Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/74

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

66 INDJIL MAHKOES II, III.


djalan-djalanlah Isa mĕlaloei ben- dang gandoem , maka moerid- moeridnja sambil bĕrdjalan moe- lai mĕmĕtik majang-majang gan- doem. . Maka kata orang Farisi kapada Isa: Tengoklah; mĕngapa mareka-itoe bĕrboewat pada hari sabat pĕrkara jang tiada halal? . Maka sahoetnja kapada ma- reka-itoe: Belomkah pĕrnah kamoe mĕmbatja barang jang diboewat olih nabi Da'oed, tatkala tĕrsesak lagi bĕrlapar ija dengan segala orang jang sertanja? . Bagaimana ija telah masoek kadalam Bait-Oellah, ija-itoe pada masa Abjatar imam-besar, dan dimakannja roti pĕrtoendjoekan , jang tiada halal dimakan, mĕ- lainkan bagai imam-imam sĕhadja, dan dibĕrikannja poela kapada sĕgala orang jang sĕrtanja. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Adapon hari sabat itoe, ija-itoe tĕlah didjadikan karena sĕbab manoesia, boekan manoe- sia didjadikan karĕna sĕbab Jhari sabat. . Maka sĕbab itoelah Anaic- manoesia ini pon Toehan atas hari sabat (Ijoega. FASAL IIL Bĕrmoela, maka Isapon masoek- lah poela kadalam masdjid; maka adalah disana sa'orang jang tjapik tangannja sabĕlah. . Maka dinantikan olih mareka- itoe kalaii disemboehkannja pada hari sabat, soepaja bolih disalahkan oiih mareka-itoe akan Isa. . Maka kata Isa kapada orang jang tjapik tangannja: Berdirilah ĕngkau ditĕngah-tĕngah. . Laloe katanja kapada mareka- itoe sakalian: Jang mana patoet pada hari sabat, bĕrboewat baik, ataw bĕrboewat djahat? mĕmĕli- harakan sa'orang manoesia, ataw mĕmbinasakan dia? Maka mareka- itoe pon tiada tĕrkata-kata lagi. . Satĕlah dilihat olih Isa ber- koeliling kapada mareka-itoe dĕ- ngan marah bertjampoer doekatjita, sĕbab kakĕrasan hati mareka-itoe, raaka katanja kapada orang sakit itoe : Kĕdangkanlah tanganmoe ! Laloe dikĕdangkannja, maka ta- ngannja itoepon poelang samoela sapĕrti tangannja sabĕlah. . Maka kaloewarlah sĕgala orang Farisi, dan sabĕntar itoe djoega pĕrgilah mareka-itoe bĕrbitjara de- ngan sĕgala orang Herodiani, hĕn- dak mĕntjĕhari djalan, bagaimana bolih mareka-itoe mĕmbinasakan dia. . Akan tĕtapi Isa dĕngan sĕgala moeridnja pon oendoerlah pĕrgi katasik, raaka terlaloe banjak orang dari Galilea dan Joedea mĕngiring- kan dia. . Danlagi dari Jeroezalim dan Idoemea dan dari sabĕrang Jarden dan dari djadjahan Tor dan Sidon banjak sangat orang, apabila di- dĕngar olih mareka-itoe Isa bĕr- boewat pĕkerdjaan jang bĕsar-bĕsar itoe, datanglah mareka-itoe saka- lian mĕndapatkan dia. . Maka disoeroeh olih Isa ka- pada moerid-moeridnja hĕndaklah sĕlaloe saboewah perahoe ketjil hampir dĕngan dia, karĕna sĕbab kabanjakan orang itoe, soepaja djangan mareka-itoe mĕndĕsakkan dia. . Karĕna banjak orang tĕlah disĕmboehkannja, maka sebab itoe sĕgala orang jang bĕrpĕnjakit itoe datang berdĕsak-bĕrtindih hendak mĕndjamah akandia. . Maka dĕmi dilihat olih sĕgala sjaitan akandia, rĕbahlah mareka- itoe tĕrsoengkoer dihadapannja , sarabil bĕrsĕroe-seroe , boenjinja : Bahwa engkaulah Anak-Allah. . Maka dipĕsannja sangat-