Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/171

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

liSIDJlL LOĔKAS XXIV.

itoe ada bĕrhimpoen dĕngan orang jang sĕlaloe sĕitanja.

  34. Maka kata sĕgala orang ini: Bahwa Toehan soedah bangkit soenggoeh dan tĕlah kalihatan ija kapada Simon !

  35. Maka kadoewa orang itoe pon mĕntjĕritĕrakan pĕrkaia jang tĕlah djadi didjalan dan bagaimana kakĕnalanlah ija kapada maiekaitoe dalam mĕmĕtjahkan roti.

  36. tlata, maka tĕngah marekaitoe bĕrkata-kata dĕmikian, tibatiba adalah Isa sĕndiri berdiri ditĕngah-tĕngah sĕraja katanja: assalam alaikoem!

  37. Maka tĕrkĕdjoetlah dan katakoetan sangat mareka-itoe, karĕna pada sangkanja dilihatnja djoega ruhnja.

  38. Maka i^^ata Isa kapada mareka-itoe: Mĕngapa maka kamoe tĕrkĕdjoet dan mengapa terbit wasarigka dalam hatimoe?

  39. Tengoklah tangankoe dan kakilioe pon, bahwa inilah akoe sĕndiri; djamahlah akan dakoe, tengoklah, karĕna roh tiada berdaging dan bĕrtoelang, sapĕrti kamoe lihat ada padakoe.

  40. Maka dalam berkata-kata dĕmikian ditoendjoekkannja kaki tangannja kapada mareka-itoe.

  41. Maka sĕdang mareka-itoe bĕlom pĕrtjaja olih sĕbab soekatjita hatinja dan hairannja, maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adakah barang makanan pada kamoedisini?

  42. Maka dibĕrikanlah olih mareka-itoe sapotong ikan goreng dan sĕdikit sarang lebah.

  43. Maka di-ambilnja laloe dimakannja dihadapan mareka-itoe sakalian.

  44. Maka katanja kapada marekaitoe: Bahwa inilah pĕrkataan, jang tĕiah koe-katakan kapadamoe tatkala lagi akoe dĕngan kamoe, bahwa ta'dapat tiada sĕgala pĕrkara ini akan digĕnapi, ija-itoe jang tĕlah tĕrsoerat akan halkoe dalam torat Moesa dan dalam kitab nabi-nabi dan dalam kitab Zaboer.

  45. Maka pada koetika itoe diboekakannjalah akal-boedi mareka-itoe, soepaja bolih marekaitoe mĕngĕrti boenji alKitab.

  46. Maka katanja kapada marekaitoe: Bahwa dĕmikian adalah tĕrsoerat dan dĕmikian pon patoet Almasih itoe mĕrasai sangsara dan ijapon bangkit dari antara orang mati pada hari jang katiga,

  47. J)an dimasjhoerkan tobat dan ampoen dosa dĕngan bĕrkat namanja di-antara sĕgaJa bangsa, moelai dari JeroezaIim.

  48. Maka akan hal sĕgaia pĕrkara ini kamoelah mĕndjadi saksi.

  49. Bahwa sasoenggoehnja akoe kĕlak mĕnjampaikan pĕrdjandjian Bapakoe kapadamoe; maka iiĕndaklah kamoe bĕrnanti-nanti dalam nĕgari Jeroezalim sampai kamoe bĕrohh koewasa daripada tĕmpat jang tinggi.

  50. Maka dihantarnja akan mareka-itoe kaioewar, kaJiaitani, laloe di-angkatnja tangannja, dibĕrkatinja mareka-itoe.

  51. Maka sasoenggoehnja dalam antara ija mĕmbĕrkati marekaitoe, bĕrtjĕrailah ija dengan mareka-itoe dan naiklah ija kalangit.

  52. Maka mareka-itoe pon menjĕmbah-soedjoed padanja, laloe kĕmbalilah mareka-itoe kaJeroezalim dĕngan sabĕsar soekatjita hatinja.

  53. Maka sĕlaloe mareka-itoe dalam kaabah sĕrta memoedjimoedji dan mĕngoetjap sjoekoer kapada Allah. Amin.