Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/214

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

206 INDJIL JAHJA XVIII, XIX.


Apakah toedoehan kamoe bawa akan orang ini? . Maka mĕnjahoetlah mareka- itoe kapada Pilatoes: Djikalau kiranja orang ini boekan orang doerhaka adanja, masakan kami mĕmbawakan dia kapada toewan. d. Maka kata Pilatoes kapada mareka-itoe : Ambillah olihmoe akandia, hoekoemkanlah dia sa- toedjoe dĕngan boenji toratmoe. Laloe kata orang Jahoedi kapada- nja: Tiada bĕrkoewasakami mĕng- hoekoemkan orang akan mati di- boenoeh. . Maka ija-itoe soepaja gĕnap- lah pĕrkataan, jang tĕlah dikata- kan Isa akan pĕri hal bagaimana ija akan mati kĕlak. . Maka Pilatoes pon masoek- lah poela kadalam gedoeng bitjara, laloe dipanggilnja Isa, katanja: Ijakah engkau radja orang Jahoedi? . Maka sahoet Isa kapadanja: Adapon katamoe ini dari sĕndiri- moekah, ataw orang lainkah mĕ- ngatakan dia kapadamoe akan halkoe? . Maka sahoet Pilatoes: Akoe ini orang Jahoedikah ? Bahwa bang- samoe dan sĕgala kapala imam pon tĕlah mĕnjĕrahkan dikau ka- padakoe ; apakah pĕrboewatanmoe ? . Maka sahoet Isa: Bahwa karadjaankoe itoe boekan karadjaan doenia ini; djikalau kiranja kara- djaankoe soeatoe karadjaan doenia ini, nistjaja tĕlah mĕlawanlah se- gala hambakoe, soepaja djangan akoe disĕrahkan kapada orang Ja- hoedi, tĕtapi sakarang karadjaan- koe boekan disini. . Laloe kata Pilatoes kapada- nja: Ĕngkau sa'orang radjakah? Maka sahoet Isa: Bĕnarlah kata- moe, akoe ini sa'orang radja. Maka sĕbab itoelah akoe telah djadi, dan sĕbab itoe djoega akoe tĕlah datang kadalam doenia, soepaja akoe mĕn- djadi saksi akan kabĕnaran. Ba- rang-siapa jang daripada kabena- ran, ija-itoe mĕnĕngar akan pĕr- kataankoe. . Maka kata Pilatoes kapada- nja: Apakah kabĕnaran itoe? Sa- tĕlah ija berkata dĕmikian kaloe- warlah ija poela kapada orang Jahoedi, laloe katanja kapada ma- reka-itoe: Bahwa tiadalah akoe mĕn- dapat apa-apa salahnja orang ini. . Tĕtapi adalah adat kamoe, bahwa pada masa hari raja Pasah akoe mĕlĕpaskan sa'orang bagai- moe; maoekah kamoe akoe mĕlĕ- paskan bagaimoe radja orang Ja- hoedi itoe? . Maka bĕrsĕroelah mareka-itoe sakalian poela, katanja: Djanganlah dia, mĕiainkan Barabas. Maka Barabas itoe sa'orang pĕmboenoeh adanja. FASAL XIX. SABeRMOELA, maka olih Pilatoes di-ambil akan Isa, laloe disĕsahnja. . Maka olih segalaorang lasjkar di-annjamkan saboewah makota daripada doeri, laloe dikĕnakannja pada kapala Isa, sĕrta dipakaikan- nja poela badjoe jang oengoe war- nanja, . Laloe katanja: Daulat, hai radja orang Jahoedi! maka ditam- par olih mareka-itoe akandia. . Arakian, maka Pilatoes pon kaloewarlah poela, sĕrta katanja kapada mareka-itoe : Lihatlah olih- moe, bahwa akoe mĕmbawa ka- loewar akandia kapadamoe, soe- paja dikĕtahoei olihmoe, satoe salah pon tiada koedapat padanja. . Hata, maka Isa pon kaloe- warlali berpakaikan makota doeri dan bĕrbadjoe jang oengoe warna- nja. Laloe kata Pilatoes kapada mareka-itoe: Lihatlah akan ma- noesia ! . Dĕmi dilihat olih kapala- kapala imam dĕngan sĕgala ham-