Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/194

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

186 INDJIL JAHJA IX.


orang Farisi: Bahwa orarig itoe boekan daripada Allah, karĕna tiada di-endahkannja hari sabat. Kata satĕngah raareka-itoe : Mana bolih orang jang bĕrdosa mĕnga- dakan mdĕdjizat jang dĕniikian? Maka djadilah persĕlisehan di-an- tara mareka-itoe. . Maka kĕmbaUlah poeia kata mareka-itoe kapada orang jang dĕhoeloe boeta itoe : Adapon ĕng- kaii ini, apa katamoe akan hal orang itoe, sĕdang telah ditjelek- kannja matamoe? Maka sahoetnja: Bahwa Ijalah sa'orang nabi. . Maka tiada orang Jahoedi pĕrtjaja akandia, bahwa dĕhoeloe ija boeta, sakarang soedah ditjĕ- lekkan matanja, sĕbab itoe dipang- gilnja iboe-bapa orang, jang tjĕlek matanja; . Laloe ditanjakannja, kata- nja: Ijakah ini anakmoe, jang kamoe katakan tĕlah djadi dengan boeta? sakarang bagaimana dapat ija mĕliliat? . Maka sahoet iboe-bapanja kapada mareka-itoe: Kami tahoe bahwa ija inilah anak kami, lagi- pon ija tĕlah djadi dĕngan boe- tanja ; . Tĕtapi bagaimana sakarang ija dapat mehhat tiada kami tahoe, ataw siapa jang tĕlah mĕntjĕlek- kan matanja pon kami koerang pĕriksa; bahwa soedah sampai dĕmoernja, tanjalah akandia, bolih ija mĕnjahoet akan hal dirinja. . Maka iboe-bapanja pon bĕr- kata dĕmikian, sĕbab takoetnja akan orang Jahoedi, karĕna orang Jahoedi itoe soedah safakat, djika- lau barang sa'orang mĕngakoe akan dia Almasih, maka orang itoe akan diboewang dari dalam masdjid. . Maka itoelah sĕbabnja kata iboe-bapanja : Bahwa soedah sam- pai dĕmoernja; tanjalah akandia. . Maka sakali lagi dipanggil olih mareka-itoe akan orang jang dĕhoeloe boeta itoe , laloe kata mareka-itoe kapadanja : Bĕrilah sĕgala poedji akan Allah, karena kami tahoe bahwa orang itoelah orang bĕrdosa adanja. . Maka sahoetnja: Entah ija orang bĕrdosa, akoe koerang pĕ- riksa; mĕlainkan jang akoe tahoe, dĕhoeloe akoe boeta , sakarang matakoe tjĕlek. . Maka kata mareka-itoe poela kapadanja: Engkau dipĕngapakan- nja; bagaimana garangan ditjelek- kannja matamoe? . Maka sahoetnja kapada ma- reka-itoe: Soedah koekatakan ka- padamoe; boekan kamoe soedah mĕnĕngarnja; mĕngapa maka ka- moe hĕndak mĕnĕn^ar dia poela? maoekah kamoe pon mĕndjadi moeridnja? . Laloe dimaki-maki olih ma- reka-itoe akan dia sambil katanja: Engkau djoega moeridnja, tetapi kami ini moerid Moesa. . Kami tahoe bahwa Allah tĕlah bĕtirman kapada Moesa, tĕtapi akan orang itoe tiada kami tahoe dari mana datangnja. . Maka sahoet orang itoe ka- pada mareka-itoe, katanja: Inilah soeatoe perkara adjaib maka kamoe tiada tahoe dari mana datangnja, akan tĕtapi ija djoega jang tĕlah mĕntjĕlekkan matakoe. . Lagipon kita tahoe bahwa tiada diloeloeskan Allah akan doa orang bĕrdosa, melainkan orang jang bĕribadat kapada AUah dan jang mĕnoeroet katiĕndaknja, maka doa orang itoelah diloeloeskannja. . Bahwa daripada awal doenia bĕlom pĕrnah kadĕngaran sa'orang manoesia mĕntjĕlekkan mata orang, jang tĕlah djadi dengan boetanja. . Djikalau kiranja orang itoe boekan daripada Allah, maka soea- toepon tidak dapat diboewatnja. . Maka disahoet mareka-itoe kapadanja, katanja: Bahwa ĕng- kau ini tĕlah djadi dalam dosa