Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/251

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL XIV.

Fasal XIV.


Sabĕrmoela, maka kadoewa rasoel itoepon masoeklah kadalam masdjid orarig Jahoedi dinĕgari lk6niam itoe, laloe mĕngadjar orang, sahingga pĕrtjajalah banjak orang daripada Jahoedi dan Grika.

2. Tĕtapi sĕgala orang Jahoedi jang tiada pĕrtjaja itoe mengasoetkan sĕgala orang kafir, dipanasinja hati mareka-itoe akan sĕgala saoedara itoe.

3. Maka disana tinggallah kadoewanja itoe bĕbĕrapa lamanja sambil mengadjar dĕngan bebasnja akan hal Toehan, jang mĕmbĕri kasaksian akan perkataan karoenianja serta dibĕrinja poela bĕberapa tanda dan mdĕdjizat di-adakan olih tangannja.

4. Maka segala orang dalam nĕgari itoepon terbĕhagi doewa: ada satĕngah mareka-itoe disabĕlah orang Jahoedi dan satengah poela disabĕlah kadoewa rasoel itoe.

5. Maka sĕdang orang kafir dan orang Jahoedi sĕrta dengan sĕgala pĕnghoeloenja bĕrbitjara hĕndak mĕnganiajakan dan mĕrĕdjam akandia,

6. Dan sĕbab dikĕtahoeinja akan hal itoe, maka larilah ija kanĕgari Listĕra dan Derbi, ija-itoe dinĕgari Likaoni, dan kadjadjahan, jang koelihngnja itoe.

7. Maka disana kadoewanja pon mĕngchabarkan indjil.

8. Maka di-Listĕra itoe adalah doedoek sa'orang orang dĕngan lĕmah kakinja, ija-itoe loempoeh daripada pĕroet iboenja, bĕlom pĕrnah ija bĕrdjalan.

9. Maka didĕngarnja akan Pa'oel bĕrkata-kata, laloe dirĕnoeng olih Pa'oel akandia, serta dilihatnja orang itoe bĕriman bolih disĕmboehkan,

10. Maka kata Pa'oel dĕngan soeara jang njaring: Bangkitlah ĕngkau, bĕrdiri bĕtoel. Maka mĕlompatlah orang itoe laloe bĕrdjalan.

11. Dĕmi dilihat olih orang banjak akan perboewatan Pa'oel itoe, maka dinjaringkannja soearanja, katanja dĕngan bĕhasa Likaoni: Bahwa dewata tĕlah mĕndjĕlĕraa manoesia sĕrta toeroen kapada kita.

12. Maka akan Barnabas digĕlar olih mareka-itoe Joepiter dan akan Pa'oel dipanggilnja Merkoer, sĕbab ijalah jang bĕrkata-kata.

13. Maka datanglah kahin Joepiter, jang dihadapan nĕgari mareka-itoe, sambil mĕmbawa lĕmboe dĕngan karangan boenga kamoeka pintoe gĕrĕbang, hendak dikorbankan olihnja dan olih orang banjak itoe.

14. Tĕtapi dĕmi didĕngar ini olih kadoewa rasoel, ija-itoe Barnabas dan Pa'oel, maka dikojakkannja pakaijannja sĕndiri, sambil bĕrlarilari masoek kadalam orang banjak itoe, sĕrta bersĕroe-sĕroe,

15. Katanja: Hai toewan-toewan, mĕngapa maka kamoe bĕrboewat dĕmikian? Bahwa kami ini pon manoesia djoega, sama perangai dĕngan kamoe, dan kami mĕngadjar kamoe, soepaja kamoe balik daripada pĕrkara jang sia-sia ini kapada Allah jang hidoep, jang tĕlah mĕndjadikan langit dan boemi dan laoet dĕngan segala isinja;

16. Maka pada sĕgala zaman jang tĕlah laloe itoe dibiarkannja sĕgala orang kafir itoe bĕrdjalan pada djalannja sĕndiri.

17. Maka dalam pada itoepon dinjatakannja djoega dirinja dĕngan bĕrboewat baik dan menoeroenkan hoedjan kapada kita dari langit dan moesim boewah-boewah pon, jang mĕmĕnoehi hati kita dĕngan makanan dan kasoekaan.

18. Hata, maka dengan pĕrkataan ini soekar djoega mareka-itoe mĕnĕgahkan orang banjak itoe da