Tao Teh King/Bab 57

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 57

LVII.

PAMERENTAH JANG TOELEN.

 1. Saorang jang djoedjoer boleh memerentah saboeah negri.
 2. Saorang jang pande ilmoe perang boleh pegang prentah atas satoe tentara.
 3. Tetapi hanja saorang jang tida soeka djalanken segala matjem atoeran baroelah boleh berdoedoek sabagi keizer aken memerentah saantero karadja'an.
 4. Bagimana akoe bisa bilang begitoe? Oleh lantaran begini :
 5. Kapan gerakan dari rahajat diatoer oleh segala matjem wet jang mewatesin dan melarang, seloeroeh negri tambah lama djadi ber­tambah miskin.
 6. Kapan rahajat dibiarin menggoenaken sendjata dengen merdika, Pamerentahan djadi ber­ada dalem bahaja.
 7. Semingkin rahajat djadi tjerdik, sébêt dan litjin, semingkin banjak digoenaken segala roepa barang jang palsoe dan tida berfaedah.
 8. Dan kapan itoe segala matjem katjerdikan dan kalitjinan dikagoemin dengen berterang, nistjajalah segala orang jang bertabeat rendah, penipoe dan toekang poera-poera, aken mendjadi djaja.
 9. Maka orang boediman membilang:
 10. Akoe tida bikin peta'an apa-apa ; dan rahajat aken petaken dirinja sendiri.
 11. Akoe tinggal berlakoe tentrem; dan

rahajat aken beräda di dalem aman.

 1. Akoe tida perna menggretjok; dan rahajat djadi dapet kamamoeran.
 2. Akoe tida kandoeng kainginan jang besar; dan rahajat akan balik kombali ka dalem kasaderhana'an menoeroet natuur.

Toedjoean dari Lao Tze, sabagi djoega Khong Tjoe dan laen-laen Goeroe Boediman Tionghoa, ada boeat oetamaken kaselametan rahajat dengen djalan perbaeki pamerentahan negri. Aken sampeken ini maksoed Lao Tze maoe adaken satoe gouvernement jang tjara bekerdjanja bersetoedjoean dengen Tao, jaitoe menoeroet wateknja natuur, jang begitoe kekel dan sampoerna hingga tida oesah diperbaeki lagi. Dan sifat dari natuur jang paling kentara jaitoe bekerdja diam-diam zonder riboet, tida menggretjok, menghalangin atawa menjegah, tida oetamaken djasa atawa pa­hala, tida pernah tondjolin apa-apa jang kaliatan indah dan bergoemilang tetapi tida bergoena sama sekalih, hanja membiarken segala apa mendjalar dan membesarin dengen merdika, dan lantaran itoe segala benda dan machloek jang hidoep menoeroet natuur bisa tinggal soeboer.

Satoe radja besar atawa keizer, jang djadi kepala dari karadja'an, kapan hendak memerentah dengen beres dan bersetoedjoean pada sifatnja natuur, tida haroes menggrètjok aken adaken atoeran ini dan itoe boeat tetepken kadoedoekan dan kawadjiban rahajat, sebab maskipoen bagimana baek iapoenja maksoed dan toedjoean, adanja itoe atoeran-atoeran nanti membikin rahajat djadi djengkel dan bangkitken kainginan dari fihak jang tjerdik boeat melanggar, sedeng golongan jang bodo djadi kagok atawa bingoeng, dan achirnja tida brani berboeat satoe apa dengen zonder dipimpin, diatoer dan ditetepken lebih doeloe oleh orang-orang pande, lantaran mana marika poenja boedi-rasa sendiri, jang dibekelin oleh natuur, mendjadi poentoel atawa lemah. Itoe boedi-rasa aken lakoeken apa jang pantes dan bener boekan sadja ada pada manoesia, hanja malah binatang-binatang dari jang besar sampe pada jang paling ketjil dan aloes poen ada mempoenjai djoega, seperti mengenalin kawadjiban dari fihak iboe kapada anak, jang samoea machloek lantes mengarti zonder diadjarin lagi. Tapi begitoe lekas orang tjoba adaken kaberesan boekan menoeroet natuur, hanja satjara jang dikarang atawa dirasa baek oleh manoesia sendiri, kakaloetan lantes terbit de ngen tida ada abis-abisnja. Sang radja menjomel mantrinja alpa dan tida setia, sedeng sang mantri menggroetoe radjanja Boe-too atawa tida adil: sang ajah memaki anak-anaknja poet-hauw, sedeng sang anak membangkit ajahnja berat sabelah atawa tida menjinta sang soeami menggroetoe istrinja tida kenal kawadjiban, sedeng fihak istri meratap soeaminja tida setia dan sia-siaken dirinja. Pendeknja, kapan satoe kalih soedah ada ,,atoeran”, segala apa orang ingin soepaja didjalanken menoeroet atoeran dengen betoel, tapi jang dipegang keras hanja atoeran oentoek kapentingan dan kaoentoengan sendiri, dan kapan ada atoeran jang tida didjalanken sapenoeh-penoehnja atawa saratoes procent tjotjok hingga meroegiken padanja sedikit sadja, lantes orang bertreak,menjomel dan menjelah, maski ia sen

diri poen berboeat banjak pelanggaran pada itoe atoeran. Begitoelah sabaliknja dari djadi beres, doenia malah semingkin kaloet.

