Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/228

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

220 KISAH SEGALA RASOEL IV.


13. Hata, maka, apabila mareka-itoe mĕlihat bĕrani hati Petroes dan Jahja itoe, sĕrta dikĕtahoeinja akan kadoewa orang ini tiada berĕlmoe, lagi tiada pandai, maka hairanlah marekaitoe, sĕrta dikenalnja akan kadoewanja dĕhoeloe adalah ija dengan Isa.

14. Maka sĕbab dilihatnja orang jang disĕmboehkan itoepon ada bĕrdiri dengan mareka-itoe, maka tiada dapat dibantahinja lagi.

15. Satĕlah soedah disoeroehnja kadoewa moerid itoe kaloewar dari dalam madjĕlis, maka berbitjaralah mareka-itoe sama sĕndirinja,

16. Katanja: Orang ini hendak kita pĕngapakan ? Karĕna adapon tĕlah di-adakan olihnja soeatoe mdĕdjizat jang njata, ija-itoe soedah katahoean kapada sĕgala orang jang di-Jeroezalim, maka tiada dapat kita bersangkal akandia.

17. Tĕtapi soepaja djangan makin lama makin masjhoerlah hal ini di-antara orang banjak, hĕndaidah kita mĕngamang-amang dia baik-baik, soepaja djangan raareka-itoe bĕrkata-kata dengan sa'orang djoea pon akan nama Isa itoe lagi.

18. Satĕiah dipanggilnja mareka-itoe, maka dipĕsankannja, katanja: Djangan sakali-kali kamoe bĕrkata ataw mengadjar dĕngan nama Isa itoe lagi.

19. Tĕtapi laloe sahoet Petroes dan Jahja: Hĕndaklah kamoe timbang baik-baik, adakah patoet kapada pĕmandangan Allah, djikalau kami mĕnoeroet kamoe tĕrlebih daripada mĕnoeroet Aliah?

20. Karĕna ta'dapat tiada kami bĕrkata-kata djoega akan sĕgala pĕrkara, jang tĕlah kami lihat dan kami dĕngar.

21. Hata, maka di-amangamangnja mareka-itoe lagi, laloe dilĕpaskannja, sĕbab takoetnja akan orang banjak itoe, karĕna soeatoepon tiada didapatinja, jang bohh dihoekoemkannja akan mareka-itoe, dan sĕgala orang itoepon mĕmoeliakan Allah dari karĕna pĕrkara, jang tĕlah djadi itoe.

22. Karĕna adapon orang, jang tĕlah disĕmboehkan dĕngan moĕdjizat itoe, adalah lĕbih daripada ĕmpat-poeloeh tahoen oĕmoernja.

23. Satĕlah soedah mareka-itoe dilĕpaskan, maka kĕmbalilah ija kapada taulannja dan ditjariterakannja sĕgala perkara, jang tĕlah dikatakan olih kapala-kapala imam dan sĕgala toewa-toewa itoe kapadanja.

24. Dĕmi didĕngar olih marekaitoe akan hal jang dĕmikian, maka dĕngan satoe hati djoega di-angkatnja soearanja kapada Allah, katanja: Ja, Toehan, ĕngkaulali Allah, jang tĕlah mĕndjadikan langit dan boemi dan laoet dĕngan segala isinja;

25. Dan jang tĕlah bĕfirman dĕngan lidah Da'oed, hambamoe, dĕmikian: Apa sebab maka gĕmpar orang kafir itoe, dan sĕgala bangsa itoe berpikirkan perkara jang siasia?

26. Bahwa sĕgala radja diboemi tĕlah bangkit dan sĕgala pĕnghoeloe pon telah bĕrhimpoen, hĕndak mĕlawan Toehan dan mĕlawan Masihnja.

27. Karĕna sasoenggoehnja Herodis dan Pontioes Pilatoes dĕngan orang kafir dan sĕgala bangsa Israil tĕlah bĕrhimpoen mĕlawan Anakmoe jang soetji, ija-itoe Isa, jang tĕlah kaulantik,

28. Soepaja dilakoekannja sĕgala sasoeatoe, jang tĕlah ditĕntoekan dĕhoeloe olih tanganmoe dan olih bitjaramoe, soepaja ija-itoe akan djadi.