Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/275

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL XXIV, XXV.

267


mĕnggantikan Felik, maka Felik pon, sĕbab hĕndak mĕnjoekakan hati orang Jahoedi, dibiarkannja Pa'oel tĕrbĕloenggoe adanja.

Fasal XV.


 Hata, satĕlah soedah Festoes datang kabĕhagian tanah itoe maka kĕmoedian daripada tiga hari naiklah baginda dari Kesaria ka-Jeroezalim.

 2. Maka datanglah imam-bĕsar dan sĕgala orang jang moelia-moelia dari antara orang Jahoedi mĕnghadap baginda akan mĕnoedoeh Pa'oel, dipintanja,

 3. Dan dipohonkannja karoenia akan mĕlawan Pa'oel, soepaja dipanggil baginda akan dia datang ka-Jeroezalim, sĕbab olih marekaitoe tĕlah ditaroh bĕberapa orang pĕngadang, jang hĕndak memboenoeh dia ditengah djalan.

 4. Tĕtapi, disahoet olih Festoes: Bahwa Pa'oel itoe tĕrpĕndjara diKesaria dan baginda sĕndiri pon hĕndak berangkat kasana dengan sigĕranja.

 5. Sĕbab itoe titahnja: Djikalau di-antara kamoe ada orang jang bolih pergi, biarlah marekaitoe toeroen bĕrsama-sama, bolih mareka-itoe mendawa akan dia, djikalau ada barang soeatoe salahnja.

 6. Satĕlah baginda tinggal diantara mareka-itoe tiada lebih daripada sapoeloeh hari lamanja, maka toeroenlah baginda ka-Kesaria; maka pada kaĕsoekan harinja doedoeklah baginda di-atas tĕmpat bitjara, laloe disoeroehnja bawa akan Pa'oel kahadapannja.

 7. Satĕlah ija datangmaka adalah sĕgala orang Jahoedi, jang tĕlah toeroen dari Jeroezalim itoe, bĕrdiri koelilingnja dĕngan mĕmbawa toedoehan banjak dan jang bĕrat-bĕrat akan Pa'oel, jang tiada dapat ditsabitkan olih mareka-itoe.

 8. Karĕna Pa'oel mĕmbĕri djawab, sĕmbahnja: Bahwa tiada patik bĕrdosa kapada torat orang Jahoedi, ataw akan kaabah ataw kapada Kaisar pon tidak.

 9. Maka sebab hĕndak menoendjoekkan kasihnja akan orang Jahoedi, disahoet Festoes kapada Pa'oel, titahnja: Maoekah engkau naik ka-Jeroezalim akan dibitjarakan pĕrkaramoe dihadapan akoe disana ?

 10. Maka sĕmbah Pa'oel : Bahwa patik ini bĕrdiri dihadapan tĕmpat bitjara Kaisar, ija-itoe tĕmpat jang patoet pĕrkara patik dibitjarakan ; bahwa kapada orang Jahoedi soeatoepon tiada salah patik, maka akan hal itoepon tĕrlĕbih maloemlah Toewankoe.

 11. Karĕna djikalau kiranja patik soedah mĕmboewat salah ataw mĕngĕrdjakan barang soeatoe, jang patoet patik dihoekoem akan mati diboenoeh, maka sakali-kali tiada patik ĕnggan mati; akan tĕtapi djikalau tiada bĕnar barang, jang ditoedoeh olih patik-patik ini atas patik, tiada sa'orang djoea pon jang bolih dari kasih sadja mĕnjerahkan patik kapada patik-patik itoe. Bahwa patik minta pergi bitjara kapada Kaisar.

 12. Laloe sahoet radja Festoes, satĕlah soedah baginda bermoesjawarat dĕngan segala orang bitjara dĕhoeloe, titahnja: Bahwa ĕngkau hendak pĕrgi bitjara kapada Kaisar, ta'dapat tiada engkau pĕrgi mĕrighadap Kaisar djoega.

 13. Maka kĕmoedian daripada bĕbĕrapa hari antaranja datanglah radja Agripa dĕngan pĕrmaisoeri Bernike ka-Kesaria hĕndak mĕlawat radja Festoes.

 14. Satĕlah bĕbĕrapa hari lamanja baginda disana, maka ditjariterakan olih Festoes kapada baginda akan sĕgala perkara Pa'oel, katanja ;