Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/135

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS X.

kadalam saboewah roemah , katakanlah dĕhoeloe: Salamatlah roemah ini.

  6. Maka djikalau kiranja adalah anak salamat dalamnja, nistjaja salamatmoe itoe akan seitanja, tĕtapi djikalau tiada, maka salammoe pon akan kĕmbali kapadamoe poela.

  7. Maka tinggallah kamoe diroemah itoe djoega, makan minoemlah barang jang disadjikan olih mareka-itoe, karena orang jang bĕkĕrdja patoet ija mendapat opahnja. Dan djangan kamoe pindah daripada saboewah roemah kapada saboewah roemah.

  8. Maka barang nĕgari kamoe masoek, sĕrta ditĕrimanja akan kamoe, makanlah barang jang disadjikan kapadamoe,

  9. Dan sĕmboehkanlah sĕgala orang sakit, jang ada disitoe, dan katakanlah kapada maieka-itoe : Bahwa karadjaan Allah tĕlah datang hampir kapadamoe.

  10. Tĕtapi kadalam barang nĕgari kamoe masoek, kalau kiranja tiada mareka-itoe mĕnĕrima akan kamoe, hĕndaklah kamoe kaloewar kapada loeroeng-loeroengnja dan katakanlah :

  11. Djikalau haboe negarimoe jang lĕkat pada kaki kami sakalipon kami kĕbaskan kapadamoe; akan tĕtapi hĕndaklah djoega dikĕtahoei olihmoe, bahwa karadjaan Allah itoe soedah datang hampir kapadamoe.

  12. Maka katakoe kapadamoe, bahwa pada hari itoe siksa nĕgari Sodom akan ringan daripada siksa nĕgari itoe.

  13. Karamlah bagaimoe, hai Chorazin ! karamlah bagaimoe, hai Baitsaida! karĕna djikalau kn-anja di-adakan dalam Tor dan Sidon moĕdjizat, jang tĕlah di-adakan didalammoe, nistjaja lamalah soedah mareka-itoe bertobat, sĕrta doedoek bĕrpakaikan kain karoeng dan haboe.

  14. Tĕtapi pada hari kiamat siksa nĕgari Tor dan Sidon itoe akan Tingan daripada siksamoe.

  15. Maka ĕngkau, hai Kapernaoem ! jang tĕlah ditinggikan sampai kalangit, engkau akan ditjampak kĕlak sampai kadalam naraka.

  16. Barang-siapa jang mĕnĕngar akan kamoe, ija-itoe mĕnĕrigar akan dakoe; dan barang-siapa jang mĕnoelak akan kamoe, ija-itoe mĕnoelak akan dakoe; danoiangjang mĕnoelak akan dakoe, ija-itoe mĕnoelak akan Dia, jang telah mĕnjoeroehkan dakoe.

  17. Hata, maka toedjoeh-poeloeh orang itoepon kembalilah dengan soeka-tjita hatinja, katanja : ja Toehan , djikalau sjaitan sakalipon taloklah ija kapada kamiolih sĕbab namamoe.

  18. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa tĕlah koelihat sjaitan itoe goegoer dari langit sapĕiii kilat lakoenja.

  19. Bahwa sasoenggoehnja akoe tĕlah mĕmbĕri koewasa kapadamoe akan mĕmidjak oelar dan kaladjĕngking, dan lagi di-atas sĕgala koewasa moesoeh pon, maka dalam soeatoĕpon tiada ija akan mĕnjakiti kamoe.

  20. Tĕtapi djangan hatimoe bĕrsoeka-tjita sebab sĕgala sjaitan itoe talok kapadamoe, mĕlainkan hoebaja-hoebaja hendaklah hatimoe bĕrsoeka-tjita, sĕbab namamoe tĕlah tĕrsoerat dalam sorga.

  21. Maka pada koetika itoe Isa pon bĕi'soeka-tjita hatinja, katanja: Bahwa mengoetjap sjoekoerlah akoe kapadamoe, ja Bapa, Toehannja langit dan boemi, sebab segala pĕrkara ini tĕlah kausemboenikan daripada orang jang pandai dan bidjaksana, dan tĕlah kaunjatakan dia kapada kanak-kanak; ,ja Bapa, karĕna dĕmikianlah karidlaanmoe.

  22. Bahwa sĕgala pĕrkara telah disĕrahkan kapadakoe olih Bapa