Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/72

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

64 INDJIL MARKOES I, II.


lagi , karĕna mareka-itoe mĕngĕnal akandia. . Hata, maka Isa pon bang- oenlah pada pagi-pagi hari, lagi malam, laioe kaloewarlah ija pergi kapada soeatoe tĕmpat jang soenji, maka disanalah ija mĕminta-doa. . Maka Simon dĕngan sĕgala orang jang sertanja itoe mĕngi- koet dia. . Satĕlah soedah bertĕmoe, maka kata mareka-itoe kapadanja: Bahwa orang samoewa mĕntjĕhari toewan. . Laloe kata Isa kapada ma- reka-itoe: Mari kita kadoesoen- doesoen jang dekat ini, soepaja disanapon bolih akoe mĕngadjar, karĕna sĕbab itoe djoega tĕlah akoe kaloewar. . Maka mĕngadjarlah ija da- lam sĕgala masdjid mareka-itoe di saloeroeh tanah Galilea, sĕrta diboewangnja sĕgala sjaitan. . Sjahadan, maka datanglah kapadanja sa'orang koesta meminta kapadanja sambil bertĕloet, sĕm- bahnja: Djikalau Toehan maoe, Toehan djoega bĕrkoewasa mĕnjoe- tjikan hamba. . Maka Isa pon bĕrbangkitlah kasihan hatinja, di-oendjoekkannja tangannja, laloe didjamahnja akan dia sĕrta katanja: Akoe maoe, djadilah engkau soetji. . Satĕlah soedah ija bĕrkata dĕmikian, maka koesta itoepon oendoerlah daripada orang itoe sa- hingga soetjilah ija. . Maka satĕlah dipĕsankannja baik-baik disoeroehnja ija pĕrgi, . Katanja: Ingatlah ĕngkau: djangan kaukatakan ini kapada sa'orang djoea pon, mĕlainkan pĕrgilah toendjoekkan dirimoe ka- pada imam, dan bawalah korban karĕna kasoetjianmoe, barangjang tĕlah dipĕsan olih nabi Moesa, akan soeatoe tanda bagai ma- reka-itoe. . Tĕtapi kaloewarlah orang itoe dipĕtjah-pĕtjahkannja sĕrta dimasj- hoerkannja chabar itoe, sampai tiada bolih lagi Isa masoek dĕngan njata-njata kadalam negari, mĕ- lainkan tinggaliah ija diloewar, ditĕmpat-tĕmpat jang soenji; maka datanglah djoega mareka-itoe mĕn- dapatkan dia dari sagĕnap sana-sini. FASAL IL Hata, bĕbĕrapa hari kĕmoedian daripada itoe, masoeklah poela Isa kadalam negari Kapernaoem; maka kadĕngaranlah chabar me- ngatakan ija dalam roemah. . Maka sabentar djoega bĕrka- roemoenlah orang banjak, sahingga tĕmpat jang dĕkat pintoe itoepon tiada boiih moewat mareka-itoe sakalian; maka di-adjarkannjalah mareka-itoe hrman Allah. . Maka datanglah bebĕrapa orang mĕmbawa kapadanja akan sa'orang tepoek', di-oesoeng orang ĕmpat. . Maka tegal tiada bolih ma- reka-itoe mĕnghampiri Isa olih sĕbab kabanjakan orang, maka di- boekakan olih mareka-itoe soetoeh ditĕmpat ada Isa, satelah soedah dipĕtjahkannja maka dihoeloer- kannja katil, tĕmpat orang tepoek itoe bĕrbaring di-atasnja. . Dĕmi diiihat Isa akan iman mareka-itoe, maka katanja kapada orang tepoek itoe: Hai anakkoe! dosamoe tĕlah di-ampoeni. . Akan tetapi disana adalah doedoek bebĕrapa orang chatib jang bĕrpikir daiam hatinja: . Mĕngapa maka orang ini ber- kata hoedjat? Siapa garangan bo- lih mĕngampoeni dosa mĕlainkan Allahj? . ^Sĕrta dikĕtahoei Isa dalam dirinja akan hal mareka-itoe ada mĕnaroh kapikiran jang demikian, maka katanja: Mĕngapa maka ka-