Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/151

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS XVI.

mĕmbĕnarkan dirimoe dihadapan orang, tĕtapi Allah djoega mĕngĕtahoei akan hatimoe, karĕna adapon pĕrkara jarig di-endahkan olih manoesia , ija-itoelah kabĕntjian kapada Allah.

  16. Bahwa torat dan soerat sĕgala nabi-nabi itoe sampai kapada Jahja, maka daripada masa itoe karadjaan Allah itoe dimasjhoerkan dan masing-masing orang mei.ggagahi akan dia.

  17. Djika langit dan boemi ini lĕnnjap sakalipon, ija-itoe tĕrlĕbih moedah daiipada hilang satoe titik daripada torat itoe.

  18. Barang-siapa mĕmboewangkan bininja laloe berbinikan orang lain , ija-itoe bĕi zina', dan barang siapa jang bĕrbmikan orang jang tĕlah diboewang olih lakinja itoe, ija-itoepon bĕrzina' djoega.

  19. Hata maka adalah sa'orang kaja anoe, jang bĕrpakaikan warna oengoe dan kain kasa haloes, dan pada tiap-tiap hari ija pon hidoep dĕiigan soeka-iija dan lĕdzatnja.

  20. Maka ada poela sa'orang jang minta-minta sĕdĕkah , bĕrnama Lazaroes, tĕi lĕtak dihadapan pintoenja, lagi pĕnoeh dengan poeroe.

  21. Maka inginlah ija hĕndak dikĕnnjangkan dengan remahremah jang djatoh dari atas medja orang kaja itoe ; tĕtapi andjing pon datang mĕndjilat habis akandia.

  22. Maka sakali peristewa matilah orang pĕminta sĕdĕkah itoe, laloe di-angkat olih malaikat akandia, dibawanja kadalam ribaan Ibrahim.

  23. Maka orang kaja itoepon matilah, laloe ditanamkan, maka dalam naraka mĕnĕngadahlah ija olih sĕbab sangsaranja, maka dari djaoeh dilihatnja Ibrahim dan Lazaroes pon dalam nbaannja.

  24. Maka bĕrsĕroelah ija, katanja: ja bapa Ibrahim, kasihankanlah sĕhaja; soeroehkaniah kiranja Lazaroes, soepaja ditjĕloepkaiinja hoedjoeng djarinja dalam ajar, akan mĕnjĕdjoekkan lidah sĕhaja, karena sangat sĕhaja merasai sangsara dalam njaia api ini.

  25. Tĕtapi kata Ibrahim: Hai anakkoe! ingatlah bahwa pada masa hidoepmoe tĕlah kaupĕrolih bĕhagianmoe jang baik; dĕmikian Lazaroes pon bĕhagian jang djahat, tĕtapi sakarang ija djoega jang dihiboeikan dan ĕngkau pon mĕrasai sangsara.

  26. Tambahan lagi di-antaramoe dĕngan kami tĕlah di-adakan soeatoe toebir besar, sahingga ija-itoe tiada dapat dilaloei olih orang dari sini katempatmoe itoe, ataw orang dari sana mĕlaloei dia akan datang kamari.

  27. Sĕtĕlah itoe maka kata orang itoe : Ja bapa! sĕhaja minta bapa mĕnjoeroehkan dia karoemah bapa sĕhaja.

  28. Karĕna adalah pada sĕhaja lima orang saoedara; biarlah dinjatakannja hal sĕhaja ini kapada mai'eka-iloe , soepaja djangan mareka-itoepon masoek kadalam tĕmpat sangsara ini.

  29. Maka kata Ibrahim kapadanja: Adalah pada mareka-itoe soerat Moesa dan sĕgala nabi-nabi; hĕndaklah mareka-itoe mĕnĕngar akan boenjinja.

  30. Maka katanja : Djangan , ja bapa Ibrahim, mĕlainkan kalau khanja sa'ora:ig daripada sĕgala orang mati datang mĕndapatkan mareka-itoe , nistjaja mareka-itoe akan bertobat.

  31. Tĕtapi kata Ibrahim: Djikalau mareka-itoe tiada maoe mĕnĕngar akan perkataan Moesa dan sĕgala nabi-nabi itoe, masakan mareka-itoe mĕnĕngar, djikalau bĕrbangkit sa'orang dari antara sĕgala orang mati sakalipon.