Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/81

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL MARKOES VI.


. Sĕrta dipĕsannja kapada ma- reka-itoe djangan dibawa akan barang sasoeatoe pada pĕrdjalanan- nja, mĕlainkan sabatang toengkat sĕhadja; poendi-poendi pon dja- ngan, roti pon djangan, oewang dalam radjoet pon djangan. . Bolihlah mareka-itoe memakai kasoet, tĕtapi djangan dipakai doewa lapis badjoe. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Barang dimana kamoe masoek kadalam saboewah roemah, tinggailah kamoe disitoe sampai kamoe kaloewar daripada tĕmpat itoe. . Maka barang-siapa jang tiada maoe mĕnjamboet kamoe ataw mĕnĕngar akan pĕrkataan- moe, hĕndaklah kamoe oendoer dari sana dan kĕbaskanlah haboe jang lĕkat pada kakimoe akan soeatoe kasaksian atasnja. Sasoeng- goehnja akoe bĕrkata kapadamoe bahwa pada hari kiamat siksa nĕgari Sodom dan Gomorah akan ringan daripada siksa nĕgari itoe. . Hata maka mareka-itoe pon kaloewarlah pergi mĕngadjar bah- wa patoet orang bertobat. . Maka diboewangnja bĕbĕrapa sjaitan dan diboeboehnja minjak pada bĕbĕrapa orang jang sakit, disĕmboehkannja mareka-itoe. . Hata, maka kadĕngaranlah chabar Isa itoe kapada radja Hero- dis, (karĕna nama Isa telah tĕr- masjhoer berkoelihng), maka titah radja Herodis, bahwa Jahja Pem- baptisa telah dibangkitkan dari antara orang mati , sebab itoe maka di-adakannja sĕgala moĕdji- zat ini. . Maka kata satĕngah orang: Bahwa inilah nabi Elia; dan kata satĕngah poela: Inilah sa'orang nabi, ataw sapĕrti salah sa'orang daripada sĕgala nabi. . Tĕtapi apabila didĕngar olih radja Herodis akan hal itoe, maka titahnja: Bahwa inilah Jahja, jang tĕlah koe-pantjoeng kapalanja; maka tĕlah ija dibangkitkan dari antara orang mati. . Maka titah baginda demikian , sĕbab tĕlah disoeroehkannja orang mĕnangkap Jahja, laloe di-ikatnja akandia dalam pĕndjara karĕna sĕbab Ilerodias, istĕri Eilipoes, saoedaranja, karĕna radja Herodis tĕlah bĕristĕrikan dia. . Maka sĕbab itoe djoega tĕlah Jahja bĕrkata kapada radja Herodis dĕmikian : Haramlah bagaimoe bĕr- istĕrikan istĕri saoedaramoe itoe. . Maka sĕbab itoelah Herodias mĕnaroh dĕndam akan dia, sĕrta hĕndak memboenoeh dia, tĕtapi tiada bolih. . Karĕna Herodis mĕnaroh takoet akan Jahja , sĕbab dikĕta- hoeinja akandia sa'orang jang bĕnar lagi soetji, mai<a di-endahkannja ija, dan barangbila didĕngar olih Herodis akan pĕngadjarannja diboe- watnja bĕbĕrapa-bĕrapa pĕrkara dan lagi soekalah ija menĕngar akandia. . Maka pada soeatoe hari jang sĕnang, ija-itoe pada hari djadi baginda, diboewat olih radja Hero- dis soeatoe pĕrdjamoean bagai orang bĕsar-bĕsarnja dan sĕgala hoeloebalang dan pĕgawai jang bĕsar dalam nĕgari Galilea. . Maka masoeklah anak pĕram- poewan Herodias, laloe mĕnari sĕrta mĕnjoekakan hati Herodis dan sĕgala orang jang ada doedoek sĕrtanja ; maka titah baginda kapa- da toewan poetĕri itoe: Pintalah kapadakoe barang kahendakmoe, nistjaja koe-bĕrikan kapadamoe. . Maka baginda pon bĕrsoem- pahlah kapadanja, titahnja: Barang apa, jang kau-pinta kapadoe, ija- itoe akan koebĕri kapadamoe, dji- kalau saparo karadjaankoe ini sa- kalipon. . Maka pĕrgilah toewan poe- tĕri itoe bĕrtanjakan bondanja: Apakah jang hĕndak patik pinta?