Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/31

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MATTIOES XII, XIII.

 jang baïk, dan orang jang djahat pon mĕngĕloewarkan barang jang djahat dari dalam pĕrbĕndaharaän hatinja jang djahat.

 36. Tĕtapi akoe bĕrkata kapadamoe: bahwa daripada tiap-tiap pĕrkataän sia-sia, jang dikatakan orang, akan dibĕrinja djawab djoega pada hari kiamat.

 37. Karĕna daripada pĕrkataänmoe kamoe akan dibĕnarkan, dan daripada pĕrkataänmoe djoega kamoe akan disalahkan.

 38. Ḥata,, maka adalah bĕbĕrapa orang chaṭib dan orang Farisi jang bĕrkata demikian: Hai Goeroe! bahwa kami sakalian hĕndaḳ mĕlihat barang soeatoe tanda adjaib daripadamoe.

 39. Tĕtapi sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa bangsa jang djahat dan bĕrzina ini hĕndaḳ mĕlihat soeatoe tanda, maka barang soeatoe tanda pon tidaḳ ditoendjoeḳ kapadanja, mĕlaïnkan tanda nabi Joenoes djoega.

 40. Karĕna sapĕrti Joenoes tĕlah ada dalam pĕroet ikan raja tiga hari tiga malam lamanja, dĕmikian djoega anaḳ-manoesia pon akan ada dalam hati boemi kĕlaḳ tiga hari tiga malam lamanja.

 41. Bahwa sĕgala orang nĕgari Niniwĕ akan bĕrbangkit dalam kiamat bĕrsama-sama dĕngan orang zaman ini, sĕrta disalahkannja, karĕna mareka-itoe tĕlah bĕrtobat sĕbab pĕngadjaran Joenoes itoe, maka sasoenggoehnja disini ada satoe jang lĕbih dari Joenoes adanja.

 42. Maka pĕrmaisoeri dari nĕgari sĕlatan akan bĕrbangkit dalam kiamat bĕrsama-sama dĕngan orang zaman ini sĕrta disalahkannja, karĕna pĕrmaisoeri itoe tĕlah datang dari hoedjoeng boemi hĕndaḳ mĕnĕngar hikmat Solaiman, maka sasoenggoehnja disini ada satoe jang lĕbih dari Solaiman.

 43. Maka apabila sjaiṭan itoe soedah kaloewar dari dalam barang saʼorang, didjalaninjalah akan tĕmpat jang kĕring-kĕring mĕntjĕhari pĕrhĕntian, maka tiadalah didapatinja akan dia.

 44. Laloe katanja: bahwa akoe hĕndaḳ baliḳ kadalam roemahkoe jang koetinggalkan itoe. Satĕlah sampai didapatinja akan tĕmpat itoe tĕlah hĕmpa, lagi tĕrsapoe dan tĕrhias.

 45. Kĕmoedian pĕrgilah ija mĕngambil toedjoeh orang sjaiṭan laïn poela, jang lebih djahat daripada ija sĕndiri, laloe masoeḳlah mareka-itoe sĕrta tinggal disana; maka ḥal orang itoe pada kasoedahannja lĕbih djahat adanja dari pada pĕrmoelaännja. Maka dĕmikian kĕlaḳ akan djadinja bangsa jang djahat ini.

 46. Maka sĕmantara lagi Isa bĕrkata-kata kapada orang banjaḳ itoe, adalah iboenja dan saoedara-saoedaranja pon bĕrdiri diloewar hĕndaḳ bĕrdjoempa dĕngan dia.

 47. Maka kata orang kapada Isa: Tengoḳlah, iboemoe dan sĕgala saoedaramoe pon bĕrnanti diloewar hĕndaḳ bĕrdjoempa dĕngan dikau.

 48. Maka sahoet Isa kapada orang jang mĕmbĕri tahoe itoe: Siapa garangan iboekoe, dan siapa garangan saoedarakoe?

 49. Maka di-angkatnja tangannja kaätas moerid-moeridnja sambil katanja: Tengoḳlah, bahwa mareka-inilah iboekoe dan saoedara-saoedarakoe;

 50. Karĕna barang-siapa jang mĕnoeroet kahendaḳ Bapakoe jang disorga, maka ija-itoelah saoedarakoe laki-laki, dan saoedarakoe pĕrampoean dan iboekoe.

FAṢAL XIII.

Maka pada hari itoe djoega kaloewarlah Isa dari dalam roemah itoe, laloe ijapon doedoeḳ ditĕpi tasiḳ.