Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/29

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MA.TTI()ES XI, XII.


 30. Karĕna pĕnggandarankoe itoe haloes dan barang jang koetanggongkan itoe pon ringan adanja.

FAṢAL XII.

Maka tatkala itoe djoega pada soeatoe hari sabat bĕrdjalanlah Isa dibĕndang-bĕndang gandoem, maka moerid-moeridnja pon laparlah, moelaï mĕmĕtiḳ majang-majang gandoem, laloe dimakannja.

 2. Apabila dilihat orang Farisi akan ḥal itoe, maka katanja kapadanja: Tengoḳlah, moerid-moeridmoe bĕrboewat barang jang taʼpatoet diboewat pada hari sabat.

 3. Tĕtapi sahoet Isa kapada mareka-itoe: Tiadakah kamoe mĕmbatja barang jang telah diboewat olih Daʼoed, tatkala ija bĕrlapar dan sĕgala orang jang sĕrtanja pon?.

 4. Bagaimana tĕlah ija masoeḳ kadalam roemah Allah sĕrta makan roti pĕrtoendjoekan itoe, ija-itoe jang haram dimakannja sĕndiri ataw dimakan olih orang jang sĕrtanja pon, mĕlaïnkan halal bagai sĕgala imam sĕhadja.

 5. Ataw tiadakah kamoe mĕmbatja dalam torat bagaimana pada sĕgala hari sabat imam-imam itoe mĕlanggar ḥoekoem hari sabat dalam kaäbah, maka tiada djoega mareka-itoe bĕrsalah?

 6. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe: bahwa disini adalah satoe jang tĕrlĕbih bĕsar adanja daripada kaäbah.

 7. Tĕtapi djikalau kiranja soedah kamoe kĕtahoeï akan ĕrti pĕrkataän ini: Bahwa akoe mĕngahĕndaḳi bĕlas-kasihan, boekannja korban, nistjaja tiada kamoe salahkan orang jang tiada bĕrsalah itoe.

 8. Karĕna anaḳ-manoesia itoe Toehannja hari sabat djoega.

 9. Ḥata, satĕlah bĕrdjalan dari sana masoeḳlah Isa kadalam masdjid mareka-itoe.

 10. Maka sasoenggoehnja, adalah disana saʼorang jang tjapiḳ tangan sabĕlah, maka bĕrtanjalah mareka-itoe kapada Isa, katanja: Adakah patoet mĕnjĕmboehkan orang pada hari sabat? (maka ija-itoe soepaja mareka-itoe dapat mĕnsalahkan dia).

 11. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Siapakah di-antara kamoe, djikalau ija mĕnaroh saʼekoer kambing, maka pada hari sabat kambing itoepon djatoh kadalam parit, tiada ditjapainja dan dinaïkkannja akandia?

 12. Maka bĕrapakah lĕbih moelianja saʼorang manoesia daripada saʼekoer kambing? Maka sĕbab itoe patoetlah pada hari sabat diboewat pĕrkara jang baïk.

 13. Laloe kata Isa kapada orang jang tjapiḳ tangannja itoe: Kĕdangkanlah tanganmoe. Maka dikĕdangkannjalah, laloe sĕmboehlah tangannja itoe baïk sapĕrti tangan sabĕlahnja.

 14. Maka kaloewarlah orang-orang Farisi itoe laloe bĕrbitjara sama sĕndirinja hĕndaḳ mĕntjĕhari djalan akan mĕmbinasakan Isa.

 15. Tĕtapi sĕrta dikĕtahoeï olih Isa akan ḥal ini, maka oendoerlah ija dari sana; maka tĕrlaloe banjaḳ orang mĕngikoet dia, laloe disĕmboehkannja mareka-itoe sakalian.

 16. Tĕtapi dipesannja kapada mareka-itoe sangat-sangat djangan dipĕtjahkannja chabar dari halnja itoe.

 17. Soepaja gĕnaplah pĕrkataän jang tĕlah dikatakan olih nabi Jesaja, sabdanja:

 18. Bahwa lihatlah hambakoe, jang tĕlah koepilih, lagi kĕkasihkoe, maka akan dia djoega akoe bĕrkĕnan; maka akoe akan mĕmboeboeh Roḥkoe padanja dan