Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/206

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

498 INDJIL JAHJA XIV.


tjajalah akan dakoe olih sĕbab sĕgala pĕrboewatan itoe. . Sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Barang- siapa jang pĕrtjaja akan dakoe, ija pon akan memboewat sĕgala pĕrboewatan jang koepĕrboewat itoe, dan ija pon akan mĕmboe- wat jang lĕbih bĕsar daripada ini, karĕna akoe ini pĕrgi kapada Bapakoe. . Dan barang apa jang kamoe pinta dĕngan namakoe, akan koe- adakan, soepaja Bapa dipermoelia- kan dalam jang Anak. . Djikalau kamoe mĕminta barang soeatoe dĕngan namakoe, maka akoe akan mĕngadakan dia. . Djikalau kamoe raĕngasihi akoe, hĕndaklah kamoe memĕliha- rakan sĕgala hoekoemkoe. . Bahwa akoe akan mĕmohon- kan kapada Bapa, maka Ija pon akan mĕmberikan kamoe soeatoe Pĕnghiboer jang lain , soepaja ija tinggal dĕngan kamoe sampai sa- lama-lamanja ; . Ija-itoe Roh kabĕnaran, jang tiada dapat ditĕrima olih doenia, karĕna doenia itoe tiada mĕhhat dia, dan tiada mĕngĕnaldia; tetapi kamoelah mĕngĕnal dia, karĕna diamlah ija dĕngan kamoe, dan ija pon akan ada didalammoe. . Bahwa tiada koetinggalkan kamoe piatoe, karĕna akoe akan datang kĕlak mĕndapatkan kamoe poela. . Bahwa sakoetika lagi lamanja maka doenia tiada akan mĕUhat akoe, tĕtapi kamoe akan mĕUhat akoe , karĕna akoe hidoep dan kamoe pon akan hidoep djoega. . Maka pada hari itoe akan kamoe tahoe , bahwa akoe dalam Bapa, dan kamoe dalam akoe, dan akoe dalam kamoe. . Barang-siapajang mĕmĕgang sĕgala hoekoemkoe dan mĕmĕUha- rakan dia, maka ija-itoelah jang mĕngasihi akoe; dan barang-siapa jang mĕngasihi akoe, ijapon akan dikasihi olih Bapakoe, dan lagi akoe pon akan mĕngasihi dia sĕrta mĕnjatakan dirikoe kapadanja. . Maka kata Joedas, boekan jang Iskariot: Ja Toehan, bagai- mana ini maka Toehan akan mĕnjatakan diri Toehan kapada kami dan boekan kapada doenia itoe? . Maka disahoet Isa sĕrta katanja kapadanja: Barang-siapa jang mĕngasihi akoe , ta'dapat tiada dipĕliharakannja pĕrkataan- koe ; maka Bapakoe pon akan mĕngasihi dia dan kami akan da- tang kapada orang itoe dan diam' dĕngan dia. . Maka barang-siapajangtiada mĕngasihi akoe, ija-itoe tiada djoega mĕmĕliharakan perkataankoe ; ma- ka adapon perkataan jang kamoe dĕngar itoe boekan akoe poenja, mĕlainkan Bapa poenja jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe. . Adapon sĕgala perkara ini koekatakan kapadamoe selagi akoe ada dĕngan kamoe. . Tĕtapi Pĕnghiboer, ija-itoe Rohoe'lkoedoes, jang akan disoe- roehkan olih Bapa sĕbab namakoe, ija-itoe akan mengadjar sĕgala pĕr- kara itoe kapadamoe sĕrta mĕngi- ngatkan kamoe sĕgala perkara, jang tĕlah koekatakan kapadamoe itoe. . Maka koe-tinggalkan salamat padamoe : koe-bĕrikan kamoe sala- matkoe; adapon pĕmbĕriankoe itoe boekan sapĕrti pembĕrian doenia ini; djangan soesah hatimoe dan djangan takoet. . Maka tĕlah kamoe dĕngar katakoe kapadamoe, bahwa akoe akan pĕrgi , kĕmoedian datang kĕmbali kapadamoe. Djikalau ka- moe mĕngasihi akoe, nistjaja soeka- tjitalah hatimoe sĕbab katakoe: Bahwa akoe pĕrgi kapada Bapa, karĕna Bapakoe itoe lĕbih daripa- dakoe.