Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/148

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

140 INDJIL LOEKAS XIV, XV.

  31. Ataw radja manakah jang hĕndak berperang dĕrigan radja lain , tiada doedoek dehoeloe bĕrbitjara kalau dĕngan sapoeloeh riboe orang bolih ija melawan moesoehnja doewa poeloeh riboe orang banjaknja?

  32. Kalau tiada bolih , maka disoeroehkannja oetoesan, semantara moesoehnja lagi djaoeh, sĕrta mĕnjorong damai.

  33. Dĕmikian djoega kamoe, barang-siapa jang tiada mĕninggalkan segala sasoeatoe jang ada padanja, ija-itoe tiada bolih mĕndjadi moeridkoe.

  34. Adapon garam itoe soeatoe bĕnda jang baik, tetapi djikalau garam itoe tĕlah hilang asinnja, dĕngan apa garangan dapat dipoelangkan rasanja?

  35. Maka ija-itoe tiada bĕrgoena kapada tanah ataw akan diboewat badja pon, mĕlainkan akan diboewang orang. Maka barang-siapa jang bĕrtĕlinga akan menĕngar hĕndaklah didengarnja.

Fasal XV.


Satĕlah itoe maka datanglah sĕgala orang pĕmoengoet tjoekai dan orang bĕrdosa pon hampir kapada Isa , hĕndak menĕngar perkataannja.

  2. Maka sĕgala chatib dan orang Farisi pon bĕrsoengoetsoengoetlah, katanja: Bahwa orang ini mĕnĕrima orang bĕrdosa sĕrta makan dengan marekaitoe.

  3. Laloe dikatakan Isa kapada mareka-itoe pĕroepamaan ini,

  4. Katanja: Siapa daripada kamoe, jang ada saratoes ekoer kambing padanja, djikalau ija kahilangan sa'ekoer , maka tiada ija mĕninggalkan sambilan poeloeh sambilan ekoer itoe dipadang, laloe pĕrgi mĕntjĕhari jang hilang itoe sampai dapat?

  5. Maka apabila didapatinja akan dia, di-angkatnja di-atas bahoenja dengan soeka-tjita hatinja.

  6. Satĕlah sampai ija karoemahnja, dipanggilnja segala sahabatnja dan orang sakampoengn ja , katanja kapada mareka-itoe : Hĕndaklah kamoe bĕrsoeka-soekaan dĕngan akoe, karena telah akoe dapat poela kambingkoe jang hilang itoe.

  7. Bahwa katakoe kapadamoe: Dĕmikian akan ada kasoekaan dalam sorga karena sĕbab sa'oraug orang hĕrdosa jang bĕrtobat itoe lĕbih dari karena sĕbab sambilan poeloeh sambilan orang bĕnar, jang tiada bĕrgoena tobat kapadanja.

  8. Ataw pĕrampoewan mana, jang ada padanja dinar sapoeloeh kĕping, djikalau ija kahilangan sakĕping, tiada dipasangnja dijan dan disapoenja roemah dengan radjin dan ditjĕharinja sampai dapat?

  9. Maka apabila didapatnja, dipanggilnja sĕgala sahabatnja dan orang sakampoengnja jang perampoean bĕrsama-sama, katanja: Hĕndaklah kamoe bĕrsoeka-soekaan dengan akoe, karĕna tĕlah akoe dapat dinarkoe sakeping jang hilang itoe.

  10. Maka katakoe kapadamoe: Bahwa dĕmikian adalah kasoekaan di-antara sĕgala malaikat Allah karĕna sebab sa'orang orang bĕrdosa jang bertobat.

  11. Maka kata Isa : Bahwa pada sa'orang anoe adalah doewa orang anaknja laki-laki.

  12. Maka kata jang bongsoe itoe kapada bapanja: ja Bapa, bĕrikanlah kapada sĕhaja behagian harta jang patoet kapada sĕhaja. Maka dibĕhagi-behaginjalah hartanja kapadanja.