Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/71

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL MARKOES I. &6


kanĕgari Galilea mĕngadjarkan indjil karadjaan AUah, . Katanja: Bahwa waktoenja soedah gĕnap , dan karadjaan AUah pon tĕlah hampir; tobat- lah kamoe sĕrta pĕrtjajalah akan indjil. . Sjahadan, maka bĕrdjalanlah ija ditĕpi tasik Galilea, maka tĕr- lihatlah ija akan Simon dĕngan saoedaranja jang bernama Andrias , tĕngah mĕlaboehkan poekatnja da- lam tasik, karena mareka-itoe pĕ- moekat adanja. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Ikoetlah akoemakaakoe mĕndjadikan kamoe kĕlak pĕmoe- kat orang. . Maka dengan sigĕranja diting- galkannja poekatnja ialoe mĕngi- koet dia. . Satĕlah ija bĕrdjalan lĕbih djaoeh sĕdikit maka tĕrlihatlah poela ija akan Jakoeb bin Zabdi dĕngan saoedaranja jang bĕrnama Jahja, doedoelc dalam pĕrahoe mĕmboeboel poekatnja. . Maka sabĕntar itoe djoega dipanggilnja mareka-itoe, maka kadoewanja pon mĕninggalkanlah Zabdi, bapanja, dalam pĕrahoe dĕngan orang-orang opahan laloe mĕngikoet Isa. . Mali;a mareka-itoepon masoek kadalam nĕgari Kapernaoem , sate- lah datang hari sabat maka ma- soeklah Isa kadalam masdjid laloe mĕngadjar. . Maka hairanlah mareka-itoe akan pĕngadjarannja, karĕna ija pon mĕngadjar mareka-itoe sapĕrti orang jang bĕrkoewasa, boekannja sapĕrti chatib-chatib. . Maka adalah dalam masdjid mareka-itoe sa'orang jang dirasoek sjaitan; maka bersĕroelah ija, . Katanja: Biarkanlah kami; apakah pĕrkara kami dĕngan dikau, hai Isa, orang Nazaret! Datang- moe ini hĕndak mĕmbinasakan kamikah? Bahwa tahoelah kami ĕngkau ini siapa, ija-itoe kasoe- tjian Allah. . Maka olih Isa digoesar akan dia, katanja: Diam; kaloewarlah ĕngkau dari dalam orang ini. . Maka satĕlah sjaitan jang nĕdjis itoe soedah mĕngharoe orang itoe, mĕndjĕritlah ija dengan nja- ring soearanja, laloe lcaloewarlah ija daridalarn orang itoe. . Maka mareka-itoe sakalian pon tĕrtjĕngang-tjĕnganglah sĕrta bĕrtanja sama sendirmja, katanja: Apakah ini? pĕtigadjaran beharoe apakah ini? karĕna dĕngan koewasa disoeroehnja sjaitan, maka ini me- noeroetlah pĕrentahnja. . Maka dengan sabĕntar djoega bĕrpĕtjah-pĕtjahlah wartanja dalam sĕgala djadjahan Galilea itoe. . Maka sabĕntar djoega kaloe- warlah mareka-itoe dari dalam masdjid, laloe masoeklah liadalam roemah Simon dan Andrias sĕrta dĕngan Jakoeb dan Jahja. . Akan tĕtapi mĕntoewa pĕr- ampoewan Simon adalah bĕrbaring kĕna saidt dĕmam ; maka dĕngan sigĕranja pĕrgiiah mareka-itoe mĕmbĕri tahoe Isa akan hal pĕr- ampoewan itoe. . Maka datanglah Isa mĕn- dapatkan dia, laloe didjabatnja tangan pĕrampoewan itoe sĕrta dibangoenkannja; maka sakoetika itoe djoega demamnja pon tĕrbang- lah, laloe pĕrampoewan itoe mĕla- jani mareka-itoe. . Maka pada malam, tĕlah masoek matahari, dibawa ma- reka-itoe kapadanja akan sĕgala orang sakit dan jang dirasoek sjaitan. . Maka sakalian orang isi nĕgari itoepon bĕrkaroemoenlah dimoeka pintoe. . Laloe disemboehkannja bĕ- bĕrapa banjak orang jang kĕna djĕnis-djĕnis pĕnjakit, dan diboe- wangkannja beberapa sjaitan, tiada dibĕrinja sjaitan itoe bĕrkata-kata