Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/216

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

208 INDJIL JAHJA XIX.


. Maka sahoet Pilatoes: Ada- pon barang jang koetoelis itoe, ija-itoe telah soedah koetoelis. . Arakian, satĕlah soedah di- palangkan olih orang lasjkar akan isa, di-ambilnja sĕgala pakaijan- nja, dibĕhaginja ĕmpat, ija-itoe sa'orang satoe bĕhagian; danlagi djoebahnia. Adapon djoebahnja itoe tiada djahitannja, mĕlainkan satĕ- noenan djoea dari atas sampai kabawah. . Maka kata orang lasjkar itoe sa'orang kapada sa'orang: Djanganlah kita tjarikkan, mĕlain- kan baiklah kita boewang oendi, kita lihat siapa mendapat dia. Maka ija-itoe soepaja gĕnaplah pĕrkataan jang tĕrsĕboet dalam alKitab, boenjinja: Bahwa ma- reka-itoe tĕlah mĕmbĕhagi- bĕhagi pakaijankoe pada sama sĕndirinja dan atas djoebahkoe mareka-itoe mĕmboewang oendi. Maka sĕgala pĕrkara itoe dipĕrboewat djoega olih orang lasjkar itoe. . Maka dĕkat dĕngan kajoe palang Isa itoe adalah bĕrdiii iboenja, dan saoedara pĕrampoean iboenja, dan Mĕiiam bini Kleopas, dan Mĕiiam Magdalena. . Dĕmi tĕrlihatiah Isa akan iboenja, dan akan moerid kĕkasih- nja, itoepon ada bĕrdiri dĕkat, maka katanja kapada iboenja: Hai pĕrampoean, lihatlah anakmoe. . Laloe kata Isa kapada moerid itoe: Lihatlah iboemoe! Maka dari- pada koetika itoe djoega dibawa olih moerid itoe akan Mĕriam karoemahnja. . Kĕmoedian daripada itoe, sĕbab dikĕtahoei olih Isa akan hal tĕlah djadi sĕgala sasoeatoe, dan soepaja genaplah pĕrkataan alKitab, maka katanja: Akoe bĕr<1ĕhaga. . Maka adalah tĕrlĕtak disitoe saboewah bĕdjanah pĕnoeh tjoeka; maka di-isi oranglah saboewah loemoet-karang dĕngan tjoeka, di- boeboehnja di-atas hisop, laloe disampaikannja kamoeloet Isa. . Satĕlah soedah dikĕtjap Isa tjoeka itoe, maka katanja: Soedah djadi; laloe tertoendoeklah kapa- lanja dan poetoeslah njawanja. . Maka sĕbab pada koetika itoe adalah kasadiaan dan soepaja djangan sĕgala toeboeh itoe tinggal tĕigantoeng dikajoe-palang pada hari sabat itoe, katena sabat itoe- lah hari bĕsar, maka dipintalah olih orang Jahoedi kapada Pilatoes, soepaja kaki orang jang dipalang- kan itoe dipatahkan dan maitnja pon ditoeroenkan. . Maka datanglah orang lasj- kar itoe , laloe dipatahkannja ka- doewa belah kaki orang satoe dan kadoewa bĕlah kaki orang satoenja, jang dipalangkan sertanja; . Tĕtapi apabila mareka-itoe datang kapada Isa, dilihatnja ija soedah raati, maka sebab itoe tiada dipatahkannja kakinja; . Mĕlainkan sa'orang lasjltar mĕnikam lamboeng Isa dengan toembaknja, laloe kaloewarlah da- rah dĕngan ajar. . Adapon orang jang tĕlah mĕlihatnja, ija-itoe mendjadi saksi dan bĕnarlah kasaksiannja, karĕna tahoelah ija bahwa ija mĕngatakan barang jang bĕnar, soepaja kamoe poti pĕrtjaja; . Kaiĕna sĕgala pĕrkara ini tĕlah djadi, soepaja gĕnaplah pĕr- kataan alKitab, boenjinja: Bahwa sabatang toelangnja pon tiada akan dipatahkan. . Dan lagi soeatoe perkataan alKitab, boenjinja: Bahwa ma- reka-itoe akan mĕmandang kapada dia, jang tĕlah diti- k a m n j a. . Hata, maka kĕmoedian dari- pada itoe pĕrgilah Joesoef, orang Arimatea, ija-itoe sa'orang moerid Isa djoega, tetapi dengan sĕm- boeni, sĕbab takoetnja akan orang Jahoedi, dipintanja idzin kapada