Itoe kakaloetan berdjalan teroes, biar poen orang tjoba adaken atoeran jang bagimana baek, adil dan rapih, lantaran ka'ada'an doenia selaloe berobah, dan orang banjak poenfa pikiran dan anggepan tida tinggal tetep selamanja, hanja berobah djoega menoeroet aliran djeman, hingga selaloe terbit bentrokan antara golongan jang hendak madjoe terlaloe tjepet dengen fihak jang bertindak terlalue perlahan hingga katinggalan oleh djeman. Maka satoe radja besar tida perloe berdaja aken adaken segala matjem atoeran, hanja soedah tjoekoep kaloe tempatken Orang-orang djoedjoer aken memerentah negri-negri, kota-kota dan kampoeng-kampoeng, dan pilih panglima panglima perang jang tjakep aken melindoengken negri dari ganggoean moesoeh. Kaberesan dan katentreman antara rahajat nanti dateng sendiri, dan rahajat sendiri nanti bergerak aken atoer perobahan, kapan marika soedah insjaf dan tjoekoep madjoe aken perbaeki pergaoelan hidoepnja, tapi boekan moesti didjoeroengin dari loear, jang hatsilnja tjoemah menimboelken kasopanan palsoe atawa kamadjoean poera-poera jang djadi soember dari segala matjem kakaloetan, (Ajat 1-3).

Rahajat jang gerakan dan kahidoepannja diwatesin atawa diatoer oleh wet-wet, hingga tida bisa bergerak dengen laloeasa, achirnja mendjadi kailangan akal-boedi aken berichtiar sendiri, lantaran mama batinnja djadi moendoer atawa merosot, kerna kapan itoe wet atawa atoeran ada terlaloe berat boeat ditoeroet, atawa poen ia tida setoedjoe, ia lantes berlakoe poera-poera, dan achirnja mendjadi satoe orang palsoe, atawa ia tjari akal aken lolosken diri dari djiretan wet, dan malah brani lakoeken segala perboeatan djelek kaloe sadja ia dapet taoe dirinja tida bisa dihoekoem dari itoe perboeatan lantaran belon ada di dalem wet, maski sabenernja iapoenja liangsiem (setaoe-hati geweten) soedah merasa jang itoe perboeatan tida pantes. Begitoelah itoe segala wet dan atoeran telah mengadjar manoesia mendjadi tjerdik dan litjin, aken goenaken sasoeatoe kasempetan boeat tarik kaoentoengan dari alpa dan bodonja laen orang, hal mana bisa diliat dari sikepnja achli-achli politiek, diplomaat-diplomaat, advocaat-advocaat, makelaar dan orang-orang daga jang kabanjakan menggoenaken kasebetan, katjerdikan dan kalitjinan lebih banjak dari-pada ka'adilan, kadjoedjoeran dan katoeloesan hati.

Dan kapan orang poedja dan kagoemin pada sifat jang tjerdik, litjin dan pande „djari oentoeng“ bocat karoegian laen-laen orang, lantaran wet dan atoeran negri tida tcoekoep loeas boeat menjegah dan menghalangin,pastilah segala penipoe dan toekang poera-poera akan mendjadi djaja, dan djoemblahnja semingkin tambah-menambah, hingga doenia di semingkin kaloet, seperti bisa diliat dari ka'ada'an sekarang ini.

Tetapi Lao 'Tze boekan maksoedken soepaja satoe pamerentah negri antepin sadja rahajat berboeat segala apa zonder dihalangin. Ia poen soedah oendjoek kaperloeannja aken tempatken orang-orang djoedjoer boeat pegang prentah, dan sedia panglima jang pande aken pimpin tentara. Djoega, dalem ajat 6, ia ada bilang, negri bisa terantjem bahaja kapan rahajat dian

tepin menimboelken tabeat galak dan ingin berkalahi, dan kapan tida ada moesoeh dari loear, itoe djago djago jang biasa maen sen­djata nanti terbitken onar di dalem negri antara kawan sendiri. Ini poen bisa diiiat dari ka'ada'an doenia. Kapan negri-negri poenja persendjata'an soedah djadi semingkin lengkep dan sampoerna, bahaja perang poen mengantjem semingkin heibat. Dari sebab Lao Tze poenja haloean selaloe menentangin peperangan, maka ia poedjiken soepaja pada rahajat tida diberi kamerdika'an aken goenaken sendjata, apalagi kerna persendjata'an boekan teritoeng sifatnja natuur, hingga ini pantangan tida bertentangan sama poko dasar dari iapoenja peladjaran (Ajat 4-8).

Pada achirnja Lao Tze djelasken lagi itoe peladjaran tentang tjaranja satoe orang boediman jang hendak selametken doenia haroes beriakoe, jaitoe dengen memberi toeladan baek pada rahajat, zonder adaken atawa petaken segala matjem atoeran, tida soeka menggretjok, tida kandoeng kainginan besar boeat loeasken pamerentahan, taloekin laen-laen negri, atawa tjari nama termashoer, hanja berlakoe tentrem dan saderhana, kerna ini sikep dari sang radja aken memberi pengaroeh baek pada rahajatnja, jang nanti bisa atoer sendiri kaberesan, hidoep dalem ka'amanan dan kamamoeran, jang soedah pasti aken terdapet kapan marika tida kandoeng kaserakahan, hanja merasa poeas aken hidoep. saderhana menoeroet natuur.

Meliat ka'ada'an doenia djeman sekarang, dimana segala pertjoba'an dari achli achli aken tjiptaken perdamian, katentreman dan kamamoeran selaloe mendjadi gagal, lantaran sasoeatoe tindakan telah terhalang oleh manoesia poenja nafsoe kaserakahan, — siapakah bisa bilang Lao Tze telah kliroe ? Maskipoen itoe angen-angen tida bisa didjalanken boeat antero doenia, kafaedahannja lantes terboekti kapan itoe kahidoepan jang saderhana menoeroet natuur dipake oleh masing-masing orang oentoek dirinja sendiri. (Ajat 9-13).


Tao Teh King (page 264 crop)
Tao Teh King (page 264 crop)