Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/197

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL JAHJA X, XI.


endah-endah daripada Bapakoe tĕlah koetoendjoek kapadannoe, maka sĕbab pĕi boewatan jang ma- nakah kamoe hĕndak mĕiedjam akoe? . Maka sahoet orang Jahoedi: Bahwa sebab pĕrboewatan jang baik itoe tiada kami rĕdjam akan dikau, mĕlainkan sebab hoedjat, dan sĕbab ĕngkau ini sa'orang manoesia mĕndjadikan dirimoe Allah. . Maka sahoet Isa kapada ma- reka-itoe: Boekankah dalam toiat moe pon tĕrsĕboet demikian: Akoe tĕlah bĕtirman: bah- wa kamoelah alihah. . Maka djikalaumareka, jang bĕrolih tirman Allah itoe, dipang- gil alihah dan alKitab pon tiada bolih di-obahkan, . Maka patoetkah kamoe ka- takan kapada orang, jang tĕlah disoetjikan Allah, dan jarig disoe- roehkannja kadalam doenia: Bahwa ĕngkau hoedjat sĕbab katakoe: Akoe ini Anak-Allah? . Djikalau tiada koepĕrboewat sĕgala pĕrboewatan Bapakoe, dja- ngan kamoe pĕrtjaja akandakoe. . Tĕtapi djikalau akoe mĕm- pĕrboewat dia dan tiada kamoe pĕrtjaja akan dakoe sakalipon, maka pĕrtjajalah akan pĕrboewa- tan itoe, soepaja dikĕtahoei dan dipĕrtjaja olihmoe, bahwa Bapa ada dalam akoe, dan akoe pon dalam Bapa. . Maka kĕmbali ditjĕhari dja- lan oUh mareka-itoe hĕndak mĕ- nangkap Isa, tĕtapi loepoetlah ija daripada tangannja. . Arakian, maka Isapon kĕm- balilah kasaberang Jarden, katĕm- pat Jahja moeloe-moela mĕmbap- tisakan orang, maka tinggallah ija disana. . Maka datanglah banjak orang mĕndapatkan Isa sĕrta kata ma- reka-itoe: Soenggoeh pon Jahja tiada mĕngadakan moĕdjizat, tĕtapi sĕgala pĕrkara, jang^ tĕlah dikata- kan Jahja akan hal orang ini, itoe bĕnar adanja. . Maka disana adalah banjak orang jang pĕitjaja akan Isa. FASAL XL SABĕRMOELA, maka adalah sa'- orang-orang sakit, jang bĕrmana Lazaroes dari Baitani , ija-itoe doesoen tĕmpat diam Mĕriam dan lYJarta, saoedaranja pĕrampoean. . (Maka ija-inilah Mĕriam, jang tĕlah mĕnjiiamkan minjak baoe- baoewan kapada Toehan dan jang mĕnjapoe kaki Toehan dĕngan ramboetnja dan ija djoega jang ĕmpoenja saoedara laki-laki Laza- roes itoe sakit). . Maka kadoewa saoedaranja pĕrampoean ini pon mĕnjoeroeh- kan orang pĕrgi mĕndapatkan Isa, katanja: ja Toehan, bahwa-sanja orang jang Toehan kasihi itoe sakit. . Dĕmi didĕngar Isa akan hal itoe maka katanja: Bahwa pĕnjaicit ini tiada kapada mati, mĕlainkan kapada kamoeliaan AUah , soepaja Anak-Allah dipermoeliakan olih sĕbabnja. . Maka akan Marta dan saoe- daranja pĕrampoean dan Lazaroes itoe dikasihi olih Isa. . Hata, satelah didĕngar Isa akan hal Lazaroes itoe sakit, maka tinggal djoega ija disana doewa hari lagi. . Kĕmoedian daripada itoe ka- tanja kapada moerid-moeridnja : Mari, kita pĕrgi katanah Joedea kĕmbali. . Maka kata moerid-moeridnja kapadanja: Ja goeroe! beharoe sĕdikit hari laloe orang Jahoedi hĕndak meloetari Toehan dengan batoe, maka sakarang Toehan hĕndak kasana lagi? . Maka sahoet Isa: Boekankah