Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/83

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL MARKOES VI, VII.


ekoer itoe, laloe mĕnĕngadahlah ija kalangit sĕrta mĕngoetjap sjoe- koer, maka dipĕtjah-pĕtjahkannja roti itoe , dibĕrikannja kapada moe- rid-moeridnja, soepaja diletakkan- nja dihadapan segala orang itoe , maka ikan doewa ekoer itoepon dibĕhagi-bĕhaginja kapada mareka- itoe sakalian. . Maka mareka-itoe sakalian pon makanlah sampai kennjang. . Kĕmoedian di-angkat olih sĕgala moerid itoe doewa-bĕlas bakoel pĕnoeh sisa-sisa dan dari ikan itoe. . Adapon sĕgala orang, jang tĕlah makan roti itoe, ada kira- kira lima riboe orang laki-laki banjaknja. . Hata, maka sabĕntar djoega disoeroehkan Isa moerid-moeridnja naik kadalam pĕrahoe dan bĕrlajar dĕhoeloe kasaberang, kanĕgari Bait- saida, sĕmantara ija sĕndiri mĕlĕ- paskan orang banjak itoe. . Satĕlah soedah disoeroehnja mareka-itoe sakalian pĕrgi, maka pĕrgilah ija kapada saboewah goe- noeng hĕndak mĕminta-doa. . Satĕlah soedah malam maka adalah perahoe itoe ditĕngah tasik dan Isa sa'orang-orangnja didarat. . Maka diHhatnja mareka-itoe pĕnat bĕrdajoeng tĕroes olih sĕbab angin sakal kapada mareka-itoe; maka adalah kira-kira waktoe djaga jang kaĕmpat pada malam datang- lah ija mĕndapatkan mareka-itoe dĕngan bĕrdjalan di-atas tasik, hĕn- dak di-laloeinja akan mareka-itoe. . Dĕmi tĕrlihatlah mareka-itoe akan dia bĕrdjalan di-atas tasik, disangkakannja hantoe, laloe ber- tareaklah mareka-itoe sangat. . Karĕna tĕrlihatlah mareka- itoe sakalian akandia, sĕrta mareka- itoe kĕna dahsjat. Maka dĕngan sabĕntar itoe djoega bĕrkatalah ya kapada mareka-itoe, katanja: Sĕnangkanlah hatimoe; bahwa ini- lah akoe, djangan takoet. . Maka naiklah ija mĕndapat- kan mareka-itoe kadalam pĕrahoe, laloe angin pon berhĕntilah ; maka tĕrtjĕngang-tjĕnganglah mareka- itoe tĕrialoe sangat sĕrta dĕngan hairannja. . Maka soeatoepon tiada ma- reka-itoe mĕngĕrti dari pĕrkara roti itoe, karĕna hati mareka-itoe lagi kĕras adanja. . Laloe mĕnjabĕranglah ma- reka-itoe; satĕlah sampai dinĕgari Gĕnesaret maka bĕrlaboehlah di- sana. . Satĕlah soedah toeroen ma- reka-itoe dari dalam pĕrahoe sabĕn- tar djoega orang disana mĕngĕnal akandia. . Laloe bĕrdjalanlah orang- orang itoe bĕrkoeliling dalam sĕgala djadjahan di-sana, serta dimoelai- nja mĕmbawa akan sĕgala orang sakit di-atas katilnja kamana-mana tĕmpat didĕngarnja ada Isa. . Dan barang dimana ija ma- soek, baik dalam kampoeng, ataw nĕgari, ataw doesoen , dibawa olih mareka-itoe akan orang-orang sakit itoe kapasar-pasar sĕrta mĕminta kapada Isa, kalau bolih didjamah olih mareka-itoe, maskipon poentja djoebahnja sĕhadja; maka sabĕrapa banjak orang jang mendjamah dia ija-itoepon sĕmboehlah. FASAL VIL BĕRMOELA, maka kapadanja bĕr- himpoenlah sĕgala orang Farisi dan bĕbĕrapa chatib-chatib , jang tĕlah datang dari Jeroezalim. . Maka apabila dilihat olih mareka-itoe ada moerid-moerid Isa makan dĕngan tjĕmar tangannja, ija-itoe dĕngan tiada mĕmbasoeh- kan tangan dĕhoeloe, maka ditĕ- gornja. . Karĕna orang Farisi dan sĕgala orang Jahoedi pon, kalau tiada