Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/226

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

218 KISAH SĔGALA RASOEL IIL

tĕtapi barang jang ada padakoe itoe koe-bĕrikan: Dĕmi nama Isa Almasih, orang Nazaret itoe, bangkitlah ĕngkau laloe bĕrdjalan.

. Maka dipĕgangnja tangan kanannja, didirikannja ija; maka dĕngan sakoetika itoe djoega koewatlah kakinja dan mata-kakinja pon,

. Maka mĕlompatlah ija dan bĕrdiri, laloe bĕrdjalan masoek sĕrta dĕngan mareka-itoe kadalam kaabah , sambil bĕrdjalan sambil mĕlompat dan mĕmoedji Allah.

. Maka sĕgala orang mĕUhat dia bĕrdjalan sambil memoedji Allah.

. Maka dikenal oranglah akandia, bahwa inilah dia jang doedoek dipintoe kaabah, bĕrnama Pintoe Eloek, dĕngan meminta sĕdĕkah. Maka mareka-itoepon pĕnoehlah dĕngan hairan serta tĕrtjĕngangtjĕngang akan pĕrkara, jang telah djadi pada orang itoe.

. Adapon orang timpang, jang tĕlah disĕmboehkan itoe, adalah ija mĕrapatkan dirinja kapada Petroes dan Jahja, maka sĕgala orang pon sangatlah hairan dan bĕrkĕroemoeniah kapada kadoewanja dalam pĕnghadapan kaabah, jang bĕrnama Penghadapan Solaiman.

. Apabila dilihat Petroes akan hal jang dĕmikian maka katanja kapada mareka-itoe: Hai orang Israil, mĕngapa maka kamoe tĕrtjĕngang-tjĕngang akan hal ini? ataw mĕngapa maka kamoe sakalian mĕrĕnoeng akan kami ini, sa'olah-olah dĕngan koeasa ataw kabaktian kami sendirilah ija ini tĕlah didjadikan berdjalan?

. Bahwa AUahnja Ibrahim, Ishak dan Jakoeb, ija-itoe Allah nenek-mojang kita, telah mĕmoeliakan Anaknja, ija-itoe Isa, jang tĕlah kamoe serahkan katangan sĕtĕroenja, sĕrta kamoe mĕnjangkal akan dia dihadapan Pilatoes, tatkala PilatoGS hĕndak mĕlĕpaskau dia.

. Maka kamoe tĕlah mĕnjangkal akan orang jang soetji dan bĕnar itoe, sĕrta kamoe minta lĕpaskan bagaimoe sa'orang pĕmboenoeh.

. Dan tĕlah kamoe boenoeh akan Radja salamat, jang dibangoenkan Allah poela dari antara orang mati; maka atas pĕrkara inilah kami djadi saksi.

. Maka oUh namanja dan olih pĕrtjaja akan namanja adalah orang ini, jang kamoe lihat dan kamoekĕnal itoe tĕlah dikoewatkan , behkan, adapou iman jang olih Dia itoe, ija-itoe telah menjĕmboehkan orang ini dĕngan sampoernauja dihadapan kamoe sakaliau.

. Maka sakarang, hai saoedara-saoedara, koekĕtahoei akan hal tĕlah kamoe bĕrboewat itoe dengau bodohmoe, dan sĕgala pĕnghoeloe kamoe pon dĕmikian.

. Tĕtapi dĕmikiau tĕlah digĕnapi Allah sĕgala perkara, jang dikatakannja dĕhoeloe dengan lidah sĕgala nabinja, bahwa ta'dapat tiada Almasih itoe akan mĕrasai sangsara.

. Sĕbab itoe hendaklah kamoe bĕrsĕsal dan bĕrtobat, soepaja dihapoeskau sĕgala dosamoe dan soepaja datanglah masa kasĕuangan daripada hadlĕrat Toehau;

. Dan disoeroehkannja Isa Almasih, jang telah dinjatakau kapadamoe tĕrdĕhoeloe.

. Maka ta'dapat tiada sorga djoega mĕnjamboet akan dia sampai kapada masa segala sasoeatoe didirikan poela, saperti jang tĕlah dikatakan Allah dĕngau lidah sĕgala nabinja jang soetji itoe, daripada awal doeuia.

. Maka sasoenggoehnja Moesa tĕlah bĕrsabda kapada nenekmojang kita dĕmikian: Bahwa Toehau Allahmoeakaumĕuĕrbitkan bagaimoe dari antara sĕgala saoedaramoe sa'orang nabi sapĕrti akoe