Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/227

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL III, IV.

ini: maka hĕndaklah kamoe mĕnoeroet akan dia daripada barang soeatoe katanja kapada kamoe.

23. Maka barang-siapa jang tiada menoeroet kata nabi itoe, orang itoe akan ditoempas dari antara b a n g s a n i a.

24. Behkan, dĕmikian pon sĕgala nabi-nabi daripada Samoeil dan kĕmoedian daripadanja, sabĕrapa banjak orang jang tĕlah bernoeboeat, itoepon tĕlah mĕngatakan tĕrdĕhoeloe akan hal masa ini.

25. Maka kamoe inilah anak sĕgala nabi itoe dan lagi poela warits pĕrdjandjian, jang tĕlah didirikari Allah bagai segala nenek-mojang kita, dĕmikianlah firmannja kapada Ibrahim: Bahwa sĕgala bangsa jang di-atas boemi akan bĕrolih bĕrkat dalam bĕnihmoe.

26. Maka tĕlah dibangkitkan Allah akan Anaknja, iia-itoe Isa, disoeroehkannja mĕndapatkan kamoe dĕhoeloe, akan mĕmberkati kamoe, ija-itoe soepaja ija mĕmbalikkan kamoe masing-masing daripada kadjahatannja.

Fasal IV.


Kalakian, sĕmantara marekaitoe lagi bĕrkata-kata kapada orang itoe, maka disĕrĕgap akan marekaitoe olih sĕgala imam dan penghoeloe kaabah dan orang Sadoeki.

2. Maka tĕrlaloe sakit hati sakalian orang itoe, sebab marekaitoe mĕngadjar orang banjak dan mĕmasjhoerkan hal dalam tsa adalah kabangkitan dari antara orang mati.

3. Maka ditangkapnja akan mareka-itoe, laloe dimasoekkannja kadalam pĕndjara sampai esoeknja, karĕna hari soedah malam.

4. Maka daripada orang jang tĕlah mĕnĕngar pĕrkataan itoe banjak jang pĕrtjaja, sahingga bilangan sĕgala orang jang pĕrtjaja itoe kira-kira lima riboe orang banjaknja.

5. Maka pada kaĕsoekan harinja bĕrhimpoenlah di-Jeroezalim sĕgala pĕnghoeloenja dĕngan sĕgala toewa-toewa dan chatib.

6. Dan Anas, imam-bĕsar, dan Kajafas dan Jahja dan Iskandar dan sabĕrapa banjak orang jang daripada kaum-koelawargaimam-bĕsar.

7. Satĕlah dibawanja akan mareka-itoe pada sama tĕngah maka bĕrtanjalah orang itoe akandia, katanja: Dĕngan koewasa siapa, ataw dĕngan nama siapa maka tĕlah kamoe mĕmboewat ini?

8. Tatkala itoe adalah Petroes pĕnoehlah hatinja dĕngan Rohoe'1koedoes, maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Hai segala pĕnghoeloe kaum, dan toewa-toewa Israil.

9. Tĕgal sakarang dĕngan pĕrentah hoekoem kami ini diperiksa sĕbab soeatoe kabadjikan, jang tĕlah di-adakan pada sa'orang sakit, olihnja djoega ija telah disemboehkan,

10. Maka kĕtahoeilah olih kamoe sakalian dan olih sĕgala orang Israil pon, bahwa dĕngan nama Isa Almasih, orang Nazaret, jang tĕlah kamoe palangkan dan jang dibangoenkan Allah dari antara orang mati, maka olih koewasa Dia djoega adalah orang ini bĕrdiri dihadapan kamoe dengan sĕmboehnja.

11. Maka ija djoega batoe, Jang tĕlah ditjĕlakan olihmoe, hai sĕgala toekang, dan ijapon tĕlah mĕndjadi kapala pĕndjoeroe.

12. Bahwa salamat itoe tiadalah dalam orang lain, karena dibawah langit tiada djoega nama lain dikaroeniakan kapada manoesia akan mĕndatangkan salamat kapada kita.