Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/252

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

m KISAH SĔGALA RASOEL XIV, XV.

ripada mĕmpĕrsĕmbahkan korban kapadanja.

19. Tĕtapi laloe datanglah bĕbĕrapa orang Jahoedi dari nĕgari Antioki dan Ikoni mĕngasoet orang banjak itoe dan dirĕdjamnja akan Pa'oel, laloe dihelakannja ija kaloewar nĕgari, karĕna pada sangka mareka-itoe ija soedah mati.

20. Tĕtapi sĕmantara sĕgala moerid itoe bĕrdiri koeUhngnja bangoenlah Pa'oel, laloe masoek kadaiam negari, maka pada kaĕsoekan harinja kaloewarlah ija dengan Barnabas pĕrgi kanegari Derbi.

21. Satĕlah soedah mareka-itoe mĕngchabarkan indjil dalam nĕgari itoe, dan banjak orang didjadikannja moerid, maka kĕmbalilah ija ka-Listĕra dan Ikoni dan Antioki,

22. Sambil mĕnĕtapkan hati sĕgala moerid, diberinja nasihat, soepaja tĕgoh mareka-itoe dalam iman, katanja: Bahwa ta'dapat tiada kita masoek kadalam karadjaan Allah dĕngan menanggoeng kasoekaran banjak.

23. Hata, satelah soedah ditĕntoekannja toewa-toewa bagai mareka-itoe dalam tiap-tiap sidang dĕngan ditoempangkan tangan dan dipintakan doa dan bĕrpoewasa, maka diserahkannja kapada Toehan, jang dipĕrtjaja olih marekaitoe.

24. Satĕlah soedah rasoel itoe mĕlaloei bĕnoea Pisidia, maka sampailah kadoewanja kabĕnoea Pampilia,

25. Dan satĕlah ija mĕngadjar dinĕgari Perga maka toeroenlah ija kanĕgari Atali.

26. Maka dari sana ija bĕrlajar ka-Antioki, tĕmpat jang dĕhoeloe kadoewanja disĕrahkan kapada karoenia Allah, soepaja dilakoekannja pĕkĕrdjaan, jang telah disĕlĕsaikannja itoe.

27. Satĕlah soedah sampai disana maka dihimpoenkannja sidang itoe, laloe ditjĕritĕr.akannja sĕgala pĕrkara bĕsar, jang tĕlah di-adakan Allah sĕrta dĕngan mareka-itoe dan pĕri hal diboekakannja pintoe iman bagai sĕgala orang kafir itoe. 28. Maka lama kadoewanja diam disana serta dengan sĕgala moerid itoe.

Fasal XV.


Sabĕrmoela, maka datanglah bĕbĕrapa orang dari tanah Joedea, laloe di-adjarnja sĕgala saoedara itoe, katanja : Djikalau tiada kamoe disoenatkan satoeroet Edat nabi Moesa, maka tiada bolih kamoe salamat.

2. Maka djadilah soeatoe pĕrsĕlisehan dan perbantahan boekannja kĕtjil antara Pa'oel dan Barnabas dĕngan mareka-itoe, maka ditĕntoekannja hendak mĕnjoeroehkan Pa'oel dan Barnabas dĕngan bĕberapa orang lain dari antara mareka-itoe pĕrgi ka-Jeroezalim mĕndapatkan sĕgala rasoel dan sĕgala toewa-toewa, jang disana, bertanjakan soeal ini.

3. Hata, satĕlah soedah marekaitoe dihantarkan olih sidang itoe kaloewar, maka bĕrdjalanlah ija mĕlaloei nĕgari Foeniki dan Samaria sambil ditjeritĕrakannja hal orang kafir pon tĕlah bĕrtobat, sahingga di-adakannja kasoekaan bĕsar kapada sĕgala saoedara itoe.

4. Satĕlah sampai mareka-itoe ka-Jeroezalim, disamboetlah olih sidang dan sĕgala rasoel dan sĕgala toewa-toewa akan mareka-itoe, laloe ditjĕritĕrakannja sĕgala perkara bĕsar, jang tĕlah di-adakan Allah sĕrta dĕngan mareka-itoe.

5. Tĕtapi bĕrbangkitlah bĕbĕrapa orang daripada medzhab orang Farisi, jang tĕlah beriman, katanja : Bahwa saharosnja mareka-itoe disoeroeh bĕrsoenat dan mĕnoeroet torat Moesa.