Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/195

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL JAHJA IX, X.


samata-mata, maka engkau hĕndak mĕngadjar kamikah ? Hata maka ditoelaknja akan dia kaloewar. . Kalakian, maka kadĕngaran- lah chabar kapada Isa mĕngatakan orang boeta itoe tĕlah ditoelaknja kaloewar; maka apabila ija bĕrtĕ- moe dĕngan dia kata Isa kapa- danja: Pĕrtjajakah ĕngkau akan Anak-Allah? . Maka sahoet orang itoe: ja Toewan, siapa garangan dia, soe- paja bolih sĕhaja pĕrtjaja akan dia. . Maka kata Isa kapadanja: Bahwa ĕngkau soedah mĕlihatdia, dan jang berkata-kata dĕngan di- kau itoelah dia. . Maka katanja: ja Toehan, pĕrtiajalah sehaja. Laloe ija pon mĕnjĕmbah soedjoed kapadanja. . Maka kata Isa: Adapon ka- datangankoe dalam doenia ini, ija-itoe akan soeatoe pehoekoeman, soepaja orang boeta dapat mĕlihat. dan orang jang melihat pon mĕn- djadi boeta. . Maka kadĕngaranlah perka- taari ini kapada orang Farisi, jang hampir dĕngan Isa itoe, laloe kata mareka-itoe kapadanja: Kami pon boetakah? . Maka sahoet Isa kapada ma- reka-itoe: Djikal^iu kiranja kamoe boeta, maka tiada dosa padamoe; tĕtapi sakarang katamoe: Kami mĕlihat, maka sebab itoelah dosa- moe kĕkal djoega. FASAL X. Batiwa sasoenggoeh-soenggoeh- nja akoe berkata kapadamoe, barang-siapa jang tiada masoek daripada pintoe kadalam kandang kambing, melainkan jang meman- djat masoek daripada djalan jang lain, ija-itoelah pentjoeri dan pĕ- njamoen adanja. . Tĕtapi orang jang masoek daripada pintoe, ija-itoelah gom- bala kambing. . Maka olih pĕnoenggoe pintoe diboekai akandia, dan sĕgala kam- bingnja pon mĕnengar akan soea- ranja, maka dipanggilnja akan kambing-kambingnja masirig-ma- sing dĕngan namanja, laloe diba- wanja kaloewar. . Satĕlah soedah dikaloewar- kannja maka bĕrdjalanlah ija di- hadapannja dan segala kambingnja pon mĕngikoet dia, sĕbab dikĕnal- nja akan boenji soearanja. . Tĕtapi sakali-kali tiada di- ikoetnja akan orang lain , mĕlain- kan larilah sĕgala kambing itoe daripadanja, sebab tiada dikĕnalnja akan boenji soeara orang lain itoe. . Adapon peroepamaan ini di- katakan Isa kapada orang itoe, tĕtapi tiada mareka-itoe mĕngĕrti barang jang dikatakannja kapa- danja. I. Sĕbab itoe kata Isa kapada mareka-itoe poela: Bahwa sasoeng- goeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe: Akoelah pintoe kam- bing itoe. . Sĕgala orang jang telah datang dĕhoeloe daripadakoe, ija-itoe pĕn- tjoeri dan pĕnjamoen adanja, tĕtapi olih sĕgala kambing itoe tiada di- dĕngar akan boenji soearanja. . Bahwa akoe inilah pintoenja; djikalau barang sa'orang masoek daripadakoe, maka ijapon akan tĕrpĕlihara, dan ijapon akan ma- soek kaloewar dan mĕndapat makan. . Maka pĕntjoeri itoe tiada datang, mĕlainkan hĕndak mĕn- tjoeri dan membantai dan mĕmbi- nasakan; tĕtapi akoe datang soe- paja bolih mareka-itoe hidoep dan bĕrolih kalempahan. II. Bahwa akoelah gombala jang baik; adapon gombala jang baik itoe ija membĕrikan djiwanja ganti sĕgala kambing itoe. . Tĕtapi orang opahan, jang