Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/149

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS XV.

  13. Tiada bĕbĕrapa hari kĕmoedian maka anak jang bongsoe itoe bĕikĕmas-kĕmas sakaliannja, laloe bĕrdjalanlah kapada saboewah nĕgaii jang djaoeh, maka disana diboroskannja hartanja sĕbab hidoep dĕngan kamewahan.

  14. Hata, satĕlah soedah dihabiskannja samowanja, maka bĕrbangkitlah dalam nĕgari itoe soeatoe bĕla kalaparan jang bĕsar, maka ija pon moelai kakoerangar».

  15. Laloe pĕrgiiah ija masoek kĕrdja kapada sa'orang orangnĕgari itoe, maka olih orang itoe disoeroehkan ija pĕrgi kaladangnja mĕnggombalakan babinja.

  16. Maica inginlah ija hĕndak mĕngisi pĕroetnja dĕngan hampas, jang dimakan olih babi itoe,tĕtapi sa'orang pon tiada jang mĕmbĕrikan dia kapadanja.

  17. Kĕmoedian sĕdarlah ija akan dirinja, katanja: Berapa orang opahan bapakoe mĕndapat makan dĕngan lempahnja, maka binasalah akoe ini dĕngan iaparkoe.

  18. Bahwa akoe hendak bangkit pĕrgi mĕndapatkan bapakoe, dan akoe hĕndak bĕrkata demikian: Ja Bapa! sehaja tĕlah berdosa kapada Allah dan kapada bapa pon;

  19. Tiada lagi sĕhaja patoet dikatakan anakmoe; djadikanlah sĕhaja sama dĕngan sa'orang orang opahan bapa.

  20. Maka bangkitlah ija bĕrdiri laloe pĕrgi mendapatkan bapanja. Maka sĕdang ija lagi djaoeh tĕrhhatlah bapanja akandia, maka tĕrgĕraklah hatinja olih kasihan, laloe bĕrlarilah bapanja mĕndapatkan dia, dipĕloeknja dan ditjioemnja akandia.

  21. Maka kata anak itoe kapadanja: Ja Bapa, sĕhaja tĕlah bĕrdosa kapada Allah dan kapada bapa pon, raaka tiada lagi sĕhaja patoet dipanggil anakmoe.

  22. Tĕtapi kata bapa itoe kapada sĕgala hambanja: Bawalah dĕrjgan sigĕra akan pakaijan jang tĕrbaik, pakaikanlah kapadanja, dan kĕnakanlah sabĕntoek tjintjin pada tangannja dan kasoetpada kakinja;

  23. Dan bawalah kamari akan anak-lĕmboe jang tamboen itoe, sĕmbĕlehkanlah ; hĕndaklah kita makan dan bĕrsoeka-soekaan ;

  24. Karĕna anakkoe ini telah mati, niaka hidoep poela; ija tĕlah hilang, maka tĕrdapat poela. Hata mareka-itoe pon moelai bĕrsoekasoekaan.

  25. Adapon anaknja jang soeloeng itoe adalah ija diladang; maka semantara ija poelang, hampir dĕkat karoemah, didĕngarnja sĕgala boenji-boenjian dan orang ramai-ramai.

  26. Laloe dipanggilnja sa'orang hamba, ditanjainja : Apa garangan ini?

  27. Maka sahoet hamba itoe: Bahwa adikmoe soedah datang, maka olih bapamoe tĕlah disembĕlehkan anak lĕmboe jang tamboen itoe, sebab tĕlah didapatnja akan dia kembali dĕngan salamat.

  28. Hata maka ijapon marahlah, tiada maoe masoek; sĕbab itoe kaloewarlah bapanja sĕrta mĕmboedjoek-boedjoek akandia.

  29. Tĕtapi sahoetnja kapada bapanja: Timbangkanlah , sakian banjak tahoen lamanja sĕhaja tĕlah bĕrchidmat kapada bapa, bĕlom pĕrnah sĕhaja melaloei pĕrentah bapa, kĕndatilah dĕmikian belom pĕrnah djoega bapa mĕmbĕrikan sĕhaja sa'ekoer anak kambing, soepaja bolih sĕhaja bersoeka-soekaan dengan sĕgaia kawan sĕhaja.

  30. Tĕtapi bĕharoe datang anak bapa ini, jang tĕlah mĕmboroskan harta bapa itoe dĕngan pĕrampoean soendal, maka bapa mĕnjemhĕleh akan dia anak-lĕmboe jang tamboen itoe.

  31. Maka kata bapanja: Hai