Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/75

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL MARKOES 111.


sangat, djangan mareka-itoe pĕ- tjahkan chabarnja ini. . Hata, maka Isa pon naiklah kaatas saboewah boekit, laloe di- panggilnja barang-siapa jang dika- hĕndakinja, maka mareka-itoepon datanglah kapadanja. . Maka di-angkatnja akan doewa-bĕlas orang, soepaja sĕla- loe mareka-itoe dĕngan dia, dan soepaja bolih disoeroehkannja ma- reka-itoe pergi mĕngadjar orang, . Dan soepaja dipĕrolihnja koewasa akan menjemboehkan se- gala pĕnjakit dan mĕmboewang- kan sĕgala sjaitan. . Adapon Simon digelarnja Petroes , . Dan Jakoeb bin Zabdi dĕ- ngan Jahja, saoedara Jakoeb, digĕlarnja Boanergis, ija-itoe ĕrti- nja: Anak goeroeh; . Danlagi Andrias dan Filip- poes dan Bartolomioes dan Mat- tioes dan Tomas dan Jakoeb bin Alpioes dan Tadioes dan Simon orang Kanani , . Dan Joedas Iskariot, jang tĕlah mĕnjĕrahkan dia. . Maka masoeklah mareka-itoe kadaiam roemah, laloe orang ba- njak pon datang bĕrkaroemoen poela, sahingga tiada sĕmpat ma- reka-itoe makan. . Satĕlah didengar olih sanak- saoedara Isa akan hal itoe, maka kaloewarlah mareka-itoe sakalian hĕndak memĕgang dia, karĕna kata mareka-itoe: Gila dia! . Maka kata segala chatib, jang tĕlah toeroen dari Jeroezalim itoe: Bahwa ija mĕnaroh Baalze- boeb, maka dĕngan pĕrtoeloengan pĕnghoeloe sjaitanlah ija mĕmboe- wangkan sjaitan. . Maka dipanggil Isa akan mareka-itoe, laloe katanja kapa- danja dĕngan oepamaan: Mana bolih sjaitan mĕmboewangkan sjaitan ? . Djikalau kiranja soeatoe kara- djaan bĕrtjidĕra sama sendirinja, maka tiada bolih tetap karadjaan itoe. . Dan djikalau saboewah roe- mah bĕrtjidĕra sama sĕndirinja, maka roemah itoepon tiada bolih tĕtap ; . Dan djikalau sjaitan ber- bangkit akan mĕlawan sĕrta ber- tjidĕra sama sĕndirinja, maka tiada bohh ija tĕtap, mĕlainkan itoelah kasoedahannja. . Maka sa'orang pon tiada bolih masoek kadalam roemah sa'- orang jang koewat, dan mĕrampas hartanja, melainkan hendaklah di-ikatnja dĕhoeloe orang koewat itoe, kĕmoedian bĕharoe bolih dirampasinja roemahnja. . Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Bahwa sĕgala dosa akan di-ampoeni kapada sĕgala anak Adam, lagi sĕgala hoedjat jang tĕlah dihoedjatkannja: . Tĕtapi barang-siapa jang mĕmboewat hoedjat akan Rohoe- 'Ikoedoes, ija-itoe tiada dapat am- poen doenia acherat, melainkan kĕkallah dosanja pada salama- lamanja. . Maka sabda Isa demikian, sĕbab kata mareka-itoe, bahwa ija ada mĕnaroh sjaitan. . Hata, maka datanglah saoe- dara-saoedara dan iboe Isa laloe bĕrdiri diloewar, disoeroehnjaorang mĕmanggil Isa. . Maka adalah banjak orang doedoek koeliling, maka kata ma- reka-itoe kapadanja : Lihatlah, iboe- moe dan sĕgala saoedaramoe pon ada diloewar mĕntjĕhari ĕngkau. . Maka disahoetnja kapada mareka-itoe, katanja: Siapa ga- rangan iboekoe, ataw saoedara- saoedarakoe? . Laloe dilihatnja berkoeliling kapada segala orang jang ada doe- doek koelilingnja, sĕrta katanja: Lihat, bahwa inilah iboekoe dan sĕgala saoedarakoe!