggar bintjana, lantaran sasoeatoe perboeatan selaloe mendatengken Karma beroepa pembalesan jang satimpal. (Ajat 6-10).