Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/153

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS XVII, XVIII.

  20. Hata apabila ditanja olih oratjg Farisi akandia, bilakah datang karadjaan Allah itoe, maka sahoetnja kapada mareka-itoe, kataiija: Adapon datang kaiadjaan Allah itoe boekan dĕngan lahir.

  21. Lagipon tidak oiang akan bĕrkata dĕmikian: Tengoklah disini; ataw te goklah disana! karĕna sasoeiiggoehnja kaiadjaan Allah itoe ada didalammoe.

  22. Maka kata Isa kapada moerid-moeridnja: Bahwa akan datang kĕlak harinja, apabila kamoe riiidoe hĕiidak mĕndapati soeatoe hari Anak-manoesia, maka kamoe tiada akan mĕndapati dia.

  23. Maka akan ada orang jang bĕrkata kapadaraoe dĕmikian: Tengoklah disini; ataw tengoklah disana; djangan kamoe pĕrgi dan djangan ikoet akandia.

  24. Karĕna saperti kilat mĕmantjar daripada soeatoe bĕhagian dibawah langit dan tĕpĕrling sampai kapada soeatoe bĕhagian jaiig lain dibawah langit, dĕmikian pon pĕri hal Anak-manoesia pada harinja.

  25. Tĕtapi ta'dapat tiada ija mĕrasai banjak sangsara dĕhoelue dan ijapon akan ditoelak olih bangsa ini.

  26. Maka sapĕrti tĕlah djadi pada zaman Noeh, dĕmikian pon akan djadi pada zaman Anak-manoesia :

  27. Bahwa mareka-itoe makanminoem dan kawin-mawin sampai kapada hari Noeh masoek kadalam bahtra, laloe datanglah ajar-bah mĕmbinasakan marekaitoe sakalian.

  28. Lagi poela sapĕrti telah djadi pada zaman Loet, mareka-itoe makan-minoem dan bĕrdjoewalbĕli dan tanam-mĕnanam dan mĕmbangoenkan roemah.

  29. Tĕta[)i pada hari Loet kaloewar dari Sodom toeroenlah daii langit hoedjan api dan balerang jang mĕmbinasakan mareka-itoe sakalian,

  30. Dĕmikian djoega akan djadi pada hari Anak-manoesia dinjatakan.

  31. Maka pada masa itoe, barang-siapa jang ada di-atas soetoeh roemah dan harta-bĕndanja pon didalam roemah, djangan ija toeroen hĕndak mĕngambil dia; dan barang-siapa jang dibĕndang pon djangan poelang kapada bararig jang dibĕlakang.

  32. Ingatlah kamoe akan bini Loet itoe!

  33. Barang-siapa jang hĕndak mĕmĕliharakan djiwanja, ijapon akan kahilangan dia; dan barangsiapa jang akan kahilangan djiwanja. ijapon akan mĕmĕliharakan dia.

  34. Maka katakoe kapadamoe: Pada malam itoe djoega daripada doewa orang, jang dalam satoe tĕmpat tidoer, sa'orang akan dibawa sĕita, dan sa'orang pon ditinggalkan ;

  35. Daiipada doewa orang jang mĕngisar tĕpoeng, sa'orang akan dibawa sĕrta, dan sa'orang ditinggalkan; (3. Daripada doewa orang jang dibĕndang, sa'orang akan dibawa sĕrta, dan sa'orang ditinggalkan.

  36. Maka bĕrtanjalah marekailoe akan Isa: Dimana, Toehan? Maka katanja kapada mareka-itoe: Barang-dimana ada bangkai, disanapon tempat boeroeng nasar bĕrhimpoen.

Fasal XVIII.


Maka olih Isa dikatakan poela soeatoe pĕroej)amaan kapada mareka-itoe, hĕndak mĕnjatakan, bahwa patoet sĕlaloe orang dalam mĕminta-doa dĕngan tiada lenga;

  2. Katanja: Bahwa dalam soe