Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/277

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

tCISAtl SĔGALA RASOĔL XXV, XXVL


tiada patoet dihantarkan sa'orang, jang tĕrpĕndjara, djikalau tiada dinjatakan salahnja sakah.

Fasal XXVI.


Kalakian, maka titah radja Agripa kapada Pa'oel: Bahwaĕngkau bĕrohh idzin akan mĕntjĕritĕrakan sĕgala pĕrkaramoe sĕndiri. Maka olih Pa'oel di-isjaratkan dengan tangannja laloe diberinja djawab, dĕmikian sĕmbahnja:

2. Bahwa inilah pada pĕrasaan patik soeatoe ka-oentoengan bagai patik, ja Toewankoe, maka pada hari ini bolih' patik pĕrsĕmbahkan djawab patik kabawah doeli Toewankoe akan sĕgala pĕnoedoehan orang Jahoedi atas patik.

3. Istimewa poela sĕbab tahoelah patik bahwa maloemlah Toewankoe akan sĕgaia adat dan pĕrsĕlisehan jang di-antara orang Jahoedi, maka sĕbab itoe patik pohonkan karoenia dibawah doeli toewankoe mĕnengar akan pĕrkara patik dĕngan sabar hati toewankoe.

4. Adapon akan hal kahidoepan patik dari ketjil, ija-itoe dari moelamoela adalah ditĕngah bangsa patik di-Jeroezalim, maka dikĕtahoei olih segala orang Jahoedi akan dia;

5. Karĕna soedah lama marekaitoe mĕngĕnal akan patik (djikalau kiranja maoe, bolihlah marekaitoe mĕndjadi saksi) bahwa patik sa'orang Farisi, jang mĕnoeroet mĕdzhab agama patik, jang tĕrlebih kĕras itoe.

6. Maka sakarang pon patik bĕrdiri disini didawa sĕbab patik harap akan pĕrdjandjian, jang dikaroeniakan Allah kapada nenekmojang patik.

7. Maka karĕna perdjandjian itoe djoega kadoewa-bĕlas soekoe-bangsa patik sĕntiasa pada siang dan malam bĕrboewat bakti sĕrta harap bĕrolih akan dia, maka sĕbab pĕngharapan itoelah, ja Toewankoe, patik didawa olih orang Jahoedi.

8. Bagaimana pada sangka toewan-toewan sakalian, bahwa moestahillah bagai AUah mĕmbangoenkan orang mati itoe?

9. Maka sasoenggoehnja tĕlah patik sĕndiri sangkakan patoet bĕrboewat bebĕrapa pĕrkara, jang mĕlawan akan nama Isa orang Nazaret itoe.

10. Sapĕrti jang telah patik pĕrboewat di-Jeroezalim, dan bĕbĕrapa orang soetji patik koeroengkan dalam pĕndjara, satĕlah patik bĕrolih koewasa dĕhoeloe daripada sĕgala kapala imam, maka apabila orang itoe diboenoeh bĕrkĕnanlah patik akan matinja.

11. Maka kĕrap kali patik siksakan dia dalam sĕgala masdjid, sĕrta patik gagahi ija mĕnghoedjat nama Isa; dan dengan marah patik jang sarigat garang itoe patik tĕlah mĕnganiajai mareka-itoe sampai dinĕgari asing pon.

12. Adapon sĕmantara patik bĕrdjalan kanegari Damsjik dĕngan koewasa dan pĕrentah jang daripada sĕgala kapala imam,

13. Tiba-tiba pada tengah hari, ja Toewankoe, patik lihat ditĕngah djalan soeatoe tjĕhaja dari langit, tĕrlĕbih bĕsar daripada tjĕhaja matahari, gilang-goemilang koeliling patik dan sĕgala orang jang bĕrdjalan dĕngan patik.

14. Maka patik sakalian pon tĕrdjĕroemoeslah kaboemi, laloe kadĕngaranlah soeatoe boenji soewara mĕngatakan kapada patik dĕngan behasa Ibrani; Hai Sa'oel, Sa'oel, mĕngapa engkau menganiajai akoe? Bahwa soekarlah bagaimoe mĕnjepak kapada tĕmpoeling.

15. Maka sahoet patik : Siapakah