Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/254

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

246 KISAH SĔGALA RASOEL XV.

Joedas, jang bĕrgĕlar Barsabas, dan Silas, kadoewanja itoe orang jang tĕrpoedji di-antara sĕgala saoedara.

23. Maka dikirimnjalah poela pada tangan mareka-itoe sapoetjoek soerat, demikian boenjinja: Bahwa salam doa daripada segala rasoel dan toewa-toewa dan sĕgala saoedara, ija-itoe datang apalah kapada sĕgala saoedara jang daripada orang kafir dinĕgari Antioki dan dibĕnoea Sjam dan Kilikia;

24. Wabadhoe maka tĕlah kadĕngaran kapada kami chabar mĕngatakan beberapa orang, jang tĕrbit dari antara kami, tĕlah mĕngatjau kamoe dĕngan pĕrkataan, jang mĕmbimbangkan hatimoe, katanja patoetlah kamoe disoenatkan dan mĕnoeroet torat; maka jang dĕmikian itoe boekannja pĕrentah kami kapadanja;

25. Sĕbab itoe, pada bitjara kami, jang ada bĕihimpoen dĕngan satoe hati, baik mĕmilih orang dan mĕnjoeroehkan dia pĕrgi mĕndapatkan kamoe dĕngan mĕngiringkan kadoewa kekasih kami, ija-itoe Barnabas dan Pa'oel.

26. Maka ijalah orang jang tĕlab mĕnjĕrahkan njawanja karĕna nama Toehan kita Isa Almasih.

27. Sĕbab itoe kami menjoeroehkan Joedas dan Silas, maka kadoewanja pon akan mĕntjeritĕrakan kapadamoe dengan lidahnja akan sĕgala pĕrkara ini.

28. Karĕna tĕlah dibĕnarkan olih Rohoe'lkoedoes dan olih kami pon batiwa djangan kami kĕnakan pada kamoe barang tanggoengan jang bĕrat daripada perkara jang pĕrloe ini:

29. Ija-itoe hĕndaklah kamoe mĕndjaoehkan dirimoe daripada barang jang dipĕrsembahkan kapada brahala, dan daripada darah, dan daripada barang jang mati modar, dan daripada zina'; maka djikalau kamoe mendjaoehkan dirimoe daripada pĕrkara jang dĕmikian, djadilah padamoe. Bi'lchair!

30. Arakian, maka mareka-itoepon bĕrmohonlah. Satelah sampai ija kanĕgari Antioki, dihimpoenkannja orang banjak itoe laloe di-oendjoekkannjalah soerat itoe. L Satĕlah dibatjanja, maka bĕrsoeka-tjitalah hati mareka-itoe sĕbab pĕnghiboerannja.

31. Adapon Joedas dan Silas itoe nabilah adanja, dibĕrinja nasihat kapada sĕgala saoedara itoe dĕngan bebĕrapa pĕrkataan, ditĕtapkannja hati mareka-itoe.

32. Satĕlah bebĕrapa lamanja mareka-itoe diam disana, maka sĕgala saoedara pon melĕpaskan mareka-itoe pĕrgi dĕngan salamat kapada sĕgala rasoel.

33. Akan tĕtapi soeka djoega Silas tinggal disana.

34. Maka Pa'oel dan Barnabas pon diamlah dinĕgari Antioki sambil mĕngadjar dan memasjhoerkan iirman 'Toehan, serta dengan bĕberapa orang lain-lain.

35. Maka kĕmoedian daripada bĕbĕrapa hari kata Pa'oel kapada Barnabas: Baiklah kita balik pĕrgi mĕlihat sĕgala saoedara kita dalam tiap-tiap negari, tĕmpat kita tĕlah mĕmasjhoerkan firman Toehan, ĕntah bagaimana hal mareka-itoe.

36. Maka pada bitjara Barnabas baik mĕmbawa akan Jahja, jang bĕrgĕlar Markoes pon, sĕrtanja.

37. Tĕtapi pada kapikiran Pa'oel tiada baik mĕmbawa akan dia, sĕbab soedah ditinggalkannja mareka-itoe dinegari Pampilia, tiada ija pĕrgi dĕngan mareka-itoe kapada pĕkĕrdjaan itoe.

38. Maka sebab itoe djadilah soeatoe pĕrselisehan antara kadoewanja, sahingga bertjĕrailah sa'orang dĕngan sa'orang; maka olih Barnabas dibawa akan Markoes sĕrtanja, laloe bĕrlajar ka-Kiproes;

39. Tĕtapi dipilih Pa'oel akan Silas; satĕlah soedah sĕgala saoe