Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/172

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca


INDJILOE'LKOEDOES


JANG TERSOERAT


OLIH


JAHJA.


~~~~~~~~~


FASAL I.

  Bahwa pada moelanja adalah kalam itoe, maka kalam itoe dĕrigan Allah, dan kalam itoelah Allah.

  2. Maka ija-itoe pada moelanja dĕngan Allah.

  3. Bahwa sĕgala sasoeatoe tĕlah didjadikan olihnja, maka dĕngan tiada ija soeatoe pon tiada djadi, daripada sĕgala jang tĕlah djadi itoe.

  4. Maka dalamnja adalah hidoep, dan hidoep itoelala terang manoesia adanja.

  5. Maka tĕrang itoelah bĕrtjahaja-tjahaja dalam gĕlap, tĕtapi gĕlap itoe tiada mĕnĕrima akandia.

  6. Sabĕrmoela maka adalah sa'orang, bĕrnama Jahja, jang di-oetoes olih Allah.

  7. Maka datanglah orang itoe mĕndjadi saksi, hĕndak bersaksikan akan tĕrang itoe, soepaja mareka-itoe sakahan bolih pĕrtjaja olih sĕbabnja.

  8. Boekan ija sendiri terang itoe, mĕlainkan ija di-oetoes, soepaja mĕndjadi saksi akan terang itoe.

  9. AdapoM tĕrang bĕnar, jaiig mĕnĕrangkan sĕgala orang, ija-itoe ada datang kadalam doenia.

  10. Maka adalah ijadalamdoenia djoega, dan tĕlah didjadikannja doenia itoe, tĕtapi doenia tiada mĕngĕnai akandia.

  11. Maka ija tĕlah datang kapada miliknja, tĕtapi orang miliknja tiada mĕnĕrima akandia.

  12. Tĕtapi sabĕrapa banjak orang tĕlah mĕnĕrima akaridia, kapada mareka-itoe dibĕrinja koewasaakan mĕndjadi anak-anak Allah, ija-itoe kapada orang jang pertjaja akan namanja,

  13. Jang boekan daripada darah, ataw daripada kahĕndak hawanafsoe, ataw daripada kahĕndak orang laki-laki, mĕlainkan dipĕranakkan daripada Allah adanja.

  14. Maka kalam itoe tĕlah mendjadi manoesia dan tĕlah tinggal di-antara kami (maka tĕlah kami mĕlihat kamoeliaannja, ija-itoe sapĕiti kamoeliaan Bapa poenja Anak jaiig toenggal) penoehlah ija dĕngan karoenia dan kabĕnaran.

  15. Maka Jahja pon bĕrsaksikanlah akan haliija, sambil bĕrsĕroe-sĕroe, katanja: Bahwa inilah dia jang tĕlah koe-katakan akan halnja dĕmikian: Adapon jang datang kĕmoedian daripada akoe kĕlak, ija-itoe dilebihkan daripada akoe, karĕna ija tĕlah ada dĕhoeloe daripada akoe.

  16. Maka daripada kalempahannja kita sakalian tĕlah bĕrolih karoenia atas karoenia.

  17. Karĕna torat itoe tĕlah di-