Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/170

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

162 INDJIL LOEKAS XXIV.

sa'orang dengan sa'orang akan hal sĕgala pĕrkara, jang tĕlah djadi itoe.

  15. Maka sasoenggoehnja tĕngah ija bĕrkata-kata itoe dan sa'orang bĕrtanja akan sa'orang, tiba-tiba datanglah Isa sĕndiri hampir dan bĕrdjalan sĕrtanja.

  16. Tĕtapi mata mareka-itoe ditahankan, sahingga tiada dikenalnja akandia.

  17. Maka kata Isa kapada marekaitoe: Apakah fasal kamoe bitjarakan didjalan sa'orang dengan sa'orang, dan apa sĕbab kamoe tampak soesah hati?

  18. Maka jang sa'orang, bĕrnama Kleopas , menjahoet kapadanja , katanja: Engkau sĕndiri djoega orang dagangkah dalam Jeroezahm, maka tiada ĕngkau mĕngĕtahoei akan segala pĕrkara, jang tĕlah djadi disana pada masa ini?

  19. Maka bertanjalah ija kapada mareka-itoe: Perkara apa? Maka sahoet mareka-itoe: Dari hal Isa, orang Nazaret, sa'orang nabi jang bĕrkoewasa dĕngan pĕkĕrdjaan dan pĕrkataan, dihadapan Allah dan dihadapan orang sakalian,

  20. IJan bagaimana segala kapala imam dan pĕnghoeloe kami tĕlah mĕnjĕrahkan dia kapada hoekoem akan mati diboenoeh, dan telah mĕmalangkan dia.

  21. Maka haraplah kami bahwa ija djoega akan menĕboes Isjrail, tĕtapi tambahan poela hari ini tĕlah tiga hari samĕndjak sĕgala pĕrkara itoe djadi.

  22. Lagi poela bĕbĕrapa orang pĕrampoean, jang daripada kawan kami, tĕlah mĕngĕdjoetkan kami, karĕna pada pagi hari pĕrgilah mareka-itoe kakoeboernja,

  23. Satĕlah tiada didapatinja akan maitiija, maka datanglah mareka-itoe, katanja, dilihatnja poela soeatoe penglihatan maiaikat mĕngatakan dia hidoep.

  24. Laloe bĕbĕrapa kawan kami pĕrgi kakoeboernja , maka didapatinja soenggoeh sapĕrti kata orang pĕrampoean itoe, tĕtapi tiada diiihatnja Isa.

  25. Satĕlah itoe maka kata Isa kapada mareka-itoe : Hai orang bodoh dan segan hati akan pĕrtjaja pĕrkara-pĕrkara , jang tĕlah dikatakan ohh segala nabi-nabi itoe.

  26. Boekankah patoet Almasih itoe mĕrasai sĕgala perkara ini, dan dĕngan peri jang dĕmikian ija pon masoek kadalam kamoeliaannja?

  27. Maka moelai dari nabi Moesa dan sĕgala nabi-nabi di-ĕHikannja kapada mareka-itoe dalam segala kitab itoe barang jang tĕrsĕboet dalamnja akan hal dirinja.

  28. Maka dihampiri olih marekaitoe akan doesoen jang ditoedjoenja itoe, maka Isa pon memboewat dirinja sapĕrti hendak bĕrdjalan djaoeh lagi.

  29. Tĕtapi olih mareka-itoe dipinta banjak-banjak akandia, katanja: Tinggal apalah dengan kami, karĕna hampirlah akan malam, hari pon soedah lingsir. Maka Isa pon masoeklah hĕndak tinggal dĕngan mareka-itoe.

  30. Maka sasoenggoehnja tengah doedoek makan dĕngan marekaitoe, di-ambilnja roti, dibĕrkatinja dan dipĕtjah-pĕtjahkannja, laloe dibĕrikannja kapada mareka-itoe.

  31. Maka tĕrtjeleklah mata mareka-itoe, dikĕnalnja akan Isa; maka graiblah ija daripada pemandangan mareka-itoe.

  32. Laloe kata mareka-itoe sa'orang kapada sa'orang: Boekankah peloe rasa hati kita semantara ija bĕrkata-kata dengan kita didjalan dan sĕmantara diboekakannja kita sĕgala kitab itoe?

  33. Maka pada koetika itoe djoega mareka-itoe bangkit berdiri laloe balik kaJeroezalim, maka didapatinja akan kasabĕias moerid