Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/253

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL XV.


6. Maka bĕrhimpoerilah sĕgala rasoel dan sĕgala toewa-toewa hĕndak mĕmbitjarakan hal ini.

7. Maka apabila djadi soeatoe pĕrbantahan bĕsar, bangkitlah berdiri Petroes serta bĕrkata kapada mareka-itoe dĕmikian : Hai toewantoewan dan segala saoedara, telah kamoe tahoe, bahwa lamalah soedah dipilih AUah akan dakoe di-antara kamoe sakalian, soepaja orang kafir dapat mĕnengar pĕrkataan Indjil daripada moeloetkoe sĕrta pĕrtjaja akandia.

8. Maka Allah, jang mĕngĕtahoei akan segala hati, tĕlah mĕmbĕri kasaksian kapada mareka-itoe, sĕrta dikaroeniakannja Rohoe'lkoedoes kapada mareka-itoe, sapĕrti jang tĕlah dikaroeniakannja kapada kita;

9. Tiada djoega dibedakannja kita daripada mareka-itoe, disoetjikannja hati mareka-itoe dĕngan iman.

10. Sakarang mengapa maka kamoe mentjobai Allah hĕndak mĕngĕnakan pĕnggandaran pada tĕngkok sĕgala moerid itoe, jang tiada dapat ditanggoeng ohh nenekmojang kita ataw olih kita pon tidak :

11. Mĕlainkan pĕrtjaja kita bahwa dĕngan karoenia Toehan Isa Almasih kita bĕrolih salamat sapĕrti mareka-itoe djoega.

12. Maka diamlah sĕgala orang jang bĕrhimpoen itoe mĕnĕngarkan Barnabas dan Pa'oel bĕrtjĕritĕra akan hal bĕbĕrapa tanda dan m(Bdjizat, jang tĕlah di-adakan Allah sĕrta dĕngan dia di-antara sĕgala orang kafir.

13. Maka kemoedian daripada kadoewa ini soedah bĕrdiam dirinja, mĕnjahoetlah Jakoeb, katanja : Hai toewan-toewan dan saoedarasaoedara, dengarlah olihmoe akan pĕrkataankoe.

14. Bahwa tĕlah ditjĕritĕrakan olih Simon, bagaimana pada moelanja ditilik AUah akan ^mĕngambil bagai namanja soeatoe kaum dari antara sĕgala orang kafir.

15. Maka perkara ini pon satoedjoe dĕngan sabda sĕgala nabi, sapĕrti jang tĕrsoerat,

16. Boenjinja: Bahwa kĕmoedian daripada ini Akoe akan balik dan menĕgakan poela chaimah Da'oed,jang tĕlah roeboeh itoe, dan sĕgala p ĕ t j a h-pĕtjahannja akan koebaiki samoela sĕrta koe-bangoenkan poela a k a n d i a.

17. Soepaja orang jang lagi tinggal itoe mĕntjĕhari Toehan, dan lagi sĕgala orang kafir pon, jang mĕnjĕboet namakoe, dĕmikianlah firman Toehan, jang mĕngadakan pĕrkara ini.

18. Bahwa dehoeloe daripada awal zaman tĕlah dikĕtahoei Allah akan sĕgala pĕrboewatannja ;

19. Sĕbab itoe pada bitjarakoe baik, djangan kita mĕnjoesahkan orang, jang tĕlah balik kapada Allah dari antara sĕgala orang kafir itoe,

20. Mĕlainkan hĕndaklah kita bĕrkirim soerat kapada marekaitoe, soepaja didjaoehkannja dirinja daripada katjemaran brahala, dan daripada zina', dan daripada barang jang mati modar, dan daripada darah.

21. Karĕna daripada zaman dĕhoeloe kala pon adalah bagai Moesa orang jang mĕmasjhoerkan dia dalam tiap-tiap nĕgari, sĕrta dibatjakan oranglah toratnja dalam sĕgala masdjid pada sabilang hari sabat.

22. Hata, maka tatkala itoe pada bitjara segala rasoel dan toewa-toewa dengan sagĕnap sidang, baik mĕmilih orang dari antaranja dan mĕnjoeroehkan dia kanĕgari Aktioki dĕngan Pa'oel dan Barnabas, laloe dipilihnja