Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/255

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL XV, XVL


dara mĕnjĕrahkan dia kapada karoenia Allah, maka bĕrdjalanlah kadoewanja,

40. Diialoeinja sĕgala bĕnoea Sjam dan Kilikia sambil mĕnĕtapkan hati sĕgala sidang itoe.

Fasal XVI.


Sabĕrmoela, maka sampailah mareka-itoe kanĕgari Derbi dan Listĕra, maka sasoenggoehnja adalah disana sa'orang moerid, jang bĕrnama Tim6tioes, ija-itoe anak sa'orang pĕrampoean Jahoedi jang pĕrtjaja, tĕtapi bapanja orang Grika adanja.

2. Maka Timotioes itoe dipoedji olih sĕgala saoedara jangdi-Listera dan Ikoni itoe.

3. Maka ija-ini hĕndak dibawa olih Pa'oel bĕrdjalan sĕrtanja, di-ambilnja akandia, laloe disoenatkannja karĕna sĕbab sĕgala orang Jahoedi, jang ada di tĕmpat-tĕmpat itoe, karĕna marekaitoe sakalian mĕngĕnal akan bapanja sa'orang Grika adanja.

4. Maka sĕmantara mareka-itoe mĕndjalani sĕgala nĕgari, disĕrahkannja kapada saoedara-saoedara itoe sĕgala pĕrentah, jang tĕlah ditĕntoekan olih sĕgala rasoel dan toewa-toewa jang di-Jeroezalim soepaja ija-itoe dipĕliharakan.

5. Arakian, maka sĕgala sidang pon ditĕtapkan dalam iman dan makin bĕrtambah-tambah banjak bilangannja pada tiap-tiap hari.

6. Satĕlah soedah mareka-itoe mĕlaloei bĕnoea Frigi dan Galati, maka ditĕgahkan olih Rohoe'lkoedoes akan mareka-itoe memasjhoerkan firman itoe dibĕnoea Asia lagi.

7. Satĕlah sampai mareka-itoe kabĕnoea Misia adalah niatnja hĕndak kabenoea Bitinia, tetapi tiada diloeloeskan olih Roh akandia.

8. Maka dilaloeinja bĕnoea Misia, laloe sampailah kanĕgari Troas.

9. Kalakian maka pada soeatoe malam kalihatanlah kapada Pa'oel soeatoe chajal, ija-itoe adalah tĕrdiri sa'orang orang Makĕdoni, jang mĕminta kapadanja, katanja: Marilah ĕngkau menjaberang ka-Makĕdoni dan mĕnoeloeng kami.

10. Satĕlah dilihatnja chajal itoe, sabĕntar djoega kami hĕndak pĕrgi ka-Makĕdoni, sĕbab tĕlah tĕntoe dalam pikiran kami, bahwa kami dipanggil olih Toehan akan mĕngchabarkan indjil kapada marekaitoe. IL Arakian, maka bĕrlajarlah kami dari nĕgari Troas menoedjoe nĕgari Samotraki dan pada kaĕsoekan harinja kanegari Niapolis;

11. Dan dari sana ka-Filippi, ijaritoe nĕgari jang pĕrtama disabĕlah sini Makĕdoni, lagi negari bĕharoe adanja; maka diamlah kami dinegari itoe bĕbĕrapa hari lamanja.

12. Maka pada hari sabat pĕrgilah kami kaloewar nĕgari katĕpi soengai, ija-itoe tempat orang biasa sĕmbahjang, maka doedoeklah kami bĕrkata-kata dengan sĕgala orang perampoean jang bĕrhimpoen disitoe.

13. Maka adalah sa'orang pĕrampoean bĕrnaraa Lidia dari nĕgari Tiatira, jang bĕrdjoewal kain warna oengoe, lagi orang bĕribadat kapada Allah, maka ija mĕnĕngar akan pĕrkataan kami, laloe diboekakan Toehan hatinja, sahingga diperhatikannja barang jang dikatakan olih Pa'oel itoe.

14. Maka satĕlah soedah ija dibaptisakan sĕrta dengan sĕgala orang isi roemahnja, dipintanja kapada kami, katanja: Djikalau pada sangkamoe akoe ini sa'orang jang bĕriman akan Toehan, marilah kamoe karoemahkoe, tinggallah disana. Maka diboedjoeknja akan kami.