Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/193

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL JAHJA. VIII, IX.


. Bahwa Ibrahim, mojangmoe itoe, tĕlah rindoe ija hĕndak mĕn- dapati zamankoe; niaka telah dida- patinja akandia sĕrta dĕngan soe- ka-tjita hatinja. . Laloe kata orang Jahoedi kapadanja: Bahwa oĕmoermoe bĕ- lom lagi lima-poeloeh tahoen , maka ĕngkau soedah mĕlihat Ibra- himkah? . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe : Sasoenggoeh-soenggoeh- nja akoe berkata kapadamoe, bah- wa dĕhoeloe daripada djadi Ibra- him soedah ada akoe. . Hata maka mareka-itoe pon mĕmoengoetlah batoe hĕndak mĕ- limpari Isa, tetapi Isa bĕrlindoeng- kan dirinja sĕrta kaloewar dari dalam kaabah dĕngan bĕrdjalan dari tĕngah-tengah mareka-itoe ; maka demikian laloelah ija. FASAL IX. Maka sĕrta Isa bĕrdjalan laloe, dilihatnja sa'orang jang boeta da- ripada moela djadinja. . Maka bĕrtanjalah moerid- moeridnja, katanja: ja Goeroe, siapa garangan tĕlah berboewat dosa, oranginikah, ataw iboe-ba- panjakah, maka ija-ini diperanak- kan dĕngan boeta? . Maka sahoet Isa: Boekan orang ini tĕlah bĕrboewat dosa, boekan iboe-bapanja, mĕlainkan inilah dĕmikian soepaja perboewa- tan Allah dinjatakan padanja. . Ta'dapat tiada akoe mĕngĕr- djakan pĕkĕrdjaan Allah, jangtĕlah mĕnjoeroehkan dakoe, selagi hari sijang; bahwa malam akan datang kĕlak apabila sa'orang pon tiada bolih bĕkĕrdja. . Sĕlagi akoe dalam doenia maka akoelah terang doenia. . Satĕlah soedah Isa bĕrkata dĕmikian maka bĕrloedahlah ija ditanah , dipĕrboewatnja lĕmbek dĕngan loedahnja, laloe disapoe- kannja tanah lembek itoe pada mata orang boeta itoe, . Sambil katanja: Pĕrgilah ĕng- kau, basoehkan dirimoe dalam kolam Siloam (jang tersalin ertinja : Disoeroehkan). Maka pĕrgilah ija mĕmbasoehkan dirinja, laloe kĕm- balilah ija dĕngan tjelek. . Arakian , maka kata orang jang sakampoeng dĕngan dia, dan bĕbĕrapa orang lain pon jangtĕlah mĕlihat dia tatkala boetanja: Boe- kankah ini dia jang doedoek minta- minta sĕdekah itoe? . Maka kata satĕngah orang: Inilah dia; dan kata satĕngah orang poela: Ija ini saroepa dĕngan dia. Maka kata ija sĕndiri: Akoe- lah dia. . Laloe bĕrtanjalah mareka- itoe akandia: Bagaimana ini maka matamoe soedah tjĕlek? . Maka ija pon mĕnjahoet, katanja: Bahwa orang jang ber- nama Isa itoe telah memboewat tanah lembek, disapoekannja pada matakoe, sĕrta katanja: Pĕrgilah ĕngkau basoeh kakolam Siloam. Maka pĕrgilah akoe dan koebasoeh, laloe tjĕleklah matakoe. . Maka kata mareka-itoe ka- padanja: Dimana ija? Maka sahoet- nja: Tiada akoe tahoe. . Maka olih orang itoe dibawa akandia, ija-itoe akan orang jang dĕhoeloe boeta itoe, kapada orang Farisi. . Adapon tatkala dipĕrboewat Isa tanah lĕmbek dan ditjĕlekkan- nja matanja, ija-itoe pada hari sabat. . Maka ditanja poela olih orang Farisi akandia bagaimana ija tĕlah mĕndapat pĕnglihatan itoe. Maka sahoetnja kapada ma- reka-itoe : Diboeboehnja tanah lĕm- bek pada matakoe, maka koe-ba- soeh, laloe tjĕlek. . Sĕbab itoe kata satĕngah