Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/276

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

268 KISAH SĔGALA RASOEL XXV.


Disini ada sa'orang, jang ditinggalkan tĕrbĕloenggoe olih radia Felik;

15. Maka tatkala beta di-Jeroezalim sĕgala kapala imam dĕngan sĕgala toewa-toewa orang Jahoedi pon mĕnghadap beta dari karena orang itoe, dipintanja hoekoemkan dia.

16. Maka sahoet beta kapada mareka-itoe: Tiada adat orang Roem dari kasih sadja mĕnjĕrahkan barang sa'orang akan mati diboenoeh, dĕhoeloe daripada orang jang ditoedoeh itoe bĕrhadapan dĕngan orang jang mĕnoedoeh dia, sĕrta ija mĕndapat idzin mĕmbĕri djawab akan pĕrkara pĕrdawaannja.

17. Hata, satĕlah soedah marekaitoe sakalian datang berhimpoen disini, maka dĕngan tiada bĕrtanggoeh lagi, ija-itoe pada kaĕsoekan harinja djoega, doedoeklah beta di-atas tĕmpat bitjara, laloe orang itoepon beta soeroeh dibawa mĕnghadap.

18. Tĕtapi tatkala hadlirlah sĕgala orang jang menoedoeh itoe, beta lihat tiada mareka-itoe mĕmbawa pĕrdawaan barang soeatoe, sapĕrti jang tĕlah beta sangkakan.

19. Tĕtapi antara mareka-itoe dĕngan dia adalah bebĕrapa pĕrsĕlisehan dari perkara agamanja, dan lagi dari hal sa'orang, bĕrnama Isa, jang telah mati, ija-itoe dikatakan Pa'oel hidoep adanja.

20. Maka tĕgal sjaklah beta akan hal perdawaan ini, bertanjalah beta kapadanja kalau ija maoe pĕrgi ka-Jeroezalim, soepaja dibitjarakan sĕgala pĕrkaranja itoe disana?

21. Tĕtapi sĕbab dipinta olih Pa'oel tinggal djoega tĕrpĕndjara, soepaja pĕrkaranja dibitjarakan dihadapan Kaisar, maka beta pon mĕnjiĕndjarakan dia sampai beta soeroeh hantarkan dia kapada Kaisar.

22. Maka kata radja Agripa kapada radja Festoes: Beta sendiri pon hĕndak mĕnĕngar pĕrkara orang itoe. Maka kata radja Festoes kapadanja: Bahwa esoek hari djoega bolih toewan mĕndengar pĕrkaranja.

23. Arakian, maka pada kaesoekan harinja datanglah radja Agripa dan permaisoeri Bernike dĕngan bĕbĕrapa kabĕsarannja, satĕlah masoek kadalam gĕdoengbitjara, sĕrta dĕngan sĕgala penghoeloenja orang sariboe dan sĕgala orang bĕsar-bĕsar dalam nĕgari itoe, maka dengan titah radja Festoes dibawa oranglah akan Pa'oel mĕnghadap.

24. Maka kata radja Festoes : Ja radja Agripa dan toewan-toewan sakalian jang hadlir disini sĕrta dĕngan kami, bahwa toewantoewan melihat orang ini, maka inilah dia, jang dipersĕmbahkan pĕrkaranja olih orang Jahoedi kapada beta, baik di-Jeroezalim, baik disini, dĕngan bĕrsĕroesĕroe, bahwa tiada patoet ija-ini hidoep lagi.

25. Tĕtapi sĕbab pada pĕndapat beta soeatoepon tidak diboewatnja jang patoet ija mati diboenoeh, dan lagi sĕbab ija sĕndiri pon tĕlah mĕminta soepaja pĕrkaranja dibĕnarkan olih kaisar, maka tĕntoelah soedah beta soeroeh hantarkan dia djoega.

26. Maka tĕgal tiada tĕntoe barang, jang hĕndak beta sĕboetkan dalam soerat kiriman kapada Jang dipĕrtoewan akan pĕrkaranja, maka beta bawa akan dia mĕnghadap kapada toewan-toewan sakalian, hoebaja-hoebaja kapada toewan, ja radja Agripa, soepaja satĕlah soedah dipĕriksai pĕrkaranja, bolih beta soeratkan apa-apa akan halnja itoe.

27. Karĕna pada sangka beta