Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/150

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

142 INDJIL LOEKAS XV, XVI.

anakkoe! ĕngkau ini sĕlaloe dĕngan akoe dan sĕgala sasoeatoe jang padakoe itoepon ĕiigkau poenja.

  32. Maka patoetlah kita bersoeka-soekaan dan bĕramai-ramaijan , karĕna adikmoe ini tĕlah mati , maka hidoep poela, ija telah hilang, maka tĕrdapat kĕmbali.

Fasal XVI.


Dan lagi kata Isa kapada moerid-moeridnja : Bahwa pada sa'orang kaja anoe adalah sa'orang djoeroe-koentjinja, maka ija-itoe ditoedoeh oranglah atas fasal mĕmboroskan harta-bĕnda toewaniija.

  2. Maka olih toewan itoedipanggil aka^ndia, laloe katanja: Apa ini, jang koedĕngar akan halmoe? bĕrilah kira-kira dari perkara djawatanmoe, karena ta'bolih lagi ĕngkau djadi djoeroe-koentji.

  3. Satĕiah itoe maka bĕrpikirlah djoeroe-koentji itoe dalam hatinja: Apakah jang hĕndak koeboewat? karĕna toewankoe mĕmĕtjatkan akoe daripada djawatan ini; bahwa mĕntjan^koel-tjangkoel akoe takoewasa, dan mĕminta sĕdĕkah pon akoe maloe.

  4. Bahwa tahoelah akoe apa jang baik koe-boewat, soepaja apabila akoe dipetjatkan daripada djawatankoe ini, akoepon bolih ditĕrima olih mareka-itoe dalam roemah-roemahnja.

  5. Laloe dipanggilnja segala hoetang-hoetangan toewannja, maka katanja kapada jang pertama: Berapa hoetangmoe kapada toewan ?

  6. Maka sahoetnja: Minjak saratoes tong. Laloe katanja kapadanja: Ambillah soeratmoe, doedoek lĕkas, toelislah lima-poeloeh.

  7. Satĕlah itoe katanja kapada sa'orang lain: Maka ĕngkau, berapakah hoetangmoe? Maka sahoetnja: Gandoem saratoes pikoel. Laloe katanja kapadanja: Ambillah soeratmoe, toelislah doelapan-poeloeh.

  8. Maka toewannja pon mĕmoedji akan djoeroe-koentji chianat itoe, sĕbab tĕlah diboewatnja itoe dĕngan tjĕrĕdiknja; karĕna sĕgala orang doenia ini dalam bangsanja lĕbih tjĕrĕdik daripada anak-anak tĕrang.

  9. Maka katakoe kapadamoe: Djadikanlah sahabat bagai dirimoe dĕngan mamraon jang tiada bĕnar itoe, soepaja apabila ditinggalkannja akan dikau, bolihlah ditĕrima olih mareka-itoe akan dikau dalam roemah-roemah jang kĕkal.

  10. Adapon orang jang kapĕrtjajaan dalam pĕrkaia kĕtjil, ijaitoe kapĕrtjajaan dalam pĕrkara bĕsar djoega, maka orang jang tiada bĕnar dalam pĕrkara kĕtjil, ija-itoe tiada bĕnar dalam pĕrkara bĕsar djoega.

  11. Sĕbab itoe djikalau tiada ka[)ĕrtjajaan ĕngkau dalam mammon jang tiada benar itoe, siapa garangan mengamanatkan kapadamoe pĕrkara jang bĕnar?

  12. Maka djikalau kiranja tiada kapĕrtjajaan ĕngkau dalam milik orang lain, siapa garangan akan mĕnibĕrikan kapadamoe barang jang ĕngkau poenja sendiri?

  13. Bahwa tiada bolih sa'orang hamba bĕrtoewankan doewaorang; kaiĕna tadapat tiada ija akan mĕmbĕntji salah sa'orang dan mengasihi akan sa'orangnja, ataw ija bĕrpaoet kapada sa'orang dan dikĕdjikannja sa'orangnja. Tiada bolih kamoe berbakti kapada Aliah dan kapada Mammon pon.

  14. Hata, maka kadengaranlah sĕgala pĕrkara ini kapada orang Farisi , jang memang mĕlobakan oewang, laloe mareka-itoe mĕntjĕlakan Isa.

  15. Tĕpati kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa kamoelah jang