Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/30

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

22 INDJIL MATTIOES XII.

ijapon akan mĕnoendjoekkan ḥoekoem kapada sĕgala orang kafir.

 19. Maka tiada ija akan bĕrbantah-bantah dan tiada ija bĕrtareaḳ, dan saʼorang pon tiada akan mĕnĕngar boenji soearanja diloeroeng-loeroeng.

 20. Adapon boeloeh jang tĕrkoelai itoe tiada akan dipatahkannja, dan soemboe jang tĕrkĕlip-kĕlip itoepon tiada akan dipadamkannja, sampai soedah dibĕrinja kamĕnangan kapada ḥoekoem itoe.

 21. Maka pada namanja djoega akan harap sĕgala orang kafir.

 22. Ḥata, maka dibawa oranglah kapada Isa akan saʼorang jang dirasoeḳ sjaiṭan, sahingga orang itoe boeta lagi kĕloe, maka disĕmboehkannja, sahingga orang boeta dan kĕloe itoepon dapat bĕrkata-kata dan mĕlihat.

 23. Maka sĕgala orang itoepon tĕrtjĕngang-tjĕnganglah, sĕrta katanja: Boekankah ija-ini poetĕra Daʼoed?

 24. Tĕtapi demi didĕngar orang Farisi akan ḥal itoe maka kata mareka-itoe: Bahwa ija-ini tiada mĕmboewangkan sjaiṭan mĕlaïnkan dĕngan koeasa Baälzeboeb, pĕnghoeloe sjaiṭan itoe.

 25. Maka olih Isa dikĕtahoeï djoega akan kapikiran mareka-itoe, laloe katanja kapadanja: Adapon sĕgala karadjaän, jang bĕrtjidĕra sama sĕndirinja, itoe kasoedahannja binasa kĕlaḳ; dan sĕgala nĕgari ataw roemah jang bĕrtjidĕra sama sĕndirinja itoe tiada kĕkal adanja.

 26. Maka djikalau sjaiṭan itoe mĕmboewangkan sjaiṭan, njatalah ija bĕrtjidĕra sama sĕndirinja, bagaimana garangan karadjaännja bolih tĕtap?

 27. Maka djikalau akoe iui mĕmboewangkan sjaiṭan dĕngan koeasa Baälzeboeb itoe, maka dĕngan koeasa siapa poela anaḳ-anaḳ moeridmoe itoe mĕmboewangkan dia? Sĕbab itoe mareka-itoe djoega mĕndjadi hakimmoe.

 28. Tĕtapi djikalau dĕngan Roḥ Allah akoe mĕmboewangkan sjaiṭan, maka njatalah karadjaän Allah tĕlah datang kapadamoe.

 29. Maka bagaimana bolih orang masoeḳ kadalam roemah saʼorang jang gagah, sĕrta mĕrampas sĕgala harta-bĕndanja, mĕlaïnkan hĕndaḳlah di-ikatnja dehoeloe orang gagah itoe, kĕmoedian bĕharoelah bolih ija mĕrampasi roemahnja.

 30. Barang-siapa jang tiada bĕsĕrta dĕngan akoe, maka ijalah mĕndjadi lawankoe, dan barang-siapa jang tiada mĕnghimpoenkan bĕsĕrta dĕngan akoe, maka orang itoe mĕntjĕrai-bĕraikan.

 31. Sĕbab itoe akoe bĕrkata kapadamoe: Adapon sĕgala dosa dan hoedjat orang akan di-ampoeni, tĕtap orang jang mĕnghoedjat akan Roḥoeʼlḳoedoes, ija-itoe tiada diampoeni.

 32. Barang-siapa jang tĕlah mĕngatakan barang pĕrkataän jang mĕlawan anaḳ-manoesia, ija-itoe akan di-ampoeni, tĕtapi barang-siapa jang mĕngatakan pĕrkataän lawan Roḥoeʼlḳoedoes, ija-itoe tiada di-ampoeni doenia acherat.

 33. Salah satoe, djadikanlah pohon itoe baïk sĕrta boewahnja pon baïk, ataw djadikanlah pohon itoe djahat sĕrta boewahnja pon djahat, karĕna kakĕnalan pohon itoe dari djĕnis boewahnja.

 34. Hai kamoe, bangsa oelar biloedak! mana bolih kamoe, jang djahat itoe, mĕngatakan pĕrkara jang baïk? karĕna moeloet memang bĕrkata-kata daripada kapĕnohan hati.

 35. Adapon orang jang baïk itoe mĕngĕloewarkan barang jang baïk dari dalam pĕrbĕndaharaän hatinja