Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/225

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL 11, III.

. Sĕbab itoe, kĕtahoeilah olihmoe dĕngan tĕntoenja, hai sĕgala orang isi roemah Israil, bahwa Isa, jang tĕlah kamoe palangkan , ijaitoe tĕlah didjadikan olih Allah akan Toehan dan Almasih

. Hata dĕmi didĕngarnja hal ini maka hilanglah hatinja, laloe kata mareka-itoe kapada Petroes dan kapada segala rasoel jang lain : Hai toewan-toewan dan saoedara sakalian , apakah jang patoet kami pĕrboewat?

. Maka kata Petroes kapada mareka-itoe: Hĕiidaklah kamoe bĕrtobat dan masing-masing kamoe dibaptisakan dĕmi nama Isa Almasih, soepaja dosamoe di-ampoeni, nistjaia kamoe pon kĕlak akan bĕroUh karoenia RohoeMkoedoes;

. Karĕna adalah pĕrdjandjian itoe bagai kamoe dan bagai anakanakmoe, dan bagai segala orang jang djaoeh-djaoeh pon, saberapa banjak orang, jang dipanggil bagainja olih Toehan AUah kita.

. Maka dengan bĕbĕrapa pĕrkataan jang lain-lain lagi disaksikannja sĕrta diberinja nasihat kapada mareka-itoe, katanja: Biarkanlah dirimoe dipĕliharakan daripada bangsa jang tĕrbalik ini,

. Arakian, maka sĕgala orang jang mĕnĕrima pĕrkataannja ini dĕngan soeka-hatinja itoepon dibaptisakan ; maka pada hari itoe ditambahkan pada bilangan mareka-itoe kira-kira tiga riboe orang banjaknja.

. Maka mareka-itoepon tĕtaplah dalam pĕngadjaran sĕgala rasoel dan dalam pĕrsakoetoean dan dalam memĕtjahkan roti dan mĕminta-doa.

. Maka datanglah takoet atas orang sakaHan, dan banjaklah mdĕdjizat dan tanda-tanda di-adakan olih sĕgala rasoel itoe.

. Hata, maka sĕgala orang jang pĕrtjaja itoepon adalah berhimpoen, dan sĕgala barang-barang mareka-itoe mĕndjadi sama pĕrolihan.

. Maka olih mareka-itoe didjoewallah sĕgala harta-bĕndanja, laloe dibĕhagi-bĕhaginjalah antara mareka-itoe sakalian, sakĕdar masingmasing bĕrhadjat.

. Maka sahari-hari marekaitoe sakalian pon tĕtap dalam kaabah dĕngan satoe hati sĕrta mĕmĕtjahkan roti daripada saboewah roemah kapada saboewah roemah, dimakannja bĕrsama-sama dĕngan soeka-tjita dan toeloes hatinja.

. Maka mareka-itoepon mĕmoedji Allah dan bĕrolih karidlaan di-antara segala orang. Maka pada sahari-hari ditambahi Allah sidang itoe dĕngan bĕbĕrapa orang, jang bĕrolih salamat.

FASAL III.


SABeRMOELA, maka Petroes dan Jahja bĕrsama-sama pon pĕrgilah kakaabah pada waktoe sembahjang, ija-itoe poekoel tiga pĕtang.

. Maka adalah sa'orang jang timpang daripada pĕroet iboenja, maka ija-itoe di-oesoeng, dilĕtakkan oranglah sahari-hari dipintoe kaabah, jang bernama Pintoe Eloek, akan mĕminta sĕkĕkah kapada orang jang masoek kadalam kaabah itoe.

. Apabila dilihatnja Petroes dan Jahja hĕndak masoek kadalam kaabah itoe, dipintanja sĕdekah.

. Maka Petroes dan jahja pon mĕrĕnoenglah akandia, sĕrta katanja: Pandanglah olihmoe kapada kami.

. Maka dipandangnjalah kapada kadoewanja sĕrta dĕngan harapnja akan bĕrolih barang soeatoe daripadanja.

. Maka kata Petroes: Bahwa ĕmas dan perak tiada padakoe;