Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/137

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS X, XL

mareka-itoe bĕrdjalan, masoeklah Isa kadalam saboewah doesoen ; maka sa'orang pĕrampoewan , jang bĕinama Marta, menjamboet akandia karoemahnja.

  39. Maka adalah pada Marta itoe sa'orang saoedara pĕrampoewan , bĕrnama Mĕriam, ija-itoe datang doedoek dĕkat kaki Isa, hĕndak mĕnĕngarkan pĕrkataannja.

  40. Tĕtapi Marta itoe banjak pĕkĕrdjaannja dalam mĕlajani mareka-itoe, maka datanglah ija mĕndapatkan Isa sĕrta katanja: Ja Toewan , tiadakah toewan iadloeli saoedara sĕhaja ini membiarkan sĕhaja bĕkĕrdja sa'orangorang? sĕbab itoe, soeroehkanlah dia mĕmbantoe sĕhaja.

  41. Maka sahoet Isa kapadanja: Hai Marta, Marta, engkau ada choeatir dan bĕrsoesah-soesah akan hal ban jak pĕrkara ,

  42. Tĕtapi hanja satoe pĕrkara djoea jang pĕrloe, maka olih Meriam telah dipilih akan bĕhagian jang baik, jang tiada akan diambil daripadanja.

Fasal XI.


BĕRMOELA maka pada sakali pĕristewa adalah Jsa pada soeatoe tĕmpat sĕrta meminta-doa; satelah soedah maka kata sa'orang daripada sĕgala moeridnja kapadanja: Ja Toehan, adjarkanlah kiranja kamipon mĕminta-doa, sapĕrti jang tĕlah di-adjar olih Jahja akan moerid-moeridnja.

  2 . Maka kata Isa kapada mareka-itoe : Apabila kamoe memintadoa, katakanlah demikian : ja Bapa kami, jang ada di-sorga, dipĕrmoeliakanlah kiranja namamoe, datanglah kiranja karadjaanmoe; kahĕndakmoe beilakoelah kiranja di-atas boemi ini sapĕrti dalam sorga ;

  3 . Bĕrikanlah kami pada tiaptiap hari rĕzĕ.ki kami;

  4 . Dan ampoenilah dosa kami, karĕna kami pon mĕngampoeni sĕgala orang jang bersalah kapada kami, dan djangan bawa akan kami kadalam pĕrtjobaan, mĕlainkan lĕpaskanlah kami daripada jang djahat.

  5 . Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Siapa garangan daripadamoe ada sa'orang sohbat padanja, maka tĕngah malam pĕrgilah ija kapadanja, serta katanja: Hai sohbat, pindjamkanlah akoe kiranja roti barang tiga kĕtoel;

  6 . Karĕna sa'orang sohbatkoe dalam pĕrdjalanannja tĕlah singgah kapadakoe, maka soeatoepon tiada padakoe, jang bolih koehadapkan kapadanja.

  7 . Maka orang dari dalam akan mĕnjahoet, katanja: Djangan soesahkan akoe; sakarang pintoe soedah tĕrkoentji , dan segala anakanakkoe pon adalah dĕngan akoe ditĕmpat tidoer; maka tabolih akoe bangoen akan mĕmbĕrikan dia kapadamoe.

  8 . Bahwa-sanja akoe bĕrkata kapadamoe: Djikalau tiada ija bangoen akan mĕmbĕri kapadanja sĕbab ija sohbatnja sakalipon, maka sĕbab diringgik-ringgiknja akandia ijapon akan bangoen djoega dan mĕmbĕri akandia sabĕrapa banjak ija maoe pakai.

  9 . Maka sĕbab itoe katakoe kapadamoe : Pintalah , maka kapadamoe akan dibĕri ; tjeharilah , maka kamoe akan mĕndapat; kĕtoklah, maka akan kamoe diboekai kĕlak.

  10. Karĕna barang-siapa jang mĕminta, ijapon akan bĕrolih, dan jang mĕntjĕhari pon akan mĕndapat, dan akan orang jang mĕngĕtok pon akan diboekai kĕlak.

  11. Maka di-antara kamoe bapa mana garangan , djikalau anaknja minta roti, maka akan dibĕrikannja saboeah batoe kapadanja? ataw