Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/215

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL JAHJA XIX.


banja akan dia, maka bĕrsĕroelah mareka-itoe, katanja: Palangkan- lah dia; palangkanlah dia! Maka kata Pilatoes kapada mareka-itoe: Hĕndaklah kamoe djoega mengam- bil akandia dan mĕmalangkan dia, karĕna tiada koedapat apa-apa salahnja. . Maka sahoet orang Jahoedi kapadanja: Bahwa adalah pada kami satoe hoekoem , maka sa- pĕrti boenji hoekoem kami itoe patoetlah ija mati diboenoeh, sĕbab tĕlah didjadikannja dirinja Anak-Aliah. . Dĕmi didĕngar Pilatoes pĕr- kataan ini, maka makinlah bĕr- tambah takoetnja, . Laloe masoeklah ija poela kadalam gĕdoeng-bitjara, katanja kapada Isa: Engkau darimana? Maka tiada disahoet olih Isa akandia. . ^Laloe kata Pilatoes kapada- nja: Engkau ta'maoe berkata-kata kapadakoekah ? tiadakah ĕngkau tahoe bahwa akoe bĕrkoewasa mĕ- malangkan dikau dan bĕrkoewasa djoega mĕlĕpaskan dikau? . Maka sahoet Isa: Bahwa tiada bolih ĕngkau bĕrkoewasa atas akoe ini, djikalau tiada di- anoegrahakan kapadamoe dari atas; sĕbab itoe adapon orang, jang tĕlah mĕnjĕrahkan akoe kapadamoe , mareka-itoelah terlĕbih bĕsar do- sanja. . Maka daiipada koetika itoe djoega olih Pilatoes ditjĕhari djalan hĕndak mĕlĕpaskan dia, tĕtapi bĕr- sĕroelah orang Jahoedi, katanja: Djikalau engkau mĕlĕpaskan orang ini, boekannja ĕngkau sohbat Kai- sar; barang-siapa jang mĕndawa dirinja radja ijalah mĕndoerhaka kapada Kaisar, . Hata, satĕlah didĕngar olih Pilatoes akan pĕrkataan ini, maka dibawanja akan Isa kaloewar, laloe doedoeklah ija di-atas koersi hakim di tĕmpat jang bĕrnama Hamparan Batoe, dan dĕngan bĕhasa Ibrani Gabata namanja. . Adapon pada waktoe itoe adalah kasadiaan Pasah, ija-itoe hampir poekoel doewa-bĕlas tĕngah hari; maka kata Pilatoes kapada orang Jahoedi: Lihatlah akan Ra- djamoe ! . Maka bĕrsĕroe-sĕroelah ma- reka-itoe: Njahkanlah dia; njah- kanlah dia ! Palangkanlah dia! Maka kata Pilatoes kapada mareka- itoe: Akoe palangkankah Radja- moe? Maka sahoet sĕgala kapala imam : Bahwa pada kami tiada- lah radja lain, mĕlainkan Kaisar djoega. . Satĕlah itoe maka Pilatoes pon mĕnjĕrahkan ]sa kapada ma- reka-itoe akan dipalangkan, laloe di-ambil olih mareka-itoe akan Isa dibawanja akan dia pĕrgi. . Maka kaloewarlah Isa dĕngan mĕngangkat kajoe-palangnja sam- pai katĕmpat jang bĕrnama Tĕm- pat-Tĕngkorak , ija-itoe dengan be- hasa Ibrani Golgota namanja. . Maka ditĕmpat itoe dipalang- kan oranglah Isa sĕrta dĕngan doewa orang lain pon disabĕlah- mĕnjabĕlahnja , dan Isa pon di- tĕngahnja. . Maka olih Pilatoes pon disoe- ratkanlah soeatoe alamat, diboe- boehnja di-atas kajoe palang itoe, maka soerat itoe demikian boenji- nja: IsA orang nazaret, radja ORANG JAHOEDI. . Maka banjaklah daripada orang Jahoedi ada mĕmbatja ala- mat itoe, karĕna tĕmpat Isa dipa- langkan itoe dĕkat negari; maka soerat itoepon ditoeUskan dĕngan bĕhasa Ibrani dan Grika dan Roem. . Maka kata sĕgala kapala imam orang Jahoedi kapada Pila- toes: Djanganlah ditoeliskan ija radja orang Jahoedi, mĕlainkan dikatakannja : Akoelah radja orang Jahoedi.