Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/82

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

74 INDJIL MARKOES VI.


Maka titah bondanja: Pintalah kapala Jahja Pembaptisa. . Maka sabĕntar djoega ma- soeklah ija dĕngan sigeranja mĕng- hadap baginda sĕrta dipintanja, sĕmbahnja: Adapon pĕminta patik ini hĕndaklah sakarang djoega toewankoe mĕngaroeniakan kapada patik kapala Jahja Pembaptisa itoe dalam satoe doelang. . Maka baginda pon tĕrlaloe doekatjita hatinja; akan tetapi oUh sĕbab soempahnja dan sĕbab segala orang jang ada doedoek sĕrtanja, maka tiada baginda maoe enggan- kan dia. . Maka sabentar itoe djoega disoeroehkan baginda sa'orang pĕr- tanda, dititahkannja mĕmbawaka- pala Jahja itoe; maka orang itoe pon pĕrgilah mĕmantjoeng kapala- nja dalam pĕndjara. . Laloe dibawanja akan dia tĕrlĕtak dalam satoe doelang, dipĕr- sĕmbahkannja kapada toewan poe- tĕri, maka toewan poetĕri pon mĕmpĕrsĕmbahkan dia poela kapa- da bondanja. . Tatkala kadengaran hal itoe kapada moerid-moerid Jahja, maka datanglah mareka-itoe mĕngambil maitnja, laloe dikoeboerkannja. . SjAHADAN, maka sĕgala rasoel itoe pon bĕrhimponlah kapada Isa, dichabarkannja kapadanja sĕgala pĕrkara , baik jang dipĕrboewat olih mareka-itoe, baik jang di-adjar- kannja. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: marilah kamoe sakaUan bĕrasing katĕmpat jang soenji, bĕrhĕntilah sabĕntar; karena pada koetika itoe ada banjak orang pĕrgi datang, sampai mareka-itoe tiada sĕmpat makan. . Maka diam-diam pĕrgilah mareka-itoe kapada soeatoe tĕmpat jang soenji dĕngan tiaik pĕrahoe. . Maka diUhat orang banjak mareka-itoe pĕrgi , sĕrta dikĕtahoei oUh bĕbĕrapa orang akandia, laloe bĕrlari-larianlah mareka-itoe kasa- na, ija-itoe daripada sĕgala nĕgari , maka mareka-itoe mĕndĕhoeloei Isa, laloe datang bĕrhimpon kapa- danja. . Maka tatkala Isa kaloewar, dilihatnja tĕrlaloe banjak orang, laloe tĕrgĕraklah hatinja oUh kasi- han akan mareka-itoe, karĕna mareka-itoe sapĕrti kambing jang tiada bĕrgombala adanja, maka dimoelainja mĕngadjar akan ma- reka-itoe bĕbĕrapa-berapa pĕrkara. . Satĕlah hampir sandjakala hari maka datanglah moerid-moe- ridnja mendapatkan Isa, katanja: Bahwa ini tĕmpat soenji, dan sa- karang pon soedah terlampau wak- toenja. . Lĕpaskanlah kiranja mareka- itoe, soepaja boUh mareka-itoe pĕrgi kadalam sĕgala nĕgari dan doesoen jang koeUiing, akan mĕm- bĕlikan dirinja roti, karĕna pada mareka-itoe soeatoepon tiada jang hĕndak dimakannja. . Tĕtapi sahoet Isa kapada mareka-itoe : Hĕndaklah kamoe djoega mĕmbĕri makan mareka- itoe. Maka kata moerid-moeridnja kapadanja: BoUhkah karai pergi mĕmbĕli roti barang doewa ratoes dinar poenja harga, akan mĕmbĕri makan mareka-itoe? . Maka katanja kapada moe- rid-moeridnja : Ada roti bĕrapa kĕtoel pada kamoe? tjoba lihat. Satĕlah dikĕtahoei oUh mareka-itoe maka katanja: Ada Uma kĕtoel dan ikan doewa ekoer. . Maka kata Isa kapada moe- rid-moeridnja: Soeroeh doedoek sakalian orang itoe bĕrkĕloempoek- kĕloempoek di-atas roempoet hidjau itoe. . Laloe doedoeklah mareka- itoe bĕrtoempoek, ada jang sara- toes, ada jang Uma poeloeh satoem- poek. . Maka di-ambil oUh Isa akan roti lima ketoel dan ikan doewa